FF FBNLpH Nizozemský jazyk, literatura a kultura
Název anglicky: Dutch Language, Literature and Culture
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-NL_ Nizozemský jazyk, literatura a kultura

Úvodní informace / Pokyny

Studenti oboru Nizozemský jazyk, literatura a kultura - hlavní (maior) povinně absovlují veškeré povinné předměty (společný univerzitní základ, cizí jazyk, tělocvik a společenskovědní základ). Dále v plném rozsahu absolvují povinné přeměty oboru v rozsahu 87 kreditů. Z nabídky povinně volitelných předmětů absolvují minimálně 6 kreditů za předměty s kódem NI a NIDCC a 2 kredity za předměty povinně volitelné - ostatní. Je ale dovoleno absolvovat veškeré povinně volitelné předměty pouze s kódy NI a NIDCC.

Povinné předměty (90-120kr.)

Povinné předměty studenti musí splnit všechny.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů
Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NLIII_06Seminář k bakalářské diplomové práci S. Royeaerdz 1/1/010 5-
FF:NLIII_10Diplomová práce bakalářská M. Kosteleckáz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Předměty povinného základu musí být absolvovány všechny.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NLI_01Jazyková cvičení I/1 M. Kosteleckáz 0/8/08 1P
FF:NLII_06Jazyková cvičení II/2 M. Kosteleckázk 0/4/04 4P
FF:NLII_07Dějiny, reálie a kultura Belgie S. Royeaerdk 1/1/03 4P
FF:NLII_08Nizozemská gramatika II - syntax M. Kosteleckák 1/1/04 4P
FF:NLII_09Moderní nizozemská literatura II S. Royeaerdk 1/1/04 4P
FF:NLII_10Konverzace I S. Royeaerdz 0/2/03 4P
FF:NLIII_01Jazyková cvičení III/1 S. Royeaerdz 0/4/04 5P
FF:NLIII_02Obchodní a odborná komunikace S. Royeaerdk 1/1/04 5P
FF:NLIII_03Germánské jazyky V. Blažekk 1/1/04 5Z
FF:NLII_01Jazyková cvičení II/1 M. Kosteleckáz 0/4/04 3P
FF:NLII_02Dějiny, reálie a kultura Nizozemska S. Royeaerdk 1/1/03 3P
FF:NLII_03Nizozemská gramatika I - morfologie M. Kosteleckák 1/1/04 3Z
FF:NLI_02Úvod do studia literatury J. Budňákk 1/1/03 1Z
FF:NLI_03Úvod do fonetiky a fonologie M. Kosteleckák 1/1/03 1Z
FF:NLI_04Úvod do lingvistiky V. Bromk 1/1/03 2Z
FF:NLI_05Jazyková cvičení I/2 S. Royeaerdzk 0/8/06 2P
FF:NLII_04Propedeutika odborné práce V. Bromk 1/1/02 3Z
FF:NLII_05Moderní nizozemská literatura I S. Royeaerdk 1/1/04 3P
FF:NLIII_04Stylistika nizozemštiny M. Kosteleckáz 1/1/03 5Z
FF:NLIII_05Nizozemská literatura do roku 1900 S. Royeaerdz 1/1/03 5P
FF:NLIII_07Jazyková cvičení III/2 S. Royeaerdzk 0/2/04 6P
FF:NLIII_08Konverzace II S. Royeaerdz 0/2/03 6P
FF:NLIII_09Překlad v teorii a praxi M. Kosteleckák 1/1/04 6Z
87 kreditů

Povinně volitelné předměty s kódy NI a NIDCC

Nabídka povinně volitelných předmětů je rozdělena na nederlandistické předměty a předměty ostatní. Z nabídky povinně volitelných předmětů studenti získají celkem minimálně 8 kreditů a to ve skladbě: minimálně 6 kreditů za předměty nederlandistické s kódy NI a NIDCC. Další 2 kredity získají za povinně volitelné předměty s ostatními kódy, které jsou uvedeny v šabloně. Je povoleno získat všech 8 kreditů pouze za předměty s kódy NI a NIDCC.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NI01_07Nácvik výslovnosti M. Kosteleckáz 0/1/02 2-
FF:NI01_08Woordenschatoefeningen M. Kosteleckáz 0/1/02 2-
FF:NI02_10Nederlandstalige modernistische en neoclassicistische poëzie Y. T'Sjoenz 10/0/03 --
FF:NI02_35Lexicologie M. Kosteleckáz 1/14 --
FF:NI02_37Grammatica en uitspraakverbetering M. Kosteleckáz 1/1/03 --
FF:NI03_30Fonetika nizozemštiny v teorii a praxi M. Kosteleckák 0/2/04 --
FF:NI03_41Úvod do tlumočení M. Kosteleckáz 6/63 --
FF:NI03_43Úvod do sociolingvistiky M. Kosteleckáz 1/1/03 --
FF:NI03_44Nederlandse en Vlaamse Boekverfilmingen S. Royeaerdk 1/14 --
FF:NI03_46Jazykovědný seminář M. Kosteleckák 6/6/03 --
FF:NI03_47Literárněvědný seminář Y. T'Sjoenk 6/6/03 --
FF:NI03_48Moderne Nederlandse maatschappij M. Kosteleckáz 5/53 --
FF:NI03_50Fraseologie van het Nederlands M. Kosteleckáz 10/0/03 --
FF:NI03_55Historický vývoj nizozemštiny S. Royeaerdz 1/1/03 --
FF:NI05_06Odborná stáž M. Kosteleckáz 1/1/03 --
FF:NI05_29Workshop M. Kosteleckáz 1/1/03 --
FF:NIDCC03_06Schrijfvaardigheid M. Kosteleckázk 0/0/05 --
FF:NIDCC03_07Nederlandse en Vlaamse Poëzie na 1945 S. Royeaerdzk 1/15 --
FF:NIZC_08Zomercursus Nederlandse taal en cultuur M. Kosteleckáz 0/0/03 --
62 kreditů

Povinně volitelné předměty - ostatní

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL12070Úvod do sociolingvistiky J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJL12071Úvod do sémantiky N. Kudrnáčovázk 0/2/06 --
FF:CJBA10Základy dialektologie Z. Hladkázk 0/2/04 --
FF:CJBA11Jazykový zeměpis v praxi Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:CJJ26Základy onomastiky J. Pleskalováz 2/0/03 --
FF:ESA204Přehled dějin evropské kultury P. Osolsobězk 2/0/04+1 --
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 --
FF:PBM102Analýza kvantitativních dat P. Hlaďoz 1/1/04 --
35 kreditů