Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. FENYK, Jaroslav. Członek - Zespól redakcijny - Ius NOvum, kwartalnik wydawany przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 2024.
  2. FENYK, Jaroslav a David HEJČ. Použití důkazů ze správního řízení a jeho přezkumu v trestním řízení a vice versa- několik málo postřehů k zamyšlení. In Kateřina Frumarová, Petra Melotíková. Pocta Vladimíru Sládečkoví. první. Praha: Leges, 2024, s. 39-54. ISBN 978-80-7502-732-0.
  3. FENYK, Jaroslav a David HEJČ. Použití důkazů ze správního řízení a jeho soudního přezkumu v trestním řízení a vice versa - několik málo postřehů k zamyšlení. In Frumarová, K. Melotíková, P. Pocta Vladimíru Sládečkovi. Praha: Leges, 2024, s. 39-54. ISBN 978-80-7502-732-0.

  2023

  1. FENYK, Jaroslav. Evropský veřejný žalobce v řízení před českými obecnými soudy a Ústavním soudem. Online. In Pavel Dvořák. Víceúrovňová spravedlnost, soudní ochrana v kontextu interakce národního, nadnárodního a mezinárodního systému. 1. vyd. Brno: Ústavní soud ČR, 2023, s. 53-62. ISBN 978-80-87687-39-0.
  2. FENYK, Jaroslav. Kritické poznámky k zajištění osob a věcí v návrhu nového trestního řádu. In The Re-codification Thursdays of the Law Faculty of the Charles University Prague. 2023.
  3. FENYK, Jaroslav. Liberty Award. The Bohemian Lawyers´Association Chicago, 2023.
  4. FENYK, Jaroslav. Ochrana finančních zájmů Evropské unie jako účel ustanovení § 260 trestního zákoníku. In Protection of Financial Interests of the European Union as the Purpose of the Section 260 of the Criminal Code. 2023.
  5. FENYK, Jaroslav. Stručný vhled do rozhodovací praxe Ústavního soudu (ústavní stížnosti). Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2023, roč. 55, 1-2, s. 132-137. ISSN 0139-6005.
  6. FENYK, Jaroslav. Trestní odpovědnost právnických osob. In Školení advokátních koncipientů. 2023.
  7. PROVAZNÍK, Jan a Jaroslav FENYK. Zajištění informací a věcí v návrhu nového trestního řádu. Auc Iuridica. 2023, roč. 69, č. 3, s. 67-83. ISSN 0323-0619. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23366478.2023.28.

  2022

  1. FENYK, Jaroslav. Constituent power of a social contract/" Constitution-centric" legal system: the art of constitutional interpretation. In From the National Constitution to Transnational Constitutionalism - International Conference dedicated to the 30th anniversary of the Constitution of the Republic of Lithuania. 2022.
  2. FENYK, Jaroslav. Dohoda o vině a trestu ve světle nebo stínu základních zásad českého trestního řízení? In Jaroslav Benák, Jan Filip, Vojtěch Šimíček. Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 491-504. ISBN 978-80-280-0190-2.
  3. FENYK, Jaroslav. Evropský veřejný žalobce před českými soudy a Ústavním soudem. 2022.
  4. FENYK, Jaroslav. Setkání k obnově české státnosti. 2022.
  5. FENYK, Jaroslav. Stát, státnost, občan a národ. In Setkání k obnově české státnosti. 2022.
  6. FENYK, Jaroslav. Trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby podle § 10 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. In Criminal Law of Taxes. 2022.
  7. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Ukládání "trestů" právnickým osobám - český pohled. In Gřivna, Tomáš; Mulák, Jiří. Symbióza trestního práva a kriminologie. K odkazu prof. Oto Novotného. 1. vyd. Praha: Wolter Kluwer, 2022, s. 127-153. Právní monografie. ISBN 978-80-7676-639-6.
  8. FENYK, Jaroslav. Vliv judikatury Ústavního soudu České republiky na rozhodovací praxi obecných soudů. In Ladislav Orosz-Sabina Grabowska- Tomáš Majerčák. Ústavné dni - Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ demokratického a právneho štátu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, 2022, s. 26-40. ISBN 978-80-574-0141-4.

  2021

  1. FENYK, Jaroslav. General Report - Human Rights and Fundamental Freedoms: The Relationship of International, Supranational and National Catalogues in the 21 th Century. první. Brno: Ústavní soud České republiky, 2021, 269 s. ISBN 978-80-87687-21-5.
  2. FENYK, Jaroslav, Jan PROVAZNÍK a Ladislav SMEJKAL. Několik poznámek k přechodu trestní odpovědnosti právnických osob - pozoruhodný posun zákonodárce od subsidiarity k přepětí trestní represe - od viny, spoluviny po "infekci". In Gřivna, Tomáš; Hana Šimánová. Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Pohledy zpět i vpřed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021, s. 116-144. ISBN 978-80-7380-885-3.
  3. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Scuola criminale positiva a její sociálně kriminologická východiska pro vznik ochranných opatření. In Gřivna, Tomáš; Šimánová, Hana. Trestní právo s lidskou tváří. V upomínku na Marii Vanduchovou. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 85-107. ISBN 978-80-7598-879-9.

  2020

  1. FENYK, Jaroslav. Obecně oprávněná osoba, zmocněnec a opatrovník v trestním řízení proti právnické osobě a její právo na obhajobu. In Jelínek, Jiří a kolektiv. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. 1. vyd. Praha: Leges, 2020, s. 335-344. Teoretik. ISBN 978-80-7502-444-2.
  2. FENYK, Jaroslav. Právo právnické osoby na spravedlivý proces alias..." není- li z povahy věci vyloučeno". In Jana Tlapák Navrátilová, Ingrid Galovcová. Pocta Jiřímu Jelínkovi. Praha: Leges, s.r.o., 2020, s. 89-98. ISBN 978-80-7502-464-0.

  2019

  1. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava I. Úvodní výklady. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 25-35. ISBN 978-80-7598-306-0.
  2. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava II. Trestněprocesní zákony. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 36-54. ISBN 978-80-7598-306-0.
  3. FENYK, Jaroslav, Jan PROVAZNÍK a Bohumil REPÍK. Hlava III. Ochrana ústavně zaručených základních práva a svobod. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 55-91. ISBN 978-80-7598-306-0.
  4. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava VII. Státní zastupitelství. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 174-188. ISBN 978-80-7598-306-0.
  5. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava X. Poškozený a zúčastněná osoba. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 221-260. ISBN 978-80-7598-306-0.
  6. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava XIII. Obecné výklady o důkazech. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 343-375. ISBN 978-80-7598-306-0.
  7. FENYK, Jaroslav, Jan PROVAZNÍK a Petr ŠKVAIN. Hlava XIV. Jednotlivé důkazní prostředky. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 376-431, 51 s. ISBN 978-80-7598-306-0.
  8. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava XVII. Stadia trestního řízení. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 477-479. ISBN 978-80-7598-306-0.
  9. FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava XVIII. Přípravné řízení trestní. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 480-513. ISBN 978-80-7598-306-0.
  10. FENYK, Jaroslav, Světlana KLOUČKOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Hlava XXX. Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 852-908. ISBN 978-80-7598-306-0.
  11. FENYK, Jaroslav. Několik poznámek k vazební praxi v trestním řízení z pohledu Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu České republiky. In doc. JUDr. Eva Szabová, PhD., doc JUDr. Miloš Deset, PhD. In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas spectanda est. 1. vyd. Krakov: Spolok Slovákov v Pol´sku, 2019, s. 73-90. ISBN 978-83-8111-156-0.
  12. FENYK, Jaroslav. Státní zástupce a právo na spravedlivý proces v přípravném řízení trestním. In Gřivna, T.; Šimánová, H. (eds.). Přípravné řízení dnes a zítra. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 29-46. ISBN 978-80-7380-787-0.
  13. FENYK, Jaroslav. The Human Odour Signature Method in the Case Law of the Constitutional Court of the Czech Republic. In André Alen, François Daout, Pierre Nihoul. Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges offerts a Jean Spreutels. 1. vyd. Bruxelles: Bruylant, 2019, s. 433-450. ISBN 978-2-8027-6261-4.
  14. FENYK, Jaroslav. Zásadní projev europeizace českého trestního řízení - Evropský veřejný žalobce. In Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 4/2019 Vol. LXV. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019, 145 s. ISSN 0323-0619.

  2018

  1. FENYK, Jaroslav. člen výboru Světové konference Ústavních soudů. Výbor Světové konference Ústavních soudů, 2018 - 2020.
  2. FENYK, Jaroslav. Dokazování viny v českém trestním řízení. In Jiří jelínek. Dokazování v trestním řízení. Praha: Leges, s.r.o., 2018, s. 107-114. Trestní právo. ISBN 978-80-7502-287-5.
  3. FENYK, Jaroslav. Etika v trestním řízení, respektive v soudní síni. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2018, roč. 16, č. 5, s. 21-24. ISSN 1214-3758.
  4. FENYK, Jaroslav. Generální zpravodaj Evropské konference Ústavních soudů. Evropská konference Ústavních soudů, 2018 - 2020.
  5. FENYK, Jaroslav. Systém veřejné žaloby ve vybraných evropských státech. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2018, roč. 16, č. 4, s. 10-16. ISSN 1214-3758.
  6. FENYK, Jaroslav. Úvaha o dovolání v českém trestním řízení a možnosti uplatnění zákazu dvojího, resp. opětovného ohrožení. In Gřivna Tomáš. Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 41-48. ISBN 978-80-7400-709-5.
  7. FENYK, Jaroslav. Volné hodnocení důkazů, materiální pravda, vnitřní přesvědčení, praktická jistota a důvěra v úsudek soudce v českém trestním řízení. In Kalvodová, Věra, Marek Fryšták a Jan Provazník. Trestní právo (stále) v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 117-134. ISBN 978-80-210-8921-1.
  8. FENYK, Jaroslav, Ladislav SMEJKAL a Irena BÍLÁ. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2. podstatně přeprac. a dopl. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 272 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-965-7.

  2017

  1. FENYK, Jaroslav. Europeizace (ES/EU) v oblasti peněžitých trestních sankcí. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2017, roč. 2017, č. 2, s. 19-29. ISSN 1214-3758.
  2. FENYK, Jaroslav. Komentář k § 89-118, § 207-215. Dokazování. In Fenyk, Jaroslav; Draštík, Antonín. Trestní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 873-990, 190-226, 153 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-600-7.

  2016

  1. FENYK, Jaroslav. Důkazní břemeno v trestním řízení. In Jiří jelínek. Trestní právo procesní - minulost a budoucnost. Praha: Leges, s.r.o., 2016, s. 67-74. Trestní právo. ISBN 978-80-7502-185-4.

  2015

  1. FENYK, Jaroslav. člen Komise pro nový trestní řád na MSp ČR. Komise pro nový trestní řád na MSp ČR, 2015.
  2. FENYK, Jaroslav. člen redakční rady. Česká kriminologie, 2015. ISSN 2464-6210.
  3. FENYK, Jaroslav. Listina základních práv Evropské unie a trestní řízení. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 13, č. 2, s. 8-15. ISSN 1214-3758.
  4. FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 928 s. ISBN 978-80-7478-750-8.

  2014

  1. FENYK, Jaroslav. člen Redakční rady AUC Iuridica. Redakční rada AUC Iuridica, 2014.

  2013

  1. FENYK, Jaroslav. člen komise Akademie věd ČR pro obhajoby disertací v oboru Právní vědy. komise Akademie věd ČR pro obhajoby disertací v oboru Pravní vědy, 2013.
  2. FENYK, Jaroslav. Zásady dokazování. In Záhora Jozef. Dokazovanie v trestnom konaní. 1.vydanie. Praha: Leges, 2013, s. 49-59. Edice Teoretik 177. ISBN 978-80-87576-76-2.

  2012

  1. FENYK, Jaroslav. člen redakční rady časopisu Státní zastupitelství. 2012. ISSN 1214-3758.
  2. FENYK, Jaroslav. Nexus between money laundering and predicate offences and the role of circumstantial evidence. In Mezinárodní konference AMON Conference 2012. 2012.
  3. FENYK, Jaroslav a Hana PETRŮ. Poskytování zdravotnické dokumentace poškozeného orgánům činným v trestním řízení. Zdravotnické fórum. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, roč. 2012, č. 6, s. 29-32. ISSN 1804-9664.
  4. FENYK, Jaroslav. Trestnoprávna zodpovednosť manažmentu. In Mezinárodní konference Jak ochrániť hodnotu Vášho podnikania - nové trendy v transparentnosti a podnikovom riadení. 2012.
  5. FENYK, Jaroslav a Jana KURSOVÁ. Vybrané aspekty trestního řízení proti právnickým osobám podle zákona č. 418/2011 Sb. Státní zastupitelství. Praha: Novatrix, s.r.o., 2012, roč. 10, č. 1, s. 31-36. ISSN 1214-3758.
  6. FENYK, Jaroslav. Vytýkatelnost činu právnické osobě v návrhu českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Online. In Záhora, Jozef. Aktuálne otázky trestného zákonodarstva - pocta prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc. et. mult. Dr. h. c. k 80. narodeninám. Bratislava: Paneurópska vyskoá škola; Eurokódex, s.r.o., 2012, s. 67-73. ISBN 978-80-89447-63-3.
  7. FENYK, Jaroslav. Vytýkatelnost činu právnické osobě v návrhu českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In celostátní konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky trestního zákonodárství - pocta akademikovi Dr. h. c. prof. JUDr. Milanu Čičovi, DrSc. k 80. narozeninám. 2012.
  8. FENYK, Jaroslav a Ladislav SMEJKAL. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 169 s. komentáře. ISBN 978-80-7357-720-9.

  2011

  1. FENYK, Jaroslav a Ladislav SMEJKAL. Business Crime Laws in the Czech Republic. In The International Comparative Legal Guide to: Business Crime 2012. A practical cross-border insight into business crime. Londýn: Global Legal Group Ltd., 2011, s. 27-34. ISBN 978-1-908070-09-8.
  2. FENYK, Jaroslav. Developing Tendencies of Criminal Law and Criminal Procedure in the Czech Republic. In Mezinárodní konference Institutu kriminologie Právnické fakulty Univerzity v Miskolci. 2011.
  3. FENYK, Jaroslav. Hospodářská a ekonomická kriminalita. In Setkání kriminologů se zahraniční účastí. 2011.
  4. FENYK, Jaroslav. Hospodářská kriminalita a subsidiární úloha trestní represe. In mezinárodní konference Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva. 2011.
  5. FENYK, Jaroslav a Ladislav SMEJKAL. Jak soudit firmu. Právo & Byznys. 2011, roč. 1, 6-7, s. 22-25. ISSN 1804-6061.
  6. FENYK, Jaroslav. Komparace britské a české protikorupční úpravy. In Mezinárodní seminář United Kingdom Bribery Act. 2011.
  7. FENYK, Jaroslav. O subsidiární úloze trestní represe a trestním právu jako prostředku "ultima ratio" nejen v novém českém trestním zákoníku. In Vanduchová Marie, Hořák Jaromír. Na křižovatkách práva - Pocta Janu Musilovi k 70. narozeninám. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2011, s. 81-108. ISBN 978-80-7400-388-2.
  8. FENYK, Jaroslav, Marek FRYŠTÁK a Eva ŽATECKÁ. Some Areas of Regulation of the Internal Market : Criminal law : I. Criminal Procedure. In One or Many? : The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island: East Hall Press, 2011, s. 191-198. ISBN 1-878326-20-1.
  9. FENYK, Jaroslav. The european Communities, the European Union and their Effect on the development of Procedural Criminal Law in Member States. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011, s. 191-195. ISBN 978-1-878326-20-1.
  10. FENYK, Jaroslav. The Europeization of Criminal Law. In Mezinárodní fórum pedagogů John Marshall Law School Chicago a České republiky. 2011.
  11. FENYK, Jaroslav. Trestní odpovědnost právnických osob. In Diskusní setkání české národní skupiny Mezinárodní asociace pro trestní právo (AIDP). 2011.
  12. FENYK, Jaroslav. Trestní právo. In Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let českého právnického časopisu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2011, s. 283-313, 30 s. ISBN 978-80-87439-05-0.
  13. FENYK, Jaroslav. Vybrané problémy veřejné žaloby z pohledu mezinárodních dokumentů a zahraničních právních úprav. In mezinárodní workshop představitelů zákonodárné, výkonné a soudní moci k aktuálním otázkám postavení prokuratury. 2011.
  14. FENYK, Jaroslav. Zásada subsidiární úlohy trestní represe. In konference s mezinárodní účastí Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teorie a praxe. 2011.

  2010

  1. FENYK, Jaroslav. European Public Prosecutor - A Step towards Mutual Recognition, or Establishment of European Criminal Justice? In Czech yearbook of international law - Second Decade Ahead: Tracing the Global Crisis 2010. 1. vydání. New York: Juris Publishing, Inc., 2010, s. 187-205. ISBN 978-1-57823-272-7.
  2. KUCHTA, Josef, Jaroslav FENYK, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Hospodářská trestná činnost :multimediální učební text. 2. doplněné vydání. Brno: Masarykova universita, 2010, 103 s. MU Brno 57. ISBN 978-80-210-5155-3.
  3. FENYK, Jaroslav a Kateřina PŘEPECHALOVÁ. Jaroslav Kallab. Universitas. MU Brno: Masarykova universita, 2010, roč. 2010, č. 01, s. 62-63. ISSN 1211-3387.
  4. FENYK, Jaroslav. member of the Editorial Board. Editorial Board of the journal The Lawyer Quarterly, 2010.
  5. FENYK, Jaroslav a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Meziválečné trestní právo a věda trestního práva v Československu. In Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve středí Evropě. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova, 2010, s. 821-842. ISBN 978-80-246-1718-3.
  6. FENYK, Jaroslav. Podvodná jednání ve světle nového trestního zákoníku. Interní auditor. Praha: Český institut interních auditorů, o. s., 2010, roč. 14/55, 1/2010, s. 15-16. ISSN 1213-8274.
  7. IVOR, Jaroslav, Jaroslav FENYK, Dušan KORGO, Darina MAŠĽANYOVÁ, Peter POLÁK a Jozef ZÁHORA. Trestné právo hmotné, všeobecná časť. 2.vydání. Bratislava: Iura Edition, spol.s.r.o., 2010, 532 s. učebnice. ISBN 978-80-8078-308-2.
  8. IVOR, Jaroslav, Jozef ČENTÉŠ, Jaroslav FENYK, Dušan KORGO, Vladimír MATHERN, Marek MIHÁLIK, Štefan MINÁRIK, Peter POLÁK, Jana VIKTORYOVÁ a Jozef ZÁHORA. Trestné právo procesné. 2. vydání. Bratislava: Iura Edition spol.s.r.o., 2010, 1049 s. učebnice. ISBN 978-80-8078-309-9.
  9. FENYK, Jaroslav, Roman HÁJEK, Igor STŘÍŽ a Přemysl POLÁK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 1. díl - Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010, 1317 s. Edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7201-802-4.
  10. STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK a Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010, 1185 s. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1.

  2009

  1. FENYK, Jaroslav. člen Vědecké rady BVŠP. Vědecká rada Bratislavské vysoké školy práva, 2009.
  2. FENYK, Jaroslav. člen Vědecké rady PF MU v Brně. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2009.
  3. FENYK, Jaroslav. Elišce Wagnerové, s poděkováním za prosazování principu nezávislosti soudnictví. In In dubio pro libertate - Úvahy nad ústavními hodnotami a právem - Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 237-238. ISBN 978-80-210-4837-9.
  4. FENYK, Jaroslav. Jarmila Veselá. In Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918-1938). 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2009, s. 401-406. ISBN 978-80-7201-750-8.
  5. FENYK, Jaroslav. Metody a principy europeizace trestního práva. In Europeizace trestního práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2009, s. 69-72. ISBN 978-80-7201-737-9.
  6. FENYK, Jaroslav. Modely trestní odpovědnosti právnických osob v různých právních systémech (se zaměřením na systémy common law). In Trestní odpovědnost právnických osob. 1. vydání. Bratislava: Eurokódex, s.r.o., 2009, s. 36-46. ISBN 978-80-89447-15-2.
  7. FENYK, Jaroslav, Jan HLAVÁČEK a Pavel KROULÍK. Některé zvláštní způsoby dokazování (3. pokračování). Kriminalistický sborník. Praha: Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, 2009, roč. LIII, č. 1, s. 39-43.
  8. FENYK, Jaroslav, Jan HLAVÁČEK a Pavel KROULÍK. Některé zvláštní způsoby dokazování (4. pokračování). Kriminalistický sborník. Praha: Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, 2009, Roč. LIII, č. 2, s. 39-41.
  9. FENYK, Jaroslav. Nový trestní zákoník - změna definice trestného činu. Praha: Euronews a.s., 2009, 1 s. 5.
  10. FENYK, Jaroslav. Právní následky trestného činu právnické osoby. In Kurs trestního práva, trestní právo hmotné, obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 725-733. právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-042-3.
  11. FENYK, Jaroslav. Právo na spravedlivý proces. In Europeizace trestního práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2009, s. 133-138. ISBN 978-80-7201-737-9.
  12. FENYK, Jaroslav. Projekt evropského veřejného žalobce. In Europeizace trestního práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2009, s. 405-428, 23 s. ISBN 978-80-7201-737-9.
  13. SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva. 1.vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, 942 s. ISBN 978-80-254-4033-9.
  14. FENYK, Jaroslav. Útoky proti finančním zájmům Evropských společenství. In Europeizace trestního práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2009, s. 287-301. ISBN 978-80-7201-737-9.
  15. FENYK, Jaroslav. Vladimír Solnař. In Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918-1938). 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2009, s. 394-400. ISBN 978-80-7201-750-8.
  16. FENYK, Jaroslav. Základy trestní odpovědnosti a nedostatek trestnosti činu právnických osob. In Kurs trestního práva, trestní právo hmotné, obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 433-460, 29 s. právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-042-3.
  17. FENYK, Jaroslav. Základy trestní odpovědnosti podle nového trestního zákoníku České republiky č. 40/2009 Sb. Trestní právo. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 3, s. 5-11. ISSN 1214-3758.

  2008

  1. FENYK, Jaroslav. člen - Vedecká rada - BVŠP. Scientific Board - Bratislava School of Law, 2008.
  2. FENYK, Jaroslav. člen - Vědecká rada PF MU. Vědecká rada PF MU, 2008.
  3. FENYK, Jaroslav. člen výboru - Asociace. Asociace českých právníků na ochranu finančních zájmů ES, 2008.
  4. FENYK, Jaroslav. člen výboru Národní skupiny AIDP. IAPL - International Association of Penal Law, 2008.
  5. FENYK, Jaroslav. Doctor Scientiarum. Akademie věd ČR, 2008.
  6. FENYK, Jaroslav a Ján SVÁK. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008, 229 s. ISBN 978-80-88931-88-1.
  7. FENYK, Jaroslav a Petr SEDLÁČEK. Experiences with the Protection of the Financial Interests in the Czech Republic. Eucrim. Freiburg: Max-Planck-Institut Freiburg, 2008, roč. 2008, 3-4, s. 167-170. ISSN 1862-6947.
  8. FENYK, Jaroslav. Gen. prof. JUDr. Bohuslav Ečer. Universitas. Brno: Masarykova universita, 2008, Roč. 41, č. 3, s. 62-64. ISSN 1211-3387.
  9. HOLCR, Květoň, Ján BUBELÍNI, Jaroslav FENYK, Jaroslav HOLOMEK, Jan CHMELÍK, Jaroslav IVOR, Daniela KOŠECKÁ, Jozef MADLIAK, Róbert MÁTHÉ, Lubomír OKRUHLICA, Peter POLÁK a Viktor PORADA. Kriminológia. 1. vydání. Bratislava: Iura Edition , spol. s. r. o., 2008, 403 s. ISBN 978-80-8078-206-1.
  10. FENYK, Jaroslav. Náhrada škody právnické osobě. Praha: Euronews a.s., 2008, 1 s. 41.
  11. FENYK, Jaroslav. Návrh českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (2004). In Dny práva - 2008 - Days of Law. Iuridica 337. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2008, s. 1699-1710. ISBN 978-80-210-4733-4.
  12. FENYK, Jaroslav, Jan HLAVÁČEK a Pavel KROULÍK. Některé zvláštní způsoby dokazování. Kriminalistický sborník. Praha: Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, 2008, LII, č. 3, s. 35-38.
  13. FENYK, Jaroslav, Jan HLAVÁČEK a Pavel KROULÍK. Některé zvláštní způsoby dokazování (1. pokračování). Kriminalistický sborník. Praha: Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, 2008, LII, č. 4, s. 27-29.
  14. FENYK, Jaroslav, Jan HLAVÁČEK a Pavel KROULÍK. Některé zvláštní způsoby dokazování (2. pokračování). Kriminalistický sborník. Praha: Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, 2008, LII, č. 5, s. 46-47.
  15. FENYK, Jaroslav. Projekt Evropského veřejného žalobce (Nová podoba mezinárodní justiční spolupráce v rámci členských států Evropské unie?). Acta Universitatis Carolinae - Iuridica - Vybrané otázky europeizace trestního procesu. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 31-52. ISSN 0323-0619.
  16. FENYK, Jaroslav. replacing member - OLAF supervisory committee. Dozorčí výbor OLAF, 2008.
  17. FENYK, Jaroslav, Jozef ČENTÉŠ a Katarína LAIFEROVÁ. Štúdia o dopade protikorupčných aktivít v Slovenskej republike - Právna a komparatívna analýza existujúcej protikorupčnej legislatívy v Slovenskej republike (2005-017-464-03-03-01-0003). Evropská komise; Vláda Slovenské republiky, 2008.
  18. FENYK, Jaroslav. The European Criminal Record in the Czech Republic. In Towards a European Criminal Record. 1. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, s. 138-153. ISBN 978-0-521-86669-9.
  19. FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Jan HLAVÁČEK, Světlana KLOUČKOVÁ, Pavel KROULÍK, Václav MANDÁK, František PÚRY a Bohumil REPÍK. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2008, 822 s. učebnice. ISBN 978-80-7357-348-5.
  20. FENYK, Jaroslav a Jozef ČENTÉŠ. Základné medzinárodné dokumenty postihu korupcie. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. Bratislava: Euro Kodex, 2008, roč. 2, č. 2, s. 112-131. ISSN 1337-6810.
  21. FENYK, Jaroslav. Základy trestní odpovědnosti a skutkové podstaty trestných činů proti finančním zájmům ES ve studii Corpus Juris. In Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě; vnitrostátní a evropské aspekty. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2008, s. 393-412. ISBN 978-80-210-4714-3.

  2007

  1. KUCHTA, Josef, Jaroslav FENYK, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Hospodářská trestná činnost :multimediální učební. In Hospodářská trestná činnost :multimediální učební. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4256-8.
  2. FENYK, Jaroslav a Roman HÁJEK. Několik poznámek k podmínkám použití výkladu a analogie při rozhodování o odnětí a přikázání věci podle § 25 TrŘ v přípravném řízení trestním. Trestněprávní revue. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 311-319. ISSN 1213-5313.
  3. FENYK, Jaroslav. Několik poznámek ke konstrukci skutkových podstat ve zvláštní části návrhu trestního zákoníku 2006. Acta Universitatis Carolinae - Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného. Praha: Univerzita Karlova, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 119-126. ISSN 0323-0619.
  4. FENYK, Jaroslav. Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. 1. vyd. Praha: Lexis Nexis CZ, 2007, 170 s. ISBN 9788086920252.
  5. FENYK, Jaroslav. Podvod, poškozující společné zájmy ES a členských států; vývoj, vymezení, prevence a postih tohoto druhu kriminality. Acta Universitatis Carolinae - Europeizace skutkových podstat některých trestných činů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 43-64, 21 s. ISSN 0323-0619.
  6. FENYK, Jaroslav a Marek FRYŠTÁK. Protection of the Financial Interests of the European Communities in the Czech republic. In European law and national Criminal legislation. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007, s. 116-121. ISBN 978-80-85889-88-8.
  7. FRYŠTÁK, Marek a Jaroslav FENYK. Protection of the Financial Interests of the European Communities in the Czech republic. In European Law and national criminal legislation. 2007.
  8. FENYK, Jaroslav. Tackling Economic and Financial crime in the Czech Republic - an Insider Perspective. In Fraud Europe 2007, Strategies to Combat Fraud. Brusel: Institute for Intergovernmental Research, 2007.
  9. FENYK, Jaroslav. Tackling Economic and Financial Crime in the Czech Republic - an Insider Perspective. In Fraud World 2007. Brusel: Institute for Intergovernmental Research, 2007.
  10. FENYK, Jaroslav. Terorismus a ochrana základních lidských práv. In Terorizmus a medzinárodné právo. 1. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007, s. 52-59. ISBN 978-80-969320-2-3.
  11. FENYK, Jaroslav. The Level of Implementation of the Convention on the Protection of the EC´s Financial Interests and of the Follow-up Protocols in the Czech Republic. Eucrim. Freiburg: Max-Planck-Institut Freiburg, 2007, roč. 2007, 1-2, s. 51-54. ISSN 1862-6947.
  12. FENYK, Jaroslav. Zásada kontradiktorní v trestním řízení anglosaského a kontinentálního typu. In Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. 1. vyd. Praha: Lexis Nexis CZ, 2007, s. 9-16. ISBN 9788086920252.

  2006

  1. FENYK, Jaroslav. Legislativní návrh na zavedení iniciačních metod a kontroly majetkových poměrů jako nástroje boje proti korupci v České republice. Státní zastupitelství : profesní časopis státních zástupců a státního zastupitelství České republiky. Praha: Orac, 2006, Roč. 4, č. 6, s. 3-8. ISSN 1214-3758.
  2. FENYK, Jaroslav. Nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu o předávání trestního řízení. Trestněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2006, roč. 2006, č. 2. ISSN 1213-5313.
  3. FENYK, Jaroslav. Návrh trestního zákona České republiky, příčiny a důsledky jeho nepřijetí : odlišný vývoj a osud projektů trestních zákoníků od vzniku samostatného Československa. Trestní právo. Praha: LexisNexis CZ, 2006, Roč. 11, č. 6, s. 4-17. ISSN 1211-2860.
  4. FENYK, Jaroslav. Poznámky k pojetí organizace a působnosti veřejné žaloby v posledních deseti letech. Státní zastupitelství : profesní časopis státních zástupců a státního zastupitelství České republiky. Praha: Orac, 2006, Roč. 4, č. 7-8, s. 21-30. ISSN 1214-3758.
  5. FENYK, Jaroslav. Projekt modelového trestního práva Corpus Juris a právo na spravedlivý proces. In Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva. AUC Iuridica 1/2006. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, s. 35-43.
  6. IVOR, Jaroslav a Jaroslav FENYK. Trestné právo hmotné. Bratislava: Iura Edition, 2006. 1. vydání.
  7. IVOR, Jaroslav, Jaroslav FENYK a A KOL. Trestné právo procesné. Bratislava: Iura Edition, 2006. 1. vydání.
  8. CÍSAŘOVÁ, Dagmar a Jaroslav FENYK. Trestní právo procesní. / Dagmar Císařová ... [et al.]. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2006, 871 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 807201594X.

  2005

  1. FENYK, Jaroslav a Přemysl POLÁK. Etiologie projevů trestního práva v Evropské unii. Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. Praha: Universita Karlova, 2005, Roč. 2005, č. 2, s. 7-44. ISSN 0323-0619.
  2. FENYK, Jaroslav. Evropský policejní úřad (EUROPOL). Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis, 2005, Roč. 3, č. 7-8, s. 2-6. ISSN 1214-3758.
  3. FENYK, Jaroslav. Kontinentální dogmatismus a anglosaský pragmatismus z pohledu základů trestní odpovědnosti. In Zákon v kontinentálním právu : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence". Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 8086861066.
  4. FENYK, Jaroslav. Mechanismus ochrany finančních zájmů Evropských společenství v České republice. Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. Praha: Universita Karlova, 2005, Roč. 2005, č. 2, s. 7-44. ISSN 0323-0619.
  5. FENYK, Jaroslav a Světlana KLOUČKOVÁ. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2005, 1019 s. ISBN 8072015273.
  6. FENYK, Jaroslav. Tasks and Powers of the Prosecution Services in the Czech Republic. In Tasks and Powers of the Prosecution Services in the EU Member States. Wolf Legal Publishers, 2005.
  7. FENYK, Jaroslav a D KRÓL. The Public Prosecution Service of the Czech Republic. In Tasks and Powers of the Prosecution Services in the Member States. Volume II. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2005, s. 497-524 a 739-767, 67 s. ISBN 9058501450.
  8. FENYK, Jaroslav. Trestněprávní legislativa postihu terorismu a jeho financování v České republice. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis, 2005, Roč. 3, č. 12, s. 2-6. ISSN 1214-3758.
  9. FENYK, Jaroslav. Úroveň implementace Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a protokolů k této Úmluvě v členských státech Evropské unie a stav prací v České republice. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis, 2005, Roč. 3, č. 11, s. 12-16. ISSN 1214-3758.
  10. FENYK, Jaroslav. Vývoj mezinárodní policejní a justiční spolupráce v trestních věcech v Evropské unii. In Právní aspekty činnosti policie v boji proti kriminalitě v evropské dimenzi. Bratislava: Akademia Policajného sboru v Bratislavě, 2005.

  2004

  1. FENYK, Jaroslav, Tomáš HAVLÍK a Miroslav RŮŽIČKA. Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu řádu : 1918-2004. Praha: C.H. Beck, 2004, xvii, 1159. (Judikatura). ISBN 8071798800.
  2. CÍSAŘOVÁ, Dagmar a Jaroslav FENYK. Trestní právo procesní. / Dagmar Císařová ... [et al.]. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2004, 829 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 8072014633.

  2003

  1. FENYK, Jaroslav. K operativním metodám odhalování korupce (použití některých zvláštních operativních metod k odhalování korupce a jiné trestné činnosti v USA z pohledu českého, resp. kontinentálního pojetí základů trestní odpovědnosti). In Justičná revue č. 2/2003. Bratislava, 2003.
  2. FENYK, Jaroslav a Světlana KLOUČKOVÁ. Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení. Praha: Linde, 2003, 972 s. ISBN 80-7201-436-6.
  3. FENYK, Jaroslav. Některé aspekty vývoje trestního práva v Evropské unii (ochrana finančních zájmů Evropských společenství). Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2003, roč. 2003, 4-5. ISSN 1214-3758.
  4. FENYK, Jaroslav. Společenská nebezpečnost a materiální protirpávnost jako dvě formy vyjádření jediného materiálního základu trestní odpovědnosti. Trestní právo. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2003, roč. 2003, 9-10. ISSN 1211-2860.
  5. FENYK, Jaroslav, Vladimír SOLNAŘ a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Systém českého trestního práva : základy trestní odpovědnosti. Vyd. 1. Praha: Orac, 2003, 455 s. ISBN 8086199746.
  6. FENYK, Jaroslav. Úvaha o ústavním postavení českého státního zastupitelství. In Deset let ústavy České republiky. Praha: Eurolex Bohemia, 2003.
  7. FENYK, Jaroslav. Vademecum státního zástupce. Vyd. 1. Praha: ASPI Publishing, 2003, x, 521. (Právní rukověť). ISBN 8086395804.

  2002

  1. FENYK, Jaroslav. Czech Initial Reflections of the Czech Association on the Green Paper (Project of the European Public Prosecutor). AGON. 2002, roč. 2002, č. 35.
  2. FENYK, Jaroslav. Odpovědnost veřejného žalobce za rychlost přípravného řízení trestního jako způsob naplnění práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy. Bratislava: Akademie Policajného sboru v Bratislavě, 2002.
  3. FENYK, Jaroslav. The law against bribery in the Czech Republic: the need for reform after Assessment by the Council of Europe and the European Commission, in Combating Corruption in the European Union. svazek 31/2002. Trevír: ERA, 2002.
  4. FENYK, Jaroslav. The Legal Protection of the Euro in the European union. In The Legal Protection of the Euro in the European Union. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, 2002.
  5. CÍSAŘOVÁ, Dagmar a Jaroslav FENYK. Trestní právo procesní. / Dagmar Císařová ... [et al.]. 2. podst.přepr.a aktual.vyd. Praha: Linde, 2002, 757 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 8072013742.
  6. FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl druhý, Příručka pro práci státního zástupce. Praha: Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2002, 473 s. (Příručky Ministerstva spravedlnosti ČR ; sv. 63).
  7. FENYK, Jaroslav. Zásady veřejné žaloby v trestním řízení. In Policejná teória a prax č. 3/2002. Bratislava, 2002.

  2001

  1. FENYK, Jaroslav. Penal and Administrative Sanctions, Transaction, Whistleblowing and Corpus Juris in the Czech Republic. In Penal and ASdministrative Sanctions, Transaction, Whistleblowing and Corpus Juris in the Candidate Countries. Scripta Iuris Europaei ERA. ERA, 2001.
  2. FENYK, Jaroslav. The Impact of the European Convention on Human Rights on Criminal Proceedings in the Czech Republic, ECHR and Criminal Proceedings. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, 2001.
  3. FENYK, Jaroslav. Topical Tasks in Combating Corruption in the Czech Republic. 2001.
  4. FENYK, Jaroslav. Úloha státního zástupce po novele trestního řádu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2001, roč. 2001, 11-12. ISSN 1210-6348.
  5. FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl první, Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001, 215 s. (Příručky Ministerstva spravedlnosti ČR ; sv. 62).

  2000

  1. FENYK, Jaroslav. Réflections sur l´évolution du Ministere public et sur l´importance de certains principes de procédrue pénale dans les démocraties européennes. In Quel Ministere public en Europe au XXI siecle. Štrasburk, 2000.
  2. FENYK, Jaroslav. Úvaha o charakteru důkazního břemene v trestním řízení. In Rekodifikace českého trestního práva procesního. Brno: Právnická fakulta MU v Brně, 2000.
  3. FENYK, Jaroslav. Úvaha o vývoji orgánů veřejné žaloby a o významu některých zásad trestnho řízení v evropských demokraciích. Union. Praha: Unie státních zástupců České republiky, 2000, roč. 2000, č. 2.
  4. FENYK, Jaroslav. Vývoj trestní odpovědnosti právnických osob a český návrh zákona o trestním soudnictví nad právnickými osobami. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2000, roč. 2000, 2-3. ISSN 1214-3758.

  1998

  1. JÍLEK, Dalibor a Jaroslav FENYK. Corpus Iuris : základní trestněprávní ustanovení k zajištění finačních zájmů Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 48 s.

  1997

  1. FENYK, Jaroslav a Radek ONDRUŠ. Česká národní banka jako státní orgán a její postavení v trestním řízení. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1997, Roč. 30, č. 2, s. 81-88. ISSN 0139-6005.
  2. JÍLEK, Dalibor a Jaroslav FENYK. Evropská právní oblast a Corpus Iuris jako možné nástroje ochrany finančních zdrojů Evropských společenství. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Orac, 1997, roč. 2, č. 11,příl, s. I-IV, 4 s. ISSN 1211-2860.
  3. FENYK, Jaroslav. Les relations entre la police et le Ministere Public en l´Europe. In Le Ministere Public dans un Etat de Droit. Štrasburk, 1997.
  4. FENYK, Jaroslav a Radek ONDRUŠ. Právní styk s cizinou v trestním a netrestním řízení a před orgány veřejné správy. Praha: Linde, 1997, 595 s. ISBN 8072010638.
  5. FENYK, Jaroslav. Recrutement et formation des procureurs dans les pays du Conseil de l´Europe. In Le Ministere Public dans un Etat de Droit. Štrasburk, 1997.
  6. FENYK, Jaroslav, Patricie FENYKOVÁ a Tomáš HAVLÍK. Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu řádu : 1918-1996. / Fenyk ... [et al.]. Praha: C.H. Beck, 1997, xiv, 800. (Judikatura). ISBN 8071791156.

  1996

  1. FENYK, Jaroslav. Nezávislý státní zástupce? Trestní právo. Praha, 1996, roč. 1996, č. 9. ISSN 1211-2860.
  2. FENYK, Jaroslav. The Ethical Aspects of the Activities of the Public Prosecutors in Czech Republic. In Series of Conference Papers on Professional Ethics. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1996.

  1995

  1. FENYK, Jaroslav a Patricie ILLKOVÁ. Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu zákonu : výňatky z hmotněprávních rozhodnutí a stanovisek : 1918 - 1995. 1. vyd. Praha: Beck, 1995, xii, 795. (Judikatura). ISBN 3-406-40201-1.

  1992

  1. FENYK, Jaroslav a Tomáš HAVLÍK. Trestná činnost příslušníků některých represivních orgánů v 50. letech. Prokuratura : resortní časopis prokuratury. Praha: Generální prokuratura, 1992, Roč. 24, č. 3-4, 70 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 7. 2024 23:07