Denkend aan Holland, zie ik brede mogelijkheden

Představení studijního programu

Denkend aan Holland zie ik brede mogelijkheden. Tento upravený citát ze slavné básně Hendrika Marsmana praví, že když myslím na Nizozemsko, vidím velké možnosti. V originále potom básník vidí velké řeky. A právě tyto velké možnosti studium nizozemštiny nabízí. Chcete-li po velkých řekách vědění doplout do cíle, kde najdete uplatnění, když řeknete: umím nizozemsky, studujte tento obor. Naučíte se od základů jazyk, seznámíte se s jeho gramatickou strukturou a seznámíte se s literaturou tohoto nevšedního jazyka. Budete se také orientovat v kulturní, historické a politické situaci Nizozemska a Belgie a naučíte se také napsat odborný text v nizozemštině, pracovat s odbornými zdroji. Naučíte se také základům odborné a firemní komunikace a naučíte se překládat texty.

A pak už stačí jen odpovědět na některý z mnoha inzerátů poptávajících absolventy oboru Nizozemský jazyk, literatura a kultura. A doplout za vysněnou prací.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky ústní oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
  Oborové přijímací zkoušky se konají 15. - 21. 4. 2024.
  Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

  Oborová zkouška

  Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu osobního motivačního pohovoru, jehož cílem je zjistit důvody, které uchazeče vedly k volbě studia Nizozemského jazyka, literatury a kultury, a očekávání, se kterými uchazeči chtějí do studia nastoupit. Zajímají nás také znalosti, které uchazeči o oboru mají.

  Základní popis zkoušky:
  Uchazeči stručně představí své důvody, proč se rozhodli podat přihlášku ke studiu Nizozemského jazyka, literatury a kultury (např. zájem o země, v nichž je nizozemština úředním jazykem, chuť studovat méně obvyklý obor, doporučení od přátel, vazby na nizozemsky hovořící země, nizozemská literatura, náhoda atd.) Zkoušející uchazečům představí zaměření oboru Nizozemský jazyk, literatura a kultura a základní rysy průchodu studiem. Předpokládaná délka pohovoru je 15 minut.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2.

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
  1. středoškolského prospěchu s průměrem nejvýše do 1,5 z předmětů český/slovenský jazyk a anglický/německý/francouzský jazyk;
  2. předložení certifikátu CNaVT s úrovní A1 a výše, případně zkoušky Staatsexamen Nt2 I nebo II;
  3. předložení potvrzení o účasti v celostátním kole soutěže v cizích jazycích.
  O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého z profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
  Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
  Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
  1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
  2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
  Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
  • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50

Studium

 • Cíle

  Nizozemský jazyk, literatura a kultura je bakalářský program, nabízený jednou za dva roky, jako hlavní a vedlejší obor.

  Cílem studia oboru Nizozemský jazyk, literatura a kultura je nabytí znalostí na úrovni praktických jazykových kompetencí na úrovni B2 dle ERR a dále získání znalostí v oblasti odborného filologického základu, a to zejména v oblasti lingvistiky, literatury a dějin a kultury Nizozemského jazykového prostoru a rovněž získání základního vhledu do teorie a praxe překladu, vzhledem k tomu, že navazující magisterské studium je studium Překladatelství románských a germánských jazyků, kde nizozemština tvoří jednu ze specializací. Nizozemština je jazyk, se kterým studenti při vstupu na FF MU začínají, proto klademe velký důraz na jeho adekvátní osvojení.

  Důležitou součástí je také získání základních znalostí v oblasti obchodní nizozemštiny vzhledem k možnostem zaměstnání absolventů oboru.

  Posluchači se seznámí se základními synchronními a diachronními přístupy k jazyku, se základy literárněvědné teorie a v případě hlavního oboru její aplikací především na současné literatuře. Posluchači diplomového oboru rovněž získají teoretickou a praktickou znalost metodologie odborné práce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • na úrovni B2 dle ERR využívat odborné a praktické znalosti nizozemštiny nabyté během studia v odpovídajícím povolání
  • pokračovat v navazujícím magisterském studiu a rozvinout základní nabyté znalosti nizozemštiny
  • kriticky pracovat s odbornými  nizozemskými texty a to na receptivní i produktivní úrovni
  • základní obchodní komunikace v nizozemštině dle nizozemských a belgických zvyklostí slovem a písmem
  • přeložit jednoduchý komerční text z a do nizozemštiny, orientovat se v základní terminologii translatologie a základních translatologických postupech
  • na úrovni B2 analyzovat a komentovat nizozemskou a belgickou situaci na základě historických znalostí
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent oboru je jazykově vybaven na úrovni B2 v nizozemštině a je schopen kultivovaného ústího a písemného projevu ve studovaném jazyce, ale i v jazyce mateřském. Je schopen kritického myšelní a je vybaven výbornými znalostmi o jazyce, literatuře, kultuře, historii a politice nizozemsky hovořících zemí.

  Absolvent najde snadno uplatnění v mezinárodních firmách či institucích, kde je předpokladem výborná znalost nizozemštiny. Absolvent nachází snadno práci nejen v České republice, ale i za jejími hranicemi.

  Dále se může uplatnit jako překladatel komerčních textů a krásné literatury, jako učitel v jazykové škole nejen v ČR, v diplomatických službách jako pracovník velvyslanectví či českých kulturních center v Nizozemí a může pomáhat při tvorbě slovníků jako jazykový poradce. Další uplatnění najde např. v knihovnách, muzeích, archivech, divadle a v dalších institucích.

  Absolvent se také výborně uplatní v turistickém průmyslu jako průvodce, PR manažer v cestovních kancelářích, kde může předávat svoji odbornou znalost Nizozemí.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia, je však možné abosolvovat předmět Odborná stáž v rámci mezinárodní firmy s oddělením pro nizozemský jazyk a je možné vyjet také na praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Výkon praxe je doporučován v posledním semestru či ihned po absolvování studia. Na praxi je také zaměřen předmět s názvem Workshop, kde mají studenti možnost propojit teoretické poznatky s praktickými výstupy.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Bakalářská práce nemá charakter samostatného empirického výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí práce). Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku.

  Cílem bakalářské práce je samostatná práce v oboru lingvistika, literatura či dějiny a kultura Nizozemí, v níž studenti získají hlubší vhled do zvoleného tématu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Chcete s námi plout dál? Rádi vás přivítáme v navazujícím magisterském studiu Překladatelství románských a germánských jazyků: specializaci nizozemština.

Základní údaje

Zkratka
B-NL_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

9
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje