Nemo nascitur sapiens, sed fit. – Nikdo moudrý z nebe nespadl. Seneca

Představení studijního programu

Toužíte poznat starý Řím nebo středověkou Evropu? Chcete umět jazyk a poznat literaturu, která formovala naši kulturu nebo se dozvědět, jak to bylo s Caesarem a Kleopatrou? Na Ústavu klasických studií můžete pomyslně překonat dvoutisíciletou hranici, naučit se jazyk, který po staletí spojoval Evropu, a v originále si přečíst Vergilia nebo Jana Husa.

Naučíte se jazyk, ve kterém formulovali své myšlenky antičtí i středověcí literáti, filosofové, vědci a politici. Poznáte latinu, která byla až do 19. století společným jazykem všech vzdělanců. Uvidíte, že latina je všude kolem nás – latinské nápisy čteme na budovách i na tetování. Latina je základem románských jazyků a slova latinského původu najdete v angličtině i v češtině.

V průběhu studia vás čeká nejprve intenzivní výuka latiny, abyste mohli začít číst texty antických autorů a přímo se seznamovat s antickou literaturou a jejím dědictvím pro současnou společnost. Čekají vás také například kurzy starověkých dějin a mytologie.

V průběhu studia si vybíráte z mnoha zajímavých volitelných předmětů. Můžete si přečíst latinsky Harryho Pottera, zahrát si divadlo nebo soutěžit v antickém pětiboji. Nabídneme vám přednášky domácích i zahraničních odborníků a během studia můžete vyjet v rámci programu Erasmus+ na některou z evropských univerzit. Čekají vás také exkurze po antických památkách a studijní soustředění, které spojuje čtení latinských textů se zábavným programem v příjemném prostředí mimo fakultu.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Chcete porozumět světu starého Říma? Zajímá vás antika a její kulturní dědictví pro naši současnou společnost?

 • Baví vás rozplétat složitá souvětí a odhalovat skryté významy textu?

 • Chcete rozumět latinským nápisům kolem nás?

 • Chcete si přečíst římské autory v originále a proniknout tak přímo ke kořenům evropské kultury?

 • Láká vás studium komornějšího programu s rodinnou atmosférou?

Pokud jste vícekrát odpověděli ano, neváhejte a podejte si přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium latinského jazyka a literatury otvírá studentům cestu k poznání pramenů evropské kultury a vzdělanosti. Umožňuje poznat v originále myšlenky a díla slavných antických literátů, filosofů, vědců, vojevůdců i politiků, která jsou pevným základem evropských hodnot a nedílnou součástí evropské kultury. Studium vede k důkladnému poznání antického starověku v širších souvislostech. Rozvíjí obecně kulturní znalosti i analytické schopnosti, které jsou dnes vyžadovány v nejrůznějších oborech.

  Bakalářský studijní program je v modulu vedlejšího studia studijního plánu (minor) určen především studentům těch studijních programů, pro které je latina jedním z pramenných jazyků (např. filosofie, dějiny starověku, historie, klasická archeologie, religionistika, obecná a indoevropská jazykověda apod.). Studium latinského jazyka v modulu hlavního studijního plánu (maior) či jednooborového studia (completus) vede k získání hlubších znalostí a dovedností v oblasti latinského jazyka, antických literatur i důležitých sociokulturních aspektů antického světa prostřednictvím přednášek z oblasti antické filosofie, mytologie, dějin a dalších disciplín vztahujících se k antice i formou exkurzí do význačných muzeí. Důležitou součástí studia je četba originálních textů, při níž si studenti osvojí schopnost mnohostranné interpretace originálního latinského textu (gramatické, literární i kulturně-historické). Studium jednoho z morfologicky i syntakticky komplikovaných indoevropských jazyků prohlubuje obecné jazykové, analytické i interpretační kompetence a usnadňuje porozumění románským jazykům i odborné terminologii jiných vědních oborů, pěstuje a rozvíjí rovněž obecné překladatelské kompetence. Poznatky získané studiem antického světa a latinské vzdělanosti umožňují lepší orientaci ve většině oblastí evropské kultury.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět latinskému textu; překládat texty vybraných klasických autorů do češtiny a zasadit je do daného literárního a dobového kontextu (Caesar, Cicero, Sallustius, Livius, Nepos, Ovidius, Vergilius, Catullus )
  • rozeznat metrickou strukturu verše a správně číst latinskou poezii (Ovidius, Vergilius, Catullus)
  • s použitím lingvistické terminologie popsat morfologii a syntax klasické latiny, analyzovat strukturu latinských souvětí a překládat do latiny kratší věty
  • pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou; orientovat se v elektronických databázích a tištěných informačních zdrojích (odborné časopisy, slovníky, encyklopedie) a využívat další pomocné disciplíny pro práci s antickými texty
  • vyhledat a určit základní poetické a stylistické prostředky používané v latinských textech
  • charakterizovat díla nejvýznamnějších římských autorů, popsat vývoj římské literatury a její souvislosti s řeckou literaturou
  • charakterizovat základní literární žánry a popsat jejich specifika v antické literatuře
  • popsat metodologické přístupy z oblasti lingvistiky i literární teorie používané v klasické filologii
  • interpretovat antický latinský literární text i v kulturním a historickém kontextu
  • napsat kratší koherentní text o odborných tématech
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent či absolventka získáte během studia široký kulturní rozhled a dovednosti, se kterými najdete uplatnění v různých kulturních institucích. Pracovat můžete například v archivech, knihovnách, muzeích, kulturních centrech. Zaměstnavatelé napříč obory ocení váš obecný kulturní rozhled, schopnost kriticky pracovat s informacemi a analyticky přistupovat k řešení problémů. Uplatnit se můžete také na různých redaktorských a editorských pozicích v médiích v kulturně a literárně orientovaných rubrikách.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Systém povinných praxí není součástí bakalářského studia latiny.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je minimálně 70 000 znaků, ale obvykle ne více než 90 000 znaků, včetně poznámek pod čarou, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Student volí téma práce samostatně, a to buď z témat zveřejněných v Informačním systému MU, anebo po individuální domluvě se školitelem. Bakalářská práce dokládá schopnost studenta orientovat se v základní domácí i cizojazyčné odborné literatuře ke zvolenému tématu, pracovat s latinskými prameny, kriticky hodnotit stav bádání, formulovat a obhájit vlastní závěry.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování bakalářského studia můžete pokračovat do navazujícího magisterského programu, kde se lze specializovat kromě klasické latiny také na latinu středověkou, případně se rozhodnout pro studium učitelské.

 • Další informace
  Navštivte webové stránky Ústavu klasických studií, který výuku latiny zajišťuje, a zjistěte, jaké akce pořádá mimo výuku, do jakých aktivit se budete moci zapojit a mnoho dalšího.

Základní údaje

Zkratka
B-LJ_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
počet aktivních studentů
3
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu