Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Activating approaches of teaching librarians in the education of information and reading literacy. In 14. medzinárodna konferencia Školské knižnice ako informačné a kulturné centrá škol, 24.9.2020, Bratislava. 2020.
  2. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu reflektivní praxe učících knihovníků. 2020.
  3. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Knihovnická pedagogika ve výzkumné i aplikační perspektivě. 2020.
  4. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Na můstku mezi knihovnou a školou. In IX. Národní seminář informačního vzdělávání, 10.3.2020, Brno. 2020.
  5. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Předsedkyně programové rady konference IX. Národní seminář informačního vzdělávání. Konference Národní seminář informačního vzdělávání, 2020 - 2021.
  6. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Marija ŠUPICOVÁ. Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi základní školy uplatňující Montessori pedagogiku: případová studie. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, roč. 4, č. 2, s. 95-112. ISSN 2533-7882.
  7. MAZÁČOVÁ, Pavlína. S projektem Co nebylo v učebnici vstříc informační gramotnosti žáků. In Bulletin SKIP. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2020. ISSN 1213-5828.
  8. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Význam společenství praxe učitelů SOŠ a SOU, knihovníků a akademiků při rozvoji gramotností a kompetencí žáků. In Národní pedagogický institut – Aktivity a náměty IKAP pro oblast Čtenářská a matematická gramotnost se zohledněním specifik SOŠ a SOU. 2020.

  2019

  1. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Případové studie ve výzkumném diskurzu alternativních škol. In Přednáškový pobyt na Univerzitě Komenského, Bratislava. 2019.

  2008

  1. JANČA, Boris. Co je to kompetence? In Think Together 2008 : vědecká doktorská konference. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 1-7. ISBN 978-80-213-1755-0.
  2. PAVLOVSKÁ, Marie. DV na PdF MU a příprava budoucích učitelů. In Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: PdF OU, 2008. s. 243-250, 250 s. ISBN 978-80-7368-615-4.
  3. FILIP, Jan. Funkcje, zadania i cele władzy państwowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej. In Władza w państwie współczesnym.Próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji. 2008.
  4. PAVLOVSKÁ, Marie a Tomáš DOLEŽAL. Kompetence absolventa specializace DV. In DV na přelomu tisíciletí. DAMU Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2008. s. 174-183, 219 s. ISBN 978-80-903901-2-6.

  2007

  1. JANÍKOVÁ, Věra a Hans-Ulrich GRUNDER. Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. 1. vyd. Baltmannsweiler, SRN: Schneider Verlag, 2007. 294 s. 1. ISBN 978-3-8340-0285-3.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Nové kompetence psychologické, sociální a duchovní pomoci v sociální péči. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. 1. vydání. Litomyšl: Město Litomyšl, 2007. s. 7-12.
  3. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.
  4. GRENAROVÁ, Renée. The Qualities Deciding about the Professional Fitness of a Teacher of Foreign Languages at Today´s School. In Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. 1. vyd. Baltmannsweiler, SRN: Schneider Verlag, 2007. s. 103-106, 294 s. ISBN 978-3-8340-0285-3.
  5. JANÍK, Tomáš a Jan SLAVÍK. Vztah obor a vyučovací předmět jako metodologický problém. Orbis scholae. 2007, roč. 2, č. 1, s. 54-66. ISSN 1802-4637.

  2006

  1. KRÁTKÁ, Jana. Kompetence třídního učitele v současných podmínkách českého školství. In Študentské fórum, VIII. ročník (Zborník príspevkov zo stretnutia študentov doktorandského štúdia, konaného 2.-4. 6. 2005). Bratislava: PdF UK, 2006. s. 109-115. ISBN 80-969146-5-0.
  2. DVOŘÁČEK, Tomáš a Tomáš ČECH. Sociální pedagog a jeho pozice ve vztahu k jiným pomáhajícím profesím (anotace). In Socialia 2006. Sborník anotací. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 30. ISBN 80-7041-476-6.
  3. JANÍK, Tomáš. Znalostní základ učítelovy kompetence. In DOLEŽALOVÁ, Jana a Daniela VRABCOVÁ. Kompetence na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 24-26. ISBN 80-7041-404-9.

  2005

  1. HORKÁ, Hana. Ekologická/environmentální výchova napříč kurikulem přípravného vzdělávání učitelů. In Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2005. s. 128-138. ISBN 80-7041-199-6.
  2. KNOTEK, Jaroslav. Kompetence ve vyhlašování památných stromů po novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, XIII, č. 1, s. 74 - 76. ISSN 1210-9126.

  2003

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrolní systém v ČR a kompetence jeho prvků. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr.J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. s. 32-44, 12 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 18:53