SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Zina HANZELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta DZIERCHCIARKOVÁ, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem. In 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 130-132, 3 s. ISBN 978-80-86793-11-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem
Název česky Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem
Název anglicky Response prediction to the trastuzumab therapy.
Autoři SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Zina HANZELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta DZIERCHCIARKOVÁ, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA.
Vydání 1. vyd. Brno, 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty, od s. 130-132, 3 s. 2008.
Nakladatel Masarykův onkologický ústav
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-86793-11-5
Klíčová slova anglicky breast cancer;trastuzumab
Štítky breast cancer, trastuzumab
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 18. 3. 2010 09:27.
Anotace
Úvod. Trastuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti extracelulární doméně receptoru Her-2/neu (dále jen HER-2), jehož nadměrná exprese (HER-2+) je detekována přibližně u 15-30% karcinomů prsu, které se vyznačují agresivním biologickým chováním. Trastuzumab je v současnosti jedinou látkou použitelnou k cílené terapii těchto karcinomů v adjuvantní i paliativní léčbě. V kombinaci s chemoterapií prokazatelně významně zvyšuje léčebnou odpověď, prodlužuje čas do progrese/relapsu onemocnění i celkové přežití pacientek. Na straně druhé výsledky klinických studií rovněž ukázaly, že existuje i opačná strana mince, a to v podobě primární a sekundární rezistence nádorového onemocnění k trastuzumabu, která se týká více než poloviny takto léčených pacientek. Cílem naší studie bylo identifikovat molekulární prediktory ve vztahu ke vzniku rezistence k cílené terapii trastuzumabem. Závěr: Zásadní úlohu v indikaci a aplikaci receptor cílené terapie pfiedstavuje v současnosti průkaz cílové struktury v nádorových buňkách a do budoucna vyhodnocení molekulárních prediktivních markerů rezistence. Naše výsledky prokazují význam sledování sérové koncentrace extracelulární domény HER-2 receptoru, aktivity a kompartmentalizace Akt kinasy a aktivity S6K kinasy pro predikci odpovědi HER-2+ karcinomu prsu na paliativní protinádorovou léčbu s trastuzumabem.
Anotace anglicky
Only in Czech.
Návaznosti
NR8335, projekt VaVNázev: Predikce chemosenzitivity / chemorezistence na cílenou protinádorovou terapii u pacientek s karcinomem prsu s prokázanou HER-2 pozitivitou, na podkladě analýzy Akt signální dráhy a sérové hladiny HER-2 receptoru
VytisknoutZobrazeno: 29. 10. 2020 10:14