Mé počítače mi rozumějí.

Představení studijního programu

Proč se stát počítačovým lingvistou? A co si pod tím vůbec představit? Jde především o pohled do dvou odlišných světů, které se navzájem potřebují více, než se zdá. Budete rozumět přirozeným i programovacím jazykům a zjistíte, že ani tak tradiční obor, jakým je lingvistika, se v dnešní době neobejde bez moderní techniky. Čeká vás studium v nevelké komunitě lidí, které spojuje stejný zápal pro věc a ochota ke vzájemné pomoci. Budete se věnovat:

 • jazykovědě (fonologii, morfologii, syntaxi, historické češtině i spisovnému jazyku a umění kultivovaného vyjadřování), 

 • specializovaným předmětům oboru (korpusové lingvistice, počítačové lexikografii, ale i matematice, statistice a algoritmizaci jazyka), 

 • informatice (základům programování, logice, umělé inteligenci, počítačovému zpracování řeči či strojovému zpracování textu).

Při exkurzích navštívíte akademická a komerční pracoviště, zúčastníte se přednášek předních odborníků z oboru. Začleníte se do týmové práce na projektech propojujících zájem o jazyk s informatikou. Průběžně se budete moci účastnit nejrůznějších stáží v prosperujících firmách. V rámci zahraničních studijních pobytů rozšíříte své jazykové znalosti a nahlédnete do počítačové lingvistiky v jiných zemích.

Po absolvování studia budete lingvistou schopným rozumět řeči počítačů, a ty budou na oplátku rozumět vám.

Program jako jediný v České republice nabízí proniknutí do tajů počítačové lingvistiky už v rámci bakalářského studia.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

 • Máte rádi češtinu a nebojíte se počítačů? Máte rádi počítače a nebojíte se češtiny? 

 • Chcete se věnovat poznávání jazyka, ale nenacházíte zalíbení ve studiu literatury? 

 • Láká vás skloubit humanitní a přírodovědné vzdělání a těžit ze všestrannosti a ojedinělosti této kombinace? 

 • Hledáte studium, při němž můžete nabyté znalosti okamžitě upotřebit v praxi – na brigádách, stážích či v projektech?

Odpověděli jste na většinu otázek kladně? Pak je tento program přesně pro vás.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program Počítačová lingvistika propojuje humanitní a přírodovědné vzdělání a nabízí vstup do obou těchto světů. Cílem je výchova lingvistů se znalostmi obecných a vývojových zákonitostí jazyka (sledovaných primárně na češtině), s orientací v počítačové lingvistice, kvalifikovaným vhledem do oblasti informačních technologií a schopností algoritmického myšlení.

  Výuka je mateřsky zakotvena na Filozofické fakultě MU v kurzech zajišťovaných Ústavem českého jazyka, které vedle popisu češtiny a jazyka obecně poskytují kvalitní základy počítačové a korpusové lingvistiky a informace z matematiky a statistiky speciálně koncipované pro potřeby humanitních oborů. Předmětová nabídka je obohacena cíleně vybranými kurzy Fakulty informatiky MU využitelnými pro počítačovou lingvistiku. Posilovány jsou také jazykové kompetence studentů, zejména schopnost kvalitního užívání spisovné češtiny v psaném i mluveném projevu a dobrá znalost angličtiny, případně dalších jazyků.

  Během celého studia je kladen důraz na propojení teoretických znalostí s jejich praktickým uplatněním. Program zahrnuje exkurze na akademická a komerční pracoviště, přednášky zvaných hostů z těchto pracovišť, odborné workshopy i účast studentů ve výzkumných a aplikačních projektech. Akcentována je průprava pro týmovou práci na zadaných úkolech.

  Pozitivem programu jsou rozsáhlé kontakty se specializačně blízkými organizacemi a firmami jihomoravského regionu, ve kterých studenti nacházejí uplatnění již během studia formou povinně volitelných praxí a stáží. Absolventi tříletého bakalářského programu jsou tedy dobře připraveni jak pro pokračování ve studiu navazujícího magisterského stupně, tak pro vstup do praxe.

  V České republice jde o jediný program na humanitně orientované fakultě, ve kterém lze studovat počítačovou lingvistiku již v bakalářském stupni.

  Studium je vhodné pro absolventy středních škol, kteří mají zájem o češtinu/jazyky a zároveň o matematiku a počítače, láká je hledání průniků mezi zdánlivě odlišnými oblastmi a boření mýtů o jejich neslučitelnosti.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uplatnit základní znalosti o jazyce, zejména o češtině, její struktuře a hlavních vývojových fázích;
  • aplikovat v praxi základní znalosti z oblasti počítačové lingvistiky, korpusové lingvistiky, informatiky, matematiky a statistiky;
  • orientovat se v terminologii a metodologii jazykovědy a počítačové lingvistiky;
  • ovládat spisovný jazyk a vyjadřovací dovednosti pro psaný i mluvený projev (s důrazem na odborný styl);
  • ovládat práci s jazykovými korpusy a s počítačovými nástroji pro analýzu přirozeného jazyka;
  • využít v praxi základní znalosti programování.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi bakalářského programu Počítačová lingvistika mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském stupni tohoto nebo příbuzného programu. Jsou rovněž připraveni na vstup do praxe. Pokud inklinují více k lingvistice, nalézají uplatnění jako korektoři, copywriteři či editoři, jsou žádáni na pozice odborných pracovníků ve veřejnoprávních médiích a podobně. Mají-li blíže k informatice, pracují nejen v tuzemských, ale i v zahraničních IT firmách jako lokalizační inženýři, datoví analytici nebo vývojáři.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Program nemá praxi jako povinnou součást výuky, o brněnských studentech počítačové lingvistiky však vědí přední firmy oboru a nabízejí jim již v průběhu bakalářského studia množství zajímavých brigád a stáží i účast na dlouhodobých nebo jednorázových projektech. Budete tak mít možnost získat cenné zkušenosti – ať už jako odborní poradci při tvorbě a úpravě textů, nebo jako dokumentátoři, anotátoři či analyzátoři jazykových dat v IT firmách.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářské práce v oblasti počítačové lingvistiky jsou zaměřeny převážně aplikačně, nevylučují se ale ani práce teoretické. Studenti si mohou zvolit orientaci tématu směrem jazykovědným či informatickým, mj. v souvislosti s volbou vedoucího práce, který může být z Filozofické fakulty i z Fakulty informatiky MU. Práce propojující lingvistiku s informatikou obvykle mívají kromě vedoucího také konzultanta pro zajištění kvalitního vedení ve dvojici lingvista – informatik. Důraz je kladen na přehledné zasazení tématu do kontextu lingvistiky, počítačové lingvistiky či informatiky, samostatné zpracování empirických dat a vhodné využití počítačových nástrojů a jimi podpořených zpracovatelských metod.

  Bakalářská práce musí splňovat nároky kladené na tento typ kvalifikačního výstupu, k nimž patří dobrá strukturace textu, srozumitelnost a výstižnost výkladu, přehlednost prezentace výsledků, adekvátní typografická úprava a kvalitní seznam bibliografických zdrojů.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Druhou možností je zvolit navazující magisterské studium jiného informaticky nebo filologicky zaměřeného studijního programu.

Základní údaje

Zkratka
B-PLIN_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

31
počet aktivních studentů
16
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Garant programu