„Rozumět a být přesvědčivý.“

Cílem studia je prohloubit znalosti studentů a rozvíjet jejich schopnosti získané v předchozím bakalářském studiu. Studium přináší poznání myšlenkových souvislostí společenského a kulturního vývoje, rozvíjí kritické myšlení a argumentační schopnosti. Obsahem studia je současná angloamerická, německá a francouzská filozofie, ontologie, epistemologie, srovnávací etika a metodologie vědy. Pozornost je věnována současným problémům systematické filozofie, etiky, teorie a metodologie vědy.

Studijní plány

Filozofie
prezenční, vedlejší
Filozofie
prezenční, jednooborový
Filozofie
prezenční, hlavní

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je prohloubit znalosti studentů a rozvíjet jejich schopnosti získané v předchozím bakalářském studiu. Studium přináší poznání myšlenkových souvislostí společenského a kulturního vývoje, rozvíjí kritické myšlení a argumentační schopnosti. Obsahem studia je současná angloamerická, německá a francouzská filozofie, ontologie, epistemologie, srovnávací etika a metodologie vědy. Pozornost je věnována současným problémům systematické filozofie, etiky, teorie a metodologie vědy.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • představit soudobé dějiny filozofie v jejích hlavních jazykových (národních) oblastech;
  • vysvětlit současné problémy systematické filozofie (ontologie, epistemologie, etiky);
  • analyzovat a interpretovat různé myšlenkové koncepty a teorie;
  • připravit souvislý odborný filozofický text na zadané téma;
  • reflektovat filozofické pozadí a implikace témat současné vědy.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi studia se uplatňují jako samostatní pracovníci ve státní správě, ve vzdělávacích institucích a odborných pracovištích sociálněvědného a humanitněvědného zaměření. Získané dovednosti a kompetence mohou využít také při ediční a redakční práci v časopisech či nakladatelstvích a všude tam, kde se klade důraz na komunikační dovednosti, kritičnost a schopnost adekvátního a nezaujatého posuzování.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není v navazujícím magisterském programu požadována.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské práce je 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent navazujícího magisterského studia může dále pokračovat ve studiu doktorského studijního programu Filozofie nebo Filozofie a dějiny vědy a techniky (nebo některých dalších příbuzných oborů podle jejich podmínek).

 • Další informace

Základní údaje

Název
Filozofie
Zkratka
N-PH_
Kód
N0223A100004
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Filozofická fakulta
Program zajišťuje