Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. ŠTĚPÁNEK, Libor. How to Implement Creativity to Language Learning: A Practical Guide. In 28.Arbeitstagung des AKS. 2014.
 2. 2009

 3. JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts (Quality of Foreign Language Teaching). In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 2009.
 4. JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts: ein facettenreicher Begriff. (Quality of Foreign Language Teaching: A Manifold Concept.). In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 1st ed. Praha: Metropolitní univerzita, 2009. 14 pp. ISBN 978-80-86855-45-5.
 5. 2008

 6. ROHÁČEK, Karel, Julie SOUKUPOVÁ and Miloš BARTÁK. Chlorophyll fluorescence: A wonderful tool to study plant physiology and plant stress. In Plant Cell Compartments - Selected Topics. Kerala - India: Research Signpost, 2008. p. 41-104. B. Schoefs (ed.), 1st edition. ISBN 978-81-308-0104-9.
 7. HAVLÍK, Vlastimil. Jak je měřit? Přístupy a metody analýzy postojů politických stran k evropské integraci (How to measure it? Approaches and methods of the analysis of political parties` attitudes towards European integration). on-line Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2008, X, No 4, p. 365-387. ISSN 1212-7817.
 8. KOLÁŘ, Jan and Bohumíra LAZAROVÁ. K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. (Towards oneself, the others, the profession. Theories, programmes and methods of personality and social development of educators.). In K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133 pp. ISBN 978-80-210-4595-8.
 9. TOMÁŠKOVÁ, Eva. The Current Methods of Measurement of Market Orientation. In International Conference on Applied Business & Economics. Thessaloniki: The Aristotle University of Thessaloniki, 2008. 15 pp. ISSN 1108-2976.
 10. BAKOŠ, Eduard, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David ŠPAČEK, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Petr HALÁMEK, Hana JURAJDOVÁ, Ladislav KAVŘÍK, David PÓČ, Martin POP, Jaroslav REKTOŘÍK, Simona ŠKARABELOVÁ and Pavel FIŠER. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext (The selected approaches, methods and instruments of the regional and municipal management and their context). Brno: ESF MU, 2008. 216 pp. ISBN 978-80-210-4698-6.
 11. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK and Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace (Use of drama and effective methods in school integration). In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008. p. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
 12. 2007

 13. SOUKOPOVÁ, Jana. Manažerské metody hodnocení a jejich využití v oblasti modernizace územní samosprávy (Managerial assesment methods and their application to territorial self-government modernization). In Územní samospráva v České republice a Evropě. 2007th ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2007. p. 333-342. ISBN 978-80-7380-028-4.
 14. ZELENÁ, Jana and Roman HÁJEK. Proteomické techniky a jejich aplikace u hematoonkologických onemocnění (Proteomics Techniques and their Application in Haematological Malignancies). Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, 7., No 146, p. 586-592. ISSN 0008-7335.
 15. LACINOVÁ, Lenka. Psychologická část longitudinálního výzkumu ELSPAC: co zkoumáme u dětí a dospívajících (Longitudinal study ELSPAC - psychological examination). 2007.
 16. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Úloha dotazníku při autoevaluaci školy (The role of the questionnaire at internal school evaluation). In Hodnocení v práci učitele psychodidaktické a etické souvislosti. 2007th ed. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2007. p. 137-142. ISBN 978-80-7041-010-3.
 17. 2006

 18. FAJKUS, Jiří. Detection of telomerase activity by the TRAP assay and its variants and alternatives. Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2006, vol. 371, 17.dubna, p. 25-31. ISSN 0009-8981.
 19. STÖRMER, Norbert and Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 pp. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9.
 20. HANUŠOVÁ, Světlana and Tamara VÁŇOVÁ. Metody cizojazyčné výuky podporující princip autonomie žáka (Foreign language teaching methods supporting the principle of learner autonomy). In Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 1st ed. Brno: PdF MU, 2006. p. 100 -108. ISBN 80-210-4164-1.
 21. HLADILOVÁ, Šárka and Nela DOLÁKOVÁ. Možnosti využití paleontologie při archeologických výzkumech (Possibilities of paleontology´s applications in the archeological research). In Ve službách archeologie VII. Brno - Nitra: MVS Brno , Geodrill, AÚ Nitra, 2006. p. 231-234. VII. ISBN 80-7275-066-6.
 22. MRKÝVKA, Petr. Niektóre ogólne zagadnienia tworzenia i stosowania prawa finasowego w Republice Czeskiej (Some general problems of financial law determination in the Czech Republic). In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1st ed. Grodna: Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly, 2006. p. 306-310, 318 pp. ISBN 985-417-835-8.
 23. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Stan, potrzeby i perspektywy diagnostyki psychologicznej w Republice Czeskiej (Conditions, demands, and prospects of psychological assessment in the Czech Republic). Czasopismo Psychologiczne. Poznań, Polsko: Instytut Psychologii UAM, 2006, vol. 12, No 1, p. 7-19. ISSN 1425-6460.
 24. 2005

 25. GREGEROVÁ, Miroslava and Pavel POSPÍŠIL. Engineering geological investigation of historical stone bridge structures. In 15th Conference on Engineering Geology. 1st ed. Erlangen: Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Numberg, 2005. p. 333-668.
 26. MAREŠ, Miroslav. Metodologie výzkumu politických stran na evropské úrovni (Methodology of Research of Parties on European Level). In FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Víceúrovové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005. p. 176-186, 10 pp. ISBN 80-7325-074-8.
 27. ŠMARDA, Jan, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ and Jana KOPTÍKOVÁ. Metody molekulární biologie (Methods of molecular biology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 194 pp. 1. vydání. ISBN 80-210-3841-1.
 28. PEČÍNKA, Pavel. Zelená mozaika pod drobnohledem. Výzkum počáteční vývojové fáze západoevropských zelených (od konce 70. do začátku 90. let) a českých zelených (od 90. let do r. 2005) (Green Mosaic under Microscope. The research of initial evolutional period of western-European Greens and Czech Greens). In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. p. 45-61, 16 pp. ISBN 80-7325-074-8.
 29. 2004

 30. SVOBODA, Mojmír, Helena KLIMUSOVÁ and Pavel HUMPOLÍČEK. Dětská psychodiagnostika: metody používané a žádané (Child-psychodiagnostic: used&asked methods). In Sympozium Duševní zdraví mládeže (21. ročník, Brno). 2004.
 31. SVOBODA, Mojmír. Dětská psychodiagnostika: metody používané a žádané (Child-psychodiagnostic: used&asked methods). 2004.
 32. SEDLÁČEK, Jaroslav. Komparace oceňování finančních aktiv v českém a německém účetnictví (Comparison of valuation of financial assets in the Czech and german accounting). In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: MZLU PEF, 2004. p. 162-168. ISBN 80-7302-077-7.
 33. ZÍTKOVÁ, Jitka. Několik poznámek k literární komunikaci v primární škole. (Some notes to the literary communication at primary school). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. /CD-ROM/. Brno: MU, 2004. 6 pp. ISBN 80-210-3474-2.
 34. PAVLOVSKÁ, Marie and Petra MOŠTĚKOVÁ. Úryvek ze školní didaktické hry J. A. Komenského (Abstract from Schola ludus by J.A. Komensky). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno MU: MU, 2004. p. 21-26, 5 pp. ISBN 80-210-3474-2.
 35. PAVLOVSKÁ, Marie and Petra ŽABKOVÁ. Úryvek ze školní didaktické hry J. A. Komenského. (Abstract from Schola ludus by J.A. Komensky). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno MU: Brno MU, 2004. p. 50-128. ISBN 80-210-3474-2.
 36. VEČERKA, Radoslav. Zur Problematik der neueren Erforschung der altkirchenslavischen Syntax: Methoden, Themen (On current research in Old Church Slavonic syntax: methods, topics). Incontri linguistici. Pisa-Roma, 2004, vol. 2004, ?, p. 39-56. ISSN 0390-2412.
 37. 2003

 38. HOLZER, Jan and Pavel PŠEJA. First decade of Czech political science - issues, research, methods. In CABADA, Ladislav. Contemporary Questions of Central European Politics. Plzeň: FHS ZČU, 2003. p. 234-248. ??? ISBN 80-86473-27-9.
 39. 2002

 40. VYBÍRAL, Zbyněk. Czech Republic. In Globalized Psychotherapy. 1st ed. Vienna, Austria: Facultas Universitätsverlag, 2002. p. 88-94. ISBN 3-85076-605-5.
 41. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Monitoring psychodiagnostiky, aktuálně používané v českých zemích (Survey of the psychological assessment methods, currently used in the Czech Republic). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 29-36. ISBN 80-210-2832-7.
 42. RABUŠICOVÁ, Milada. Sociologie výchovy: přehlédnutí anglo-amerických monografií (Sociology of Education: a survey of Anglo-American monographs). Pedagogika. Praha, 2002, vol. 2002, No 2, p. 182-194. ISSN 0031-3815.
 43. 2001

 44. BRÁZDIL, Rudolf and Oldřich KOTYZA. Současná historická klimatologie a možnosti jejího využití v historickém výzkumu (Recent historical climatology and possibilities of its use in the historical research). In Časopis Matice Moravské - Supplementum. Brno: Matice moravská, 2001. p. 17-59. ISBN 80-86488-0603.
 45. LOKŠOVÁ, Irena and Jozef LOKŠA. Teória a prax tvorivého vyučovania. (Theorie and practice of creative teaching.). Prešov: ManaCon, 2001. 336 pp. ISBN 80-89040-04-7.
 46. NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce (Theories and methods of Social Work). 1st ed. Brno: MZ, 2001. 162 pp. ISBN 80-903070-0-0.
 47. 2000

 48. CHYTRÝ, Milan. Formalizované přístupy k fytocenologické klasifikaci vegetace (Formalized approaches to phytosociological vegetation classification). Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2000, vol. 72, No 1, p. 1-29. ISSN 0032-7786.
 49. VACEK, Jiří. K obsahu a metodice výuky cizího jazyka na pedagogických fakultách (Foreign Language for Academic Purposes at Pedagogical Faculties - Content and Methods). In Výuka cizích jazyků v nefilologických oborech na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. UJEP v Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2000. p. 38-40. ISBN 80-7044-322-7.
 50. 1999

 51. GLOSER, Jan. Problémy a perspektivy ekologické fyziologie rostlin. (Problems and prospectives of ecological plant physiology.). In Kostrej, A. (ed.): Ecophysiological Methods in Theory nad Practice. Nitra, Slovakia: SPU, 1999. p. 18-21.
 52. DUNO, M., C. BENDIXEN, Lumír KREJČÍ and B. THOMSEN. Targeted deletions created in yeast vectors by recombinational excision. Nucletic Acids Research. G. B.: Oxford University Press, 1999, vol. 27, No 8, p. e1, 1 pp. ISSN 0305-1048.
Display details
Displayed: 29/9/2023 18:47