Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. ONDREJOVÁ, Dana. Underpricing as Unfair Competition? IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW. GERMANY: SPRINGER HEIDELBERG, 2023, roč. 1, č. 1, s. 1-26. ISSN 0018-9855. doi:10.1007/s40319-022-01272-w.
 2. 2022

 3. ONDREJOVÁ, Dana. Může podnikatel zakázat či podmínit přístup ke službám ruským občanům z důvodu války na Ukrajině? Acta Universitatis Carolinae Iuridica. Praha: Karolinum Press, 2022, roč. 68, č. 4, s. 165-183. ISSN 0323-0619. doi:10.14712/23366478.2022.53.
 4. ONDREJOVÁ, Dana. Podnákladové ceny jako nekalá soutěž? Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2022, roč. 161, č. 1, s. 14-39. ISSN 0231-6625.
 5. 2021

 6. ONDREJOVÁ, Dana, Tomáš ZVONÍČEK a Kamila ŘÍMANOVÁ. Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2021. 155 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-076-2.
 7. ONDREJOVÁ, Dana. Zvláštní opatření ve vztahu k prodlení dlužníka podle tzv. Lex Covid. Obchodní právo. První archivní a spisovenská s.r.o., 2021, roč. 30, č. 3, s. 2-9. ISSN 1210-8278.
 8. 2020

 9. ONDREJOVÁ, Dana. Etická regulace reklamy aneb soft law contra hard law. Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2020, roč. 12, č. 2, s. 106-112. ISSN 1803-6554.
 10. ONDREJOVÁ, Dana. Lex COVID. Komentář. In Lex COVID. Komentář. první. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2020. s. 137-145. Komentáře. ISBN 978-80-7598-845-4.
 11. ONDREJOVÁ, Dana. Průvodce uzavíráním smluv. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2020. 544 s. Právo prakticky. ISBN 978-80-7598-806-5.
 12. ONDREJOVÁ, Dana. Zvláštní opatření ve vztahu k prodlení. In Lex COVID: Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. s. 137-145. Komentáře. ISBN 978-80-7598-845-4.
 13. 2019

 14. ONDREJOVÁ, Dana. Co přinese chystaná novela směrnice o nekalých obchodních praktikách? Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2019, roč. 2019, č. 10, s. 23-29. ISSN 1210-6348.
 15. ONDREJOVÁ, Dana. Česká advokátní komora - zkušební komisař pro obchodní právo. 2019.
 16. ONDREJOVÁ, Dana a Tomáš ZVONÍČEK. Provozování taxislužby prostřednictvím alternativních dopravců jako nekalosoutěžní jednání? Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2019, roč. 2019, č. 12, s. 17-23. ISSN 1210-6348.
 17. ONDREJOVÁ, Dana. Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži II. Peněžitá podoba přiměřeného zadostiučinění. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2019, roč. 2019, 1-2, s. 13-17. ISSN 1210-6348.
 18. 2018

 19. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 20. SEHNÁLEK, David a Dana ONDREJOVÁ. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky. Leges, 2018. 296 s. ISBN 978-80-7502-239-4.
 21. ONDREJOVÁ, Dana. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře. In Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře. Praha: Leges, 2018. s. 121-143,167-240,69-101, 127 s. Edice Praktik. ISBN 978-80-7502-239-4.
 22. ONDREJOVÁ, Dana. Několik zamyšlení nad spotřebitelskou ochranou v kontextu nové judikatury. Bulletin advokacie. 2018, roč. 2018, 1-2, s. 36-38. ISSN 1210-6348.
 23. ONDREJOVÁ, Dana. Porušení závazkového práva jako jednočinný souběh až tří deliktů (delikt závazkový, delikt nekalé obchodní praktiky a delikt nekalé soutěže). Obchodněprávní revue. 2018, roč. 10, 11-12, s. 305-315. ISSN 1803-6554.
 24. ONDREJOVÁ, Dana. Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži I. Podstata, funkce a nepeněžitá podoba přiměřeného zadostiučinění. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, roč. 2018, č. 12, s. 21-26. ISSN 1210-6348.
 25. ONDREJOVÁ, Dana, Filip RIGEL a Ondřej MORAVEC. Reklamní právo. In MORAVEC, Ondřej. Reklamní právo. Praha. Praha: Leges, 2018. s. 120-162. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-686-9.
 26. 2017

 27. ONDREJOVÁ, Dana. člen redakční rady časopisu Obchodní právo. Obchodní právo, 2017 - 2030.
 28. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 29. ONDREJOVÁ, Dana. Porušení informační povinnosti podnikatele vůči spotřebiteli ve fázi před uzavřením smlouvy jako nekalá obchodní praktika a/nebo nekalá soutěž? Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 9, č. 10, s. 279-289. ISSN 1803-6554.
 30. ONDREJOVÁ, Dana. Porušení závazkového práva jako nekalosoutěžní jednání? Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 9, č. 9, s. 251-263. ISSN 1803-6554.
 31. ONDREJOVÁ, Dana. Průvodce uzavíráním smluv. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2017. 480 s. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-809-4.
 32. ONDREJOVÁ, Dana. Srovnávací reklama v české a evropské právní úpravě a judikatuře. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 25 - 33. ISSN 1210-6348.
 33. ONDREJOVÁ, Dana. Vztah právní úpravy nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 9, č. 6, s. 176-179. ISSN 1803-6554.
 34. 2016

 35. ONDREJOVÁ, Dana. Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 17-21. ISSN 1210-6348.
 36. ONDREJOVÁ, Dana. Generální klauzule nekalých obchodních praktik. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, č. 11, s. 25-29. ISSN 1210-6348.
 37. ONDREJOVÁ, Dana. Inkorporace obchodních podmínek. In Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 51-67. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
 38. ONDREJOVÁ, Dana. Ke kritériím vymezujícím zvláštní zranitelnost spotřebitele ve vztahu k nekalým obchodním praktikám. Obchodní právo. Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2016, roč. 25, č. 10, s. 362 - 380. ISSN 1210-8278.
 39. BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK, Monika PŘÍKAZSKÁ, Zdeněk HOUDEK, Dana ONDREJOVÁ, Josef ŠILHÁN a Michal VÍTEK. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
 40. BEJČEK, Josef, Zdeněk HOUDEK, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Monika PŘÍKAZSKÁ, Josef ŠILHÁN a Michal VÍTEK. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 304 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
 41. ONDREJOVÁ, Dana. Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž. Praha: C. H. Beck, 2016. 257 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-628-9.
 42. SEHNÁLEK, David a Dana ONDREJOVÁ. Sekce Dopad práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. 2016.
 43. ONDREJOVÁ, Dana. Uzavírání smluv pohledem judikatury použitelné po rekodifikaci. In Bova Polygon, Praha. 2016.
 44. ONDREJOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 315 s. Edice Scientia 570. ISBN 978-80-210-8398-1.
 45. ONDREJOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 315 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 570. ISBN 978-80-210-8398-1.
 46. ONDREJOVÁ, Dana. Zvlášť zranitelní spotřebitelé jako osoby dotčené nekalými obchodními praktikami. Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2016, roč. 4, 7 - 9, s. 11 - 18. ISSN 1805-6822.
 47. 2015

 48. ONDREJOVÁ, Dana. Czech law against ufair competition after re-codification of private law. Pravo. Naukovyj visnik Užgorodskovo nacionaľnovo universitetu. 2015, roč. 2015, č. 32, s. 102-109. ISSN 2307-3322.
 49. ONDREJOVÁ, Dana. člen redakční rady. Soukromé právo, 2015 - 2022.
 50. ONDREJOVÁ, Dana. Klamavá reklama v (novém) občanském zákoníku. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 5, č. 5, s. 159-165. ISSN 1210-6410.
 51. ONDREJOVÁ, Dana. Klamavé obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 5005/29/ES. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 27-37. ISSN 1210-6348.
 52. ONDREJOVÁ, Dana. Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2015. 437 s. Právo prakticky. ISBN 978-80-7478-962-5.
 53. ONDREJOVÁ, Dana. So called judicial (innominate) merits of the case of unfair competition in Czech legal environment. In Pinior. Ewolucja prawa prywatnego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Šlaskiego, 2015. s. 167-175. II. ISBN 978-83-60743-78-2.
 54. ONDREJOVÁ, Dana. To the Selected Misleading Commercial Practices According to the Black List of the Directive No. 2005/29/EC. In Ajda Fošner. Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2015. Ljubljana: GEA COLLEGE – Fakulteta za podjetništvo, 2015. s. 1-11. ISBN 978-961-6347-58-7.
 55. ONDREJOVÁ, Dana. To the Selected Misleading Commercial Practices According to the Black List of the Directive No. 2005/29/EC. In Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2015. 2015.
 56. 2014

 57. ONDREJOVÁ, Dana. § 2972 - 2979, 2981 - 2985, 2987 - 2990. In Hulmák. Občanský zákoník VI. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 1755-1803, 1813-1832, 1837-185, 86 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8.
 58. ONDREJOVÁ, Dana. Aktuální otázky práva proti nekalé soutěži. 2014.
 59. ONDREJOVÁ, Dana. Dotěrné obtěžování aneb co všechno se za tím skrývá? In Vozár. Míĺníky súťažného práva. Bratislava: VEDA, 2014. s. 161 – 176. Právo. ISBN 978-80-224-1394-7.
 60. ONDREJOVÁ, Dana. K nedokonalostem nové právní úpravy nekalé soutěže podle nového občanského zákoníku. In Jakl. Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2014. s. 112-133. monografie. ISBN 978-80-87956-01-4.
 61. ONDREJOVÁ, Dana. K některým nejasnostem přechodných ustanovení závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku. Obchodní právo. První archivní a spisovenská s.r.o., 2014, roč. 23, č. 7, s. 287-291. ISSN 1210-8278.
 62. ONDREJOVÁ, Dana. Komentář k § § 2972 - 2979 a 2981 - 2985 a 2987 - 2990 občanského zákoníku. In Hulmák. Občanský zákoník VI. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 1756-1803, 1813-1832,1837-1857, 83 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8.
 63. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 64. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 360 s. Učebnice - 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 65. ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014. 384 s. Komentář. ISBN 978-80-7400-522-0.
 66. ONDREJOVÁ, Dana. Nekalé obchodní praktiky uplatňované vůči spotřebitelům pohledem aktuální rozhodovací praxe (zejména) Soudního dvora EU. Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, neuveden, 7-8, s. 193-199. ISSN 1803-6554.
 67. ONDREJOVÁ, Dana. Tzv. soudcovské (nepojmenované) skutkové podstaty nekalé soutěže pohledem nové systematiky. Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 6, č. 10, s. 287-292. ISSN 1803-6554.
 68. ONDREJOVÁ, Dana. Unfair competition in the Czech Republic after re-codification of private law. In Pinior. Ewolucja prawa prywatnego. Evolution of Private Law. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2014. s. 51-66. Ewolucja prawa prywatnego. Evolution of Private Law. ISBN 978-83-8012-300-7.
 69. ONDREJOVÁ, Dana. Výkladové otázky zakázané konkurenční doložky podle § 2975 NOZ. Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 6, č. 3, s. 65-68. ISSN 1803-6554.
 70. 2013

 71. ONDREJOVÁ, Dana. K některým otázkám vyjádření platebního místa na směnce (zejména prostřednictvím osoby) aneb kde jsi, právní jistoto? Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2013, roč. 21, č. 17, s. 592-595. ISSN 1210-6410.
 72. ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku. Obchodněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2013, roč. 5, 7-8, s. 207-217. ISSN 1803-6554.
 73. ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku. In “Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice” pořádané Úřadem průmyslového vlastnictví. 2013.
 74. ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku. In Konference "Aktuální otázky nekalé soutěže" pořádaná Justiční akademií. 2013.
 75. ONDREJOVÁ, Dana. Nová skutková podstata nekalé soutěži „dotěrné obtěžování“ aneb další regulace již regulovaného? Obchodní právo. První archivní a spisovenská s.r.o., 2013, roč. 22, č. 13, s. 433-451. ISSN 1210-8278.
 76. ONDREJOVÁ, Dana. Překvapivost jako již konstantní zásada rozhodovací praxe směnečných soudů aneb kde jsi, právní jistoto. In Společné zasedání českých a slovenských kateder obchodního práva. 2013.
 77. ONDREJOVÁ, Dana. Unfair Trade Practices in Business and in the Adjudication of the EU Court of Justice and Czech Courts. In Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2013 in Roma (ABSRC 2013 Roma). 2013.
 78. ONDREJOVÁ, Dana. Unfair Trade Practices in Business and in the Adjudication of the EU Court of Justice and Czech Courts. In B. Antončič. Edukator d.o.o. Koper, Koper. Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2013 in Roma (ABSRC 2013 Roma). Slovenia, 2013. 10 s. ISBN 978-961-6347-52-5.
 79. ONDREJOVÁ, Dana. Vznik a obsah závazků podle nového občanského zákoníku. 2013.
 80. ONDREJOVÁ, Dana. Vznik a obsah závazků podle nového občanského zákoníku. 2013.
 81. ONDREJOVÁ, Dana. Zánik závazků podle nového občanského zákoníku. 2013.
 82. ONDREJOVÁ, Dana. Zánik závazků podle nového občanského zákoníku. 2013.
 83. ONDREJOVÁ, Dana. Závdavek aneb institut zvyšující právní jistotu při uzavírání smlouvy? Rekodifikace a praxe. Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 1, č. 2, s. 8-11. ISSN 1805-6822.
 84. 2012

 85. ONDREJOVÁ, Dana. Administrative discretion and its limits in the matters of administrative punishment. In Public finances – administrative autonomie. Györ: Universita-Gyor Nonprofit Kft., 2012. s. 507-521. Právo, č. I. ISBN 978-963-9819-87-0.
 86. ONDREJOVÁ, Dana a Gabor HULKO. Az „összehasonlító reklám“ az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában. Jog – állam – politika. Györ: Universitas – Gyor Nonprofit Kft. ugyvez, 2012, roč. 4, č. 2, s. 129-146. ISSN 2060-4580.
 87. ONDREJOVÁ, Dana. K některým problémovým otázkám spojeným s vymáháním zajišťovacích směnek. Obchodněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2012, roč. 4, 11-12, s. 313-319. ISSN 1803-6554.
 88. ONDREJOVÁ, Dana. K některým problémovým otázkám spojeným s vymáháním zajišťovacích směnek. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 4, 11-12, s. 313-319. ISSN 1803-6554.
 89. ONDREJOVÁ, Dana. Kdo je vlastníkem nemovitosti – stavby v případě odstoupení od smlouvy o dílo obsahující výhradu vlastnického práva ve prospěch zhotovitele? Právní fórum. 2012, roč. 5, č. 5, s. 248-252. ISSN 1214-7966.
 90. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Jarmila POKORNÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 3. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 96 s. Edice multimediálních učebních textů č. 77. ISBN 978-80-210-5031-0.
 91. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Jarmila POKORNÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2012. 96 s. Edice multimediálních učebních textů č. 55. ISBN 978-80-210-5031-0.
 92. BEJČEK, Josef, Karel MAREK, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ a Josef ŠILHÁN. Nástin obchodního práva II. 3. dotisk 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 111 s. Edice multimediálních učebních textů č. 78. ISBN 978-80-210-4978-9.
 93. ONDREJOVÁ, Dana. Nevyžádaná reklama napříč současnou, budoucí a evropskou právní regulací. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, roč. 7, č. 7, s. 312-319. ISSN 1214-7966.
 94. ONDREJOVÁ, Dana. Novinky (?) v nekalé soutěži podle nového občanského zákoníku jako změny k lepšímu? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2012, roč. 4, č. 4, s. 348-355. ISSN 1210-9126.
 95. ONDREJOVÁ, Dana. Novinky (?) v nekalé soutěži podle nového občanského zákoníku jako změny k lepšímu? In Konference Rekodifikace soukromého práva a výuka obchodního práva. 2012.
 96. ONDREJOVÁ, Dana. Soutěžní právo. In Česká advokátní komora. 2012.
 97. ONDREJOVÁ, Dana. The Role of Comparative Advertising in Business and Marketing. In Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2012. 2012. ISBN 978-961-92917-3-3.
 98. 2011

 99. ONDREJOVÁ, Dana. Cenné papíry. In Česká advokátní komora. 2011.
 100. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Jarmila POKORNÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 96 s. Edice multimediálních učebních textů č. 70. ISBN 978-80-210-5031-0.
 101. BEJČEK, Josef, Karel MAREK, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ a Josef ŠILHÁN. Nástin obchodního práva II. 2. dotisk 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 111 s. Edice multimediálních učebních textů č. 71. ISBN 978-80-210-4978-9.
 102. ONDREJOVÁ, Dana. Předběžné opatření ve věcech nekalé soutěže. Obchodněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2011, roč. 10, č. 10, s. 1-7. ISSN 1803-6554.
 103. ONDREJOVÁ, Dana. Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže. první. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011. 302 s. ISBN 978-80-7357-670-7.
 104. ONDREJOVÁ, Dana. Soutěžní právo. In Česká advokátní komora. 2011.
 105. ONDREJOVÁ, Dana. Srovnávací reklama z pohledu práv na označení. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, roč. 8, č. 5, s. 203-211. ISSN 1214-7966.
 106. ONDREJOVÁ, Dana. Uveřejnění rozsudku ve sporech z nekalé soutěže. Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2011, roč. 3, č. 6, s. 1-4. ISSN 1803-6554.
 107. ONDREJOVÁ, Dana. Vliv nových technologií a technického rozvoje na obchodní právo. 2011.
 108. 2010

 109. ONDREJOVÁ, Dana. Cenné papíry. In školení pro Českou advokátní komoru. 2010.
 110. ONDREJOVÁ, Dana. Cenné papíry. In školení pro Českou advokátní komoru. 2010.
 111. ONDREJOVÁ, Dana. Cenné papíry. In školení pro Českou advokátní komoru. 2010.
 112. ONDREJOVÁ, Dana a Blanka SCHOBLOVÁ. Dokazování ve sporech z nekalé soutěže z pohledu teorie a praxe. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 2010, č. 7, 6 s. ISSN 1214-7966.
 113. ONDREJOVÁ, Dana. Námitka excesivního vyplnění blankosměnky aneb kladivo na směnečné "blanko" dlužníky. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2010, roč. 2010, č. 11, 6 s. ISSN 1214-7966.
 114. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Jarmila POKORNÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 1. dotisk 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 96 s. Edice multimediálních učebních textů č. 61. ISBN 978-80-210-5031-0.
 115. BEJČEK, Josef, Karel MAREK, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ a Josef ŠILHÁN. Nástin obchodního práva II. 1. dotisk 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 111 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 62. ISBN 978-80-210-4978-9.
 116. ONDREJOVÁ, Dana. Odpovědnost za podpis blankosměnky aneb kladivo na směnečné "blanko" dlužníky. 2010. vyd. Brno, 2010. ISBN 978-80-210-5321-2.
 117. ONDREJOVÁ, Dana. Odpovědnost za škodu způsobenou nekalosoutěžním jednáním. In Obchodní a insolvenční právo jako prostředek na ochranu tržní ekonomiky. 2010. vyd. Banská Bystrica, 2010.
 118. ONDREJOVÁ, Dana. Odpovědnostní princip (a nebo jeho mutace?) v obchodním právu. 2010.
 119. ONDREJOVÁ, Dana. Ochranná známka ve srovnávací reklamě. In Aktuální otázky průmyslového vlastnictví v České republice. 2010.
 120. ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2010. 328 s. Právní monografie 791. ISBN 978-80-7357-505-2.
 121. ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku. Nárok zdržovací a odstraňovací. Bulletin advokacie. Praha, Česká republika: Česká advokátní komora, 2010, roč. 2010, č. 4, 5 s. ISSN 1210-6348.
 122. ONDREJOVÁ, Dana. Právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů v nekalosoutěžních sporech. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 2010, č. 2, 6 s. ISSN 1214-7966.
 123. ONDREJOVÁ, Dana. Procesní specifika ve věcech nekalé soutěže. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2010, roč. 2010, č. 5, 7 s. ISSN 1214-7966.
 124. ONDREJOVÁ, Dana. Role času v právu nekalé soutěže. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2010, roč. 2010, č. 1, 5 s. ISSN 1214-7966.
 125. ONDREJOVÁ, Dana. Soutěžitelé a jejich deliktní odpovědnost za nekalosoutěžní jednání. In Pocta prof. JUDr. Petru Hajnovi, Dr.Sc. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2010. 359 s. ISBN 978-80-7357-510-6.
 126. ONDREJOVÁ, Dana. Soutěžní právo. In školení pro Českou advokátní komoru. 2010.
 127. ONDREJOVÁ, Dana. Soutěžní právo. In školení pro Českou advokátní komoru. 2010.
 128. 2009

 129. ONDREJOVÁ, Dana. Evropské výzvy pro českou regulaci tzv. product placement. In ONDREJOVÁ, Dana. Dny práva. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. 14 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 130. ONDREJOVÁ, Dana. Generální klauzule nekalé soutěže v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 4, 6 s. ISSN 1211-4405.
 131. ONDREJOVÁ, Dana. Generální klauzule nekalé soutěže včera, dnes a zítra aneb pravotvorba v rukou soudů. In Historie obchodněprávních institutů. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 351 s. ISBN 978-80-210-4960-4.
 132. ONDREJOVÁ, Dana. Historie obchodněprávních institutů. 2009.
 133. ONDREJOVÁ, Dana. Hledisko tzv. průměrného spotřebitele v nekalé soutěži. Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 2009, 10 s. ISSN 1803-6554.
 134. ONDREJOVÁ, Dana. Jak správně uzavírat obchodněprávní smlouvy. 2009.
 135. ONDREJOVÁ, Dana. Jak správně uzavírat obchodněprávní smlouvy. 2009.
 136. ONDREJOVÁ, Dana. Jak správně uzavírat smlouvy (zejména obchodněprávní). 2009.
 137. ONDREJOVÁ, Dana. K charakteru práv a povinností nabytých z titulu udělení licence na podnikání v energetických odvětvích. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, roč. 2009, číslo 2, 9 s. ISSN 0139-6005.
 138. ŠILHÁN, Josef a Dana ONDREJOVÁ. Konference Dny práva (PF MU Brno, 5. 11. 2008). Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2009, č. 3. ISSN 1803-6554.
 139. ONDREJOVÁ, Dana. Limity diskrečního oprávnění správních v otázkách správního trestání správními orgány a meze soudního přezkumu. In Vliv uvážení na obsahovou expanzi a restrikci obchodněprávních norem. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 57-74. ISBN 978-80-210-4836-2.
 140. ONDREJOVÁ, Dana. Limity diskrečního oprávnění správních v otázkách správního trestání správními orgány a meze soudního přezkumu. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 258-263. ISSN 1210-6410.
 141. ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v ČR a EU. In přednáška pro Českou advokátní komoru. 2009.
 142. ČERNÝ, Michal a Dana ONDREJOVÁ. Nekalá soutěž v návrhu nového občanského zákoníku. In Přesahy obchodního práva do jiných právních odvětví aneb Quo vadis, komercionalisto třetího tisíciletí? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 144 s. ISBN 978-80-87382-01-1.
 143. ONDREJOVÁ, Dana. Přiměřené zadostiučinění ve sporech z nekalé soutěže z pohledu teorie a aktuální soudní praxe. In Dny práva. Dny práva: Masarykova univerzita, 2009. 3014 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 144. ONDREJOVÁ, Dana. Přiměřené zadostiučinění ve sporech z nekalé soutěže z pohledu teorie a aktuální soudní praxe. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2009, roč. 2009, č. 21, s. 776-780. ISSN 1210-6410.
 145. ONDREJOVÁ, Dana. Směnky. In přednáška pro Českou advokátní komoru. 2009.
 146. ONDREJOVÁ, Dana a David RAUS. Soutěžní právo. Soukromoprávní i veřejnoprávní aktuální aplikační otazníky teorie a praxe. 2009.
 147. ONDREJOVÁ, Dana. Tzv. product placement: evropské výzvy pro českého zákonodárce. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2009, roč. 2009, číslo 2, 5 s. ISSN 1210-6410.
 148. ONDREJOVÁ, Dana. Vydržení vs. odevzdání dědictví: lze tzv. odevzdací listinou odevzdat majetek, jenž byl vydržen? Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2009, roč. 2009, 7-8, s. 30-33. ISSN 1210-6348.
 149. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Karel MAREK, Dana ONDREJOVÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Základy obchodního práva v Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2009. 341 s. Bakalářský studijní program, č. 429. ISBN 978-80-210-4957-4.
 150. 2008

 151. ONDREJOVÁ, Dana. Cenné papíry. In přednáška pro Českou advokátní komoru. 2008.
 152. ONDREJOVÁ, Dana. Cenné papíry. In přednáška pro Českou advokátní komoru. 2008.
 153. ONDREJOVÁ, Dana. Cenné papíry. In přednáška pro Českou advokátní komoru. 2008.
 154. ONDREJOVÁ, Dana. Cenné papíry. In přednáška pro Českou advokátní komoru. 2008.
 155. ONDREJOVÁ, Dana. Cenné papíry. In přednáška pro Českou advokátní komoru. 2008.
 156. ONDREJOVÁ, Dana. Dva různé metry aneb diskriminace podnikatelů ve věci osvobození od soudních poplatků? Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2008, roč. 2008, č. 5, 3 s. ISSN 1210-6348.
 157. ONDREJOVÁ, Dana. Evropské právo nekalé soutěže. In přednáška pro Slovenskou advokátní komoru. 2008.
 158. ONDREJOVÁ, Dana. Národní šampioni a ochrana hospodářské soutěže. Národní šampioni jako poskytovatelé služeb obecného hospodářského zájmu? Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, roč. 2008, číslo 2, 12 s. ISSN 1210-8278.
 159. ONDREJOVÁ, Dana. Národní šampioni a ochrana hospodářské soutěže. Národní šampioni jako příjemci veřejných podpor. Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, roč. 2008, č. 5, 13 s. ISSN 1210-8278.
 160. ONDREJOVÁ, Dana. Národní šampioni a ochrana hospodářské soutěže. Národní šampioni jako subjekty účastnící se kartelových dohod a zneužívající své dominantní postavení. Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, roč. 2008, číslo 3, 13 s. ISSN 1210-8278.
 161. ONDREJOVÁ, Dana. Národní šampioni a ochrana hospodářské soutěže. Národní šampioni z pohledu kontroly koncentrací. Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, roč. 2008, č. 4, 14 s. ISSN 1210-8278.
 162. ONDREJOVÁ, Dana. Národní šampioni a ochrana hospodářské soutěže. Politika národních šampionů jako politika diskriminující a narušující svobodu usazování a volného pohybu služeb a kapitálu. Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, roč. 2008, č. 6, 15 s. ISSN 1210-8278.
 163. ONDREJOVÁ, Dana. Národní šampioni a ochrana hospodářské soutěže. Vymezení tzv. národních šampionů a k jejich posouzení z pohledu soutěžního práva. Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, roč. 2008, číslo 1, 15 s. ISSN 1210-8278.
 164. ONDREJOVÁ, Dana. Obchodní závazkové vztahy. In přednáška pro Českou advokátní komoru. 2008.
 165. ONDREJOVÁ, Dana. Poskytovatelé služeb obecného hospodářského významu z pohledu aplikace soutěžního práva. In ONDREJOVÁ, Dana. Veřejný zájem v obchodním právu. Brno, 2008. ISBN 978-80-210-4574-3.
 166. ONDREJOVÁ, Dana. Současnost a perspektivy regulace dohod narušujících soutěž. In Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv : zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-26.októbra 2007 v Starej Lesnej. Vyd. 1. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008. s. 112-129. ISBN 9788070977187.
 167. ONDREJOVÁ, Dana. Umoření směnky: všemocná justice či nedůsledný zákonodárce. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2008, číslo 7-8. ISSN 1210-6348.
 168. 2007

 169. ONDREJOVÁ, Dana. Evropská družstevní společnost. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2007, č. 8. ISSN 1210-0714.
 170. ONDREJOVÁ, Dana. Historicky nejvyšší sankce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrzena. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2007, č. 19. ISSN 1210-0714.
 171. ONDREJOVÁ, Dana. Hranice reklamního přehánění. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2007. ISSN 1210-0714.
 172. ONDREJOVÁ, Dana. Chiméra politiky národních šampiónů. Podporuje politika národních šampiónů mezinárodní konkurenceschopnost národní ekonomiky? Část I. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2007, č. 11. ISSN 1214-7966.
 173. ONDREJOVÁ, Dana. Chiméra politiky národních šampiónů. Podporuje politika národních šampiónů mezinárodní konkurenceschopnost národní ekonomiky? Část II. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2007, č. 12. ISSN 1214-7966.
 174. ONDREJOVÁ, Dana. Mezinárodní soutěžní právo (soutěžní politika) a mezinárodní soutěžní orgán – blízká realita nebo jen nenaplnitelná snaha o realizaci? Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2007, č. 7. ISSN 1214-7966.
 175. ONDREJOVÁ, Dana. Národní šampioni a hospodářská soutěž. Praha: Linde Praha a.s., 2007. 314 s. Praktické právnické příručky. ISBN 978-80-7201-678-5.
 176. ONDREJOVÁ, Dana. Nekalé obchodní praktiky. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2007, č. 23. ISSN 1210-0714.
 177. ONDREJOVÁ, Dana. Obrana úpadkem. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2007, č. 4. ISSN 1210-0714.
 178. ONDREJOVÁ, Dana. Přeshraniční fúze a tzv. národní šampióni. Dnešní trendy v oblasti fúzí. Slučitelnost slučitelného? Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2007, č. 1. ISSN 1214-7966.
 179. ONDREJOVÁ, Dana. Regulační a deregulační pochody v oblasti kontroly koncentrací – contradictio in adiecto. In Regulace, deregulace a autoregulace. 2007.
 180. ONDREJOVÁ, Dana. Soudní poplatky. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2007, č. 31. ISSN 1210-0714.
 181. ONDREJOVÁ, Dana. Tzv. failing firm defence. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2007, roč. 2007, č.7, 3 s. ISSN 1210-4817.
 182. 2006

 183. ONDREJOVÁ, Dana. Co přinesla poslední novela zákona o advokacii. Trestní právo. Praha: LexisNexis CZ, 2006, č. 5. ISSN 1211-2860.
 184. ONDREJOVÁ, Dana. K ekonomickým a soutěžněprávním souvislostem tzv. národních šampiónů. In Ekonomické souvislosti právní úpravy a jejího výkladu. 2006.
 185. ONDREJOVÁ, Dana. K okolnostem vylučujícím odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2006, č. 9. ISSN 1214-7966.
 186. ONDREJOVÁ, Dana. Kolik stojí soudní řízení. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2006, č. 20. ISSN 1210-0714.
 187. ONDREJOVÁ, Dana. Novela zákona o advokacii. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2006, č. 11. ISSN 1210-0714.
 188. ONDREJOVÁ, Dana. Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2006, č. 23. ISSN 1210-0714.
 189. ONDREJOVÁ, Dana. Právní režim smlouvy o reklamě v mezinárodním obchodním styku. Právo pro podnikání a zaměstnání. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006, č. 6. ISSN 1801-6014.
 190. ONDREJOVÁ, Dana. Smlouvy o reklamě. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2006, č. 6. ISSN 1214-7966.
 191. ONDREJOVÁ, Dana. Vybrané otázky prolínání práva koncernového a práva soutěžního v problematice ovládací smlouvy. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2006, č. 1. ISSN 1214-7966.
 192. 2005

 193. ONDREJOVÁ, Dana. Deliktní odpovědnost za nekalosoutěžní jednání v mezinárodním obchodním styku. Časopis pro právní praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2005, č. 4. ISSN 1210-9126.
 194. ONDREJOVÁ, Dana. K některým otázkám náhrady škody. In Soukromé právo v pohybu. 2005.
 195. ONDREJOVÁ, Dana. K okolnostem vylučujícím odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku a Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. In Odpovědnost za škodu. 2005.
 196. ONDREJOVÁ, Dana. K poslední novele zákona o ochraně hospodářské soutěže provedené zákonem č.361/2005 Sb. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2005, č. 3. ISSN 1210-9126.
 197. ONDREJOVÁ, Dana. K poslední novele zákona o ochraně hospodářské soutěže provedené zákonem č.361/2005 Sb. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2005, č. 11. ISSN 1211-1120.
 198. ONDREJOVÁ, Dana a Robert NERUDA. Mezinárodní konference "Odpovědnost za škodu". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 100-104. ISSN 1210-9126.
 199. ONDREJOVÁ, Dana. Nevyžádaná reklama. Ekonom. Ekonomia, 2005, číslo 33. ISSN 1210-0714.
 200. ONDREJOVÁ, Dana. Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2005, č. 43. ISSN 1210-0714.
 201. NERUDA, Robert a Dana ONDREJOVÁ. „Odpovědnost za škodu“, zpráva o mezinárodní vědecké konferenci pořádané katedrou obchodního práva PF MU v Brně, 25. listopadu 2004. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2005, roč. 2005, č. 6, 5 s. ISSN 0231-6625.
 202. ONDREJOVÁ, Dana. Poplatky – místní, z prodlení v občanském právu, správní a soudní. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2005, č. 18. ISSN 1210-0714.
 203. ONDREJOVÁ, Dana. Praktická doporučení jak postupovat při uzavírání obchodněprávních smluv. Ekonom. Praha: ECONOMIA, 2005, č. 40. ISSN 1210-0714.
 204. ONDREJOVÁ, Dana. Regulace reklamy v právu Evropských společenství. Část I. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2005, roč. 2005, č. 6, 7 s. ISSN 1211-1120.
 205. ONDREJOVÁ, Dana. Regulace reklamy v právu Evropských společenství. Část II. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2005, roč. 2005, č. 7, 5 s. ISSN 1211-1120.
 206. 2004

 207. ONDREJOVÁ, Dana. K některým aktuálním projevům srovnávací reklamy v České republice. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2004, roč. 2004, č. 10, 3 s. ISSN 1211-1120.
 208. ONDREJOVÁ, Dana. Nad novelou zákona na ochranu hospodářské soutěže provedenou zákonem č. 484/2004 Sb. Časopis pro právní praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, č. 4. ISSN 1210-9126.
 209. 2003

 210. ONDREJOVÁ, Dana. Reklamní kampaně společnosti Benetton z pohledu českého právního řádu. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2003, č. 7. ISSN 1211-1120.
 211. ONDREJOVÁ, Dana. Využití emocí v reklamě. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2003, č. 2. ISSN 1211-1120.
 212. 2002

 213. ONDREJOVÁ, Dana. Humor v reklamě. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2002, č. 6. ISSN 1211-1120.
 214. ONDREJOVÁ, Dana. Motiv strachu v reklamě. Právní zpravodaj. Praha: C.H. Beck, 2002, č. 3. ISSN 1212-8694.
 215. ONDREJOVÁ, Dana. Reklama operující s národnostními, rasovými a erotickými prvky. Právní zpravodaj. Praha: C.H. Beck, 2002, č. 7. ISSN 1212-8694.
 216. ONDREJOVÁ, Dana. Takzvaná sociální reklama. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2002, č. 10. ISSN 1211-1120.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 2. 2023 07:53