CJBA10 Základy dialektologie

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJA001 Úvod do stud. česk. jaz. || CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Cíle předmětu
Cílem kurzu je osvojení elementárních znalostí o ~nářeční diferenciaci českého národního jazyka. Na základě rozboru nářečních textů a práce s odbornou literaturou jsou posluchači vedeni k rozpoznávání a diachronnímu výkladu charakteristických znaků jednotlivých dialektů a seznamováni s vývojovými tendencemi běžné mluvy (zvláštní pozornost je věnována mluvě města Brna). Výuka přibližuje též tradice a současné úkoly české dialektologie a seznamuje studenty se základními metodami dialektologické práce. Podle aktuálních možností je součástí semináře účast na dialektologické exkurzi. Získané znalosti a metodické dovednosti si studenti prověřují při zpracování výsledků vlastního terénního výzkumu v rámci seminární práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat základní nářeční skupiny českého jazyka;
- orientovat se v základní nářeční literatuře;
- použít metodu řízené konverzace při nářečním výzkumu;
- samostatně pracovat s nářečním materiálem (ovládat pravidla zápisu nářečního materiálu, klasifikovat nářeční jevy).
Osnova
 • 1. Vymezení základních pojmů (stratifikace národního jazyka, teritoriální dialekt, lokální dialekt, interdialekt, běžná mluva, divergentní vývoj jazyka, vlnová teorie, jazykový zeměpis, ohnisko změny, izoglosa).
 • 2. Diachronní vývoj češtiny v relaci k její nářeční diferenciaci, dělení českých dialektů.
 • 3. Archaické dialekty na východě území národního jazyka: východomoravská a slezská nářeční skupina.
 • 4. Středomoravská nářeční skupina.
 • 5. Mluva města Brna - vývojové aspekty i současný stav (nářeční podloží, soužití s němčinou, sociolingvisticky relevantní determinanty velkoměsta, brněnská hantýrka).
 • 6. Česká nářeční skupina (konstituování obecné češtiny, okrajové archaické úseky jihozápadočeských a severovýchodočeských nářečí).
 • 7. Stručné dějiny disciplíny, základní monografie, nářeční slovníky, Český jazykový atlas.
 • 8. Metodika nářečního výzkumu.
Literatura
 • České nářeční texty. Edited by Věra Lamprechtová - Arnošt Lamprecht. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 425 s. URL info
 • BĚLIČ, Jaromír. Nástin české dialektologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 463 s. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1981. 198 s. info
 • DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Vydání 1. Praha: Academia, 1997. 292 stran. ISBN 8020006176. info
 • Balhar, J., Jančák, P. aj. 1992-2003. Český jazykový atlas 1-4. Praha : Academia
 • BALHAR, Jan. Český jazykový atlas. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 680 s. ISBN 8020013393. info
 • SGALL, Petr a Jiří HRONEK. Čeština bez příkras. Vyd. 1. Praha: H & H, 1992. 181 s. ISBN 80-85467-29-1. info
 • Bogoczová, Irena a kol. Tváře češtiny. Vyd. 1. Ostrava: OU, 2000. 266s. ISBN 80-7042-566-0
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
Výukové metody
V semináři je kombinován výklad vyučujícího se samostatnou prací posluchačů. Studenti rozebírají nářeční texty (v psané i zvukové podobě), učí se pracovat s literaturou oboru, zejména s Českým jazykovým atlasem, nacvičují metodiku nářečního výzkumu (sestavování dotazníku, výběr respondentů, řízený rozhovor, dialektologický přepis, tvorba nářečního slovníku). Součástí kurzu je podle možností dialektologická exkurze.
Metody hodnocení
Zkouška má charakter písemného testu. Předpokladem přístupu ke zkoušce je úspěšně zpracovaná seminární práce shrnující výsledky vlastního nářečního výzkumu. Požadavky k testu: základní orientace v českých dialektech, znalost problematiky probírané v semináři.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.