Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. SKLÁDALOVÁ, Denisa a Veronika SMUTNÁ. Přístup k informacím o rozhodovací činnosti soudů v trestních věcech. Trestní právo. 2019, roč. 24, č. 1, s. 2-12. ISSN 1211-2860.
 2. 2018

 3. SMUTNÁ, Veronika. Co s načatým studiem aneb konec studijních oborů v Čechách: Část první: povinnost vysoké školy zajistit studentům možnost pokračovat ve studiu. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2018, roč. 51, 4/5, s. 321-337. ISSN 0139-6005.
 4. SMUTNÁ, Veronika. Člen. Akademický senát Masarykovy univerzity, 2018 - 2020.
 5. SMUTNÁ, Veronika. Slovo úvodem (příspěvky k otázkám vysokého školství). Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2018, roč. 51, 4/5, s. 282-287. ISSN 0139-6005.
 6. SMUTNÁ, Veronika a Jiří SMRČKA. Studijní program uskutečňovaný ve spolupráci se zahraniční vysokou školou. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2018, roč. 51, 4/5, s. 338-350. ISSN 0139-6005.
 7. 2017

 8. SMUTNÁ, Veronika. Hodnotitel. Národní akreditační úřad pro vysoké školství, 2017 - 2099.
 9. SMUTNÁ, Veronika. Normative Administrative Acts in the Czech Republic. In Janusz Sługocki, Magdalena Michalak, Przemysłav Kledzik. Administrative Law and Science in the European Context. Szczecin: Wydavnictwo naukowe universytetu Szczecińskiego, 2017. s. 95-108. Vol. 2. ISBN 978-83-7972-143-6.
 10. SMUTNÁ, Veronika. Novela zákona o vysokých školách: rok poté. 2017.
 11. SMUTNÁ, Veronika. Rozhodování o studentech a uchazečích se zaměřením na zahájení řízení a vybrané procesní úkony. In Konference Novela zákona o vysokých školách: rok poté. 2017.
 12. SMUTNÁ, Veronika a Jana JURNÍKOVÁ. Vybrané právní aspekty přijímacího řízení. In Konference Novela zákona o vysokých školách: rok poté. 2017.
 13. SMUTNÁ, Veronika. Vybrané právní otázky doprovázející změny studijních programů. In Konference Novela zákona o vysokých školách. 2017.
 14. 2016

 15. SMUTNÁ, Veronika. Informationszugangsfreiheit in der Tschechischen Republik. WiRO - Wirtschaft und Recht in Osteuropa. München und Frankfurt a. M.: C. H. Beck, 2016, roč. 25, č. 9, s. 268 - 272. ISSN 0941-6293.
 16. SVOBODA, Tomáš a Veronika SMUTNÁ. K odpovědnosti za újmu způsobenou podzákonnou normotvorbou. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, roč. 155, č. 10, s. 913-923. ISSN 0231-6625.
 17. SMUTNÁ, Veronika. Promoting Social Responsibility through Student Empowerment: the case of the Czech Republic. In : Insights from the ESPRIT project and beyond • 19. – 20. 9. 2016 • IDC Herzlia. 2016.
 18. KUDROVÁ, Veronika. Reprezentant člena konsorcia. ESPRIT - Enhancing Social Characteristics and Public Responsibility of Israeli Teaching through an HEI/Student Alliance Consorcium, 2016.
 19. SMUTNÁ, Veronika. Vysoká škola a student (uchazeč), působnost správního řádu. In Konference Novela zákona o vysokých školách. 2016.
 20. SMUTNÁ, Veronika. Změny v postavení a činnosti orgánů vysoké školy a fakulty, krátce též k předpisům vydávaným vysokou školou. In Konference Novela zákona o vysokých školách. 2016.
 21. 2015

 22. KUDROVÁ, Veronika. Akreditační komise ČR - účelová pracovní skupina pro hodnocení Policejní akademie v Praze. 2015.
 23. KUDROVÁ, Veronika. Člen. Akademický senát Masarykovy univerzity, 2015 - 2017.
 24. KUDROVÁ, Veronika. Higher Education and Student Empowerment in the Czech Republic(and Masaryk university). In Výuka na Zefat Academic College, Israel. 2015.
 25. KUDROVÁ, Veronika. Předseda. Legislativní komise Akademického senátu Masarykovy univerzity, 2015 - 2017.
 26. KUDROVÁ, Veronika. Správní rozhodování vysoké školy: Právní základ a reálné možnosti. In Bratislavské právnické fórum 2015. 2015.
 27. 2014

 28. KUDROVÁ, Veronika. Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 150 s. Scientia. ISBN 978-80-210-7706-5.
 29. KUDROVÁ, Veronika. Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 150 s. ISBN 978-80-210-7706-5.
 30. KUDROVÁ, Veronika. Legal aspects of education quality assurance and its external evaluation in the higher education institutions of the Czech Republic. The role of the Accreditation Commission. Studia Prawa Publicznego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014, roč. 7/2014, č. 3, s. 67-94. ISSN 2300-3936.
 31. KUDROVÁ, Veronika. Normative Administrative Acts. In International Congress of Administrative Law, Science and Justice. 2014.
 32. KUDROVÁ, Veronika. Právo na vzdělání a soukromé vysoké školy. In Vojtěch Šimíček. Právo na vzdělání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 83-98. ISBN 978-80-210-6950-3.
 33. RIGEL, Filip, Lenka BAHÝĽOVÁ, Veronika KUDROVÁ, Ondřej MORAVEC a Monika PUŠKINOVÁ. Školský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 820 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-550-3.
 34. JURNÍKOVÁ, Jana a Veronika KUDROVÁ. Vybrané aspekty řízení o disciplinárním přestupku na vysoké škole. In Anna Košlíková. Přestupky a řízení o nich z pohledu teorie a praxe - sborník z mezinárodní vědecké konference konané dne 4. října 2013. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2014. s. 73-85. ISBN 978-80-7251-408-3.
 35. 2013

 36. KUDROVÁ, Veronika a Jana JURNÍKOVÁ. Decision of Collegial Body on Academic Degree - Conflict of Right of Acamemic Self-Administration and Right of Due Process. In EGPA Annual Conference 2013, Edinburgh. 2013.
 37. KUDROVÁ, Veronika a Jana JURNÍKOVÁ. Disciplinární přestupek a specifika jeho projednání. In Přestupky a řízení o nich z pohledu teorie a praxe. 2013.
 38. KUDROVÁ, Veronika. Kolegiální orgány podle zákona o vysokých školách. In Kolegiální orgány ve veřejné správě. 2013.
 39. KUDROVÁ, Veronika. Kontrola rozhodování vysokých škol o poplatcích spojených se studiem. In Bratislavské právnické fórum. 2013.
 40. KUDROVÁ, Veronika. Postavení studenta vysoké školy. In Miľníky práva v stredoerópskom priestore 2012. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013. s. 449-454. ISBN 978-80-7160-317-7.
 41. KUDROVÁ, Veronika. Právní ochrana proti správním aktům vysokých škol. In Dny práva 2013. 2013.
 42. KUDROVÁ, Veronika. Právo na vzdělání a soukromé vysoké školy. In Právo na vzdělání. 2013.
 43. JURNÍKOVÁ, Jana a Veronika KUDROVÁ. Vybraná specifika projednávání přestupků v kontextu s požadavky Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. In Trestnoprávna a administrativnopravna zodpovednosť, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko. 2013.
 44. KUDROVÁ, Veronika a Jiří SMRČKA. Základy práva vysokých škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6591-8.
 45. 2012

 46. KUDROVÁ, Veronika. Academic autonomy: Case of the Czech Republic. Law, Regulation and Public Policy Proceedings. Singapore: Global Science and Technology Forum, 2012, roč. 1, č. 1, s. 80-85. ISSN 2251-3809.
 47. KUDROVÁ, Veronika. Akreditace, akreditační komise a státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola: vybrané právní a politické aspekty. In Soudní přezkum rozhodnutí vysokých škol: odborný seminář Nejvyššího správního soudu. 2012.
 48. KUDROVÁ, Veronika. Ensuring Quality in Higher Education: Model of the Czech Republic. In Global Conference on Education. 2012.
 49. KUDROVÁ, Veronika. Historické a ústavní základy akademické samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 20, č. 1, s. 62 - 68. ISSN 1210-9126.
 50. KUDROVÁ, Veronika. Innovation of the Culture of Higher-Education Institutions: the Concept of the Defender of Student Rights. In Chen Dan. International Proceedings of Economic Development and Research: Management and Education Innovation. 1. vyd. Singapore: IACSIT Press, 2012. s. 21 - 25. ISBN 978-981-07-2085-8.
 51. KUDROVÁ, Veronika. Poplatky za studium na vysokých školách - úvahy o roli dnešní i budoucí. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2012, roč. 45, č. 7, s. 422-436. ISSN 0139-6005.
 52. KUDROVÁ, Veronika. Right to University Education in the Czech Republic. Public Policy and Administration. Vilnius: MRU and KUT, 2012, roč. 11, č. 1, s. 63-74. ISSN 2029-2872. doi:10.5755/j01.ppaa.11.1.1404.
 53. KUDROVÁ, Veronika. Schadenersatz für eine Amtspflichtverletzung in der Tschechischen Republik. Die Entstehung des Anspruchs und seine Geltendmachung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, WiRO : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: Verlag C. H. Beck, 2012, roč. 21, č. 10, s. 292 - 296. ISSN 0941-6293.
 54. KUDROVÁ, Veronika. Ústavní právo na vzdělání na vysokých školách - vybrané otázky. In Trnavské právnické dni. 2012.
 55. 2011

 56. KUDROVÁ, Veronika. Higher Education (Reform) in the Czech Republic. In Artur Krzysztof Modrzejewski. Reforma systemu szkolnictwa wyźszego w Polsce na tle wybranych krajów Europejskich. Białystok: Temida 2, 2011. s. 93-103. ISBN 978-83-62813-07-0.
 57. KUDROVÁ, Veronika. K požadavku přezkoumatelnosti rozhodnutí vysokých škol II: Vybraná rozhodnutí. Právní rádce. Praha: Economia, 2011, roč. 19, č. 6, s. 27-38. ISSN 1210-4817.
 58. KUDROVÁ, Veronika. Retroaktivita budoucí. In COFOLA 2011: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerztia, 2011. s. 1691-1701. ISBN 978-80-210-5582-7.
 59. KUDROVÁ, Veronika. Student's Participaion in Higher Education Institution's Bodies (Czech Experience). In Turkish Council of Higher Education (CoHE). The International Higher Education Congress: New Trends and Issues (UYK-2011): the Conference Proceedings. Vol. 3. Istanbul: Turkish Council of Higher Education (CoHE), 2011. s. 2022-2028. ISBN 978-975-7912-43-9. doi:10.2399/uyk2011.
 60. KUDROVÁ, Veronika. Vybraná judikatura ve věcech rozhodování vysokých škol. In Michal Maslen. Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty. Bratislava: IKARUS.SK, 2011. s. 102-110. ISBN 978-80-970760-0-9.
 61. 2010

 62. KUDROVÁ, Veronika. Aktuální příručka. Moderní obec. Praha: Economia, a. s., 2010, roč. 2010, č. 3, s. 39. ISSN 1211-0507.
 63. KUDROVÁ, Veronika. Doručování podle zákona o vysokých školách. In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 82-172. ISBN 978-80-210-5151-5.
 64. KUDROVÁ, Veronika a Filip RIGEL. K požadavku přezkoumatelnosti rozhodnutí vysokých škol. Právní rádce. Praha: Economia, 2010, roč. 18, č. 11, s. 42-46, 4 s. ISSN 1210-4817.
 65. KUDROVÁ, Veronika. Matrika studentů. In Dny práva – 2010 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masaryk University, 2010. s. 196-206. ISBN 978-80-210-5305-2.
 66. KUDROVÁ, Veronika. Poplatky za studium nejsou školným. Revue Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 43, č. 2, s. 16-22. ISSN 1211-3387.
 67. KUDROVÁ, Veronika a Jana FILIPOVÁ. Recenze: Správní právo. Zvláštní část. Státní zastupitelství. Praha: Novatrix, 2010, roč. 8., 7 - 8, s. 51 - 52. ISSN 1214-3758.
 68. 2009

 69. KUDROVÁ, Veronika. Implementace evropského systému uznávání profesních kvalifikací do českého práva. In Interakce českého a evropského práva - Sborník příspěvků doktorského studia k výzkumnému záměru Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 19 s. ISBN 978-80-210-4881-2.
 70. KUDROVÁ, Veronika. Princip uznávání v právu ES, uznávání rozhodnutí ve věcech vyživovací povinnosti. In Cofola 2009: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 10 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 71. KUDROVÁ, Veronika. Soudní přezkoumatelnost rozhodnutí založená vnitřním předpisem vysoké školy. In Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 8 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 72. KUDROVÁ, Veronika. Soudní přezkum rozhodnutí vysoké školy z pohledu vybrané judikatury. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, roč. 17, č. 4, s. 233-242. ISSN 0139-6005.
 73. 2008

 74. KUDROVÁ, Veronika. Recognition of Qualifications: EU Law. In Cofola 2008. 1. vydání. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2008. 8 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 75. KUDROVÁ, Veronika. Soudní přezkum rozhodnutí samosprávy: veřejné vysoké školy. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2008. s. 1500-1515. ISBN 978-80-210-4733-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2022 05:02