Objevit struktury krásy v umění, ctnost a dobro v kultuře

Cíle studijního programu

Studium estetiky a kultury nabízí studentům cestu k porozumění rozličným podobám umění v současnosti, dějinách, ve společenských, filozofických souvislostech, hlubší porozumění evropské kultuře. Na rozdíl od ostatních uměnovědných oborů představuje estetika umění jako společenský nebo filosofický fenomén přirozeně spjatý s dobovými a místními souvislostmi, ale současně vyjadřující nadčasové hodnoty reprezentované danou kulturou. Studium estetiky jako porozumění umění a kultuře je proto koncipováno jednak kulturně historicky, jednak analyticky v kurzech dějin estetiky, pojmosloví, metodiky a evropské kultury. Studenti získají dovednosti ve sběru a hodnocení odborných informací, v metodách výzkumu a výkladu, schopnost kritické interpretace pramenů, vedení odborné argumentace, terminologickou a pojmovou kázeň, schopnost práce s cizojazyčným textem a kulturní vhled a přehled. Absolventi jsou vybaveni pro pracovní uplatnění v galeriích, kulturních a společenských institucích, jako publicisté, ale též jako učitelé.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium estetiky a kultury nabízí studentům cestu k porozumění rozličným podobám umění v současnosti, dějinách, ve společenských, filozofických souvislostech, hlubší porozumění evropské kultuře. Na rozdíl od ostatních uměnovědných oborů představuje estetika umění jako společenský nebo filosofický fenomén přirozeně spjatý s dobovými a místními souvislostmi, ale současně vyjadřující nadčasové hodnoty reprezentované danou kulturou. Studium estetiky jako porozumění umění a kultuře je proto koncipováno jednak kulturně historicky, jednak analyticky v kurzech dějin estetiky, pojmosloví, metodiky a evropské kultury. Studenti získají dovednosti ve sběru a hodnocení odborných informací, v metodách výzkumu a výkladu, schopnost kritické interpretace pramenů, vedení odborné argumentace, terminologickou a pojmovou kázeň, schopnost práce s cizojazyčným textem a kulturní vhled a přehled. Absolventi jsou vybaveni pro pracovní uplatnění v galeriích, kulturních a společenských institucích, jako publicisté, ale též jako učitelé.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • nahlédnout a pochopit umění jako fenomén kulturní a filozofický, rozvíjet vlastní odůvodněný pohled na umění a kulturu,
  • na vyšší úrovni odborně popsat a analyzovat umělecké dílo se suverénním využitím odborných termínů,
  • pracovat s cizojazyčnými texty bez použití slovníku, rychle a spolehlivě nalézt relevantní informace k danému problému, strukturovat je a použít k vlastním odborným textům,
  • věcně, přehledně a zdůvodněně argumentovat pro danou tezi,
  • rychle identifikovat klíčovou myšlenku odborného textu, srozumitelně a komentovaně ji předat.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent programu je připraven pro práci v široké škále kulturních, společenských nebo uměleckých institucí, v redakcích kulturních nebo uměleckých periodik, jako pedagog, všude, kde uplatní získané hlubší poznatky o umění a kultuře v souvislostech, ale i praktické dovednosti v popisu, analýze i návrhů řešení běžných problémů umění nebo uměleckého provozu.

 • Regulovaná povolání
  • Bez profesního postavení
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia je individuální odborná praxe s odbornou supervizí na uměleckých nebo kulturních institucích v rozsahu 80 hodin praxe a 10 hodin supervizních setkání.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské diplomové práce je alespoň 140 000 znaků včetně mezer, poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací (bakalářská práce alespoň 80 000 znaků). Student v součinnosti s pedagogem volí odborné téma, strukturuje je do otázky, závěrečná práce je následně chápána jako odpověď na takovou otázku. Studenti používají odbornou literaturu, práce nemá výlučný charakter samostatného empirického výzkumu. Studenti prokazují schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny na www stránkách Semináře estetiky a normami a souvisejícími vnitřními normami nebo předpisy.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu téhož nebo příbuzného oborového zaměření.

Základní údaje

Zkratka
N-EST_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

23
počet aktivních studentů
21
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje