KOCOURKOVÁ, Jiřina a Ladislav RABUŠIC. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006. 158 s. ISBN 80-86561-93-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný?
Název anglicky Marriage and the Family: private or public matter?
Autoři KOCOURKOVÁ, Jiřina a Ladislav RABUŠIC.
Vydání 1. vyd. Praha, 158 s. 2006.
Nakladatel Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-86561-93-3
Klíčová slova anglicky marriage; the family; fertility; population policy; value of children
Štítky Fertility, Marriage, population policy, the family, value of children
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 18. 8. 2011 11:05.
Anotace
Změny v rodinném a reprodukčním chování zaznamenávané od roku 1990 zřetelně naznačují odklon od uniformního chování a nárůst rozmanitosti ve formách životního stylu jak z hlediska typu partnerského soužití, tak z hlediska počtu dětí. Rozšiřují se nesezdaná soužití či soužití homosexuálních párů, zvyšuje se podíl osob žijících samostatně. Narůstá podíl neúplných rodin, manželských párů bez dětí či s jedním dítětem a klesá podíl dvoudětných rodin s oběma rodiči. Nově nastupující mladé generace mužů i žen se stále více vzdalují svým rodičům z hlediska typů svazků a reprodukčních strategií, které volí. Převážná část příspěvků v této monografii se opírá o zjištění mezinárodního šetření The Aceptance of Population-related Policies (PPA2), které v ČR proběhlo v roce 2001. Cílem šetření bylo zmapovat postoje veřejnosti k demografickým trendům, dozvědět se o motivech, které vedou mladé lidi k odkládání sňatků, a překážkách, jež jim zabraňují realizovat své reprodukční plány. Dále bylo snahou prozkoumat souvislosti těchto postojů s hodnotovou orientací a preferovaným životním stylem mladých lidí. Současně s tím bylo zjišťováno, jak jsou veřejností vnímána existující opatření rodinné politiky a jaké jsou její očekávání ohledně případné zvýšené podpory státu. Deset kapitol monografie je uspořádáno do dvou tématických celků, které na sebe volně navazují. První část se skládá z příspěvků zaměřených na vybrané aspekty probíhající přeměny demografického chování. Do druhé části byly zahrnuty příspěvky zamýšlející se nad hodnocením současného populačního vývoje a podmínkami, které stát vědomě či nevědomě pro rodiny vytváří.
Anotace anglicky
Changes in marital and reproductive behaviour recorded in the Czech republic after 1990 indicate that we are witnessing growing plurality of lifestyles both in terms of partnership (nnmarried cohabitation, homosexual cohabitation and singles)and number of children (increase of childfree couples and one child families, decrease of two-children families with two parents). Majority of papers in this mograph are based on international comparative research entitled The Aceptance of Population-related Policies (PPA2) carried out in the CR in 2001. Aim of this research was to find out attitudes of adult populations towards demographic trends, to learn about motives for delayed marriages and parenthood and about perceived obstacles for having children. Ten chapters are divided into two parts. First one consists of papers dealing with some aspects of currnent Czech demographic transition. In the second part, there are papers reflecting Czech population development in the context which is created (sometimes unintended) by the state and its social and family policy
Návaznosti
GA403/01/1099, projekt VaVNázev: Veřejnost, demografické procesy a populační politika - Česká republika 2001 (druhé kolo evropského komparativního výzkumu)
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 10. 7. 2020 03:18