''Člověk ve společnosti - společnost v prostoru''

Cíle studijního programu

Studijní program Sociální geografie a regionální rozvoj (SGRR) je zaměřen na studium prostorovosti společenského života. Na PřF MU jde o tradiční specializaci, jejíž obsah reflektuje měnící se společnost a její projevy v území. Interpretace postihující tuto situaci odráží rovněž prohlubující se poznatky geografické a příbuzných vědních disciplín, jakož i zdokonalující se metodické přístupy. Pro SGRR je charakteristický komplexní pohled, umožňující interpretaci sociálních, ekonomických, environmentálních, politických i kulturních procesů v jejich vzájemných vazbách a širších souvislostech. Dalším charakteristickým rysem oboru je citlivost vůči měřítku studovaných jevů a procesů, tedy zájem o interpretaci procesů probíhajících na různých hierarchických úrovních a respektování (akcentování významu vztahů mezi těmito úrovněmi). Tematicky se výzkum orientuje např. na časoprostorovou organizaci společnosti, transformaci a vývojové změny v českém prostředí, periferní-venkovské-pohraniční regiony, regionální a sektorové politiky, jakož i politicko-geografická témata. Studenti jsou vedeni ke schopnosti komunikovat se specialisty v příbuzných oborech, a přitom si zachovat syntetizující geografický pohled. Současně je však studium významně propojeno s praxí regionálního rozvoje (veřejné správy), kde absolventi nacházejí často pracovní uplatnění. Studijní program je otevřen absolventům magisterského studia geografie a příbuzných oborů, a to i z jiných fakult a univerzit.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Průběh přijímacího řízení
  Zájemce o studium, který je absolventem magisterského studia geografie a kartografie nebo příbuzného oboru, si vybírá téma a školitele podle zveřejněné nabídky výzkumných zaměření disertačních prací. Přijímací zkouška probíhá před komisí se zohledněním následujících požadavků:
  - odborné znalosti v rozsahu magisterského studia geografie a kartografie se zaměřením na regionální geografii a regionální rozvoj (max. počet bodů za odbornou část zkoušky: 70)
  - písemný anglický elaborát o předpokládaných cílech, metodách a výsledcích doktorské disertační práce v rozsahu 1-2 stran a ústní prezentace této tematiky v anglickém jazyce
  - předložení diplomové práce, popř. odborných publikací
  - vedení části nebo celé zkoušky v anglickém jazyce (max. počet bodů za jazykovou část: 30).

  Termín přijímací zkoušky
  Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

  Podmínky přijetí
  Pro přijetí musí uchazeč celkem získat 50 ze 100 bodů tak, aby v každé části byla dosažena alespoň polovina požadovaných bodů.
  Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

  Kapacita programu
  Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Studium

 • Cíle

  Studijní program Sociální geografie a regionální rozvoj (SGRR) je zaměřen na studium prostorovosti společenského života. Na PřF MU jde o tradiční specializaci, jejíž obsah reflektuje měnící se společnost a její projevy v území. Interpretace postihující tuto situaci odráží rovněž prohlubující se poznatky geografické a příbuzných vědních disciplín, jakož i zdokonalující se metodické přístupy. Pro SGRR je charakteristický komplexní pohled, umožňující interpretaci sociálních, ekonomických, environmentálních, politických i kulturních procesů v jejich vzájemných vazbách a širších souvislostech. Dalším charakteristickým rysem oboru je citlivost vůči měřítku studovaných jevů a procesů, tedy zájem o interpretaci procesů probíhajících na různých hierarchických úrovních a respektování (akcentování významu vztahů mezi těmito úrovněmi). Tematicky se výzkum orientuje např. na časoprostorovou organizaci společnosti, transformaci a vývojové změny v českém prostředí, periferní-venkovské-pohraniční regiony, regionální a sektorové politiky, jakož i politicko-geografická témata. Studenti jsou vedeni ke schopnosti komunikovat se specialisty v příbuzných oborech, a přitom si zachovat syntetizující geografický pohled. Současně je však studium významně propojeno s praxí regionálního rozvoje (veřejné správy), kde absolventi nacházejí často pracovní uplatnění. Studijní program je otevřen absolventům magisterského studia geografie a příbuzných oborů, a to i z jiných fakult a univerzit.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a tvořivě plánovat a realizovat vědecké a výzkumné aktivity a zvládat metodiky a přístupy sociální geografie a regionálního rozvoje
  • sepsat a k publikaci připravit kritický vědecký text v podobě odborných článků v dílčím sociogeografickém tématu
  • prezentovat a obhájit výsledky vlastního výzkumu v SGRR na mezinárodním vědeckém fóru
  • chápat a umět využít širší odborné a teoretické znalosti v SGRR
  • znát a kriticky hodnotit nejnovější poznatky a vědecký rozvoj v dílčím sociogeografickém tématu
  • rozumět a zvládat plynulou odbornou komunikaci v angličtině
  • využívat zkušenosti získané z mezinárodní spolupráce
  • předávat znalosti a zkušenosti díky svým pedagogickým zkušenostem
  • využívat získané přenositelné zkušenosti v rámci projektové přípravy a spolupráce v týmu
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského programu SGRR mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména v akademických pracovištích, výzkumných a rezortních ústavech, případně též v soukromém sektoru. Jsou schopni provádět samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního, příp. aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou a předáváním zkušeností. Určitým specifikem je uplatnění absolventů v praxi, tj. na vyšších pracovních pozicích v institucích regionálního rozvoje na různých hierarchických (správních) úrovních veřejné správy.

 • Praxe

  NENÍ povinnou součástí doktorského programu SGRR. V rámci studia lze navázat spolupráci s relevantními institucemi.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Doporučenou formou dizertační práce je komentovaný soubor článků doplněný o úvodní a sumarizující text včetně souhrnné diskuze. Jazyk práce není explicitně specifikován, doporučená je angličtina, v případě českého nebo slovenského jazyka práce je nutné anglické summary. Alternativně lze po souhlasu Oborové rady předložit dizertační práci jako vědeckou monografii s odpovídající strukturou textu. Pro odevzdání dizertační práce jsou jako minimální počet požadovány tři přijaté vědecké články případně aplikované výstupy typu metodika/software. Pro příklad vědeckých publikací se jedná o minimálně jeden prvoautorský impaktovaný článek (v databázi Web of Science), další prvoautorský článek (alespoň v databázi Scopus nebo Web of Science) a další spoluautorský recenzovaný článek. V případě předložení dizertační práce jako komentovaného souboru prací zůstává minimální počet tři vědecké publikace kopírující výše uvedenou strukturu. V případě monografické dizertační práce musí struktura práce respektovat zvyklosti v sociální geografii (dělení na úvod, materiál a metody, výsledky, interpretace, diskuzi a závěry) a splnění tří vědeckých publikací podle výše uvedené struktury je taktéž podmínkou.

Základní údaje

Zkratka
D-SGRR_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

14
počet aktivních studentů
11
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Ústav výzkumu globální změny AV ČR