Mnohem víc, než jen rozsypaný čaj

Představení studijního programu

Zajímá vás Japonsko, jeho jazyk, kultura a společnost? Studium Japanistiky na Masarykově univerzitě vám poskytne komplexní průpravu v tom, co je třeba k pronikání do tajů exotické japonské kultury po stránce teoretické i praktické.

Čeká vás intenzivní jazykový kurz, osvojování si složitého japonského písma i bohatého historického a kulturního pozadí, které je zapotřebí pro solidní práci s japonskými texty. Seznámíte se s metodikou filologické práce i s řadou disciplín, jež zkoumají japonské myšlení, literaturu či jazyk z teoretické perspektivy. Studiem japonského jazyka si pak nejen rozšíříte možnosti komunikace, ale také obohatíte svoje schopnosti vidět svět „jinýma očima“. Právě japonština je totiž nejlepší branou k rozmanitostem japonské kultury!

Projdete kvalitní jazykovou průpravou, nutnou pro japanologickou praxi. Navštívíte zajímavé přednášky českých i zahraničních odborníků z různých oblastí zkoumání Japonska a japonské kultury, a budete mít možnost zúčastnit se semestrálního nebo ročního studijního pobytu na některé z partnerských univerzit v Japonsku. V jazykových kurzech s českými i japonskými lektory si osvojíte znalost moderní japonštiny slovem i písmem na takové úrovni, že budete schopni jak běžné komunikace s Japonci, tak i dalšího vlastního rozvoje. V japanologických kurzech vás učitelé seznámí s různými aspekty japonské kultury, ale také s možnostmi, jak na Japonsko vědecky nahlížet.

Nabízí se vám také účast na aktivitách Spolku japanistů MUNI, setkávání s japonskými studenty či účast na některém ze zajímavých vědeckých projektů, jež s Japonskem nebo japonštinou souvisí. Studium Japanistiky vám dá vnitřní motivaci a disciplínu, tříbit schopnost práce ve skupinách a překonávat své vlastní hranice.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás Japonsko? Toužíte je poznat víc než jen povrchně?

 • Jste připraveni na zajímavé výzvy? Nebojíte se trávit dlouhé hodiny studiem japonského písma?

 • Jste ochotni něco obětovat, abyste se stali opravdu dobrými?

 • Chcete se ponořit do zcela odlišné kultury, abyste lépe poznali i sami sebe?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium japanistiky zprostředkovává základní vhled do filologicky orientovaného zkoumání japonské kultury a společnosti. Bakalářský studijní program je postaven na dvou základních pilířích: intenzivním kurzu moderního japonského jazyka a souboru odborných předmětů z oblasti japonských dějin, literatury a japonské společnosti. Jazykové kurzy mají za cíl v krátkém čase vybavit studenta komplexní znalostí moderní japonštiny, a to jak mluvené, tak i psané, jak pasivně, tak i aktivně. Odborné japanologické kurzy vybavují studenta teoretickými znalostmi japonské kultury a společnosti, jež mají být dále rozvíjeny filologicky, tj. skrze uvědomělou práci s texty. Kromě obecného úvodu do filologické japanistiky jsou studenti seznamováni také s aplikacemi vědecké práce na konkrétní japanologická témata, jež souvisejí s odborným zaměřením vyučujících. Japanistika tak studenty rozvíjí nejen v komplexním přístupu k Japonsku skrze japonský jazyk, ale současně je příkladem filologické práce na obecné rovině.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatně interpretovat středně obtížné japonské texty psané i mluvené
  • Komunikovat a zprostředkovávat komunikaci v japonštině s vědomím socio-kulturních specifik
  • Rozvíjet své jazykové kompetence na všech úrovních
  • Popsat a předvést metodiku filologické práce na japonském příkladu
  • Charakterizovat moderní japonský jazyk na rovině teoretické
  • Orientovat se v základní odborné literatuře z oblasti Japonských studií
  • Vyhledávat a zpracovávat relevantní prameny a informace, jež se k oboru váží
  • Kontextuálně analyzovat konkrétní jevy v japonské kultuře a japonské společnosti
  • Kriticky zhodnotit kvalitu dat a informací ve vztahu k japanologické problematice
  • Pozitivní seberealizace, sebereflexe a dalšího osobnostního rozvoje
 • Uplatnění absolventa

  Po skončení studia Japanistiky můžete získat, stejně jako mnozí naši absolventi, pracovní zkušenosti v japonských výrobních podnicích, na pozicích tlumočníků, asistentů či pozicích, jež souvisejí s personalistikou. Své uplatnění však můžete najít nejen v japonských firmách, ale i v oblasti cestovního ruchu, jazykových služeb, v kulturní sféře, médiích a širokém spektru jiných institucí, kde se od člověka očekává schopnost učit se, přizpůsobovat se a být stále o krok napřed.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia programu Japanistika. Již v průběhu studia si však studenti nezřídka hledají možnost přivýdělku formou brigády s využitím znalostí japonského jazyka.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Z formálního hlediska má práce splňovat požadavky na standardní náležitosti bakalářských prací na FF MU včetně titulní strany, anotace, čestného prohlášení, obsahu, poznámkového a bibliografického aparátu apod. Výčet klíčových slov, bibliografický záznam a anotace mají být uvedeny česky i anglicky.

  Po obsahové stránce má bakalářská práce demonstrovat schopnosti diplomanta samostatně zpracovat zadání s využitím metodologických postupů, jež si osvojil v průběhu studia. Očekává se schopnost jasného vymezení výzkumné otázky, popis metodologie, analýza dat a sekundárních zdrojů a formulace závěru. Předpokládá se řádná jazyková, stylistická i grafická úprava, zacházení se zdroji (uvádění bibliografických údajů a citací) a dodržení všech formálních náležitostí, jež se obecně očekávají od bakalářských prací ve filologických oborech.

 • Návaznost na další studijní programy

  Filozofická fakulta MUNI v současnosti nenabízí navazující magisterské studium v japanologickém programu. Absolvent Japanistiky však může pokračovat v navazujícím studiu na jiné akademické instituci nabízející magisterské japanologické studium v ČR či zahraničí.

Základní údaje

Zkratka
B-JA_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

161
počet aktivních studentů
17
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje