ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA and Rudolf NENUTIL. Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu (Level of serum HER-2/neu during the Herceptin treatment of breast cancer patients.). In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1st ed. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2005. p. 9. ISBN 80-239-6302-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu
Name in Czech Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu
Name (in English) Level of serum HER-2/neu during the Herceptin treatment of breast cancer patients.
Authors ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA and Rudolf NENUTIL.
Edition 1. vyd. Olomouc, 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, p. 9-9, 2005.
Publisher Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-239-6302-3
Keywords in English HER-2/neu; serum marker; prediction; breast cancer
Tags breast cancer, HER-2/neu, Prediction, serum marker
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 14/10/2007 11:31.
Abstract
HER-2/neu, onkoprotein ze skupiny receptorů růstových faktorů, je zvýšeně exprimován v primární nádorové tkáni až u 30 % nemocných s karcinomem prsu. Extracelulární doména tohoto onkoproteinu přechází do cirkulace a podle dosavadních poznatků má prognostický a prediktivní význam podobně jako průkaz HER-2/neu ve tkáni. V průběhu terapie Herceptinem, specifickou protilátkou proti tomuto onkoproteinu, jsme měli příležitost opakovaně vyšetřit jeho extracelulární doménu, sérový HER-2/neu (S-HER2), u 66 nemocných s metastatickým onemocněním karcinomu prsu léčených v letech 2000-2005 v našem ústavu (ELISA mikrodestičkový test firmy DAKO). Z tohoto počtu splňovalo dosud kriteria pro statistická hodnocení polovina nemocných. Pacientky bez odpovědi na terapii vykazují v době prvního restagingu signifikantně vyšší hodnoty koncentrace S-HER2, které obvykle od počátku terapie neklesají pod diskriminační hranici. U nemocných, u nichž bylo dosaženo nejlepší klinické odpovědi typu kompletní či parciální remise, je po 3 měsících léčby obvykle hladina S-HER2 v normě, i když byla před terapií zvýšena. Sérový CA15-3 a CEA nevykazují při hodnocení těchto dvou skupin responderů signifikantní změny. Rovněž při dlouhodobém monitorování je prediktorem selhání terapie především zvýšená hladina S-HER2. Monitorování koncentrace S-HER2 během aplikace Herceptinu se zdá být vhodným parametrem pro zhodnocení účinnosti této terapie bezprostředně po jejím zahájení, tak i při její dlouhodobé aplikaci. Poděkování: Práce byla provedena s přispěním výzkumných úkolů: Grant IGA MZ ČR NR/8335-3 a NR/8270-3.
Abstract (in English)
This publication is only in Czech language
Links
NR8335, research and development projectName: Predikce chemosenzitivity / chemorezistence na cílenou protinádorovou terapii u pacientek s karcinomem prsu s prokázanou HER-2 pozitivitou, na podkladě analýzy Akt signální dráhy a sérové hladiny HER-2 receptoru
PrintDisplayed: 2/10/2023 08:23