Překonáváme jazykové a kulturní bariéry.

Představení studijního programu

Studijní program Tlumočnictví českého znakového jazyka má za cíl především přípravu kvalifikovaných odborníků zajišťujících adekvátní tlumočnické a překladatelské služby pro sluchově postižené občany České republiky, na které mají podle platné legislativy tito občané nárok. Z principu jde o mezioborové studium, které kombinuje poznatky teoretické lingvistiky a sociální službu: český znakový jazyk je studován v kontextu lingvistického popisu jiných přirozených jazyků a jeho praktická znalost je využívána ve službách pro neslyšící a nedoslýchavé.

Zaměření studia lze strukturovat na tři vzájemně propojené oblasti: i) teoretické znalosti z oblasti obecné lingvistiky; ii) praktické zvládnutí českého znakového jazyka; iii) specifické profesní znalosti a dovednosti tlumočníka.

Velký důraz, především v první části studia, je kladen na zvládnutí českého znakového jazyka. Vysoká úroveň kompetence v tomto jazyce je základem pro samostatný výkon profese tlumočníka a překladatele českého znakového jazyka. Zapojení rodilých mluvčích s pedagogickými zkušenostmi na pozici lektorů zajišťuje kontakt studentů s přirozenou podobou českého znakového jazyka. Teoretický lingvistický aparát jim pak umožňuje porozumět tomuto jazyku jako systému s dobře definovanými pravidly, které se i přes rozdílnou fyzikální realizaci ve své abstraktní podobě příliš neliší od ostatních přirozených jazyků. Taková reflexe urychluje a prohlubuje osvojení jazyka na praktické rovině. Odborné nejazykové znalosti jsou získávány především v oblastech sociální práce (tlumočení je v řadě situací ze zákona chápáno jako sociální služba), relevantní legislativy ČR a komunity neslyšících (kulturní a historický kontext, diferenciace příjemců služeb atd.).

Všechny zmíněné vrstvy studia se prolínají v kurzech zaměřených na vlastní tlumočení, ve kterých je kombinována teoretická a praktická příprava. Součástí studia je povinná praxe v organizacích zajišťujících tlumočení.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Tlumočnictví českého znakového jazyka má za cíl především přípravu kvalifikovaných odborníků zajišťujících adekvátní tlumočnické a překladatelské služby pro sluchově postižené občany České republiky, na které mají podle platné legislativy tito občané nárok. Z principu jde o mezioborové studium, které kombinuje poznatky teoretické lingvistiky a sociální službu: český znakový jazyk je studován v kontextu lingvistického popisu jiných přirozených jazyků a jeho praktická znalost je využívána ve službách pro neslyšící a nedoslýchavé.

  Zaměření studia lze strukturovat na tři vzájemně propojené oblasti: i) teoretické znalosti z oblasti obecné lingvistiky; ii) praktické zvládnutí českého znakového jazyka; iii) specifické profesní znalosti a dovednosti tlumočníka.

  Velký důraz, především v první části studia, je kladen na zvládnutí českého znakového jazyka. Vysoká úroveň kompetence v tomto jazyce je základem pro samostatný výkon profese tlumočníka a překladatele českého znakového jazyka. Zapojení rodilých mluvčích s pedagogickými zkušenostmi na pozici lektorů zajišťuje kontakt studentů s přirozenou podobou českého znakového jazyka. Teoretický lingvistický aparát jim pak umožňuje porozumět tomuto jazyku jako systému s dobře definovanými pravidly, které se i přes rozdílnou fyzikální realizaci ve své abstraktní podobě příliš neliší od ostatních přirozených jazyků. Taková reflexe urychluje a prohlubuje osvojení jazyka na praktické rovině. Odborné nejazykové znalosti jsou získávány především v oblastech sociální práce (tlumočení je v řadě situací ze zákona chápáno jako sociální služba), relevantní legislativy ČR a komunity neslyšících (kulturní a historický kontext, diferenciace příjemců služeb atd.).

  Všechny zmíněné vrstvy studia se prolínají v kurzech zaměřených na vlastní tlumočení, ve kterých je kombinována teoretická a praktická příprava. Součástí studia je povinná praxe v organizacích zajišťujících tlumočení.

  Program je vhodný jednak pro zájemce přímo o práci tlumočníka českého znakového jazyka, jednak pro zájemce o sociální práci nebo poznávání přirozeného jazyka. Profilaci si student může určit výběrem kombinace studijních programů (do určité míry i výběrem volitelných kurzů).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět přirozenému jazyku jako systému s pravidly: dokáže analyzovat složité jazykové struktury, vysvětlit a srovnat dílčí gramatické jevy v češtině a českém znakovém jazyce.
  • ovládat lingvistickou terminologii a standardní teoretické přístupy z oblasti moderní jazykovědy.
  • ovládat český znakový jazyk na úrovni odpovídající stupni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Komunikuje plynně s rodilými mluvčími a ovládá notaci znakového jazyka systémem SignWriting.
  • analyzovat přirozenou promluvu v českém znakovém jazyce z pohledu lingvistiky (jednotlivé jazykové plány: fonologie, morfologie, syntax).
  • analyzovat přirozenou promluvu v českém znakovém jazyce z pohledu jazykového standardu (odchylování se od pravidel standardního projevu) a z pohledu socio-kulturního (regionální a sociální příslušnost mluvčího, styl, zdvořilost apod.).
  • dobře rozumět kulturním a historickým souvislostem komunity neslyšících v České republice a částečně i ve světě; chápe specifika této menšiny a citlivě s nimi pracuje během zprostředkovávání komunikace mezi neslyšícími a většinovou společností.
  • ovládat legislativu z oblasti sociálních služeb, orientuje se v systému tlumočnických služeb v ČR a dokáže samostatně řešit problémy, se kterými se na něj příjemci těchto služeb obracejí a které nemusejí nutně souviset jen s vlastním tlumočením.
  • ovládat techniky korektního překladu mezi českým znakovým jazykem a češtinou, rozumí oběma jazykům, ovládá je minimálně na úrovni B2 (dle CEFR), je schopný gramaticky správné a v různých situacích adekvátní produkce v cílovém jazyce.
  • si uvědomit, že tlumočnická profese je založená na etických principech. Studenti znají standardy kvality poskytování tlumočnických a překladatelských služeb a ovládají etický kodex tlumočníka českého znakového jazyka.
  • reflektovat hodnoty profese a jsou schopni činit informovaná rozhodnutí v oblasti etických problémů a dilemat, které vyvstávají při výkonu tlumočnické a překladatelské práce.
  • zpracovávat videa pomocí specializovaného softwaru a užívat webové editační rozhraní na vícejazyčném elektronickém slovníku.
  • zvládat kognitivně a motoricky náročné činnosti: osvojil si řadu technik práce s pamětí a paralelním výkonem několika činností; zdokonalil si koordinaci pohybů, práci s výrazy tváře a další pohybové dovednosti nezbytné k projevu ve vizuálním jazyce
  • sebevědomě a reprezentativně vystupovat na veřejnosti a před publikem, jeho jazykový projev je na vysoké úrovni.
  • ovládat postupy týmové práce a komunikaci s různorodou skupinou lidí v roli klientů; na straně druhé zvládá vlastní time management, samostatnou práci a přípravu. Je vytrénován k tomu, aby podával kvalitní pracovní výkon ve stresových situacích.
 • Uplatnění absolventa

  Studium programu Tlumočnictví českého znakového jazyka primárně směřuje k uplatnění absolventů jako tlumočníků v rámci systému distribuce tlumočnických a překladatelských služeb českým sluchově postiženým občanům České republiky (tedy k práci přes organizace zprostředkující tlumočení pro tuto skupinu příjemců). Program ovšem vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů na jakékoliv pracovní pozici vyžadující reprezentativní vystupování a dobré vyjadřovací a komunikační schopnosti v mateřském (případně cizím) jazyce. Po zvládnutí teoretických lingvistických přístupů, které jsou částí programu, je absolvent připraven vykonávat nejen úkoly, které předpokládají pochopení struktury mateřského nebo cizího jazyka, ale zastat i jakékoliv jiné pozice, na kterých je vyžadováno analytické myšlení.

  Níže je uvedeno několik příkladů pracovních oblastí (I-V) a typů pozic (1-6) vhodných pro absolventy programu.

  I) tlumočení v oblasti sociální práce

  1. jako tlumočník při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí sluchově postižených občanů; např. ve zdravotnictví, sociální oblasti (Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, matriky a další úřady), v soudnictví a při jednání s Policií ČR, dále při příležitosti svateb, narození dítěte, zajištění péče o seniora, dědictví, pohřbů, jednání s pojišťovnami, bankami, právníky, řemeslníky atd.

  II) tlumočení v oblasti vzdělávání

  2. jako asistent pedagoga při zajišťování integrace/inkluze na běžných i speciálních školách

  III) tlumočení v jiných oblastech

  3. jako tlumočník v pracovním prostředí (vnitřní a vnější firemní komunikace, odborný seminář) a na kulturních a společenských akcích (např. konference, plesy, divadelní představení)

  IV) překlad

  4. jako překladatel mezi češtinou (případně jiným mluveným jazykem) a českým znakovým jazykem (písemná komunikace s úřady a institucemi, překlady zákonů, webových stránek apod.)

  5. jako řídící pracovník v překladatelských agenturách

  V) lingvistika

  6. jako redaktor, editor, lexikograf, anotátor jazykových dat

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinná praxe zahrnuje 480 hodin a je rozdělena na 430 hodin tlumočení přes organizace zprostředkující tlumočnické služby a 50 hodin tlumočení v komunitních organizacích neslyšících.

  Předpokládá se, že studenti ještě před samotnou praxí (tedy mezi prvním a čtvrtým semestrem studia) navštíví určitý počet pracovišť zajišťujících tlumočení, a to v rámci praktických předmětů tlumočnického bloku (Tlumočení mezi češtinou a ČZJ I-IV, Sebeřízení a neziskový sektor, Praktické náležitosti tlumočnické profese). Na exkurzích si studenti udělají hrubou představu o zařízeních, mezi kterými si později budou vybírat realizaci praxe.

  Cílem praxí je i) seznámit studenty s různými typy zařízení a tím zkrátit adaptační období po nástupu do zaměstnání a vytvořit předpoklady pro rychlý odborný růst; ii) zahájit přímé tlumočení studentů v reálných situacích.

  Předmět Praxe a supervize v sociální práci I zahrnuje minimálně 50 hodin náslechů tlumočení a 100 hodin přímého tlumočení

  Praxe a supervize v sociální práci II zahrnuje 200 hodin přímého tlumočení.

  Praxi lze plnit v průběhu celého studia, doporučený studijní plán je ovšem nastaven tak, že počítá s nulovou vstupní znalostí českého znakového jazyka a předpokládá dostatečnou jazykovou úroveň pro výkon praxe až ve třetím ročníku. V případě studentů, kteří již aktivně jako tlumočníci působí, lze požadovaný počet odtlumočených hodin v rámci jejich pracovního poměru uznat jako povinnou praxi nebo její část.

  Účelem praxe v komunitě neslyšících (50 hodin) je seznámit studenty s komunitou. Budou pomáhat při organizaci kulturních a sportovních událostí. Předpokládáme, že studenti budou schopni plnit takové úkoly již od druhého semestru studia. Aby úspěšně ukončili předměty Cvičení v českém znakovém jazyce II, IV a VI, musí splnit praxi v komunitě (17, 17 a 16 hodin).

 • Cíle kvalifikačních prací

  Cílem bakalářské práce je zpracovat zadanou část odborné literatury k vymezenému tématu, sebrat a klasifikovat jazyková data, vztáhnout poznatky odborné literatury k  datům a učinit samostatný závěr.

  Autor má především ukázat, že zvládá práci se sekundární literaturou, vidí souvislosti mezi teorií a daty, umí strukturovat a adekvátně jazykově vyjádřit vlastní myšlenky, a to ve formě textu splňujícího zadaná kritéria.

  Formální požadavky na text:

  Minimální rozsah práce je cca 50 000 znaků. Samozřejmé je zachování etických norem vědecké práce, tj. řádné označení pramenů, s  nimiž autor pracuje. Není však možné, aby se většina práce skládala z parafrází, byť řádně ocitovaných. Citáty je nutno řádně signalizovat uvozovkami a opatřit bibliografickým údajem, dále je třeba zpracovat závěrečný seznam literatury podle některého z běžných formátů. V  práci je nutno užívat jednotného způsobu odkazování a neuvádět zdroje, se kterými autor přímo nepracoval (například, jen o nich slyšel). Jazykem práce je čeština.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent bakalářského studijního programu Tlumočnictví českého znakového jazyka může pokračovat ve studiu jakéhokoliv navazujícího magisterského programu. S akreditací navazujícího magisterského programu Tlumočnictví českého znakového jazyka se počítá v budoucnu, v současné době ovšem akreditováno není. Jako ideální se pro absolventy bakalářského stupně v tuto chvíli jeví zvolit navazující magisterské studium (podle zaměření absolventa):

  a) filologického zaměření (na Filozofické fakultě): programy Obecná jazykověda nebo výběr konkrétní filologie, ovládá-li absolvent příslušný jazyk na požadované úrovni;

  b) pedagogicko-sociálního zaměření (na Pedagogické fakultě): programy Speciální pedagogika - se zaměřením na logopedii a surdopedii, Speciální pedagogika se zaměřením na surdopedii a znakový jazyk (studijní program primárně určený pro studenty se sluchovým postižením), Speciální pedagogika - komunikační techniky, Specializace v pedagogice (učitelství konkrétních předmětů), Sociální pedagogika a volný čas (na Fakultě sociálních studií)- Sociální práce.

Základní údaje

Zkratka
B-TCZJ_
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

14
počet aktivních studentů
6
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Garant programu