Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HANDLAR, Jiří. Ascertainment of Receivables as a Requirement for Set-off. In Zagreb International Conference on the Law of Obligations. 2019.
 2. 2018

 3. HANDLAR, Jiří. Účinky započtení a jejich úprava v občanském zákoníku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2018, roč. 2018, 13-14, s. 480-484. ISSN 1210-6410.
 4. 2017

 5. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 1789 – 1790, § 1807 – 1809 občanského zákoníku. In Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kol. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721 – 2893 OZ. 1. vyd. Praha: Leges, 2017. s. 112-120, 136-145, 19 s. Komentátor.
 6. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 1879 - 1892, § 1895 – 1907 občanského zákoníku. In Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kol. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721 – 2893 OZ. 1. vyd. Praha: Leges, 2017. s. 242-322, 325-386, 143 s. Komentátor.
 7. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 1908 - 1913, § 1926 – 1933, § 1935 – 1938, § 1949 – 1951, § 1953 – 1956, § 1958 – 1962, § 1967, § 1980 – 1991, § 1993 – 1997, § 2009 občanského zákoníku. In Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kol. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721 – 2893 OZ. 1. vyd. Praha: Leges, 2017. 194 s. Komentátor.
 8. HANDLAR, Jiří. Postoupení smlouvy a převod smluvní pozice. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 39-43. ISSN 1210-6410.
 9. 2016

 10. HANDLAR, Jiří. Následky vad právních jednání. In Dny práva 2016, Brno, Masarykova univerzita. 2016.
 11. 2014

 12. SELUCKÁ, Markéta a Jiří HANDLAR. Clausula rebus sic stantibus v českém soukromém právu. In Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v českém a rakouském právu. 2014.
 13. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 2445 – 2454 občanského zákoníku. In Milan Hulmák a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 – 3014). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 811-834. ISBN 978-80-7400-287-8.
 14. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 2873 – 2883 občanského zákoníku. In Milan Hulmák a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 – 3014). Komentář. 1. vyd. Praha: c, 2014. s. 1466-1482, 16 s.
 15. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 545 – 547, § 551 – 559, § 564, § 574 – 580 odst. 1, § 582 – 588, § 603 občanského zákoníku. In Petr Lavický a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 152 s. ISBN 978-80-7400-529-9.
 16. 2013

 17. HANDLAR, Jiří. K postoupení pohledávky a notifikaci postoupení podle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 2013, č. 22, s. 782-786, 4 s. ISSN 1210-6410.
 18. HANDLAR, Jiří. Postoupení budoucích pohledávek (nejen) podle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 2013, č. 17, s. 597-300, 3 s. ISSN 1210-6410.
 19. 2012

 20. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Jan HURDÍK, Petr LAVICKÝ, Lenka DOBEŠOVÁ, Jiří HANDLAR a Markéta SELUCKÁ. MERITUM Občanské právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. 1000 s. MERITUM. ISBN 978-80-7357-948-7.
 21. HANDLAR, Jiří. Námitka neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky notifikovaného dlužníka. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 2012, č. 9, s. 318-324, 6 s. ISSN 1210-6410.
 22. 2011

 23. HANDLAR, Jiří. Promlčení práv, jejichž splatnost nastává na výzvu věřitele. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 2011, č. 19, s. 681-689. ISSN 1210-6410.
 24. 2010

 25. HANDLAR, Jiří. Doslov k dílu: Sedláček, J. Obligační právo. 1.-3. díl. nově vydaného v edici „Klasická právnická díla“ nakladatelstvím Wolters Kluwer. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 12 s. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7357-519-9.
 26. HANDLAR, Jiří. Forma právních úkonů, které mění nebo ruší závazky, v občanském právu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 2010, č. 20, s. 719-726. ISSN 1210-6410.
 27. HANDLAR, Jiří. Nový občanský zákoník – nenaplněná východiska. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 2010, č. 23, s. 844-857, 13 s. ISSN 1210-6410.
 28. HANDLAR, Jiří. Právní následky porušení smluvní formy právních úkonů v civilním právu de lege lata a de lege ferenda. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 2010, č. 18, s. 643-650. ISSN 1210-6410.
 29. HANDLAR, Jiří. Zánik závazků dohodou v občanském a obchodním právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 156 s. ISBN 978-80-7400-184-0.
 30. 2009

 31. HURDÍK, Jan, Jiří HANDLAR, Josef FIALA, Markéta SELUCKÁ a Michal VLASÁK. Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 160 s. Spisy právnické právnické faukulty. ISBN 978-80-210-5042-6.
 32. SELUCKÁ, Markéta, Josef FIALA, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Jiří HANDLAR. INTRODUCTION TO THE CZECH CIVIL LAW I. , PARTIES, OWNERSHIP, SALE, LEASE, LIABILITY FOR DAMAGES. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 96 s. Edice učeebnic PrF MU č. 428. ISBN 978-80-210-4925-3.
 33. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 516-534, § 559-585 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 165 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9.
 34. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 845-846, § 853-880 občanského zákoníku. In Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 49 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-108-6.
 35. HURDÍK, Jan a Jiří HANDLAR. Koncepce a systém závazků ze smluv v návrhu nového českého občanského zákoníku(Konzeption und System, von verträglichen Schuldverhältnissen im Entwurf eines neuen tschechischen Zivilgesetzbuch. In Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe. Ján Lazar (Ed.). první. Bratislava - Trnava: IURA EDITION, 2009. s. 330-359, 29 s. IURA EDITION, 158 sv. ISBN 978-80-8078-307-5.
 36. FIALA, Josef, Milan KINDL, Jan HURDÍK, Petr BEZOUŠKA, Ondřej DAVID, Tomáš KINDL, Petr LAVICKÝ, Ján MATEJKA, Kateřina RONOVSKÁ, Markéta SELUCKÁ, Václav BEDNÁŘ, Radovan DÁVID, Václav HOCHMANN, Jindřich PSUTKA, Alexander ŠÍMA, Ondřej KOVÁŘ, Lukáš KOZÁK, Jan LASÁK, Silvie ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří HANDLAR. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1692 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9.
 37. HURDÍK, Jan a Jiří HANDLAR. Pojetí a systém unifikačních projektů evropského smluvního práva (DCFR) a české právo smluvních závazků. In Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 8-49, 41 s. Spisy Právnické fakulty MU-řada teoretická-sv.359. ISBN 978-80-210-5042-6.
 38. HANDLAR, Jiří. Vzdání se práv, která mohou v budoucnu teprve vzniknout, podle § 574 odst. 2 ObčZ. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2009, roč. 17, č. 18, s. 659-663. ISSN 1210-6410.
 39. 2008

 40. HANDLAR, Jiří. Dohoda o změně závazku, novace a narovnání podle návrhu nového občanského zákoníku. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2008, roč. 147, č. 1, s. 70-85. ISSN 0231-6625.
 41. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 845-846, § 853-880 občanského zákoníku. In Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 51 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-004-1.
 42. HANDLAR, Jiří. Pojem právní odpovědnosti v díle prof. Josefa Macura. In Dny práva – 2008 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 882-886. ISBN 978-80-210-4733-4.
 43. MAREK, Karel, Josef FIALA, Jaruška STAVINOHOVÁ, Radovan DÁVID, Jiří HANDLAR, Petr LAVICKÝ, Markéta SELUCKÁ, Roman FIALA, Jiří SPÁČIL a Petr VOJTEK. Připomínky k návrhu občanského zákoníku. Právní zpravodaj. Praha: C.H. Beck, 2008, Roč. 9, č. 12, s. 20-24. ISSN 1212-8694.
 44. HURDÍK, Jan, Josef FIALA, Markéta SELUCKÁ, Jiří HANDLAR a Johan SCHWEIGL. Sanctions in Civil Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 165-177. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 45. 2007

 46. HANDLAR, Jiří. K právu bydlení manželů a jeho uplatnění při výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 2 písm. c) ObčZ. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2007, roč. 15, č. 10, s. 354 - 360. ISSN 1210-6410.
 47. HANDLAR, Jiří. K problematice rozlišování dohod působících změnu a zánik závazku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2007, roč. 15, č. 23, s. 841-848. ISSN 1210-6410.
 48. HANDLAR, Jiří. Několik poznámek ke vztahu práva a morálky v kontextu mravních dimenzí občanského práva. In Tradice a inovace v občanském právu: sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 132-137. ISBN 978-80-210-4490-6.
 49. 2006

 50. HANDLAR, Jiří. Dohoda stran jako důvod změny a zániku závazků v občanském a obchodním právu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2006, roč. 14, č. 19, s. 689-697. ISSN 1210-6410.
 51. HANDLAR, Jiří. K pojmům privativní a kumulativní novace. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 14, č. 2, s. 115-121. ISSN 1210-9126.
 52. HANDLAR, Jiří. Pojem přirozených zásad právních v návrhu obecné části nového občanského zákoníku. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2006, roč. 145, č. 12, s. 1377-1397. ISSN 0231-6625.
 53. 2005

 54. HANDLAR, Jiří. K problematice pojmu právní povinnosti a k interpretaci § 450 ObchZ. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2005, roč. 13, č. 23, s. 854-861. ISSN 1210-6410.
 55. 2004

 56. HANDLAR, Jiří. K otázce možnosti započtení splatné pohledávky proti pohledávce nesplatné. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2004, roč. 12, č. 11, s. 424-432. ISSN 1210-6410.
 57. HANDLAR, Jiří. Může být právní odpovědnost hrozbou sankcí? Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2004, roč. 143, č. 7, s. 717-733. ISSN 0231-6625.
 58. HANDLAR, Jiří. Několik poznámek ke koncepci odpovědnosti jako sekundárního právního vztahu. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2004, roč. 143, č. 2, s. 169-177. ISSN 0231-6625.
 59. HANDLAR, Jiří. Právní odpovědnost - netradiční zamyšlení nad tradičním pojmem. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2004, roč. 147, č. 11, s. 1041-1065. ISSN 0231-6625.
 60. 2003

 61. HANDLAR, Jiří. Oprávnění třetí osoby splnit závazek dlužníka a bezdůvodné obohacení podle § 454 ObčZ. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2003, roč. 9, č. 9, s. 297-303. ISSN 1211-4405.
 62. HANDLAR, Jiří. Právní režim inominátního závazku v občanském a obchodním právu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2003, roč. 11, č. 4, s. 164-170. ISSN 1210-6410.
 63. 2002

 64. HANDLAR, Jiří. Pojem a funkce odpovědnosti v soukromém právu. 2002. 182 listů.
 65. 1999

 66. HANDLAR, Jiří. Odpovědnost v soukromém právu. Brno, 1999. 73 listů.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 10. 2021 14:36