Představení studijního programu

Studium německé filologie na Masarykově univerzitě vám umožní zvládnout jazyk prakticky i systémově, umožní vám porozumět literatuře, dějinám, kultuře i akademickému světu německé jazykové oblasti.

Předpokládaná vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je B1, výstupní úroveň pak C1. Během studia si osvojíte základní postupy lingvistiky a literární vědy stejně jako přehled o reáliích, společnosti, politicehistorii německy mluvících zemí.

Jako budoucí germanisté se můžete zapojit do dalších aktivit na naší katedře. Nabízí se vám Studentská organizace BAGR – Brněnská asociace germanistů, která vám pomůže rychle se zorientovat a zapojit do germanistické komunity. Další možností je například Germanistická divadelní skupina Gruppe07.

V čem je studium v Brně výjimečné? Brno má vynikající studentskou a studijní infrastrukturu, například dvě vynikající germanistické knihovny na Filozofické fakultě a v Moravské zemské knihovně.  Brno má také bohatou kulturní a literární historii v českém i německém jazyce, kde je pořád co objevovat, má Moravský zemský archiv plný neprobádaných dobových pramenů z „německo-českého“ Brna - časopisů, novin, korespondencí, pozůstalostí či cenzurních zákazů, kde si germanista může vlastnoručně sáhnout na tep historie.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Mluvíte německy a chcete své jazykové znalosti rozvíjet?

 • Zajímá vás hledání systémových souvislostí v jazyce, literatuře a kulturních dějinách německy mluvících zemí?

 • Chcete obohatit svůj směr o vhled do německého intelektuálního světa?

 • Zajímají vás moderní informační technologie?

 • Chcete zvládnout soft skills a techniky jazykového projevu?

 • Jsou pro vás překládání a práce s texty v obou jazycích lákavou odborností?

Jsou vaše odpovědi souhlasné? Podejte si přihlášku!

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
  Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Předpokládaná vstupní jazyková úroveň do programu Německý jazyk a literatura je B1 dle Evropského referenčního rámce.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Aktuální informace najdete zde

  Oborová zkouška

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě certifikátu jazykových zkoušek DSD II, Goethe-Zertifikat B2, ÖSD-Zertifikat B2, DSH, telc B2 nebo TestDaF (úroveň 3–5), případně vyšší.
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu

  Doporučená literatura k přípravě na studium:

  • Bok/Pfeiferová: Čítanka německých literárních textů (úryvky textů s otázkami)
  • Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik (klasika praktické gramatiky)
  • Jin: Grammatik aktiv B1+. Training für Fortgeschrittene zur Wiederholung der Grundgrammatik (moderní praktická gramatika němčiny jako cizího jazyka)
  • Kern/Rainer/Rainer: Stichwort Literatur (Fulltext online na webu nakladatelství, klikněte na “Blick ins Produkt”) (rakouská středoškolská učebnice dějin literatury)
  • Kosatík: Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy (základní přehled o německé literatuře z českých zemí)
  • Müller/Vollrath/Krieger: Dějiny Německa (Originál: Deutsche Geschichte in Schlaglichtern)
  • Stromšík: Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi (předmluvy k českým vydáním hvězd německé literatury)
  • Veber: Dějiny Rakouska
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 35

Studium

 • Cíle

  Cílem studia bakalářského programu Německý jazyk a literatura je osvojení a rozvinutí potřebných znalostí na úrovni praktických jazykových kompetencí v němčině a seznámení se základy odborné filologické reflexe lingvistických a literárněvědných problémů v širším kulturně-společenském a historickém kontextu.

  Posluchači se seznámí se základními jazykovědnými a literárněvědnými a literárněhistorickými germanistickými disciplínami a rovněž získají přehled o dějinách, kultuře a reáliích německy mluvících zemí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat jazykové kompetence v němčině na úrovni C1 referenčního rámce;
  • pracovat s texty v němčině a češtině na receptivní i produktivní úrovni;
  • pracovat v povoláních vyžadujících schopnost samostatného kritického myšlení a kultivovaného jazykového projevu v němčině i mateřském jazyce;
  • komunikovat a pracovat s texty v němčině v konkrétních oborech pracovního uplatnění.
  • provést základní rozbor literárního díla v němčině
  • provést základní lingvistický rozbor německého textu v rovině morfologie a syntaxe
  • využít jazykové dovednosti v němčině a znalosti kultury a reálií v povolání odpovídajícího zaměření;
 • Uplatnění absolventa

  Úspěšní absolventi dosáhnou jazykových kompetencí v němčině na úrovni C1 a zvládnou postupy a nástroje pro základní jazykovědný a literárněvědný rozbor a práci s texty v němčině i mateřském jazyce. Uplatnění absolventů je možné ve všech pozicích a povoláních, které vyžadují mimo jiné jazykové dovednosti v němčině a znalosti literatury, kultury a reálií v povolání odpovídajícího zaměření, schopnost samostatného kritického myšlení a kultivovaného jazykového projevu v němčině i mateřském jazyce nebo německou odbornou komunikaci a práci s texty v různých profesních oblastech.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe mimo univerzitní prostředí není povinnou součástí studia. V rámci výběrových předmětů jsou nabízeny různorodé možnosti osvojení a praktického uplatnění dovedností například v projektové činnosti, při exkurzích včetně jejich přípravy, ve studentském časopise Pawlatsche, spoluprací na zajištění konferencí či přednáškových cyklů.

  Další uplatnění a rozvinutí praktických dovedností nabízí činnost germanistické divadelní skupiny Gruppe07 – každoročně je uváděna nově nastudovaná hra; skupina organizuje již tradiční mezinárodní festival Drehbühne Brno.

  Dvakrát ročně se v širší spolupráci připravuje „Lange Nacht der kurzen Texte“ – čtení kratších německých textů, scének aj. s možností aktivních vystoupení studentů.

  Přirozenou součástí studia je absolvování zahraničního pobytu ve stipendijních programech, kde mají zájemci na výběr z řady germanistických pracovišť na univerzitách v Německu a Rakousku.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce představuje ucelené zpracování zadaného odborného tématu na základě soustavného vyhodnocení sekundární literatury a dalších stanovených zdrojů. Práce nemusí mít charakter samostatného výzkumu, může být založena na publikovaných titulech (konkrétní požadavky jsou vymezeny v zadání tématu vedoucím práce). Studenti prokazují schopnost provádět pod vedením rešeršní práce k zadaným tématům, kriticky zpracovávat informace a samostatně prezentovat získané poznatky v kultivované jazykové podobě a s adekvátním zohledněním bibliografických, formálních a stylových konvencí vědecké práce.

  Minimální rozsah bakalářské práce je 60 000 znaků (se zahrnutím poznámkového aparátu a bibliografie; zohlednění příloh posuzuje individuálně vedoucí práce).

 • Návaznost na další studijní programy

  Germanistické studium po absolvování bakalářského stupně nabízí pokračování v programech navazujícího magisterského studia včetně možností specializace. Vynikající studenti se následně mohou stát posluchači doktorského studia v germanistických oborech.

Základní údaje

Zkratka
B-NJ_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

45
odhadovaný počet přijatých
138
počet aktivních studentů
37
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu