Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. OŠMERA, Radim a Lukáš DAŇO. Akcent jako sociální stigma. 2023.
  2. OŠMERA, Radim. Autentické materiály ve výuce češtiny jako cizího jazyka. In Webinář pro pedagogy pod NPI ČR. 2023.
  3. OŠMERA, Radim. Communication as the key factor in the integration of children with different mother tongues. In Supporting Multilingual Classrooms ECML – EU cooperation agreement 2023. 2023.
  4. OŠMERA, Radim. Česky s vlaštovkou 4. Online. In Dana Havlíková, Darina Hradilová a Radim Ošmera. Česky s vlaštovkou 4. Praha: AUČCJ, 2023. ISBN 978-80-907554-7-5.
  5. OŠMERA, Radim. Desatero zásad jazykově senzitivní komunikace v heterogenních třídách na ZŠ. In Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince VII aneb co je nového v této oblasti? 2023.
  6. OŠMERA, Radim a Petra DVOŘÁČKOVÁ. Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – fyzika a chemie. 2023.
  7. OŠMERA, Radim. Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky v hodinách dějepisu na základní škole. 2023.
  8. OŠMERA, Radim a Darina MÍSAŘOVÁ. Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky v hodinách zeměpisu n základní škole. In Webinář pro pedagogy pod NPI ČR. 2023.
  9. OŠMERA, Radim. Koření jazykové výuky Aneb aktivizační prvky a icebreakry v hodinách češtiny pro cizince. 2023.
  10. OŠMERA, Radim. L2 Phonology From The Perspective of Communication. In Linguistics Beyond and Within 2023 – International Linguistics Conference in Lublin. 2023.
  11. OŠMERA, Radim. Multilingvní (jazykově heterogenní) třídy (praktické ukázky využití mateřského jazyka v kontextu celé třídy/školy). In Jazyková mozaika / Konference k vícejazyčnosti. 2023.
  12. OŠMERA, Radim. Teorie mezijazyka v oblasti osvojování druhého jazyka. Online. In NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XV. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 28-37. ISBN 978-80-280-0436-1.
  13. OŠMERA, Radim. Teorie mezijazyka v oblasti osvojování druhého jazyka. In Studentská konference KČJL PED MUNI. 2023.
  14. OŠMERA, Radim. Teorie mezijazyka v osvojování fonetiky druhého jazyka na případu češtiny (L2) a vietnamštiny (L1). In 9. International Conference on PhD Research in Language Teaching Methodology, Linguistics and Literary studies. 2023.
  15. OŠMERA, Radim. Typologie interference a její kritické zhodnocení na případu češtiny (L2) a vietnamštiny (L1). In 24. ročník Mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2023.
  16. OŠMERA, Radim. Zapojování žáků s nedostatečnou znalostí češtiny do předmětů na ZŠ. In Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince VII aneb co je nového v této oblasti? 2023.
  17. MÍSAŘOVÁ, Darina a Radim OŠMERA. Žák s odlišným mateřským jazykem v hodinách zeměpisu. Geografické rozhledy. Praha: Česká geografická společnost, 2023, roč. 35, č. 5, s. 24-27. ISSN 1210-3004.

  2022

  1. OŠMERA, Radim. Cena děkana Pedagogické fakulty MU. 2022.
  2. OŠMERA, Radim. České reálie: skrytá identita české komunity, aneb co v učebnicích není (a být nemůže?). In Pracovní setkání: REÁLIE VE VÝUCE ČCJ. 2022.
  3. OŠMERA, Radim. KORELACE MEZI KATEGORIEMI COMPREHENSIBILITY A INTELLIGIBILITY. ANEB JAKÝ VLIV MAJÍ VÝSLOVNOSTNÍ CHYBY NERODILÝCH MLUVČÍCH NA MÍRU POROZUMĚNÍ S MLUVČÍM RODILÝM. Online. In doc. PhDr. Andrej RAJSKÝ, PhD. Juvenilia Paedagogica 2022. 1. vyd. Trnava: TRNAVSKÁ UNIVERZITA, PdF TRNAVA, 2022, 2022, s. 154-158. ISBN 978-80-568-0503-9.
  4. OŠMERA, Radim. KORELACE MEZI KATEGORIEMI COMPREHENSIBILITY A INTELLIGIBILITY. ANEB JAKÝ VLIV MAJÍ VÝSLOVNOSTNÍ CHYBY NERODILÝCH MLUVČÍCH NA MÍRU POROZUMĚNÍ S MLUVČÍM RODILÝM. In JUVENILIA PAEDAGOGICA 2022, Trnava. 2022.
  5. OŠMERA, Radim. Percepční test češtiny nerodilých mluvčích. Prezentace výsledků výzkumu v oblasti osvojování češtiny jako druhého jazyka. 2022.
  6. OŠMERA, Radim. První kroky ve výuce dětí s odlišným mateřským jazykem. Učitelský měsíčník. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISSN 2694-9946.
  7. OŠMERA, Radim. Přístup lektorů k českým reáliím ve výuce jedinců s odlišným mateřským jazykem. Online. In NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XIV. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2022. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 24-27. ISBN 978-80-280-0122-3.
  8. OŠMERA, Radim. Přístup lektorů k českým reáliím ve výuce jedinců s odlišným mateřským jazykem. In Studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 2022.
  9. OŠMERA, Radim. Rozdíl mezi češtinou pro Čechy a češtinou pro děti s OMJ. Učitelský měsíčník. Praha: Wolters Kluwer, 2022, roč. 6/2022. ISSN 2694-9946.

  2021

  1. OŠMERA, Radim. Co kdy děláme 2. 1. vyd. Praha: AUČCJ – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s., 2021, s. 10-98, 88 s. Česky s vlaštovkou 3. ISBN 978-80-907554-4-4.
  2. CzechME (software)
   HOLAJ, Richard, Dana HLAVÁČKOVÁ, Barbora HRABALOVÁ, Lucie JANKŮ, Monika KLUČKOVÁ, Aleš HOLUBEC, Radim OŠMERA, Kryštof DAVÍDEK, Pavla BENETINOVÁ a David HAVÍŘ. CzechME. 2021.
  3. OŠMERA, Radim a Dana HAVLÍKOVÁ. Česky s vlaštovkou 3. In Dana Havlíková, Radim Ošmera. Česky s vlaštovkou 3. 1. vyd. Praha: AUČCJ – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s., 2021, 106 s. ISBN 978-80-907554-4-4.
  4. OŠMERA, Radim. Čím je fonetický výzkum pro didaktiku češtiny jako druhého jazyka? In Aktuální aspekty v didaktice mateřského jazyka a literatury 7. ročník mezinárodní konference. 2021.
  5. OŠMERA, Radim. Jak může prospět fonetický výzkum didaktice českého jazyka? In Didaktické impulsy 4 (DIDAI4). 2021.
  6. OŠMERA, Radim. Metodologie výzkumu výslovnosti druhého jazyka. In Bohemistika 2021: X. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. 2021.
  7. OŠMERA, Radim. Metody práce s žákem cizincem. In Specifika vzdělávání žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ). 2021.
  8. OŠMERA, Radim. Překvapení v hlubinách řeči. Online. In NOVÁKOVÁ, Ester, Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 18. března 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 11-28. ISBN 978-80-210-9927-2.
  9. OŠMERA, Radim. Překvapení v hlubinách řeči. In XIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 2021.
  10. NOVÁKOVÁ, Ester, Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK, Gabriela ČERMÁKOVÁ, Radim OŠMERA, Veronika TINKOVÁ, Zuzana PROCHÁZKOVÁ, Miroslav JINDRA, Tereza ŠVANDOVÁ, Klára BŘEZINOVÁ a Alexandra GONČARENKO. XIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 18. března 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 108 s. ISBN 978-80-210-9928-9.
  11. NOVÁKOVÁ, Ester, Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK, Gabriela ČERMÁKOVÁ, Radim OŠMERA, Veronika TINKOVÁ, Zuzana PROCHÁZKOVÁ, Miroslav JINDRA, Tereza ŠVANDOVÁ, Klára BŘEZINOVÁ a Alexandra GONČARENKO. XIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 18. března 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 108 s. ISBN 978-80-210-9927-2.

  2020

  1. OŠMERA, Radim. Co je to čeština pro cizince, kdo je cizinec, kdo je žák s OMJ a jak se takový člověk cítí v ČR? 2020.
  2. OŠMERA, Radim a Dana HAVLÍKOVÁ. Česky s vlaštovkou 2. 1. vyd. Praha: AUČCJ – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s., 2020. ISBN 978-80-907554-3-7.
  3. OŠMERA, Radim a Petr PYTLÍK. Language integration of young refugees in the Czech Republic 2018-2020. In Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020.
  4. OŠMERA, Radim. Metodologie foneticko-fonologického výzkumu a jeho využití v praxi: Výslovnost hlásky „j“ vietnamskými mluvčími. Online. In Nováková, Ester; Zabloudil, Pechník, Ondřej. XII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 12-20. ISBN 978-80-210-9690-5.
  5. OŠMERA, Radim. Výslovnost hlásky „j“ vietnamskými mluvčími: aspekty fonologického výzkumu. 2020.

  2019

  1. OŠMERA, Radim. Aktivizační prostředky ve výuce češtiny jako cizího jazyka. 2019.
  2. OŠMERA, Radim. České palatály ve vietnamském provedení. 2019.
  3. OŠMERA, Radim. České palatály ve vietnamském provedení. Usta ad Albim BOHEMICA. Ústí nad Labem: PF UJEP v Ústí nad Labem, 2019, roč. 19, 1-2, s. 25-33. ISSN 1802-825X.
  4. OŠMERA, Radim. Didaktika psaní češtiny pro cizince. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. 1. vyd. Praha: AUČCJ, 2019, s. 175-188, 12 s. ISBN 978-80-7470-238-9.
  5. OŠMERA, Radim. Jak v ústech dírku ucpati a při tom lépe mluviti aneb Metody fonologicko-fonetického výzkumu a praxe. In Doktorandská konference studentů Pedagogické fakulty MU. 2019.
  6. OŠMERA, Radim. Logopedické minimum pro lektory češtiny jako cizího jazyka. 2019.
  7. OŠMERA, Radim. VÝUKA BEZ MEDIAČNÍHO JAZYKA. Online. In Výuka azylantů a osob s mezinárodní doplňkovou ochranou - Zkušenosti z let 2011–2015. 1. vyd. AUČCJ, 2019, s. 39-53, 14 s. ISBN 978-80-270-5472-5.
  8. OŠMERA, Radim. Zvuková stránka češtiny nerodilých mluvčích. Online. In NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno, 76 s. 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 18-25. ISBN 978-80-210-9424-6.

  2015

  1. OŠMERA, Radim. Trochu iritující zábava. In Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2015, 1 s. ISSN 1211-9938.

  2011

  1. OŠMERA, Radim. Nicholls, David: Jeden den. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2011, 2 s. Host, roč. 27, č. 6, s. 62-63. ISSN 1211-9938.
  2. OŠMERA, Radim. Razlikite vo načinot na naracia vo češkata i makedonskata proza. Spektar : spisanie za literaturna nauka. Skopje: Institut za makedonska literatura, 2011, Neuveden, č. 58, s. 661-668. ISSN 0352-2423.
  3. OŠMERA, Radim. Teorie Umění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 2 s. Aluze.cz, č. 1, s. 70-72. ISSN 1803-3784.

  2009

  1. OŠMERA, Radim. Greenslade, David: Keltský kotel. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2009, 2 s. Host, roč. 25, č. 2, s. 75-76. ISSN 1211-9938.

  2008

  1. OŠMERA, Radim. Navzdory času. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2008, 2 s. Host, roč. 24, č. 5, s. 22-23. ISSN 1211-9938.

  2005

  1. AWADOVÁ, Linda, Kateřina ŘÍHOVÁ a Radim OŠMERA. Setkání bohemistů Cikháj 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3929-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 5. 2024 06:14