Per aspera ad astra

Představení studijního programu

Bakalářské studium starověkých dějin vás zasvětí do politických, hospodářských, sociálních i kulturních dějin nejstarších předovýchodních a evropských civilizací. Poznáte kořeny soudobých politických systémů a naučíte se rozpoznat vzájemné shody i specifika oblastí, kde se zrodila evropská civilizace: budete umět vysvětlit, proč právě tady a za jakých okolností k tomu došlo.

Během studia projdete oblastí nejstarších civilizací na Předním východě (Mezopotámie, Syropalestina, Malá Asie, Egypt), budete pokračovat přes nejstarší civilizace Evropy, mínójskou a mykénskou, až do antického Řecka a Říma. Pouť starověkem ukončíte v neklidném období „stěhování národů“ a formování „barbarských“ království na přechodu mezi antikou a středověkem. Spolu se svými učiteli budete přemýšlet, proč antika vlastně zanikla.

Součástí studia je také nezbytná jazyková průprava: volit si můžete mezi orientální akkadštinou (jazyk staré Assýrie a Babylónie zachycený klínovým písmem), klasickou řečtinou a latinou.

Starověk budete poznávat nejen na přednáškách, ale také v rámci domácích i zahraničních exkurzí. Ze školních prostor vždy v jarních měsících vyrazíme společně do přírody v rámci studijního soustředění.

Jako studenti Ústavu klasických studií se stanete součástí přátelského kolektivu, který tvoří vyučující se svými studenty. Budete si užívat množství dostupné studijní literatury v rámci několika katederních knihoven i celé řady vědeckých databází dostupných z portálu Litterae ante portas).

Zachce-li se vám čas od času zahraničních přednášejících, stačí si vybrat z nabídky přednášek a seminářů zahraničních hostů pořádaných pravidelně přímo na domovské katedře. Anebo za nimi můžete vyjet na delší dobu v rámci programu Erasmus+ či Freemover – z bohaté nabídky zahraničních univerzit si vybere každý!

Budete-li se chtít zapojit hlouběji do života svého ústavu, můžete se stát členy Studentského spolku, který sdružuje studenty všech oborů Ústavu klasických studií. Spolek celoročně organizuje množství aktivit, které názorně ukazují, že život na ÚKS není žádná nuda: Budete psát a inscenovat divadelní hry, podílet se na Noci vědců, organizovat hry na studijním soustředění, dozvíte se užitečné rady ke studiu od starších kolegů, získáte přístup k množství studijních pomůcek.

Baví-li vás učit se nejen teoreticky, ale i prakticky, pak je tu pro vás vedle Spolku také Antická společnost, která vám umožní formou rekonstrukcí nejrůznějších dobových aktivit prožívat autentický život v antickém Řecku a Římě.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás přemýšlet o vývoji lidských dějin, hledat paralely a srovnávat, ze střípků pramenných informací skládat mozaiku minulosti?

 • Chcete vědět, jak číst nejstarší písemné památky Evropy a Předního východu, chcete porozumět myšlení jejich tvůrců?

 • Zajímají vás písma a jazyky, v nichž byly tyto památky sepsány? Máte dostatek trpělivosti ponořit se do jejich studia?

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2022

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.
  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.
  Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Aktuální informace najdete zde

  Oborová zkouška

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
  1. středoškolského prospěchu z profilových předmětů: český (slovenský) jazyk, dějepis a výběru dvou dalších libovolných předmětů stanovených fakultou: anglický jazyk, čínština, francouzský jazyk, hudební výchova, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd/ občanská nauka. Prominutí na základě prospěchu platí pro uchazeče, kteří jsou studenty posledního ročníku střední školy nebo složili maturitní zkoušku nejpozději v roce 2018;
  2. umístění na prvních třech místech na Olympiádě historie (krajské či celostátní kolo) nebo na Olympiádě z latinského jazyka - Certamen latinum (zemské či celostátní kolo).

  O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
  Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
  Vyznačte prospěch v e-přihlášce. Následně jej vytiskněte, nechte potvrdit střední školou a vložte do e-přihlášky. Můžete také do e-přihlášky vložit katalogový list potvrzený střední školou, či úředně ověřená vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy.
  Úředně ověřené podklady pro prominutí zkoušky vkládejte spolu s vyplněnou Žádostí o prominutí přijímací zkoušky přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 28. 2. 2022.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 40

Studium

 • Cíle

  Jádrem studia oboru je historie starověku, přičemž je kladen důraz na dějiny antiky a antické dědictví v oblasti správy, práva, vzdělanosti a umění následných etap evropských dějin. Předmětem studia je společenské uspořádání starověkých států, jejich ekonomika, náboženství a kultura; pozornost je věnována kulturnímu přínosu a také dějinám staroorientálních civilizací. Student se učí poznávat různé vývojové stupně nejstarší historie lidstva, jejich analogie a specifika, cesty, kterými se ubírala kultura a poznání.

  Důraz je kladen na práci s prameny v originálu nebo v překladech do moderních jazyků. Základem studia jsou předměty sledující časovou osu od vzniku nejstarších státních útvarů na Předním východě po formování tzv. barbarských států v přechodném období mezi antikou a středověkem a povinná jazyková průprava v oblasti starověkých jazyků. Studium doplňují předměty nutné k širší orientaci v různých oblastech starověkých dějin a starověké kultury.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit vývoj starověkých dějin od jejich počátků v Mezopotámii a Egyptě až po zánik antického světa
  • popsat kořeny specifického vývoje evropských a předovýchodních civilizací, etnik a náboženských systémů
  • vyložit genezi současných politických systémů a podob středověkých i novověkých státních útvarů na základě poznatků o státě a politických systémech ve starověku
  • orientovat se v geografii starověkého světa a příslušné terminologii
  • popsat kulturní kontext starověkého světa a vysvětlit podíl jednotlivých oblastí tohoto světa a jejich obyvatel na tvorbě všelidské kultury a morálních hodnot
  • znát jednotlivé fáze a specifika vývoje bádání o starověku od antiky po současnost
  • odborně pracovat s prameny k vybranému období starověkých dějin (podle jazykové specializace)
  • pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou; orientovat se v elektronických databázích a tištěných informačních zdrojích (odborné časopisy, slovníky, encyklopedie); správně citovat prameny i literaturu
  • napsat kratší koherentní text o odborných tématech
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi bakalářského studia starověkých dějin budete disponovat širokými znalostmi politických i duchovních dějin lidstva v období od konce 4. tisíciletí př. n. l. nejméně do konce 5. století n. l. Stejně tak budete vybaveni základními jazykovými kompetencemi, které vám umožní pronikat do nejstarších textů lidstva v originálu. Budete také schopni porovnávat jednotlivé starověké kultury v jejich vývojových stupních, budete umět vysvětlit starověký původ některých moderních politických a společenských institucí a odhalit příčiny mnoha soudobých problémů středomořského a blízkovýchodního světa.

  Obstojíte tak v oblasti cestovního ruchu i v prostředí kulturních institucí: budete schopni podávat kompetentní výklad při návštěvách starověkých památek in situ i v muzeích a galeriích, kde se nacházejí díla inspirovaná starověkem. Můžete se uplatnit také v médiích nebo na poli diplomacie, dále v knihovnách a archivech, ve státní a veřejné správě.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V našem studijním programu není praxe vyžadována.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je minimálně 70 000 znaků, ale obvykle ne více než 90 000 znaků, včetně poznámek pod čarou, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Student volí téma práce samostatně, a to buď z témat zveřejněných v Informačním systému MU, anebo po individuální domluvě se školitelem. Bakalářská práce dokládá schopnost studenta orientovat se v základní domácí i cizojazyčné odborné literatuře ke zvolenému tématu a v relevantních historických pramenech, kriticky hodnotit stav bádání, formulovat a obhájit vlastní závěry.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program Dějiny starověku pokračuje i v navazujícím magisterském studiu. Případně můžete pokračovat studiem jiného, spřízněného oboru v rámci Masarykovy univerzity. Vybrat si můžete například Historii, Archeologii, Pravěkou archeologii Předního východu, Mediteránní studia, Religionistiku, Sociologii, Politologii, Mezinárodní vztahy, Evropská studia, Environmentální studia nebo Antropologii.

Základní údaje

Zkratka
B-DST_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

45
odhadovaný počet přijatých
79
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje