TICHÁ, Jana. Rožnovský rektor Josef Rund také ve sbírkách Valašského muzea. In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. s. 256-263. ISBN 978-80-239-8984-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rožnovský rektor Josef Rund také ve sbírkách Valašského muzea
Název anglicky The Rožnov rector Josef Rund in the Wallachian museum collections
Autoři TICHÁ, Jana.
Vydání Rožnov pod Radhoštěm, Museum vivum, od s. 256-263, 8 s. 2006.
Nakladatel Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-239-8984-7
Klíčová slova anglicky Wallachia; Wallachian museum collection; manuscripts; cantor music; 18th century; Josef Kristián Rund; pedagogy
Štítky 18th Century, cantor music, Josef Kristián Rund, manuscripts, pedagogy, Wallachia, Wallachian museum collection
Změnil Změnila: Mgr. Jana Tichá, učo 23294. Změněno: 8. 9. 2008 10:34.
Anotace česky
Ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nalezneme několik rukopisných souborů pocházejících z pera rožnovského rektora Josefa Kristiána Runda (2. polovina 18. století), vysoce vzdělaného pedagoga, znamenitého latináře a výborného varhaníka. Jako kantor, regenschori a varhaník se stal na Valašsku typickým reprezentantem tzv. zlaté doby rozkvětu kantorské hudby. Česky psaný (nakolik autorsky původní?) CANTIONALE SANCTIS (1764) o 171 stranách představuje soubor oslavných písní převážně duchovního charakteru, adresovaných především jednotlivým světcům. Písně jsou řazeny podle liturgického kalendáře, doprovází je pětilinková notace, popřípadě odkazy na nápěv či obeczni notu. Nedatovaný, prokazatelně již nepůvodní rukopis PISNICŽKY PRŽY WYPROWAZENI NEYSWIETEGSSY SVATOSTI OLTARŽNI K NEMOCZNYM, česky psaný 17stránkový sešit, bez notace, oslavuje v sedmi písních Ježíše Krista. Byl pořízen zřejmě na zakázku rožnovského Růžencového bratrstva a reflektuje dobovou potřebu po zajištění duchovních funerálních potřeb. Dokladem obdivuhodné osvětové činnosti učitelů na Moravě a ve Slezsku v 18. a 19. století, u Josefa Runda založené na jeho vynikajících překladatelských schopnostech, je CALENDARIUM OECONOMICUM PRACTICUM PERPETUUM. Vždy trwagicy domowni Kalendař (1787) inspirované potřebou pomoci místním hospodářům, rolníkům a pastevcům. Na 177 stranách se setkáme se zajímavým kompendiem převzatých astrologických měření infiltrovaných do hospodářského roku, horoskopů, astronomických pozorování, křesťanské liturgie, židovského kalendáře a jiných. Nakolik bylo Rundovo humanitní vzdělání doplňováno i jeho zájmy přírodovědnými dokládá jeho další tentokrát německo-latinský rukopis GNOMONICA ohne Beschreibung (1770). Propagátorská práce spíše kompilačního charakteru předkládá na 349 stranách pojednání o umění zhotovování slunečních hodin, doplněné schématickými kresbami, grafy, tabulkami a rozborem kalendáře.
Anotace anglicky
In the Wallachian Museum collections, we can also find several manuscript collections originated from the Roznov rector Josef Kristián Rund (the second half of the 18th century), who was a high-educated pedagogue, an excellent Latin teacher and a very good organist. In his functions of cantor, choirmaster and organist, he became a typical representative of the so-cold golden age of the cantor music in Walachia. The songbook CANTIONALE SANCTIS(1764) written in Czech (to what extent original?) with 171 pages represents a collection of panegyric sons of predominantly spiritual nature, which are addressed especially to the particular saints. Those songs are sorted according to the liturgical calendar accompanied by the five-line notation, eventually by the references to the tune or "obeczni nota". Undated, clearly derived manuscript "PISNICŽKY PRŽY WYPROWAZENI NEYSWIETEGSSY SVATOSTI OLTARŽNI K NEMOCZNYM", Czech written 17-pages copy, without notation, celebrates Jesus Christ in seven songs. It had been probably made out to order of the Rožnov Rosary Brotherhood and reflects the period need to assure the spiritual funeral requests. Wonderful edifying activities of teachers in Moravia and Boíhemia in the 18th and 19th century, as for Josef Rund based on his excellent translation abilities, are documented by "CALENDARIUM OECONOMICUM PRACTICUM PERPETUUM. Vždy trwagicy domowni Kalendař" (1787). It had been inspired by a need to help to the local farmers and shepherds. The 177-page book represents an interesting compendium of the taken-over astrological measurements infiltrated into the farming year, horoscopes, astronomical observation, Christian liturgy, Jewish calendar, etc. Extent, to which the Rund's humanitarian education is supplemented also by his scientific interests, is documented by his German-Latin manuscript "GNOMONICA ohne Beschreibung" (1770). It is a promoting work of rather compilatory nature, which presents on 349 pages an elaboration about an art of the sundial fabrication, supplemenetd by the schematic drawings, diagrams, tables and by the calendar analysis.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 01:19