GRELL, Peter, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Marek SVOBODA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Sérová HER-2: nádorový marker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu. In Sborník přednášek z 12. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2007. Brno: Veletrhy Brno, 2007. s. 35. ISBN 978-80-87086-00-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sérová HER-2: nádorový marker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu.
Název anglicky Significance of serum HER2 level during trastuzuman based therapy of breast cancer.
Autoři GRELL, Peter, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Marek SVOBODA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA.
Vydání Brno, Sborník přednášek z 12. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2007, s. 35-35, 2007.
Nakladatel Veletrhy Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-87086-00-1
Klíčová slova anglicky serum HER2;trastuzumab;breast cancer;prediction
Štítky breast cancer, Prediction, serum HER2, trastuzumab
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 19. 12. 2007 01:46.
Anotace
Úvod: HER-2 protein, patřící do skupiny receptorů pro epidermální růstový faktor, je zvýšeně exprimován u 20-30% karcinomů prsu a je asociovaný s agresivním chováním onemocnění. Extracelulárna doména receptoru postupně podléhá odštěpení a je uvolňována do krevního oběhu. Tato hladina sérové Her2 (sHer2) může být stanovována pomocí metody enzyme-linked immunoabsorbent assays (ELISA). Vědecké studie prokazují, že její stanovení může sloužit jako vhodný prediktivní biomarker při léčbě monoklonální protilátkou-trastuzumabem. Materiál a metody: Na vzorku 69 pacientek léčených pro metastatický karcinom prsu jsme pomocí protilátky namířené proti extracelulární doméně receptoru (ELISA, Oncogene) hodnotili dynamiku změn koncentrace sHer2 během léčby trastuzumabem. Sérové vzorky byly odebírány před zahájením léčby a v pravidelných intervalech během léčby. Výsledky: Pacientky, u kterých došlo v čase prvního restagingu (3 měsíce od zahání léčby) k výrazné klinické odpovědi (kompletní remise, parciální remise) měly sHer2 hladinu signifikantně nižší než pacientky se stabilizací nemoci nebo s progresí. U pacientek s dobrou odpovědí v naprosté většině klesá hladina sHer2 po 3 měsících pod diskriminační hladinu a to i když byla hladina sHer2 na začátku léčby výrazně elevovaná. Sérové hladiny CEA a CA15-3 neměly signifikantní výpovědnou hodnotu ve vztahu k odpovědi na léčbu. Navíc, hladina sHer2 po 3 měsících souvisela i s časem do progrese onemocnění. Závěr: Monitorace hladin sHer2 během terapie monoklonální protilátkou trastuzumab se jeví jako vhodný biomarker k předpovědi odpovědi na léčbu a času do progrese.
Anotace anglicky
The text of the abstract is only in czech.
Návaznosti
NR8335, projekt VaVNázev: Predikce chemosenzitivity / chemorezistence na cílenou protinádorovou terapii u pacientek s karcinomem prsu s prokázanou HER-2 pozitivitou, na podkladě analýzy Akt signální dráhy a sérové hladiny HER-2 receptoru
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2020 20:33