Mé počítače mi rozumějí.

Představení studijního programu

Proč se stát počítačovým lingvistou? A co si pod tím vůbec představit? Jde především o pohled do dvou odlišných světů, které se navzájem potřebují více, než se zdá. Budete rozumět přirozeným i programovacím jazykům a zjistíte, že ani tak tradiční obor, jakým je lingvistika, se v dnešní době neobejde bez moderní techniky. Čeká vás studium v nevelké komunitě lidí, které spojuje stejný zápal pro věc a ochota ke vzájemné pomoci. Budete se věnovat:

 • jazykovědě (fonologii, morfologii, syntaxi, historické češtině i spisovnému jazyku a umění kultivovaného vyjadřování), 

 • specializovaným předmětům oboru (korpusové lingvistice, počítačové lexikografii, ale i matematice, statistice a algoritmizaci jazyka), 

 • informatice (základům programování, logice, umělé inteligenci, počítačovému zpracování řeči či strojovému zpracování textu).

Při exkurzích navštívíte akademická a komerční pracoviště, zúčastníte se přednášek předních odborníků z oboru. Začleníte se do týmové práce na projektech propojujících zájem o jazyk s informatikou. Průběžně se budete moci účastnit nejrůznějších stáží v prosperujících firmách. V rámci zahraničních studijních pobytů rozšíříte své jazykové znalosti a nahlédnete do počítačové lingvistiky v jiných zemích.

Po absolvování studia budete lingvistou schopným rozumět řeči počítačů, a ty budou na oplátku rozumět vám.

Program jako jediný v České republice nabízí proniknutí do tajů počítačové lingvistiky už v rámci bakalářského studia.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

 • Máte rádi češtinu a nebojíte se počítačů? Máte rádi počítače a nebojíte se češtiny? 

 • Chcete se věnovat poznávání jazyka, ale nenacházíte zalíbení ve studiu literatury? 

 • Láká vás skloubit humanitní a přírodovědné vzdělání a těžit ze všestrannosti a ojedinělosti této kombinace? 

 • Hledáte studium, při němž můžete nabyté znalosti okamžitě upotřebit v praxi – na brigádách, stážích či v projektech?

Odpověděli jste na většinu otázek kladně? Pak je tento program přesně pro vás.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2022

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky písemné oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.
  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.
  Oborové zkoušky se konají od 22. 4. do 25. 4. 2022.
  Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

  Oborová zkouška

  Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu písemného testu.

  Základní popis zkoušky:

  oborový test se skládá z otázek z českého jazyka, matematiky a angličtiny v rozsahu středoškolského učiva. Ukázku staršiho oborového testu najdete zde. U studentů, jejichž mateřským jazykem není čeština, se předpokládá znalost českého jazyka na úrovni C1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
  1. olympiády v českém jazyce či v matematice
  2. prospěchu z předmětů stanovených fakultou: anglický jazyk, český (slovenský) jazyk, informatika, matematika.

  O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
  Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
  Vyznačte prospěch v e-přihlášce. Následně jej vytiskněte, nechte potvrdit střední školou a vložte do e-přihlášky. Můžete také do e-přihlášky vložit katalogový list potvrzený střední školou, či úředně ověřená vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy.
  Úředně ověřené podklady pro prominutí zkoušky vkládejte spolu s vyplněnou Žádostí o prominutí přijímací zkoušky přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 28. 2. 2022.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  • Celkový počet bodů v oborovém testu: 100 bodů.
  • Hranice pro prospěch v oborovém testu: 50 bodů.

Studium

 • Cíle

  Program Počítačová lingvistika propojuje humanitní a přírodovědné vzdělání a nabízí vstup do obou těchto světů. Cílem je výchova lingvistů se znalostmi obecných a vývojových zákonitostí jazyka (sledovaných primárně na češtině), s orientací v počítačové lingvistice, kvalifikovaným vhledem do oblasti informačních technologií a schopností algoritmického myšlení.

  Výuka je mateřsky zakotvena na Filozofické fakultě MU v kurzech zajišťovaných Ústavem českého jazyka, které vedle popisu češtiny a jazyka obecně poskytují kvalitní základy počítačové a korpusové lingvistiky a informace z matematiky a statistiky speciálně koncipované pro potřeby humanitních oborů. Předmětová nabídka je obohacena cíleně vybranými kurzy Fakulty informatiky MU využitelnými pro počítačovou lingvistiku. Posilovány jsou také jazykové kompetence studentů, zejména schopnost kvalitního užívání spisovné češtiny v psaném i mluveném projevu a dobrá znalost angličtiny, případně dalších jazyků.

  Během celého studia je kladen důraz na propojení teoretických znalostí s jejich praktickým uplatněním. Program zahrnuje exkurze na akademická a komerční pracoviště, přednášky zvaných hostů z těchto pracovišť, odborné workshopy i účast studentů ve výzkumných a aplikačních projektech. Akcentována je průprava pro týmovou práci na zadaných úkolech.

  Pozitivem programu jsou rozsáhlé kontakty se specializačně blízkými organizacemi a firmami jihomoravského regionu, ve kterých studenti nacházejí uplatnění již během studia formou povinně volitelných praxí a stáží. Absolventi tříletého bakalářského programu jsou tedy dobře připraveni jak pro pokračování ve studiu navazujícího magisterského stupně, tak pro vstup do praxe.

  V České republice jde o jediný program na humanitně orientované fakultě, ve kterém lze studovat počítačovou lingvistiku již v bakalářském stupni.

  Studium je vhodné pro absolventy středních škol, kteří mají zájem o češtinu/jazyky a zároveň o matematiku a počítače, láká je hledání průniků mezi zdánlivě odlišnými oblastmi a boření mýtů o jejich neslučitelnosti.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uplatnit základní znalosti o jazyce, zejména o češtině, její struktuře a hlavních vývojových fázích;
  • aplikovat v praxi základní znalosti z oblasti počítačové lingvistiky, korpusové lingvistiky, informatiky, matematiky a statistiky;
  • orientovat se v terminologii a metodologii jazykovědy a počítačové lingvistiky;
  • ovládat spisovný jazyk a vyjadřovací dovednosti pro psaný i mluvený projev (s důrazem na odborný styl);
  • ovládat práci s jazykovými korpusy a s počítačovými nástroji pro analýzu přirozeného jazyka;
  • využít v praxi základní znalosti programování.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi bakalářského programu Počítačová lingvistika mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském stupni tohoto nebo příbuzného programu. Jsou rovněž připraveni na vstup do praxe. Pokud inklinují více k lingvistice, nalézají uplatnění jako korektoři, copywriteři či editoři, jsou žádáni na pozice odborných pracovníků ve veřejnoprávních médiích a podobně. Mají-li blíže k informatice, pracují nejen v tuzemských, ale i v zahraničních IT firmách jako lokalizační inženýři, data masteři nebo vývojáři.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Program nemá praxi jako povinnou součást výuky, o brněnských studentech počítačové lingvistiky však vědí přední firmy oboru a nabízejí jim již v průběhu bakalářského studia množství zajímavých brigád a stáží i účast na dlouhodobých nebo jednorázových projektech. Budete tak mít možnost získat cenné zkušenosti – ať už jako odborní poradci při tvorbě a úpravě textů, nebo jako dokumentátoři, anotátoři či analyzátoři jazykových dat v IT firmách.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářské práce v oblasti počítačové lingvistiky jsou zaměřeny převážně aplikačně, nevylučují se ale ani práce teoretické. Studenti si mohou zvolit orientaci tématu směrem jazykovědným či informatickým, mj. v souvislosti s volbou vedoucího práce, který může být z Filozofické fakulty i z Fakulty informatiky MU. Práce propojující lingvistiku s informatikou obvykle mívají kromě vedoucího také konzultanta pro zajištění kvalitního vedení ve dvojici lingvista – informatik. Důraz je kladen na přehledné zasazení tématu do kontextu lingvistiky, počítačové lingvistiky či informatiky, samostatné zpracování empirických dat a vhodné využití počítačových nástrojů a jimi podpořených zpracovatelských metod.

  Bakalářská práce musí splňovat nároky kladené na tento typ kvalifikačního výstupu, k nimž patří dobrá strukturace textu, srozumitelnost a výstižnost výkladu, přehlednost prezentace výsledků, adekvátní typografická úprava a kvalitní seznam bibliografických zdrojů.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Druhou možností je zvolit navazující magisterské studium jiného informaticky nebo filologicky zaměřeného studijního programu.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-PLIN_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

40
odhadovaný počet přijatých
38
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s