Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ZBÍRAL, David, Tomáš HAMPEJS a Jan KRÁL. Assessing the Validity of Social Network Graphs Constructed from Name Co-Occurrence: The Example of Medieval Inquisitorial Records. In Fourth European Conference on Social Networks, 9. - 12.9. 2019, Zürich. 2019.
 2. ZBÍRAL, David. Historian vs. Machine: Testing the Validity of Automated Network Extraction from Inquisitorial Records. In International Medieval Congress 2019: Materialities, 1-4 July 2019, Leeds. 2019.
 3. ZBÍRAL, David. Medieval Inquisitorial Records from the Perspective of Social Network Analysis: Comparing the Automated and the Manual Approaches. In 17th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions: Religion - Continuations and Disruptions, Tartu, 25.6. - 29.6.2019. 2019.
 4. MERTEL, Adam a David ZBÍRAL. Mining multiple sources of historical data : The example of a standardized dataset of medieval monasteries and convents in France. In Proceedings of the International Cartographic Association. Göttingen: Copernicus Publications, 2019. s. 1-7. ISSN 2570-2092. doi:10.5194/ica-proc-2-85-2019.
 5. ZBÍRAL, David. Pokřtění ohněm: Katarské křesťanství ve světle pramenů (12.-14. století). 1. vyd. Praha: Argo, 2019. 504 s. ISBN 978-80-257-2807-9.
 6. 2018

 7. CHALUPA, Aleš, David ZBÍRAL, Tomáš HAMPEJS, Adam MERTEL a Kateřina SEDLÁŘOVÁ. Historical Network Research Conference 2018. 2018.
 8. ZBÍRAL, David. Mýtus, biblická exegeze a teologie v katarském křesťanství. Religio: revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2018, roč. 26, č. 1, s. 3-30. ISSN 1210-3640.
 9. ZBÍRAL, David a Tomáš HAMPEJS. The Participation of Women (and Some Men) in Languedocian Catharism : A Network Science Perspective II. In International Medieval Congress, Leeds, 2.-5.7. 2018. 2018.
 10. ZBÍRAL, David a Tomáš HAMPEJS. Women, Men, and Medieval Heresy : Tackling an Old Question through Network Analysis. In Historical Network Research 11.-13.9. 2018 Brno. 2018.
 11. 2017

 12. ZBÍRAL, David. Heretical Hands at Work: Reconsidering the Genesis of a Cathar Manuscript (Ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. J.II.44). Revue d'histoire des textes. Paris: Brepols, 2017, roč. 12, č. 1, s. 261-288. ISSN 0373-6075. doi:10.1484/J.RHT.5.112814.
 13. ZBÍRAL, David. The Role of Women and Men in the Structures of Dissident Christianity in Medieval Languedoc from the Perspective of Social Network Analysis. In XXXVII Sunbelt Conference of the International Network for Social Network Analysis, Beijing, 30th May - 4th June. 2017.
 14. 2016

 15. ZBÍRAL, David. Editor's Introduction to the Discussion. In Luther H. Martin – Donald Wiebe. Conversations and Controversies in the Scientific Study of Religion. Leiden - Boston: Brill, 2016. s. 233-235.
 16. BRENON, Anne a David ZBÍRAL. Le codex cathare occitan de Lyon : Un livre de Peire Autier? Archives ariégeoises. 2016, roč. 8, č. 1, s. 9-37. ISSN 2265-8335.
 17. ZBÍRAL, David a Anne BRENON. Nové poznatky o původu okcitánského katarského kodexu z Lyonu a tzv. "Lyonského řádu". Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2016, roč. 24, č. 2, s. 189-217. ISSN 1210-3640.
 18. 2015

 19. ZBÍRAL, David. A Compilation from Old Testament Sapiential Books in the Cathar Manuscript of the Liber de duobus principiis: Critical Edition with Commentary. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 149-173. ISSN 1803-7402.
 20. ZBÍRAL, David. Geneze rukopisu "Knihy o dvou principech" a katarský výklad Bible v jeho doplňcích a margináliích. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2015, roč. 23, č. 1, s. 25-56. ISSN 1210-3640.
 21. ZBÍRAL, David. "In novissimis temporibus sustinere debent multa scandala et tribulationes et persecutiones": Evidence for Apocalyptic Catharism in Firenze, Conventi sopressi, MS J II 44. In International Medieval Congress 2015: Reform and Renewal, Leeds, 6-9 July 2015. 2015.
 22. 2014

 23. ZBÍRAL, David. Formování křesťanství a jeho vývoj do konce středověku. In Náboženství světa I: Západní tradice. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 79-86. ISBN 978-80-210-7199-5.
 24. ZBÍRAL, David. Games with Names: Advances in, and Shortcomings of the Debate on the Invention of Heresy. In International Medieval Congress 2014: Empire, Leeds, 7-10 July 2014. 2014.
 25. ZBÍRAL, David. Křesťanská apokalyptika ve starověku a středověku. In Konec světa. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 22-29. ISBN 978-80-210-6951-0.
 26. CHALUPA, Aleš, Miloš MENDEL, Miroslav VRZAL, David VÁCLAVÍK, Dalibor PAPOUŠEK a David ZBÍRAL. Náboženství světa I : Západní tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 158 s. ISBN 978-80-210-7199-5.
 27. ZBÍRAL, David. "Suma o katarech a leonistech" od Raniera Sacconiho (1250) a katarské skupiny ve druhé čtvrtině 13. století. Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 9, č. 2, s. 54-86. ISSN 1803-2443.
 28. STARÁ, Lenka a David ZBÍRAL. Utváření nekonformní náboženské skupiny v záznamech z inkvizičního procesu s oddanými svaté Vilemíny. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2014, roč. 22, č. 1, s. 55-88. ISSN 1210-3640.
 29. ZBÍRAL, David. Vývoj křesťanských rituálů. In Náboženství světa I: Západní tradice. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 87-95. ISBN 978-80-210-7199-5.
 30. 2013

 31. ZBÍRAL, David. Being Fair Towards the Dead? Historians and Power Relations in Research into Inquisitional Records. In Religion, Migration and Mutation, Liverpool, 3-6 September 2013. 2013.
 32. ZBÍRAL, David. Forming Identity and Legitimizing Leadership: Why the 12th-13th Century Narratives about the History of Cathar Groups are Not Pure Polemical Fantasy. In International Medieval Congress 2013 : Pleasure, Leeds, 1-4 July 2013. 2013.
 33. ZBÍRAL, David. Hédonistické křesťanství, sexuální morálka a vyjednávání o identitě : Případ Grazidy Lizierové (1320). Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, roč. 8, č. 2, s. 5-18. ISSN 1803-2443.
 34. ZBÍRAL, David. Pojednání „O katarské herezi v Lombardii“ (1190/1215). Religio: revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2013, roč. 21, č. 2, s. 215-247. ISSN 1210-3640.
 35. ZBÍRAL, David. Sexuální morálka, koexistence norem a kontrola myšlení ve středověké Evropě : případ Petra Vidala. Religio: revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2013, roč. 21, č. 1, s. 57-71. ISSN 1210-3640.
 36. ZBÍRAL, David. Výkonný redaktor časopisu Religio: Revue pro religionistiku. Editorial board of Religio: Revue pro religionistiku, 2013.
 37. 2012

 38. ZBÍRAL, David. Cathars as cultural waste : a global theory of Cathar heresy as "the Other" of a new social order. In International Medieval Congress 2012 : Rules to Follow (or Not). 2012.
 39. ZBÍRAL, David. Inkviziční záznamy jako pramen historického bádání: Možnosti, omezení, strategie čtení. Dějiny - teorie - kritika. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2012, roč. 9, č. 2, s. 193-229. ISSN 1214-7249.
 40. ZBÍRAL, David. Introduction to the Discussion “Religious Studies as a Scientific Discipline: A Delusion?”. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2012, roč. 20, č. 1, s. 5-8. ISSN 1210-3640.
 41. ZBÍRAL, David. Legislativní rámec, raný vývoj a průběh inkvizičních procesů ve 13.-14. století. Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, roč. 7, č. 2, s. 3-16. ISSN 1803-2443.
 42. ZBÍRAL, David. "Poor of Christ" Not So Poor: A Paradox of the Cathar Heresy. In Past, Present, and Future in the Scientific Study of Religion. 2012.
 43. ZBÍRAL, David. Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě : Bompietro z Boloně. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2012, roč. 20, č. 2, s. 219-232. ISSN 1210-3640.
 44. ZBÍRAL, David. Should historians care about symmetry? The example of research into Medieval inquisitional records. In Towards a symmetrical approach : the study of religions after postmodern and postcolonial criticism, Brno, 29 November - 1 December 2012. 2012.
 45. ZBÍRAL, David. Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství : případ z Itálie 13. století. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2012, roč. 20, č. 1, s. 93-106. ISSN 1210-3640.
 46. ZBÍRAL, David. Současné bádání o středověké inkvizici : stav, směřování, perspektivy. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2012, roč. 110, č. 1, s. 1-19. ISSN 0862-6111.
 47. FUJDA, Milan a David ZBÍRAL. Towards a symmetrical approach : the study of religions after postmodern and postcolonial criticism. 2012.
 48. ZBÍRAL, David. Výkonný redaktor časopisu Religio: Revue pro religionistiku. Editorial board of Religio: Revue pro religionistiku, 2012.
 49. 2011

 50. ZBÍRAL, David. Bogomils and Cathars: Real or Imagined Genealogical Link? In Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, Nizozemsko. 2011.
 51. ZBÍRAL, David. Current Research in "Alternative" Sexual Morals in Medieval Inquisitorial Records. In University of Amsterdam, Amsterdam, Nizozemsko. 2011.
 52. ZBÍRAL, David. James B. Given, Inkvizice a středověká společnost: Moc, kázeň a odpor v Languedocu. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2011, roč. 19, č. 2, s. 266-268. ISSN 1210-3640.
 53. ZBÍRAL, David. Křesťanství a evropské identity. Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt (eds.). In Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 85-100. ISBN 978-80-210-5558-2.
 54. ZBÍRAL, David. Medieval Christian Dualisms: An Introduction. In University of Amsterdam, Amsterdam, Nizozemsko. 2011.
 55. ZBÍRAL, David. Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna „Pungilupa“ z Ferrary. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2011, roč. 19, č. 2, s. 147-178. ISSN 1210-3640.
 56. ZBÍRAL, David. "Poor of Christ" Not So Poor: A Paradox of the Cathar Heresy. In International Medieval Congress 2011: Poor... Rich. 2011.
 57. ZBÍRAL, David. The Problem of Manichean-Bogomil-Cathar Relationship. In University of Amsterdam, Amsterdam, Nizozemsko. 2011.
 58. ZBÍRAL, David. Theories and Methods for a Case Study Research in Individual Religiosity and Religious Bricolage in Medieval Inquisitional Registers. In New Movements in Religion: Theories and Trends. 2011.
 59. ZBÍRAL, David. Výkonný redaktor časopisu Religio: Revue pro religionistiku. Editorial board of Religio: Revue pro religionistiku, 2011.
 60. 2010

 61. ZBÍRAL, David. Cathares et bogomiles: Deux courants, une tradition. Histoire et images médiévales. Aix-en-Provence: Astrolabe, 2010, roč. 2010, č. 22, s. 50-57. ISSN 1294-6397.
 62. ZBÍRAL, David. Définir les "cathares": Le dualisme dans les registres d'inquisition. Revue de l'histoire des religions. Paris: Armand Colin, 2010, roč. 227, č. 2, s. 195-210. ISSN 0035-1423.
 63. ZBÍRAL, David. Édition critique de la Charte de Niquinta selon les trois versions connues. In 1209-2009: Cathares: Une histoire à pacifier? Portet-sur-Garonne: Loubatieres, 2010. s. 45-52. ISBN 978-2-86266-629-7.
 64. ZBÍRAL, David. La Charte de Niquinta et le rassemblement de Saint-Félix: État de la question. Anne Brenon. In 1209-2009: Cathares: Une histoire à pacifier? Portet-sur-Garonne: Loubatieres, 2010. s. 31-44. ISBN 978-2-86266-629-7.
 65. ZBÍRAL, David. Označení, typologie a genealogie středověkých herezí: Inspirace a výzvy pro teorii religionistiky. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2010, roč. 18, č. 2, s. 163-190. ISSN 1210-3640.
 66. ZBÍRAL, David. Pilar Jiménez Sanchez, Les catharismes: Modeles dissidents du christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siecles). Le Moyen Age. 2010, roč. 115, 3-4, s. 720-722. ISSN 0027-2841.
 67. ZBÍRAL, David. The Norm-Deviation Model Reconsidered. Journal of Religion in Europe. Brill, 2010, roč. 3, č. 2, s. 215-240. ISSN 1874-8910.
 68. 2009

 69. ZBÍRAL, David a Iva DOLEŽALOVÁ. Křesťanství: Proměny na cestě staletími. In Náboženství světa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 35-40. ISBN 978-80-210-4961-1.
 70. ZBÍRAL, David. Pilar Jiménez Sanchez, Les catharismes: Modeles dissidents du christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siecles). Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2009, roč. 17, č. 2, s. 259-264. ISSN 1210-3640.
 71. 2008

 72. ZBÍRAL, David. Bogomiles d'Orient et Cathares d'Occident: Un nécessaire retour aux sources. Histoire du catharisme. Carcassonne: Centre d’Études Cathares, 2008, roč. 8, č. 1, s. 14-18. ISSN 1954-1619.
 73. ZBÍRAL, David. Bylo a bude, svět tak běží, že s ženou jiného, kdo může, leží: "Alternativní" sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera. Dějiny - teorie - kritika. Praha: Masarykův ústav - Archiv Akademie věd ČR, 2008, roč. 5, č. 2, s. 191-217. ISSN 1214-7249.
 74. ZBÍRAL, David. Náboženství předislámské Arábie. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2008, roč. 63, č. 3, s. 17-20. ISSN 0029-5302.
 75. ZBÍRAL, David. Protikacířské pojednání „Odhalení albigenské a lyonské hereze“. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2008, roč. 16, č. 2, s. 241-250. ISSN 1210-3640.
 76. ZBÍRAL, David, David VÁCLAVÍK a Aleš CHALUPA. Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions. 2008.
 77. 2007

 78. ZBÍRAL, David. Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy. 1. vyd. Praha - Brno: Argo – Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007. 170 s. Každodenní život 37. ISBN 978-80-7203-914-2.
 79. ZBÍRAL, David. Otázky Janovy. In DUS, Jan Amos. Novozákonní apokryfy III: Proroctví a apokalypsy. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2007. s. 198-207, 217-229, 23 s. Knihovna rané křesťanské literatury 3. ISBN 978-80-7021-814-3.
 80. ZBÍRAL, David. Sibyla den Balle a role žen v jihozápadofrancouzském katarství na počátku 14. století. In NODL, Martin. Zbožnost středověku. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2007. s. 211-229, 27 s. ISBN 978-80-7007-260-8.
 81. ZBÍRAL, David. Ve dva bohy věřiti nebudeš: Konstruování ‚katarského dualismu‘ v inkvizičních registrech. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2007, roč. 15, č. 1, s. 29-46. ISSN 1210-3640.
 82. ZBÍRAL, David. Zrod „katarské sekty“: Ekbert z Schönau v boji proti herezi v Porýní. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2007, roč. 15, č. 2, s. 211-231, 19 s. ISSN 1210-3640.
 83. 2006

 84. ZBÍRAL, David. Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14, č. 2, s. 279-283. ISSN 1210-3640.
 85. ZBÍRAL, David. La Charte de Niquinta et les récits sur les commencements des églises cathares en Italie et dans le Midi. Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales. Carcassonne: Centre d’Études Cathares, 2006, roč. 44-45, č. 1, s. 135-162. ISSN 0758-3737.
 86. ZBÍRAL, David. Niquintova listina a vyprávění o počátcích katarských církví v Itálii a jihozápadní Francii. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14, č. 1, s. 19-40. ISSN 1210-3640.
 87. ZBÍRAL, David. Relikvie, nebo hnijící maso? Spor o výklad mrtvol Petra Parenza a Armanna Pungilupa. Iva Doležalová - Eleonóra Hamar - Luboš Bělka (eds.). In Náboženství a tělo. Brno - Praha: Masarykova univerzita - Malvern, 2006. s. 89-94. ISBN 80-210-4115-3.
 88. 2005

 89. ZBÍRAL, David. La Charte de Niquinta: un faux moderne? Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales. Carcassonne: Centre d’Études Cathares, 2005, roč. 42-43, č. 1, s. 139-159. ISSN 0758-3737.
 90. ZBÍRAL, David. Les ‚esprits incrédules‘ dans l’apocryphe bogomile Interrogatio Iohannis. Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales. Carcassonne: Centre d’Études Cathares, 2005, roč. 42-43, č. 1, s. 33-40. ISSN 0758-3737.
 91. ZBÍRAL, David. Niquintova listina a historiografie katarství v 17. století. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005, roč. 13, č. 2, s. 307-328. ISSN 1210-3640.
 92. ZBÍRAL, David. Za saracénským věštcem: Svědectví o lidovém islámu v inkvizičním registru Jakuba Fourniera. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005, roč. 60, č. 4, s. 17-19. ISSN 0029-5302.
 93. 2004

 94. ZBÍRAL, David. Katarský komentář k Otčenáši ve Florentském obřadním spise. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2004, roč. 12, č. 2, s. 255-264. ISSN 1210-3640.
 95. ZBÍRAL, David. Náboženství a internet. Sacra aneb Rukověť religionisty. Brno: Občanské sdružení Sacra, 2004, roč. 2, č. 2, s. 47-57. ISSN 1214-5351.
 96. ZBÍRAL, David. Vztah bogomilství a katarství. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2004, roč. 12, č. 1, s. 77-94. ISSN 1210-3640.
 97. 2003

 98. ZBÍRAL, David. Bogomilsko-katarský apokryf Otázky Jana Evangelisty. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2003, roč. 11, č. 1, s. 109-130. ISSN 1210-3640.
 99. ZBÍRAL, David. Grálová queste jako pouť. Od středověku po Ottu Rahna. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2003, roč. 11, č. 2, s. 163-184. ISSN 1210-3640.
 100. 2002

 101. ZBÍRAL, David. Bernhard Dietrich Haage, Středověké alchymie. Od Zósima k Paracelsovi. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2002, roč. 10, č. 1, s. 127-129. ISSN 1210-3640.
 102. 2001

 103. ZBÍRAL, David. A. Brenonová, Kataři. Život a smrt jedné křesťanské církve. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2001, roč. 9, č. 2, s. 229-231. ISSN 1210-3640.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 1. 2021 15:55