JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 33-57, 26 pp. ISBN 80-210-4170-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv účetních metod na finanční řízení podniku
Authors JUROVÁ, Michaela.
Edition 1. vydání. Brno, Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia, p. 33-57, 26 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-210-4170-6
Keywords in English Management; financial management; financial accounting; managerial accounting; financial analysis; decision; financial decision; risk; financial risk; accounting methods; valuation; adjustments; depreciation; reserves; foreign currency; efficiency; influence of accounting methods on the financial management
Tags accounting methods, adjustments, decision, depreciation, efficiency, financial accounting, financial analysis, financial decision, financial management, financial risk, foreign currency, management, managerial accounting, reserves, risk, valuation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Michaela Jurová, Ph.D., učo 168507. Changed: 11/12/2006 14:49.
Abstract
Ve svém příspěvku se zabývám finančním řízením firmy jako hlavní složkou řízení společnosti. Dále poukazuji na úzkou souvislost finančního řízení s účetnictvím, účetními metodami a jeho vypovídací schopností. Finanční řízení je jednou ze základních oblastí řízení firmy a v poslední době je považováno za hlavní složku řízení podniku. Finanční řízení a rozhodování využívá celé řady agregovaných veličin, jejichž vypovídací hodnota je podstatně závislá na ocenění. Jedná se především o oceňování majetku, dluhů a také nákladů a výnosů. Reálnost ocenění a zvolená metoda ocenění výrazně ovlivňují finanční situaci podniku, hospodářský výsledek a celkovou finanční analýzu. Cílem procesu oceňování je tedy ohodnotit dopady transakcí a jiných událostí, uskutečněných za určité období, na finanční pozici, výkonnost a peněžní toky společnosti.
Abstract (in English)
This article deals with financial management of the company as the main part of entrepreneurial management. As next point it deals with narrow relationship of financial management with accounting, accounting methods and its expository ability. The financial management is one of the basic parts of the business management and recently it is considered as a main part of the business management. The financial management and decision making uses a lot of aggregated indicators whose interpretive value is very influenced by valuation (especially by valuation of assets, liabilities, costs and revenues). The objectivity of valuation and the chosen valuation methods influence the financial position of the enterprise, economic result and overall financial analysis. The objective of valuation is to evaluate the impacts of transactions and other events done during certain period on the financial position, efficiency and cash – flows of the enterprise.
PrintDisplayed: 7/2/2023 18:59