Cíle studijního programu

Studijní program je koncipován tak, aby seznámil studenty s hlavními sociálně pedagogickými koncepcemi a směry, poradenskými teoriemi a přístupy. Studium vede studenty k poznání a pochopení sociálních souvislostí různých typů a úrovní společenských a individuálních problémů. Studijní program obsahuje disciplíny, které umožňují s využitím systematického výcviku pracovat s klienty jak v sociálně pedagogické, tak poradenské praxi. Studium také připraví studenty na samostatnou výzkumnou činnost a expertní analytickou práci.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program je koncipován tak, aby seznámil studenty s hlavními sociálně pedagogickými koncepcemi a směry, poradenskými teoriemi a přístupy. Studium vede studenty k poznání a pochopení sociálních souvislostí různých typů a úrovní společenských a individuálních problémů. Studijní program obsahuje disciplíny, které umožňují s využitím systematického výcviku pracovat s klienty jak v sociálně pedagogické, tak poradenské praxi. Studium také připraví studenty na samostatnou výzkumnou činnost a expertní analytickou práci.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • respektovat věkové, individuální a jiné zvláštnosti osob/klientů v sociálně pedagogické a poradenské práci
  • orientovat se v teoriích vztahujících se k výkonu pedagogické, poradenské a sociální práce a dokáže je kriticky analyzovat
  • aplikovat etické principy práce v pomáhajících profesích
  • řídit a rozvíjet týmy a jejich lidské zdroje
  • řídit a vést edukační a preventivní aktivity v různých typech institucí/sociálních prostředích
  • řídit se v přímé i nepřímé pedagogické a sociální práci platnou legislativou
  • poskytovat poradenství při zvládání náročných životních situací
  • zajišťovat organizační, metodické a koncepční práce při tvorbě a realizaci projektů
  • pozitivní sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe
  • realizovat empirický výzkum v designech adekvátních výzkumnému problému
 • Uplatnění absolventa

  Studium umožní absolventům uplatnit se v institucích a organizacích zaměřených na poradenskou, pedagogickou i výzkumnou činnost. Uplatnění naleznou také v organizacích zaměřených na sociální práci a poskytování sociálních služeb. Studijní program připravuje na práci ve státní správě a samosprávě, v úřadech a organizacích působících ve státní i nestátní sféře zaměřených na edukační aktivity nebo sociální služby, v nichž jsou realizovány edukační a poradenské intervence v široce pojímané prevenci. Absolvování oboru umožňuje také uplatnění na pozicích poradců poskytujících poradenské intervence v oblasti kariérového a sociálního poradenství, např. v rámci sytému podpory zaměstnanosti, poradenství při řešení nepříznivých sociálních situacích.

  Vzhledem k šíři studijního plánu jsou absolventi připraveni na práci mimo regulované profese.

  Absolventi studijního programu minor mají omezenou kvalifikační působnost vzhledem k obsahu studijního plánu.

 • Regulovaná povolání
  • Bez profesního postavení
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí studia je povinná praxe v rozsahu 200 hodin, která je zařazena do profilových oborových předmětů. Dále je ve studijním plánu zařazena praxe povinně volitelná s názvem Praxe (individuální plán) v rozsahu 70 hodin. Každou praxi studenti volí 1x za studium v libovolném semestru studia. Místo výkonu praxe si studenti volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Praxe navazuje na předmět Sociální a poradenské služby a Práce s klientem.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí – obhajoby písemné magisterské diplomové práce a ústní části zkoušky.

  V písemné práci studenti prokazují, že umí kriticky pracovat s odbornou literaturou, jsou schopni kriticky zpracovávat teorie a koncepty, konzistentně užívat odbornou terminologii a samostatně realizovat empirický výzkum nebo vytvořit projekt.

  Diplomová práce je zpracována jako:

  A) teoreticko-empirická práce obsahující výzkum. Výzkum musí obsahovat všechny náležitosti prokazující užitý metodologický postup, interpretaci dat a shrnutí výzkumného šetření.

  nebo jako

  B) teoreticko-aplikační práce, která obsahuje modelový projekt směřující k využití v pedagogické, sociální nebo poradenské praxi.

  Podrobnější informace jsou uvedeny ve Standardu pro písemné práce k magisterské státní zkoušce na Ústavu pedagogických věd FF MU. Dostupné z: http://pedagogika.phil.muni.cz/studium/magisterska-prace

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního oboru může po splnění podmínek přijetí pokračovat v doktorském studiu Pedagogiky přímo na Filozofické fakultě nebo Pedagogické fakultě MU.

Základní údaje

Zkratka
N-SOPP_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

56
počet aktivních studentů
46
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje