Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Activating approaches of teaching librarians in the education of information and reading literacy. In 14. medzinárodna konferencia Školské knižnice ako informačné a kulturné centrá škol, 24.9.2020, Bratislava. 2020.
 2. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu reflektivní praxe učících knihovníků (Application perspectives of research of reflective practice of teaching librarians). 2020.
 3. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Knihovnická pedagogika ve výzkumné i aplikační perspektivě (Library pedagogy in research and application perspective). 2020.
 4. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Na můstku mezi knihovnou a školou (On the bridge between the library and the school). In IX. Národní seminář informačního vzdělávání, 10.3.2020, Brno. 2020.
 5. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Předsedkyně programové rady konference IX. Národní seminář informačního vzdělávání (Chair of the conference program board IX. National seminar of information education). Konference Národní seminář informačního vzdělávání, 2020 - 2021.
 6. MAZÁČOVÁ, Pavlína and Marija ŠUPICOVÁ. Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi základní školy uplatňující Montessori pedagogiku: případová studie (Development of information literacy in the educational practice of a primary school applying Montessori pedagogy: a case study). Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, vol. 4, No 2, p. 95-112. ISSN 2533-7882.
 7. MAZÁČOVÁ, Pavlína. S projektem Co nebylo v učebnici vstříc informační gramotnosti žáků (With the project What was not in the textbook to meet the information literacy of students). In Bulletin SKIP. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2020. ISSN 1213-5828.
 8. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Význam společenství praxe učitelů SOŠ a SOU, knihovníků a akademiků při rozvoji gramotností a kompetencí žáků (The importance of the community of secondary school teachers, librarians and academics in the development of literacy and competencies of pupils). In Národní pedagogický institut – Aktivity a náměty IKAP pro oblast Čtenářská a matematická gramotnost se zohledněním specifik SOŠ a SOU. 2020.
 9. 2019

 10. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Případové studie ve výzkumném diskurzu alternativních škol (Case studies in research discourse of alternative schools). In Přednáškový pobyt na Univerzitě Komenského, Bratislava. 2019.
 11. 2008

 12. JANČA, Boris. Co je to kompetence? (What competence is?). In Think Together 2008 : vědecká doktorská konference. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. p. 1-7. ISBN 978-80-213-1755-0.
 13. PAVLOVSKÁ, Marie. DV na PdF MU a příprava budoucích učitelů (Drama at the Faculty of Education MU and preparation of future teachers). In Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: PdF OU, 2008. p. 243-250, 250 pp. ISBN 978-80-7368-615-4.
 14. FILIP, Jan. Funkcje, zadania i cele władzy państwowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej (Functions, tasks and aims of state power in a member state of the EU). In Władza w państwie współczesnym.Próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji. 2008.
 15. PAVLOVSKÁ, Marie and Tomáš DOLEŽAL. Kompetence absolventa specializace DV (DV). In DV na přelomu tisíciletí. DAMU Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2008. p. 174-183, 219 pp. ISBN 978-80-903901-2-6.
 16. 2007

 17. JANÍKOVÁ, Věra and Hans-Ulrich GRUNDER. Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. (New Challenges to Quality in Teaching and Learning.). 1st ed. Baltmannsweiler, SRN: Schneider Verlag, 2007. 294 pp. 1. ISBN 978-3-8340-0285-3.
 18. SMÉKAL, Vladimír. Nové kompetence psychologické, sociální a duchovní pomoci v sociální péči (New competences of psychological, social and spiritual support in social care). In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. 1. vydání. Litomyšl: Město Litomyšl, 2007. p. 7-12.
 19. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.
 20. GRENAROVÁ, Renée. The Qualities Deciding about the Professional Fitness of a Teacher of Foreign Languages at Today´s School. In Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. 1st ed. Baltmannsweiler, SRN: Schneider Verlag, 2007. p. 103-106, 294 pp. ISBN 978-3-8340-0285-3.
 21. JANÍK, Tomáš and Jan SLAVÍK. Vztah obor a vyučovací předmět jako metodologický problém (The relationship discipline and school subject as methodological problem). Orbis scholae. 2007, vol. 2, No 1, p. 54-66. ISSN 1802-4637.
 22. 2006

 23. KRÁTKÁ, Jana. Kompetence třídního učitele v současných podmínkách českého školství (Form teacher's competence in contemporary conditions of Czech education). In Študentské fórum, VIII. ročník (Zborník príspevkov zo stretnutia študentov doktorandského štúdia, konaného 2.-4. 6. 2005). Bratislava: PdF UK, 2006. p. 109-115. ISBN 80-969146-5-0.
 24. DVOŘÁČEK, Tomáš and Tomáš ČECH. Sociální pedagog a jeho pozice ve vztahu k jiným pomáhajícím profesím (anotace) (Social pedagogue concerning other educational professions). In Socialia 2006. Sborník anotací. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. p. 30. ISBN 80-7041-476-6.
 25. JANÍK, Tomáš. Znalostní základ učítelovy kompetence (Knowledge as base of teachers´ competence). In DOLEŽALOVÁ, Jana and Daniela VRABCOVÁ. Kompetence na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. p. 24-26. ISBN 80-7041-404-9.
 26. 2005

 27. HORKÁ, Hana. Ekologická/environmentální výchova napříč kurikulem přípravného vzdělávání učitelů (Environmental education crosscuricular teachers training for primary school). In Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2005. p. 128-138. ISBN 80-7041-199-6.
 28. KNOTEK, Jaroslav. Kompetence ve vyhlašování památných stromů po novele zákona o ochraně přírody a krajiny (The competences at the designation of the tree monuments under the amendment of the Law on the protection of nature and the landscape). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, XIII, No 1, p. 74 - 76. ISSN 1210-9126.
 29. 2003

 30. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrolní systém v ČR a kompetence jeho prvků. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr.J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. p. 32-44, 12 pp. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
Display details
Displayed: 3/10/2023 00:30