Informační systém MU
PAVELKA, Jiří. Symbol a metafora jako výrazové prostředky textu. (A Symbol and Metaphor as Means of Expression of a Text). In Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování. Praha: Filozofický ústav ČSAV. 302 pp. Filozofický ústav ČSAV. ISBN 80-7007-033-1. 1992.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Symbol a metafora jako výrazové prostředky textu.
Name (in English) A Symbol and Metaphor as Means of Expression of a Text
Authors PAVELKA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování, 302 pp. Filozofický ústav ČSAV, 1992.
Publisher Filozofický ústav ČSAV
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-7007-033-1
Keywords in English Symbol; Metaphor; Means of Expression; Text
Tags Means of Expression, Metaphor, symbol, Text
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc., učo 1273. Changed: 5/3/2009 14:57.
Abstract
Práce přistupuje k metafoře a symbolu z pozic strukturalistické sémiotiky a procesuální lingvistiky. Jejím cílem je vymezit místo a vztah mezi symbolem a metaforou v rámci teorie výrazových prostředků textu jako literárněvědné disciplíny pokoušející se vytvořit specifický metajazyk, který je s to popsat nástroje gramatiky literatury a který je s to - obdobně jako gramatika jazyka - postihnout svébytnou výstavbovou úroveň jazykové reality. V rámci teorie výrazových prostředků textu představují symboly a metafory základní, ale svou podstatou odlišné výrazové prostředky textu. Dostávají se ovšem také do těsných vztahů mj. proto, že symboly se stávají výstavbovou složkou metafory. Termín "symbol" označuje řadu odlišných skutečností. Zahrnuje oblast primárních symbolů, kam patří mj. symboly-emblémy (např. erby, vlajky, vyznamenání) anebo mezinárodní symboly-piktogramy, symboly-masky, symboly-uniformy anebo symboly-obřadní předměty. Sem patří také symboly vědeckých jazyků (matematiky, logiky). Sekundární symboly dospěly ke svému symbolickému významu druhotně, v rámci "nových" příběhů či diskurzů, do nichž se dostaly. Tento typ symbolických významů vzniká jako nadstavba nad základním, v případě jazykových znaků lexikálním významem. Symbolický význam mohou dostávat např. zvířata, stromy, kameny, města, vlastní jména, jména historických postav. Označovací možnosti jazyka jsou limitovány konečným počtem lexikálních jednotek. V literární komunikaci nový symbol a nová metafora působí jako univerzální prostředky, pomocí kterých lze zachytit nekonečně bohatou realitu.
Abstract (in English)
The work approaches a metaphor and symbol from the position of structural semiotics and processional linguistics. Its aim is to define a place and relationship between a symbol and metaphor within the theory of expressive means of literary and scientific discipline trying to create a specific metalanguage, which is able to describe literary tools and - as well as grammar of a language - to affect a specific structural level of the language reality. Symbols and metaphors represent a basic, but in its nature, different expressive means of a text, in the theory of expressive means. They are also in close relationships because symbols become a structural component of a metaphor. The term "symbol" represents many different facts. It includes the area of primary symbols, i.e. symbols-emblems (e.g. coat-of-arms, flags, awards) or international symbols-pictograms, symbols-masks, symbols-uniforms or symbols-ceremonious objects. This group also includes scientific languages (of mathematics, logic). Secondary symbols reached their symbolic meanings in the second plan, within "new" stories or discourse into which they got. This type of symbolic meanings originates by means of lexical meaning as a superstructure above the basic in case of language symbols. In literary communication a new symbol and new metaphor work as universal means by means of which it is possible to describe an immensely rich reality.
Displayed: 15/4/2024 00:47