SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta DZIERCHCIARKOVÁ, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem u pacientek s karcinomem prsu. In ONKOLOGIE V GYNEKOLOGII A MAMMOLOGII - 13. ročník. 1. vyd. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2008. s. 1-3, 3 s. ISBN 978-80-87086-03-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem u pacientek s karcinomem prsu
Název česky Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem u pacientek s karcinomem prsu
Název anglicky Prediction of response to trastuzumab targeted therapy in metastatic breast cancer patients.
Autoři SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta DZIERCHCIARKOVÁ, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA.
Vydání 1. vyd. Brno, ONKOLOGIE V GYNEKOLOGII A MAMMOLOGII - 13. ročník, od s. 1-3, 3 s. 2008.
Nakladatel Fakultní nemocnice Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-87086-03-2
Klíčová slova anglicky metastatic breast cancer;trastuzumab;prediction
Štítky metastatic breast cancer, Prediction, trastuzumab
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 29. 1. 2008 00:47.
Anotace
Úvod: trastuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti extracelulární doméně receptoru Her-2/neu (dále jen Her-2), jehož nadměrná exprese (Her-2+) je detekována přibližně u 15-25% karcinomů prsu, které se vyznačují agresivním biologickým chováním. Trastuzumab je v současnosti jedinou látkou použitelnou k cílené terapii těchto karcinomů v adjuvantní i paliativní léčbě. V kombinaci s chemoterapií prokazatelně významně zvyšuje léčebnou odpověď, prodlužuje čas do progrese/relapsu onemocnění i celkové přežití pacientek. Na straně druhé výsledky klinických studií rovněž ukázaly, že existuje i opačná strana mince, a to v podobě primární a sekundární rezistence nádorového onemocnění k trastuzumabu, která se může týkat 60 až 80% takto léčených pacientek. Pomineme-li situaci, kdy příčina selhání léčby spočívá v progresi onemocnění v centrálním nervovém systému, tedy v kompartmentu relativně nedostupném pro trastuzumab, je možné mechanismy primární a sekundární rezistence k trastuzumabu u Her-2+ onemocnění rozdělit na čtyři základní skupiny: I) ovlivnění vazby trastuzumabu k Her-2 receptoru; II. změna vazebných interakcí uvnitř receptorové sítě; III. zvýšená tvorba ligandů ErbB receptorů; IV. alternativní stimulace Her-2 receptoru a jeho signálních drah: PI3K/Akt a Ras/MAPK signální dráhy.Výsledky: Analýza sérových markerů prokázala, že ECD-Her-2 je nejčastěji detekovaný elevovaný nádorový marker v séru pacientek s metastatickým Her-2+ karcinomem prsu. Koncentrace ECD-Her-2 překračující diskriminační hodnotu 15 ug/l byla zjištěna u 60 z 86 testovaných pacientek, tj. 70%. Pro srovnání, pozitivita CEA a CA15-3 markeru byla zjištěna u 47% a 59% pacientek. Koncentrace ECD-Her-2 vyšší než 25,2 ug/l (medián měřených hodnot) před zahájením léčby predikovala horší prognózu (medián TTP 366 vs 251 dnů, p=0,0045, Hazard Ratio 0,509, CI 95% 0,296- 0,800). Pokles sérové koncentrace ECD-Her-2 pod diskriminační mez v době mezi 90. až 130. dnem léčby predikoval lepší prognózu (medián TTP 366 vs 201 dnů, p=0,0003, Hazard Ratio 0,3501, CI 95% 0,0758-0,4702). Elevace ECD-Her-2 byla nejčastěji detekovatelným markerem v době před/nebo při zjištění progrese choroby (bez závislosti na jejím místě) (p=0,021/p=0,0149). Dalším zajímavým zjištěním bylo, že pacientky, které pokračovaly v léčbě trastuzumabem i přes progresi onemocnění (za současné změny režimu chemoterapie), měly stejnou prognózu bez ohledu na koncentraci ECD-Her-2 v době progrese choroby, ve srovnání s pacientkami, u kterých po progresi pokračovala systémová léčba bez trastuzumabu. Ve druhé skupině byla zvýšená koncentrace ECD-Her-2 spjata s kratším EFS (event free survival), který byl definován jako 2. progrese choroby nebo úmrtí pacientky (medián EFS 219 vs 113 dnů, p=0,022, Hazard Ratio 0,407, CI 95% 0,124-0,853). Z molekulárních markerů analyzovaných pomocí imunohistochemického vyšetření jsme zjistili, že pacientky s karcinomy, které měly vysokou expresi Akt-2 kinasy se současnou přítomností aktivované p-Akt-473 kinasy v buněčném jádře, měly lepší prognózu, než ostatní (medián TTP 399 vs 233 dnů, p=0,0017, Hazard Ratio 2,094, CI 95% 1,12-3,49). Závěr: Zásadní úlohu v indikaci a aplikaci receptor-cílené terapie představuje v současnosti průkaz cílové struktury v nádorových buňkách a do budoucna vyhodnocení molekulárních prediktivních markerů rezistence. Naše výsledky prokazují význam sledování sérové koncentrace extracelulární domény Her-2 receptoru a aktivity a kompartmentalizace Akt kinasy pro predikci odpovědi Her-2+ karcinomu prsu na paliativní protinádorovou léčbu s trastuzumabem.
Anotace anglicky
the abstract is only in czech language
Návaznosti
NR8335, projekt VaVNázev: Predikce chemosenzitivity / chemorezistence na cílenou protinádorovou terapii u pacientek s karcinomem prsu s prokázanou HER-2 pozitivitou, na podkladě analýzy Akt signální dráhy a sérové hladiny HER-2 receptoru
VytisknoutZobrazeno: 28. 10. 2020 04:45