Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. VYBÍRAL, Zbyněk. DIALOG INSPIROVANÝ DIALOGIČNOSTÍ PODLE IVANY MARKOVÉ (Dialogue inspired with dialogicality according to Ivana Markova). Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2009, vol. 53, No 3, p. 314-321. ISSN 0009-062X.
 2. 2008

 3. VEČERKA, Radoslav. Jazyk a šach (Language and chess). Rozrazil, Brno: Větrné mlýny, 2008, vol. 2008, No 1, p. 16. ISSN 1801-4755.
 4. BAZALOVÁ, B. and L. BUDÍNOVÁ. Poruchy autistického spektra (PAS) (Autism Spectrum Disorders (ASD)). In Klenková, J., Vítková, M. (eds.) and Klenková, J., Vítková, M. (eds.). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. p. 19 - 29, 143 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
 5. BAZALOVÁ, Barbora. Proces osvojování jazyka u dětí s poruchami autistického spektra. (The Process of Language Acquisition in Children with Autism Spectrum Disorder.). In zdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. p. 19 - 29, 143 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
 6. ŠÍP, Radim. Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností (Richard Rorty: Pragmatism between Language and Experience). 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 207 pp. 281. publikace. ISBN 978-80-7315-171-3.
 7. VYBÍRAL, Zbyněk. Rodinný terapeut jako zastánce tradiční rodiny (Family therapist as an advocate of traditional family). Psychoterapie, Brno: FSS MU, 2008, vol. 2, 3-4, p. 213-220. ISSN 1802-3983.
 8. STEHLÍK, Petr. Sobre la existencia de los interfijos en espańol (The Problem of Existence of Interfixes in Spanish). Studia Romanistica, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, vol. 8, No 1, p. 77-82. ISSN 1803-6406.
 9. 2007

 10. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Blending Still Alive! Brno: PdF MU Department of English, 2007. 1 pp. The Messenger. ISSN 1214-6676.
 11. STEHLÍK, Petr. El lenguaje publicitario: ?fuente de innovación o de corrupción de la lengua? (Advertising Language: A source of Innovation or Corruption of Language?). In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Philologica 92, Romanica Olomucensia XVIII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 273-279, 376 pp. ISBN 978-80-244-1820-9.
 12. CHLEBUS, Pavel, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA and Ivan REKTOR. fMRI evaluation of hemispheric language dominance using various methods of laterality index calculation. Experimental Brain Research, USA: Springer-Verlag 2002, 2007, vol. 179, No 3, p. 365-374. ISSN 0014-4819.
 13. 2006

 14. RACLAVSKÝ, Jiří. Cmorej a Tichý o jazyce a jeho logické analýze (Cmorej and Tichý on Language and its Logical Analysis). Slovo a slovesnost, Praha: AV ČR, 2006, vol. 67, No 1, p. 27-35. ISSN 0037-7031.
 15. ŠEBELOVÁ, Zuzana. La beidana n. 51/7: lingua e cultura occitana nelle valli valdesi. (La beidana n. 51/7: occitan language and culture in the waldensian valleys). In Etudes Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 167 - 168, 2 pp. ISSN 0231-7532.
 16. STEHLÍK, Petr. La productividad de los elementos prefijales cultos en los anuncios de cosmética (Productivity of the Prefixal Elements in the Cosmetic Advertising). Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita, 2006, L 27, No 1, p. 29-35. ISSN 0231-7532.
 17. 2005

 18. KODRLOVÁ, Ida, Allison B. KAUFMAN, James C. KAUFMAN, Ivo ČERMÁK and Curt BURGESS. Analýza deníků Sylvie Plathové s využitím modelu HAL (Analysis of Journals of Sylvia Plath with the Help HAL). In Miovský, M.; Čermák, I.; Chrz, V. (Eds): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. p. 305-313, 8 pp. ISBN 80-244-1159-8.
 19. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Comenius vs. Cimrman. Brno: PdF MU Department of English, 2005. 1 pp. The Messenger. ISSN 1214-6676.
 20. CHLEBUS, Pavel, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA, Ivan REKOR and Ivan REKTOR. fMRI evaluation of hemispheric language dominancy - new methods of laterality index calculation (fMRI evaluation of hemispheric language dominancy - new metohds of laterality index calculation). 2005. ISSN 1388-2457.
 21. STEHLÍK, Petr. Lengua y sociedad de consumo. La influencia de los valores socio-culturales en el léxico de los anuncios publicitarios (The Language and the Consumer Society. The Influence of the Social-Cultural Values on the Vocabulary of the Advertising Texts). Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, L 26, No 1, p. 107-116. ISSN 0231-7532.
 22. BLAŽEK, Václav. Praha jazyková. Lingvistická archeologie pražské kotliny (Prague from the point of view of language. Linguistic archaelogy of the Prague hollow). In Pravěká Praha. Praha: Libri, 2005. p. 946-973, 28 pp. ISBN 80-7277-236-8.
 23. BRÁZDIL, Milan, Pavel CHLEBUS, Michal MIKL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA and Ivan REKTOR. Reorganization of language-related neuronal networks in patients with left temporal lobe epilepsy - an fMRI study. European Journal of Neurology, 2005, vol. 12, No 12, p. 268-275. ISSN 1351-5101.
 24. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika. (The rhetoric.). Praha: Grada Publishing, 2005. 210 pp. I. ISBN 80-247-0868-X.
 25. KOSEK, Pavel. Ruční knížka Kašpara Motěšického ("Ruční knížka" of Kašpar Motěšický). In Verba et historia. první. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. p. 181-190, 9 pp. ISBN 80-86496-20-1.
 26. 2004

 27. STEHLÍK, Petr. Algunas consideraciones sobre el análisis pragmático de los textos publicitarios (Some Considerations on the Pragmatic Analysis of Advertising Texts). Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, L 25, No 1, p. 69-77. ISSN 0231-7532.
 28. CHLEBUS, Pavel, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA and Ivan REKTOR. fMRI evaluation of hemispheric language dominance using various methods in laterality index calculation. In Human Brain Mapping. 2004. ISSN 1053-8119.
 29. KOSEK, Pavel. Jazyk kancionálu "Harfa nová" Jana Liberdy (Language of the hymn book "Harfa nová" by Jan Liberda). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, A 52, No 1, p. 95-108. ISSN 0231-7567.
 30. CHLEBUS, Pavel, Milan BRÁZDIL, Michal MIKL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA and Ivan REKTOR. Lokalizace korových řečových center a hodnocení jejich lateralizace pomocí funkční MRI (Localization of cortical language centres and assessment of its lateralization using functional MRI). Neurologie pro praxi, 2004, vol. 2004, No 3, p. 172-175. ISSN 1213-1814.
 31. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Oborová didaktika na katedře francouzského jazyka a literatury (Language teaching methodology at the Department of French Language and Literature). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně ( CD-ROM ), 2004. 7 pp. ISBN 80-210-3474-2.
 32. CHLEBUS, Pavel, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA and Ivan REKTOR. Určení řečové dominantní hemisféry pomocí fMRI - nové metody výpočtu lateralizačního indexu (Detemine language dominant hemisphere using fMRI - new methods of lateralization index calculation). In 19. český a slovenský neurologický sjezd a 26. český a slovenský epileptologický sjezd - ABSTRAKTA. Brno: SOLEN, s.r.o., 2004. p. 72-72, 1 pp.
 33. 2003

 34. BRÁZDIL, Milan, Jozef ZÁKOPČAN, Robert KUBA, Zuzana FANFRDLOVÁ and Ivan REKTOR. Atypical hemispheric language dominance in left temporal lobe epilepsy as a result of the reorganization of language functions. Epilepsy and Behavior, Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2003, vol. 4, No 4, p. 414-419. ISSN 1525-5050.
 35. BLAŽEK, Václav. Beja language. In Encyclopaedia Aethiopica. Wiesbaden: Harrassowitz, 2003. p. 519-521. ISBN 3-447-04746-1.
 36. KRČMOVÁ, Marie. Úskalí popisu zvukové roviny jazyka (Critical points in describing the sound structure of a language). In Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2003. p. 53-59, 7 pp. ISBN 80-224-0732-1.
 37. 2002

 38. BRÁZDIL, Milan, Josef ZÁKOPČAN, Robert KUBA, Zuzana FANFRDLOVÁ and Ivan REKTOR. Atypical language dominance in left temporal lobe epilepsy as a result of reorganisation of language functions. In Epilepsia. Madrid: Blackwell Publishing, 2002. p. 49-49, 1 pp.
 39. STEHLÍK, Petr. La nueva Ortografía (1999) a la luz de la enseńanza del espańol lengua extranjera (The New Orthography (1999) from the Point of View of the Teaching of Spanish as a Foreign Language). Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, L 23, No 1, p. 47-54. ISSN 0231-7532.
 40. OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra a jazyk (Ostension, Play and Language). první. Brno: Host, 2002. 398 pp. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-076-7.
 41. 2001

 42. VYBÍRAL, Zbyněk. Kritické přivítání diskurzivní psychologie (Critical welcome giving to the discoursive psychology). Československá psychologie, Praha, 2001, XLV, No 6, p. 526-536. ISSN 0009-062X.
 43. MADECKI, Roman. Nazwy żeńskie we współczesnej czeszczyźnie i polszczyźnie (Feminine Names in Modern Czech and Polish Languages). Slavia occidentalis, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 2001, vol. 58, p. 43-51. ISSN 0081-0002.
 44. 2000

 45. ŠVANDOVÁ, Blažena. Dvojí povaha jazyka (Dual Nature of Language). Organon F, Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2000, VII., No 2, p. 121-134. ISSN 1335-0668.
 46. KRČMOVÁ, Marie. Jazyk spojující (Language as a Connection). In Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava: Veda, 2000. p. 23-30, 8 pp. ISBN 80-224-0641-4.
 47. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé (The Cartesian Understanding in the Philosophy of J. Locke: The Key of Words to the Soul). In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. p. 921-924.
 48. 1999

 49. DOROVSKÝ, Ivan. Makedonská literatura, kultura, dějiny a jazyk v českých zemích a na Slovensku (1945-1995) (The Macedonian Literature, Culture, Language, History and Language in the Czech Lands and in Slovakia). In Makedonsko-češka naučna konferencija. Skopje: Filozofická fakula, 1999. p. 29-41. ISBN 9989-724-08-3.
 50. HOSKOVEC, Tomáš. Prusové - pruština - Prusko. Stěhování jména, zánik jazyka, zmizení lidí i země. (The Prussians - the Prussian Language - Prussia. A Shift of the Name, a Decline of the Language, a Disappearance of the People and the Territory.). In Komunita a komunikace (edidit Petr Zima). Praha: Institut základů vzdělanosti University Karlovy, 1999. p. 103-130, 28 pp. ISBN 80-902439-9-1.
 51. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství (Roma religion). In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999. p. 64 -68, 5 pp. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X.
 52. 1996

 53. KRČMOVÁ, Marie. Běžná mluva východní Moravy (Normal Speech in Eastern Moravia). In Jazyk a jeho užívání. 1. vyd. Praha: UK, 1996. p. 119-128. ISBN 80-85899-19-1.
 54. HROCH, Jaroslav. Problém rozumění a analytická filosofie (The Problem of Understanding and Analytical Philosophy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta., 1996. 88 pp. ISBN 80-210-1359-1.
 55. 1995

 56. SZALÓ, Csaba. O změně osvětlení a zabarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností (Toward a transfiguration of the world: the social construction of experience). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, vol. 31, No 3, p. 345-356. ISSN 0038-0288.
 57. 1986

 58. BLAŽEK, Václav. Některá pojmenování vozu v indoevropských jazycích a jejich difúze v jazycích Euroasie. (Some names of the chariot in the Indoeuropean languages and their diffusion in the languagues of the Euroasia.). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1986. p. 27-32. A 34. ISBN 0231-7567.
Display details
Displayed: 22. 2. 2020 02:42