Language Unlocks Minds: Learn, Teach, Grow

Představení studijního programu

Absolvováním tohoto studijního programu získáte kvalifikaci k výuce angličtiny jako cizího jazyka na různých typech českých středních škol. Budete se dobře orientovat v teorii i praxi výuky angličtiny pro mladé dospělé a dospívající. Konkrétně se naučíte plánovat a vést výuku angličtiny, hodnotit žáky, vyhodnocovat vlastní výuku, přemýšlet o ní a dále se rozvíjet.

Seznámíte se s relevantní odbornou literaturou a budete schopni kriticky zhodnotit studie z aktuálních odborných publikací. V jednooborovém a hlavním studijním plánu se navíc naučíte navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit výzkum ve třídě.

Přidaná hodnota programu spočívá v tom, že:

 • se jedná o relativně malý program, takže vás vyučující dobře poznají a budete mít možnost intenzivního kontaktu s nimi,

 • se zaměřuje na specifika výuky angličtiny na středních školách, jako je například práce s materiály pro vyšší jazykové úrovně, probírání (inter)kulturních a literárních témat, výuka odborné angličtiny, maturitní zkouška a jazykové certifikáty, specifika práce s adolescenty a mladými dospělými.

 • učitelská praxe je realizována v rámci průběžné a souvislé praxe. Během průběžné praxe budete pod dohledem vyučujících vést, pozorovat a analyzovat výuku angličtiny. Během souvislé praxe budete spolupracovat s mentory a vyučujícími a zúčastníte se každodenních aktivit ve škole.

 • získáte dovednosti v oblasti výzkumu. Budete mít mnoho příležitostí seznámit se s výzkumem výuky angličtiny a zapojit se do výzkumných aktivit. Například na seminářích budete diskutovat o výsledcích výzkumů, budete se moci zúčastnit specializovaných výzkumných seminářů, analyzovat data společně s badateli nebo provádět výzkum ve svých diplomových pracích. Jako součást praxí budete také provádět výzkum ve třídě.

 • můžete strávit semestr v zahraničí na jedné z mnoha partnerských univerzit. 

  Odborné znalosti členů fakulty pokrývají řadu témat v oblasti

  osvojování jazyků, učení, výuky, lingvistiky a literatury a kultury, což vám

  umožňuje řadu příležitostí pro váš vlastní výzkum.

Je studium programu pro vás?

Pokud odpovídáte kladně na následující otázky, je studium pro vás to pravé:

 • Chcete vyučovat angličtinu mladé dospělé a dospívající?

 • Ovládáte angličtinu na pokročilé (C2)+ úrovni?

 • Orientujete se v anglické jazykovědě a literatuře?

 • Je vám blízká kultura anglicky mluvících zemí?

Absolvování

bakalářského studia anglistiky je výhodou, ale přihlášky jsou vítány od

absolventů s bakalářským titulem v jakékoli oblasti studia s podmínkou, že

znalost anglického jazyka je minimálně C1+.

Kombinovaná forma studia

Výuka v kombinovaném studiu probíhá každý pátek.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Absolventi tohoto studijního programu získají kvalifikaci k tomu, aby mohli vyučovat angličtinu jako cizí jazyk na různých typech českých středních škol. Budou se dobře orientovat v teorii i praxi výuky angličtiny pro mladé dospělé a dospívající.

  Předpokládá se, že studenti, kteří do programu vstupují, se výborně orientují v anglické lingvistice, literární teorii a literaturách a kulturách anglicky mluvících zemí, a že jejich dovednosti mluvení a psaní v anglickém jazyce odpovídají úrovni C2 podle SERRJ. Tyto schopnosti umožní studentům pochopit edukační realitu jazykové výuky a rozvinout jejich odborné znalosti, schopnosti, postoje a přesvědčení v oboru výuky angličtiny jako cizího jazyka, profesní etiku nevyjímaje.

  Konkrétně budou absolventi schopni vykonávat činnosti prokazující jejich profesní kompetence v následujících oblastech: plánování (výukových lekcí, souboru lekcí, kurzů), vzdělávací prostředí, procesy učení, hodnocení a evaluace, reflexe vlastní výuky, rozvoj školy a spolupráce s kolegy, spolupráce s rodiči a širší veřejností, vlastní profesní rozvoj. Absolventi budou seznámeni s relevantní odbornou literaturou a budou schopni kriticky zhodnotit studie z aktuálních odborných publikací. V jednooborovém a hlavním studijním plánu budou absolventi navíc schopni navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit výzkum ve třídě.

  Přidaná hodnota programu spočívá v:

  (1) Malém počtu studentů a intenzivním kontaktu s jednotlivými studenty,

  (2) Zaměření se na specifika výuky angličtiny ve vyšším sekundárním vzdělávání, jako je například práce s materiály používanými na středních školách, práce s vyššími jazykovými úrovněmi, probírání (inter)kulturních a literárních témat, angličtina pro specifické účely, maturitní zkouška a jazykové certifikáty, specifika práce s adolescenty a mladými dospělými.

  (3) Pedagogická praxe. Pedagogická praxe je realizována v rámci průběžné a souvislé praxe. Během průběžné praxe studenti pod dohledem vyučujících vedou a pozorují výuku angličtiny, analyzují a reflektují své výkony a provádí výzkum. Během souvislé praxe studenti spolupracují se svými mentory a vyučujícími a účastní se každodenních aktivit svého mentora. S mentory a vyučujícími rovněž analyzují a reflektují své výkony a hospitace. Úzký vztah mezi fakultou a mentory na vybraných středních školách dělá z pedagogické praxe důležitý a neocenitelný krok v kariéře začínajícího učitele.

  (4) Dovednosti v oblasti výzkumu. Studenti mají mnoho příležitostí dozvědět se o a přispět k výzkumným aktivitám prováděným na katedře vyučujícími, kteří jsou zároveň aktivními badateli (např. studenti mohou na seminářích diskutovat o výsledcích výzkumů, účastnit se specializovaných výzkumných seminářů, analyzovat data společně s badateli, provádět empirický výzkum ve svých diplomových pracích). Jako součást praxí studenti rovněž provádějí výzkum ve třídě.

  (5) Mezinárodní rozměr programu. Studenti mohou strávit semestr v zahraničí na jedné z mnoha univerzit. Akademický personál katedry zahrnuje rodilé mluvčí angličtiny. Členové katedry mají rozsáhlé zkušenosti s účastí na mezinárodních konferencích, spolupracují se zahraničními experty a publikují v mezinárodních časopisech.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • 1. rozumět konceptu interkulturní komunikační kompetence jakožto cíle jazykové výuky, analyzovat složky (interkulturní) komunikační kompetence a vztáhnout je k různým typům aktivit, obsahu a cílů
  • 2. vysvětlit a diskutovat o lingvistických a psychologických aspektech různých metod a přístupů ve vyučování anglického jazyka, rozumět historickému vývoji oboru a jeho současnému stavu
  • 3. porozumět, pozorovat, vyhodnotit/diagnostikovat a, do jisté míry, vyhovět různým způsobům, kterými se adolescenti a mladí dospělí učí a používají cizí jazyk
  • 4. vybrat a použít vhodné metody a techniky v rámci výuky jazykových prostředků a rozvoje čtyř řečových dovedností, kulturního povědomí a strategií učení ve vyšším sekundárním vzdělávání
  • 5. lingvisticky analyzovat jak vzorky žákovského jazyka, tak obsah hodin angličtiny jako cizího jazyka; vyvodit z nich závěry a implikace pro výuku anglického jazyka
  • 6. samostatně realizovat hodiny angličtiny jako cizího jazyka, vést a organizovat výuku, rozumět procesům interakce ve třídě
  • 7. vhodně se rozhodovat při plánování a výuce lekcí a kurzů; připravit, odučit a zhodnotit soubor lekcí v rámci českého vyššího sekundárního vzdělávání, včetně analýzy a kritického zhodnocení kurikulárních dokumentů a příprav kurzů/tematických plánů
  • 8. analyzovat, kriticky zhodnotit, vybrat, adaptovat a použít publikované výukové materiály (vč. učebnic, pracovních listů, online zdrojů), navrhnout, použít a zhodnotit aktivity využívající autentické materiály, kulturní artefakty a literární texty
  • 9. navrhnout plán hodnocení a evaluace kurzu; vybrat, navrhnout, analyzovat, realizovat a ohodnotit vhodné testy
  • 10. reflektovat vlastní zkušenosti z výuky a hledat cesty k dalšímu profesnímu rozvoji
  • 11. komunikovat s kolegy, rodiči a širší veřejností; podílet se na každodenních školních aktivitách, být aktivním členem profesní komunity
  • 12. navrhnout, realizovat a vyhodnotit výzkum ve třídě
  • 13. přečíst a kriticky zhodnotit studie z aktuálních odborných publikací v oboru výuky anglického jazyka
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi toho magisterského programu budete plně kvalifikováni vyučovat angličtinu jako cizí jazyk na českých středních školách. Můžete také vyučovat na jazykových školách. Absolventi jsou rovněž připraveni pracovat v oblasti výuky angličtiny pro dospělé, na vzdělávacích projektech, ve vzdělávací politice a vzdělávacích nevládních neziskových organizacích, stejně jako v široké škále veřejných institucí. Budete také připraveni pokračovat v doktorském studiu v oboru aplikované lingvistiky nebo didaktiky cizího jazyka.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe je nedílnou součástí tohoto programu učitelství. V jednooborovém studiu absolvují studenti náslechovou praxi, průběžnou praxi (1 semestr) a souvislou praxi (4 týdny). Ve sdruženém studiu (maior, minor) je rozsah praxe zhruba poloviční.

  Budete vedeni nejen k tomu, abyste připravili, zhodnotili a reflektovali výuku angličtiny a odučili hodinu, ale také k tomu, abyste se seznámili s každodenními činnostmi učitele na střední škole. Výuková praxe je také doplněna řadou úkolů, ve kterých se různými metodami (např. pozorování výuky, sběr a analýza žákovského jazyka, rozbor videonahrávky vlastní výuky) naučíte propojovat poznatky z didaktiky angličtiny s realitou výuky anglického jazyka. O svých prožitých zkušenostech budete diskutovat v reflektivních seminářích.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Výuka cizího jazyka je obor zároveň teoretický i praktický. Diplomové práce jsou stěžejní složkou programu, prostřednictvím které by studenti měli získat hlubší vhled do vybrané oblasti výuky jazyka. To znamená, že teorie (popř. principy, koncepty a konceptualizace, metody atd.) musí být propojeny s praxí.

  Diplomové práce napsané v rámci tohoto programu by proto měly mít empirickou povahu (v širokém slova smyslu). To znamená, že studenti by měli prokázat schopnost provést následující tři kroky:

  1) Vybrat si téma v oblasti výuky anglického jazyka a nastudovat si relevantní literaturu (tzn. teorii).

  2) Sebrat relevantní data z praxe výuky anglického jazyka (může a nemusí zahrnovat vlastní výuku).

  3) Najít smysluplné pojítko mezi teorií (1. krok) a praxí (2. krok), což studentům pomůže získat hlubší vhled do jimi vybrané problematiky.

  Empirická povaha (a tedy zaměření empirické/praktické části) práce může mít jednu z následujících podob:

  a) Akční výzkum, tj. studenti si vyberou téma, nastudují relevantní literaturu, připraví intervenci pro skupinu žáků, provedou intervenci a vyhodnotí její průběh, navrhnou vylepšení pro intervence budoucí (včetně dokladů/doporučení v odborné literatuře) a tento cyklus několikrát zopakují.

  b) Evaluační výzkum, tj. studenti si vyberou téma, nastudují relevantní literaturu, připraví intervenci pro skupinu žáků, provedou intervenci a vyhodnotí její dopad (např. jak žáci reagovali, co se naučili atd.)

  c) Empirický výzkum, který čerpá z relevantních metod z oblasti výzkumu ve vzdělávání, lingvistiky, sociologie atd., za účelem přispět k vybranému tématu ve výuce angličtiny jako cizího jazyka.

  V každém případě (a-c) by studenti měli předvést schopnost vidět spojení mezi teorií a praxí. Práce zaměřené čistě teoreticky (např. přehledové a teoretické studie k otázkám výuky anglického jazyka) jsou možné v případě, že budou odpovídat standardům kladeným na teoretické či kritické práce normálně publikované v oborových časopisech.

  Témata by se měla týkat výuky angličtiny jako cizího jazyka, ideálně v kontextu vyššího sekundárního vzdělání. Je v pořádku, pokud studenti mají přístup k jiným prostředím, ale v diskusi by své výsledky měli alespoň vztáhnout k výuce anglického jazyka na středních školách, což je jejich studijní obor.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi mohou dále postoupit do doktorského studia, jako je například Anglická jazykověda se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika (FF MU) nebo Didaktika cizích jazyků (PedF MU).

Základní údaje

Zkratka
N-AJU_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

70
počet aktivních studentů
41
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu