Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Andrea MENŠÍKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9297-6.
 2. 2019

 3. DOBROSLÁVKOVÁ, Eva a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Kvalita života u onkologických pacientů podstupujících aplikaci vysokých dávek vitamínu C intravenozně. In Jana Jurkovičová; Zuzana Štefániková. Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského a Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 146-153. ISBN 978-80-223-4742-6.
 4. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3.
 5. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9370-6.
 6. POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Andrea MENŠÍKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9297-6.
 7. 2018

 8. DOBROSLÁVKOVÁ, Eva a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Kvalita života u onkologických pacientů podstupujících aplikaci vysokých dávek vitamínu C intravenozně. 2018.
 9. 2017

 10. ŠÁCHOVÁ, Magdalena, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Alena POSPÍŠILOVÁ. Kvalita života pacientů s dlouhodobou mechanickou srdeční podporou. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 4, s. 266-272. ISSN 1212-4540.
 11. 2016

 12. LUDKA, Ondřej, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Viktor MUSIL, Roman ŠTÍPAL, Zbyněk POZDÍŠEK a Jindřich ŠPINAR. Kvalita života pa­cientů s akutní dekompenzací chronického systolického srdečního selhání hodnocená pomocí standardizovaných dotazníků. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 1, s. 35-42. ISSN 1212-4540.
 13. 2014

 14. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Andrea POKORNÁ, Miroslava KYASOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Olga JANÍKOVÁ a Simona SAIBERTOVÁ. Logbook : pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 s. ISBN 978-80-210-7108-7.
 15. 2013

 16. LUDKA, Ondřej, Roman ŠTÍPAL, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Viktor MUSIL, Jan TRNA, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Jindřich ŠPINAR. The importance of admission and discharge BNP assessment in patients hospitalized for acutely decompensated chronic systolic heart failure. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2013, roč. 55, č. 4, s. E286-E292, 7 s. ISSN 0010-8650. doi:10.1016/j.crvasa.2013.03.007.
 17. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Miroslava KYASOVÁ, Jitka HŮSKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Igor KUBA, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Andrea POKORNÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Olga JANÍKOVÁ a Soňa VASMANSKÁ. VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 2013.
 18. 2012

 19. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Miroslava KYASOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Andrea POKORNÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Jana STRAKOVÁ a Olga JANÍKOVÁ. Logbook pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 228 s. ISBN 978-80-210-5752-4.
 20. 2011

 21. POKORNÁ, Andrea, Petra JUŘENÍKOVÁ, Katarína ĎURANOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Zuzana HOUZAROVÁ, Olga JANÍKOVÁ, Petra KREJČIŘÍKOVÁ, Marie LAZÁRKOVÁ, Marie MACKOVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Alena STAŇKOVÁ, Jana STRAKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory. první. Brno: Tribune EU, 2011. 224 s. ISBN 978-80-263-0043-4.
 22. STRAKOVÁ, Jana, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Petra JUŘENÍKOVÁ. Výživové zvyklosti studentů nelékařských studijních oborů v Brně. Profese on-line. Olomouc: Fakulta zdravotnických věd UP, 2011, roč. 4, č. 1, s. 25-28. ISSN 1803-4330.
 23. 2010

 24. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Ivica GULÁŠOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Compliance pacienta v edukačním procesu. In Ivica Gulášová. Zbornik XI. vedeckej konferencie pedagogických pracovníov s medodnou účasťou. 1. vyd. Skalica: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., Bratislava,, 2010. s. 101-105, 4 s. ISBN 978-80-89271-81-8.
 25. SLOUKOVÁ, Magda a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Compliance pacientů k léčbě hypertenze. In Sborník 5. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2010. s. 84-88. ISBN 978-80-7013-514-3.
 26. ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta a Magda SLOUKOVÁ. Edukace pacientů s hypertenzí v ordinaci praktického lékaře. In Zborník XI. Vedeckej konferencie pedagogických pracovnikov s mezinarodnou účasťou Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerené na rozširujúcu rolu sestry sestra-edukatorka, Varia. Skalica: Slovenska lekárská společnost, Sekcia pedagogických pracovníkov v ošetrovatelstve, 2010. s. 248-252. ISBN 978-80-89271-81-8.
 27. ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Roman ŠTÍPAL, Lujza GALKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Jindřich ŠPINAR. Kvalita života pacientů hospitalizovaných pro akutní dekompenzaci chronického srdečního selhání. 2010. ISSN 0010-8650.
 28. ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta, Jan ŠENKYŘÍK, Jana STRAKOVÁ a Petra JUŘENÍKOVÁ. Příprava klienta k vyšetření pomocí zobrazovacích metod z pohledu všeobecné sestry-MR. In Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a socaální péče. Bratislava: Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžběty, Bratislava, 2010. s. 412-415. ISBN 978-80-87386-10-1.
 29. ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta, Jan ŠENKYŘÍK a Petra JUŘENÍKOVÁ. Příprava pacienta k radiodiagnostickému vyšetření. In Sborník 5. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2010. s. 89-93, 4 s. ISBN 978-80-7013-514-3.
 30. ŠENKYŘÍK, Jan, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Petra JUŘENÍKOVÁ. Specifika přípravy klienta k radiodiagnostickému výkonu s využitím intravenózně aplikované kontreastní látky. In Zborník XI. Vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na na rozširujúcu rolu sestry sestra - edukátorka, Varia. Skalice, 2010. s. 253-256. ISBN 978-80-89271-81-8.
 31. 2009

 32. ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta a Jana KADLÍKOVÁ. Informovanost a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění u studentů vysoké a vyšší odborné školy. 2009. vyd. Konstantinovy lázně: Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s., 2009.
 33. ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta. Péče o pacienta s infekční endokarditidou. In IV. Mezinárodní konference ošetřovatelství, Nové trendy v ošetřovatelství. NCO NZO BRNO: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2009. ISBN 978-80-7013-490-0.
 34. KADLÍKOVÁ, Jana a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Výživové zvyklosti v adolescenci. In Sborník abstrakt Konstantinovy Lázně 30.ledna - 1.února 2009. 1. vyd. Konstantinovy Lázně: Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s., 2009. 1 s.
 35. 2008

 36. ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta a Marcela ŠMERDOVÁ. Péče o pacienta s plicním edémem. In Sborník abstrakt XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 1. vyd. Brno: Medical Tribune CZ, 2008. s. 61.
 37. ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta a Ondřej LUDKA. Sledování pacientů s akutním srdečním selháním v prvních 24 hodinách hospitalizace. In Sborník - XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 1. vyd. Brno: Medical Tribune CZ, 2008. s. 61.
 38. ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Zbyněk POZDÍŠEK, Svatava SNOPKOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Iva TOUFAROVÁ. Trombus v pravé komoře u asymptomatické HIV pozitivní pacientky. In Sborník - XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 1. vyd. Brno, 2008. s. 61.
 39. POKORNÁ, Andrea a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Vliv jednání a chování sestry a její "image" na průběh hospitalizace nemocného. Cor et vasa. Praha: Medical Tribune, 2008, roč. 50, 7-8, s. K 112 - 114, 3 s. ISSN 0010-8650.
 40. POKORNÁ, Andrea a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Vliv jednání a chování sestry a její image na průběh hospitalizace nemocného. In Sborník - XVI. výroční sjezd české kardiologické společnosti. 1. vyd. Brno: Medical Tribune CZ, 2008. s. 50.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 1. 2023 09:50