ZOUNEK, Jiří. ICT a kultura české školy: k předvýzkumné fázi výzkumného projektu. In Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004. s. 1-6. ISBN 80-7044-571-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ICT a kultura české školy: k předvýzkumné fázi výzkumného projektu
Název anglicky ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant).
Vydání Ústí nad Labem, Profese učitele a současná společnost, od s. 1-6, 6 s. 2004.
Nakladatel Univerzita J. E. Purkyně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/04:00019789
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-7044-571-8
Klíčová slova anglicky school culture; ICT
Štítky ICT, school culture
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Změněno: 1. 2. 2006 13:39.
Anotace
Příspěvek je jedním z dílčích výstupů tříletého výzkumného projektu s názvem Informační a komunikační technologie a kultura školy (K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy, GA ČR grant č. 406/03/P119), jehož hlavním cílem je identifikovat roli informačních a komunikačních technologií v kultuře školy. Kultura školy je zde chápána jako důležitý a relativně stálý faktor života školy zahrnující přesvědčení, hodnoty, názory, normy, symboly, rituály a preferovaná chování, který se projevuje v chování lidí ve škole i ve vztahu školy k svému okolí. Projekt se zaměřuje na poznání vlivu informačních technologií na kulturu české základní školy v jejích hlavních oblastech a projevech. Autor tímto projektem navazuje a rozvíjí výzkumný projekt Kultura české školy a strategie jejího rozvoje, jehož byl spoluřešitelem a v rámci něhož byly identifikovány klíčové oblasti fungování školy a její kultury v českém prostředí. V tomto příspěvku autor pojednává o předvýzkumné fázi projektu, jehož hlavním cílem bylo doplnit dosavadní poznatky o tématu tak, aby bylo možné zahájit vlastní empirické šetření. Respondenty se stali ředitelé patnácti škol v jednom z krajů České republiky. Respondentům byl zaslán dotazník, v němž měli posuzovat oblasti fungování školy podle toho, jak významný potenciál přisuzují ICT pro rozvoj školy. Dále měli odpovědět na několik otázek, v nichž se vyjadřovali konkrétněji k roli ICT v rozvoji školy. Následně byl s vybranými respondenty proveden strukturovaný rozhovor, v rámci něhož měli respondenti vysvětlit např. proces rozhodování při vyplňování dotazníku, význam jednotlivých složek fungování školy pro rozvoj kultury školy s ohledem na potenciál ICT aj.
Anotace anglicky
The contribution is one of the partial outcomes of a three-year project called Information and Communication Technologies (ICT) and School Culture. The main aim of the project is to identify the role of ICT in school culture. In this project school culture is perceived as an important and relatively constant element of school life involving believes, values, opinions, standards, symbols, rituals and preferred ways of behaviour, which is manifested in the behaviour of people in schools as well as in their external relationships. The project attempts to map the influence of ICT on the culture of Czech basic school (ISCED 1 and 2), its main scopes and manifestations. Within the project we will try to answer the questions concerning the areas of school life in which ICT play an important role. The author of the contribution draws on a research project "The Culture of the Czech School and the Strategies of its Development". As a member of the project team he took participation in the identification of the key areas of school functioning and school culture in Czech conditions. The areas concerned are: "creation and attainment of a path the school is to walk on (school vision) ", "openness of school", "consent in main principles of school operation", " stimulating milieu to learning and teaching " and "school management". In this paper the author deals with the pre- research phase of the project whose main goal was to complete the existing knowledge of the topic and thus enable to start the empirical survey. The respondents of the survey were headmasters of 15 schools in one of the regions of the Czech Republic. The respondents were sent a questionnaire in which they were supposed to assess the above stated key areas of school functioning according to the potential for school development ascribed to ICT. They were also asked to answer some question concerning the more concrete role of ICT in the area of school development. After that some headmasters were interviewed during structured interviews. The results of the pre-research phase indicate the areas seen by the headmasters as showing significant potential for ICT, but also the areas perceived as being limited and the overall significance of ICT for the development of school and its culture.
Návaznosti
GP406/03/P119, projekt VaVNázev: Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 16. 1. 2021 11:07