Představení studijního programu

Doktorský studijní program Psychologie je určen primárně absolventům jednooborového studijního magisterského programu psychologie, zcela výjimečně pak i absolventům příbuzných studijních programů (především humanitního zaměření). Doktorské studium probíhá výhradně jako jednooborové, v délce 4 roky a je prostředkem k získání příslušné vědecké kvalifikace v uvedeném oboru. Studovat je možné dvěma způsoby - prezenční forma studia v sobě zahrnuje kromě plnění studijního plánu a práci na disertačním projektu i participaci na vzdělávacích a výzkumných aktivitách pracoviště apod.

Cílem studia je příprava vysoce erudovaných pracovníků vědy a výzkumu a současně i vysokoškolských pedagogů v daném oboru vzdělávání. Studium je založeno na průběžném plnění studijních úkolů zadávaných v rámci jednotlivých předmětů dle studijního katalogu a samostatné tvůrčí práci pod vedením školitelů, jejímž výstupem jsou odborné vědecké publikace a zejména závěrečná disertační práce každého absolventa studia. Absolventům doktorského studia se přiznává mezinárodně platný vědecký titul philosophiæ doctor (Ph.D.).

Doktorský studijní program Psychologie se opírá o dokument European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) „Proposed Minimum Standards for the Doctorate Degree in Psychology in Europe “, který vypracoval Board of Scientific Affairs EFPA. Vedle originality disertační práce a publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech je kladen důraz na vytváření meta-dovedností nezbytných pro samostatné řízení vědecko-výzkumných projektů i jejich supervizi. Meta-dovednosti zahrnují specifické dovednosti v užití pokročilých výzkumných metod a statistiky (jak kvantitativní, tak kvalitativní), v přípravě vědeckých přednášek a posterů, vedení vědeckých akcí, prezentaci dat, přípravě grantových přihlášek, recenzní činnosti a publikování, výuce pregraduálních studentů a jejich hodnocení. Tyto dovednosti doplňuje znalost etiky, a to zejména etiky vědeckého výzkumu, a cizích jazyků. Rozvoji kompetencí v těchto dovednostech odpovídá struktura vědeckých seminářů.

Cílem studia je vybavit studenta příslušnými teoretickými znalostmi a kompetencemi, jež zúročí v samostatné vědecké práci v dané oblasti vzdělávání. Důraz je kladen na další rozvíjení schopností studentů integrovat a propojovat jednotlivé dílčí poznatky a přístupy z dané vědecké oblasti i příbuzných vědních disciplín a rozvíjet jejich schopnost kritického vědeckého myšlení.

Absolvent daného studijního programu je schopen komplexně a kreativně propojovat i kriticky hodnotit aktuální poznatky z oboru zasazené do širších trendů vývoje poznání v psychologii, a to jak v oblasti teorie, tak výzkumné metodologie, a je tudíž vybaven k tomu, aby samostatně prováděl vědecký výzkum: je schopen identifikovat relevantní vědecká témata v rámci aktuálních výzkumných směrů a trendů, volit adekvátní výzkumnou metodologii pro úspěšné řešení vědeckého zadání, orientovat se v současných postupech analýzy dat v oblasti kvantitativní i kvalitativní metodologie a o výsledcích výzkumu je schopen stručně a výstižně referovat v odborných periodicích, na odborných konferencích i v kontextu širší odborné i laické veřejnosti a m.j. i předávat hluboké znalosti oboru v rámci pedagogické činnosti.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: jaro 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín podání přihlášek: 1. srpen – 30. listopad.

  Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. prosince.

  Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti (pokud existuje);
  • projekt disertační práce (v rozsahu 5 normostran).

   Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

   Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

   Pro přijímací řízení do doktorského studijního programu vypisuje Psychologický ústav FF MU výzkumná/disertační témata, jež jsou v souladu s dlouhodobými výzkumnými záměry pracoviště a aktuálně řešenými výzkumnými projekty (blíže viz zde). V případě kvalitního disertačního projektu lze zvážit i přijetí uchazeče s jiným výzkumným/disertačním tématem. V rámci doktorského studia je důraz kladen na podporu excelence.

   Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti při přijímacím řízení: 85 bodů (max. počet bodů 100). Kandidát je hodnocen v částech: projekt disertační práce – max. 30 bodů, odborná připravenost – max. 40 bodů, motivace – max. 30 bodů.

Studium

 • Cíle

  Doktorský studijní program Psychologie je určen primárně absolventům jednooborového magisterského studijního programu psychologie, zcela výjimečně pak i absolventům příbuzných studijních programů (především humanitního zaměření). Doktorské studium probíhá výhradně jako jednooborové, v délce 4 roky a je prostředkem k získání příslušné vědecké kvalifikace v uvedeném oboru. Studovat je možné dvěma způsoby - prezenční forma studia v sobě zahrnuje kromě plnění studijního plánu a práci na disertačním projektu i participaci na vzdělávacích a výzkumných aktivitách pracoviště apod.

  Cílem studia je příprava vysoce erudovaných pracovníků vědy a výzkumu a současně i vysokoškolských pedagogů v daném oboru vzdělávání. Studium je založeno na průběžném plnění studijních úkolů zadávaných v rámci jednotlivých předmětů dle studijního katalogu a samostatné tvůrčí práci pod vedením školitelů, jejímž výstupem jsou odborné vědecké publikace a zejména závěrečná disertační práce každého absolventa studia. Absolventům doktorského studia se přiznává mezinárodně platný vědecký titul philosophiæ doctor (Ph.D.). V tomto kontextu je stěžejním záměrem vybavit studenty příslušnými teoretickými znalostmi a kompetencemi, jež zúročí v samostatné vědecké práci v dané oblasti vzdělávání. Důraz je kladen na další rozvíjení schopností studentů integrovat a propojovat jednotlivé dílčí poznatky a přístupy z dané vědecké oblasti i příbuzných vědních disciplín a rozvíjet jejich schopnost kritického vědeckého myšlení.

  Absolvent daného studijního programu je schopen komplexně a kreativně propojovat i kriticky hodnotit aktuální poznatky z oboru zasazené do širších trendů vývoje poznání v psychologii, a to jak v oblasti teorie, tak výzkumné metodologie, a je tudíž vybaven k tomu, aby samostatně prováděl vědecký výzkum: je schopen identifikovat relevantní vědecká témata v rámci aktuálních výzkumných směrů a trendů, volit adekvátní výzkumnou metodologii pro úspěšné řešení vědeckého zadání, orientovat se v současných postupech analýzy dat v oblasti kvantitativní i kvalitativní metodologie a o výsledcích výzkumu je schopen stručně a výstižně referovat v odborných periodicích, na odborných konferencích i v kontextu širší odborné i laické veřejnosti.

  Požadavky k přijímací zkoušce: Přijímací zkouška do doktorského studia je ústní. Zkušební komise, složená z 5 členů oborové rady, z nichž jeden člen je externí, posuzuje zejména kvalitu předloženého výzkumného projektu disertační práce, soulad výzkumného záměru s výzkumným záměrem pracoviště, či případného školitele, předpoklady uchazeče pro vědecké studium a jeho jazykové předpoklady.

  Podklady pro přijímací řízení (pohovor):

  - podepsaný životopis;

  - soupis publikační činnosti;

  - projekt disertační práce (v rozsahu 5 normostran).

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

  Pro přijímací řízení do doktorského studijního programu vypisuje Psychologický ústav FF MU výzkumná/disertační témata, jež jsou v souladu s dlouhodobými výzkumnými záměry pracoviště a aktuálně řešenými výzkumnými projekty (blíže viz zde: http://psych.phil.muni.cz/studium/dsp_info). V případě kvalitního disertačního projektu lze zvážit i přijetí uchazeče s jiným výzkumným/disertačním tématem. V rámci doktorského studia je důraz kladen na podporu excelence.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • demonstrovat velmi vysokou úroveň znalostí z dané oblasti vzdělávání
  • kriticky hodnotit stav minulého i současného poznání v dané oblasti zkoumání
  • integrovat získané znalosti a na jejich základě vytvářet specifické odborné postupy při řešení klíčových problémů ve výzkumu a/nebo inovacích
  • předkládat a obhajovat nové myšlenky, záměry, postupy, či inovace
  • navrhovat a realizovat výzkumný design odpovídající řešené problematice
  • prokázat hlubokou znalost metodologie psychologie, základních i pokročilých analýz výzkumných dat (kvalitativních/kvantitativních), typických pro danou oblast vzdělávání
  • vykazovat inovační potenciál, zodpovědnost a samostatnost při řešení úkolů z oblasti vědy a výzkumu
  • udržovat stabilní a adekvátně vysokou úroveň akademických, výzkumných a dalších odborných aktivit
  • provádět samostatnou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu
  • identifikovat relevantní vědecká témata v rámci recentních výzkumných směrů a trendů
  • prokázat předpoklady pro mezioborovou spolupráci - koordinovat výzkumnou, koncepční a analytickou práci odborníků z různých oborů
  • komunikovat výsledky výzkumné práce odborné i laické veřejnosti v mateřském i cizím jazyce
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent programu je adekvátně teoreticky i prakticky vybaven k tomu, aby realizoval samostatnou vědeckovýzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu v dané oblasti vzdělávání. Je tudíž připraven na realizaci vysoce specializovaných vědeckých a výzkumných činností v institucích zabývajících se základním i aplikovaným výzkumem, strategickým plánováním rozvoje dané oblasti vzdělávání i vysokoškolskou výukou (např. vědecko-výzkumné instituce, vzdělávací instituce, zdravotní zařízení a ústavy, atd.).

  Pokud absolvent daného studijního programu neabsolvoval v pregraduálním studiu magisterskou formu oboru psychologie, absolvování doktorského psychologického studijního programu jej opravňuje pouze k vědecké práci v absolvovaném doktorském oboru, nikoli k praktickému výkonu povolání psychologa.

 • Praxe

  Relevantní praktické zkušenosti získávají studenti v průběhu studia při řešení obecných i specifických zadání v rámci jednotlivých předmětů doporučeného studijního plánu, při průběžném plnění studijních povinností a při zpracovávání výzkumného projektu disertační práce.

  Praktické zkušenosti získávají studenti rovněž v rámci povinného zahraničního pobytu na akademickém, či výzkumném pracovišti, při participaci na plnění výzkumných záměrů pracoviště i při výuce pregraduálních studentů a vedení bakalářských závěrečných prací (pod supervizí školitele).

 • Standardy kvalifikačních prací

  V disertační práci student předkládá výsledky své práce, které vytvořil v průběhu studia v daném doktorském studijním programu. Disertační práce musí obsahovat původní výsledky, buď již zveřejněné, nebo přijaté k uveřejnění. Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných, nebo do tisku ke zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem. Disertační práce je psána v jazyce, v němž je uskutečňován doktorský program, nebo v jazyce, který je pro tento účel stanoven v charakteristice doktorského programu. V doktorském programu uskutečňovaném v českém jazyce může fakulta předpisem stanovit možnost předložit disertační práci ve slovenském jazyce. Disertační práce může být vždy předložena v anglickém jazyce, není-li to výslovně zapovězeno charakteristikou programu. Se souhlasem oborové rady lze disertační práci předložit i v jiném jazyce.

  Uchazeč o státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce se přihlašuje k řízení, které zpravidla probíhá v následujícím semestru, a to na studijním oddělení u referenta pro doktorské studium podáním kompletně vyplněné přihlášky včetně všech příloh:

  - disertační práce (3x svázaný výtisk);

  - autoreferát (10x ve formátu A5);

  - strukturovaný životopis;

  - seznam publikací.

  Disertační práce je možné odevzdávat průběžně během celého akademického roku, disertační práci včetně přihlášky k doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce je třeba odevzdat minimálně semestr před uplynutím maximální doby studia. Disertační práce se předkládá vždy elektronicky prostřednictvím IS MU. Pokud tak oborová rada stanoví, práce se odevzdává i v tištěných vyhotoveních. Disertační práce musí dále splňovat tyto požadavky:

  a) Je-li stanoveno předkládání tištěných vyhotovení práce, musí mít desky a titulní strana jednotnou úpravu, práce musí mít jednotný formát obvyklý na dané fakultě a všechny výtisky musí být vyvázány v nerozebratelné vazbě. Počet výtisků - 3.

  b) Předkládá-li student k obhajobě výsledky kolektivní vědecké práce, na níž se autorsky podílel, musí být v práci zřetelně vyznačeny ty její části, které zpracoval. Přílohou práce musí být prohlášení spoluautorů potvrzující u označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl.

  Další informace ke Státní doktorské zkoušce a disertační práci lze nalézt ve studijním a zkušebním řádu MU:

  https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/studijni-a-zkusebni-rad-mu

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
D-PSYCH_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

33
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Psychologický ústav AV ČR