Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KRÁLÍK, Miroslav, Jiří SVOBODA, Petr ŠKRDLA a Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ. Nové nálezy keramických fragmentů a otisků v gravettienu jižní Moravy. Přehled výzkumů, Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008, roč. 49, 12/2008, s. 3-22. ISSN 1211-7250.
 2. DUBNIKOVA, Natalija, Edita GARŠKAITÉ, Jiří PINKAS, Petr BEZDIČKA a Aivaras KAREIVA. On the Sol-Gel Preparation and Characterization of Lanthanide Aluminium Garnets. In 5th Intl. Conference on Sol-Gel Materials - Research, Technology Applications 2008. 1. vyd. Trzebieszowice, Poland: Wroclaw University of Technology, 2008. s. 44-45.
 3. BOGDANOVICIENE, Irma, Audrone JANKEVICIUTE, Jiří PINKAS, Aldona BEGANSKIENE a Aivaras KAREIVA. Study of alumosilicate porcelains: Sol-gel preparation, characterization and erosion evaluated by gravimetric method. Materials Research Bulletin, Elsevier, 2008, roč. 43, č. 11, s. 2998–3007. ISSN 0025-5408.
 4. 2007

 5. KRÁLÍK, Miroslav a Ladislav NEJMAN. Fingerprints on artifacts and historical items: examples and comments. Journal of Ancient Fingerprints, London: Ancient Fingerprints Society, 2007, roč. 1, č. 1, s. 4-15.
 6. CIZAUSKAITE, Sigute, Vendula REICHLOVÁ, Giedre NENARTAVICIENE, Aldona BEGANSKIENE, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. Sol-gel preparation and characterization of gadolinium aluminate. Materials Chemistry and Physics, Elsevier, 2007, roč. 102, č. 1, s. 105-110. ISSN 0254-0584.
 7. CIZAUSKAITE, Sigute, Vendula REICHLOVÁ, Giedre NENARTAVICIENE, Aldona BEGANSKIENE, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. Sol-gel preparation and characterization of perovskite gadolinium aluminates. Materials Science-Poland, Wrocław: Wrocław University of Technology, 2007, roč. 25, č. 3, s. 755-765. ISSN 0137-1339.
 8. 2006

 9. CIZAUSKAITE, Sigute, Gintare SPAKAUSKAITE, Aldona BEGANSKIENE, Aivaras KAREIVA, Jiří PINKAS a Vendula REICHLOVÁ. A comparative study of GdAlO3 perovskite prepared by sol–gel method using different complexing agents. Chemija, Vilnius, Lithuania: Lithuanian Academy of Sciences Publisher, 2006, roč. 17, č. 4, s. 40-45. ISSN 0235-7216.
 10. NAVRÁTIL, Vladislav. Přednáška "Fyzikální základy vědy o materiálu" a její problematika. In International Colloquium on the Acquisition Process Management. I. Brno: University of Defence, Faculty of Economic and Management, 2006. s. 36-44, 9 s. ISBN 80-7231-139-5.
 11. 2005

 12. ZAORÁLKOVÁ, Linda, Viktor KANICKÝ a Aleš HRDLIČKA. Analysis of ceramic tiles by laser ablation-based techniques. Chemické listy, Praha: Česká společnost chemická, 2005, roč. 99, (s), s. 414-416. ISSN 0009-2770.
 13. ZAORÁLKOVÁ, Linda, Viktor KANICKÝ, Karel NOVOTNÝ a Aleš HRDLIČKA. Analysis of ceramics by laser ablation based techniques. In Book of abstracts. Antwerp: University of Antwerp, 2005. s. 106.
 14. SVOBODA, Jiří. Pavlov I - Southeast. A window into the Gravettian lifestyles. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2005. Dolnověstonické studie 14. ISBN 80-86023-67-2.
 15. 2004

 16. PAKUTINSKIENE, I., A. BEGANSKIENE, Jiří PINKAS a A. KAREIVA. Doped Aluminates Via Sol-Gel Synthesis. In Sol-Gel Materials 04 Research, Technology, Applications. Wroclaw, Poland: Wroclaw University of Technology, 2004. s. 61.
 17. 2003

 18. KRÁLÍK, Miroslav a Vladimír NOVOTNÝ. Epidermal ridge breadth: an indicator of age and sex in Paleodermatoglyphics. Variability and Evolution, Poznaň: Adam Mickiewicz University, 2003, roč. 11, -, s. 5-30. ISSN 0860-7907.
 19. NAVRÁTIL, Vladislav. Materiály pro nové století. In XXI mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. I. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003. 4 s. ISBN 80-7231-105-0.
 20. KRÁLÍK, Miroslav a Vladimír NOVOTNÝ. Paleodermatoglyfika: Využití otisků prstů a dlaní v retrospektivních vědách o člověku. In Ve službách archeologie IV. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, Archeologický ústav AV SR Nitra, 2003. s. 248-262, 15 s. ISBN 80-7275-041-0.
 21. KLÍMA, Miloš, Pavel SLAVÍČEK a Martin ŠÍRA. Praktická ukázka nového konstrukčního řešení plazmové tužky. In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře 2003 v Brně. Brno: Technické muzeum, 2003. s. 87-90. ISBN 80-86413-12-8.
 22. 2002

 23. MACHÁČEK, Jiří. Die neue Funde der ältesten verzierten frühslawischen Keramik in Mähren. In Frühe Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. 1. vyd. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2002. s. 177-181. ISBN 961-6169-22-X.
 24. 2000

 25. MACHÁČEK, Jiří. K absolutní a relativní chronologii keramiky středodunajské kulturní tradice na jižní Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 5, Řada archeologická, Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, 1, s. 25-56. ISSN 1211-6327.
 26. KAZDOVÁ, Eliška. La decorazione della ceramica dipinta Morava. Ľ insediamento di Těšetice-Kyjovice. In Prime terrecotte dal cuore delľ Europa (V. Kruta, - M. Lička, eds.). Castello di Spezzano: Kronos BY Editions, 2000. s. 103-112. ISBN 2-910652-11-4.
 27. KAZDOVÁ, Eliška, Inna MATEICIUCOVÁ a Jaroslav PEŠKA. Olomouc-Slavonín (I) Sídliště kultury s vypíchanou keramikou. 1. vyd. Olomouc: ARF 2, 2000. 209 s. ISBN 80-85037-21-1.
 28. 1999

 29. DAPECI, Alena. Klinické zkušenosti s hydrotermální keramikou. 1999. vyd. Plzeň: Facultas Medica Pilsensis, 1999. 1 s. ISBN N.
 30. 1998

 31. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Possibilities of use of acoustic emission produced by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Editors: Krakovská E., Ružičková S. In KRAKOVSKÁ, Erika a Silvia RUŽIČKOVÁ. Proceedings of the XIVth seminar on atomic spectrochemistry. 1st ed. Košice (Slovakia): Slovak Metallurgical Society - Metallurgical Faculty, Technical University Košice, Štroffek Publishing Košice, 1998. s. 130-137. ISBN 80-88896-26-6.
 32. MACHÁČEK, Jiří. Studie zur Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition. Slovenská archeológia, Nitra: Archeologický ústav SAV, 1998, XLV, 2, s. 353-418. ISSN 1335-0102.
 33. 1997

 34. KOŠTUŘÍK, Pavel a Jiří MACHÁČEK. Komentář ke "Kodu moravské domácí eneolitické keramiky". In Počítačová podpora v archeologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. s. 47-92. ISBN 80-210-1562-4.
 35. 1996

 36. GREGEROVÁ, Miroslava. Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995, Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1996, III., č. 1, s. 178-179.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 12. 2019 01:03