Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. MOKRÁ, Zuzana, Hana CÍDLOVÁ a Barbora VALOVÁ. Žákovská soutěž ŽIRAFA. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, fakulta ekonomiky a managementu, 2009. 9 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
 2. 2008

 3. HLOŽEK, Martin. Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Libri, 2008. 230 s. Archeologie, geografie, historie a PVH. ISBN 978-80-7277-230-8.
 4. MAN, Stanislav, Emilie VAN DEN BERGE a Milan POTÁČEK. Microwave initiated intramolecular cyclizations of in situ formed azomethine ylide with allylamino group at substituted thiophene. In 4th Summer School "Medicinal Chemistry". Regensburg: University of Regensburg, 2008. s. 224-224.
 5. 2007

 6. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Petr PROCHÁZKA. Analytical-synthetic model of chemistry. Bratislava: Didaktis, 2007. s. 112-120. ISBN 978-80-89160-46-4.
 7. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Petr PROCHÁZKA. Cognitive structure of the plant cell metabolism. 2007. ISBN 978-80-89160-46-4.
 8. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Evaluace výsledků přírodovědně nadaných žáků při jejich účasti v chemických soutěžích. Brno, 2007. 7 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
 9. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (2). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, roč. 16, č. 4, s. 186-187. ISSN 1210-3349.
 10. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Obsahová dimenze kurikula vzdělávání učitelů chemie s přihlédnutím k epistemologickým prvkům. 2007. 12 s. ISBN 978-80-8083-457-9.
 11. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Redoxní děje. Ostrava: Středisko přírodovědců OV – Mar. Hory, 2007. 8 s. ISBN 978-80-254-0119-4.
 12. CÍDLOVÁ, Hana a Pavel GALLE. Společenské karetní hry s chemickou problematikou. Bedrník - časopis pro ekogramotnost. 2007, roč. 5, č. 6, s. 25-27. ISSN 1801-1381.
 13. 2006

 14. CÍDLOVÁ, Hana a Jaromír TOUŠEK. III. Fyzikální chemie. In Chemická olympiáda : 43. ročník : 2006-2007 : školní kolo : kategorie A a E : soutěžní úlohy studijní a praktické části. 1. vyd. Praha: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2006. s. 16-18. Petr Holzhauser. ISBN 80-86784-32-0.
 15. FIALA, Miroslav, Hana CÍDLOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Laboratorní technika - příprava studijního materiálu. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. 4 s. ISBN 80-7231-139-5.
 16. CÍDLOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ a Miroslav FIALA. Laboratorní technika ve výuce učitelství chemie na PdF MU. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě, 2006. 5 s. ISBN 80-7368-244-3.
 17. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Počítač ve výuce laboratorních cvičení z chemie na PdF MU. In Pedagogický software 2006. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 69-71. ISBN 80-85645-56-4.
 18. CÍDLOVÁ, Hana. Princip testu aplikačních dovedností a některé závěry pro obor obecné a fyzikální chemie. In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie : Zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 2006. s. 73-77. ISBN 80-8083-286-2.
 19. GERMANIČOVÁ, Milena a Přemysl LUBAL. Spektrofotometrické stanovení uranu(VI) v přítomnosti uhličitanů a šťavelanů a jeho využití pro speciační analýzu uranu(VI). CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2006, roč. 100, č. 9, s. 821-827. ISSN 0009-2770.
 20. ANDRÝSKOVÁ, Petra a Hana CÍDLOVÁ. Teploměr, tlakový hrnec a škola. Chemické listy. 2006, roč. 100, č. 9, s. 833-837. ISSN 0009-2770.
 21. CÍDLOVÁ, Hana. Využití programu ChemSketch ve výuce. 2006.
 22. CÍDLOVÁ, Hana. Využití videozáznamů ve výuce chemie. Use of Video at Chemistry Education. 2006.
 23. CÍDLOVÁ, Hana a Petra ANDRÝSKOVÁ. Znalosti elementárního učiva obecné a fyzikální chemie mezi gymnazisty. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě, 2006. s. 81-84. ISBN 80-7368-244-3.
 24. POTÁČEK, Milan, Slávka JANKŮ, Jiří DOSTÁL, Eva TÁBORSKÁ, Ctibor MAZAL, Alena PÁLKOVÁ, Jiří ŠIBOR, Zdeněk MORAVEC, Milena URBÁNKOVÁ, Jiří MIKULÁŠEK a Radovan KAREŠ. 3rd International Conference on Microwave Chemistry. 2006.
 25. POTÁČEK, Milan a Jiří DOSTÁL. 3rd International Conference on Microwave Chemistry. Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2006. 80 s. September 3-7, 2006, Brno. ISBN 80-210-4070X.
 26. 2005

 27. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Kompetence učitelů chemie pro ZŠ a SŠ, získané v období jejich pregraduální přípravy. Brno, 2005. 12 s. ISBN 80-85960-92-3.
 28. CÍDLOVÁ, Hana, Ivana BRŇOVJÁKOVÁ, Helena HLAVIČKOVÁ, Hana NOVÁČKOVÁ a Emilie MUSILOVÁ. Motivační úlohy pro výuku chemie s interdisciplinárním zaměřením. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. 9 s. ISBN 80-85960-92-3.
 29. LOSOS, Zdeněk a Hana DOLEŽALOVÁ. Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic). Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft, Wien, 2005, roč. 151/2005, č. 1, s. 83. ISSN 1609-0144.
 30. CÍDLOVÁ, Hana, Michal BŘÍZA, Eva LOMOVCIVOVÁ a Libor ŠKARVADA. Společenské hry jako motivační prostředek ve výuce chemie - interaktivní verze. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. 5 s. ISBN 80-85960-92-3.
 31. BERGEROVÁ, Martina, Michal BŘÍZA, Hana CÍDLOVÁ, Pavel GALLE, Jana HOLÁSKOVÁ, Eva LOMOVCIVOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Emilie MUSILOVÁ a Libor ŠKARVADA. Společenské karetní hry s chemickou problematikou. 2005.
 32. TARABA, Jan a Zdirad ŽÁK. The 2005 Younger European Chemists Conference - Brno 2005. 2005.
 33. CÍDLOVÁ, Hana. Základy fyzikálního a chemického učiva - chemická část. 2005.
 34. ŠIBOR, Jiří. Základy fyzikálního a chemického učiva probudoucí učitele 1. stupně základních škol. In Aktuální otázky výuky chemie 15. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 507-510. ISBN 80-7041-511-8.
 35. 2004

 36. ŠIBOR, Jiří, Hana CÍDLOVÁ a Luděk JANČÁŘ. Algoritmus řešení úloh z organické chemie. In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. s. 192-193, 236 s.
 37. HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Bryophyte and vascular plant responses to base-richness and water level gradients in Western Carpathian Sphagnum-rich mires. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2004, roč. 39, č. 4, s. 335-351, 16 s. ISSN 1211-9520.
 38. FOLTÝNOVÁ, Radana a Antonín PŘICHYSTAL. Cenozoic basaltic volcanism of northern Moravia and Czech part of Silesia. In International Workshop "Basalts 2004", Abstracts Volume and Excursion Guide. Wroclaw: ING PAN, 2004. s. 12-13.
 39. JANČÁŘ, Luděk, Lucie SICHOVÁ, Hana CÍDLOVÁ a Jiří ŠIBOR. COMENIUS 2004 - Integrovaný výukový systém pro základní a střední školy. In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. s. 98-99, 236 s.
 40. KUČERA, Jan, Marek SLOBODNÍK a Petr SULOVSKÝ. Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM Brno, 2004, roč. 89, č. 1, s. 103-119. ISSN 1211-8796.
 41. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ a Eva LOMOVCIVOVÁ. Chemie kolem nás - pexeso na počítačové síti Internet. In Mezinárodní seminář Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 233-237. ISBN 80-7041-198-8.
 42. HLAVÁČ, Juraj, Jiří ZIMÁK a Jindřich ŠTELCL. "Jeskynní hlíny" zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater. In Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň". Liptovský Mikuláš-Žilina: Správa slovenských jaskýň, 2004. s. 89-94. ISBN 80-8064-201-X.
 43. CÍDLOVÁ, Hana. Obecná, anorganická a fyzikální chemie - využití e-learningu ve výuce. In Sborník příspěvků ze setkání SCO 2004: E-learning přichází. Brno: MU v Brně, 2004. s. 69-71. ISBN 80-210-3409-2.
 44. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ, Eva LOMOVCIVOVÁ a Emilie MUSILOVÁ. Pexeso a kvarteto jako motivační prvek v chemii. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN a Fortuna, 2004, roč. 13, č. 4, s. 183-185. ISSN 1210-3349.
 45. CÍDLOVÁ, Hana, Eva LOMOVCIVOVÁ a Martina BERGEROVÁ. Společenské hry jako alternativní motivační prostředek v chemii. In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2004. s. 38-40. ISBN 80-7231-116-6.
 46. LOMOVCIVOVÁ, Eva, Emilie MUSILOVÁ, Luděk JANČÁŘ a Hana CÍDLOVÁ. Společenské hry s chemickou problematikou. In Mezinárodní seminář Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 138-143. ISBN 80-7041-198-8.
 47. LOMOVCIVOVÁ, Eva, Luděk JANČÁŘ, Jiří ŠIBOR a Hana CÍDLOVÁ. Společenské hry v chemii. In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. s. 140-141.
 48. 2003

 49. LOMOVCIVOVÁ, Eva a Hana CÍDLOVÁ. Hrajeme si v chemii. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003. s. 33-33.
 50. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Práce s algoritmy ve výuce chemie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 15 s. ISBN 80-7042-960-7.
 51. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Práce s talentovanými žáky na gymnáziu – výuka chemie. Brno: Česká pedagogická společnost, 2003. 13 s. ISBN 1211-4669.
 52. NAVRÁTIL, Vladislav, Jiřina NOVOTNÁ a Milan SOLDÁN. Projektová výuka fyziky, matematiky a chemie na PdF MU Brno. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. I. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2003. s. 62 - 67. ISBN 80-7082-954-0.
 53. SICHOVÁ, Lucie, Luděk JANČÁŘ a Hana CÍDLOVÁ. Půda - interdisciplinární výukový systém na síti Internet. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003. s. 49 - 49. ISBN 80-7231-105-0.
 54. ZIMÁK, Jiří, Zdeněk LOSOS, Pavel NOVOTNÝ, Petr DOBEŠ a Jana HLADÍKOVÁ. Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. Journal of the Czech Geol. Soc. Praha: Czech Geol. Soc., 2003, roč. 47, 3-4, s. 111-122. ISSN 1210-8197.
 55. KOPA, Dušan a Bohuslav FOJT. Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika). Časopis Slezského zemského muzea, série A. Opava: Slezské zemské muzeum, 2003, roč. 52, č. 3, s. 193-206, 18 s. ISSN 1211-3026.
 56. LOSOS, Zdeněk a Anton BERAN. Water traces and chemistry of cassiterites. Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft, Wien, 2003, roč. 148/2003, č. 1, s. 208-209. ISSN 1609-0144.
 57. 2002

 58. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Formy práce s talentovanými studenty gymnázia ve výuce chemie. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2002. 17 s. ISBN 80-72310-90-9.
 59. MATOUŠEK, Jiří. Kořeny a rané tradice vysokoškolské výuky chemie v Brně. In 54. sjezd chemických společností. Brno: 54. sjezd chemických společností, 2002. s. 1.
 60. ŠTELCL, Jindřich a Jiří ZIMÁK. Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu. In Sborník III. vědecké konferewnce s mezinárodní účastí. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, Slovenská speleologická společnost, 2002. s. 100-103. ISBN 80-8064-145-5.
 61. JANČÁŘ, Luděk, Hana CÍDLOVÁ, Radek GALÁŠ a Emilie MUSILOVÁ. Motivační úlohy typu chemický text. Chemické listy. Praha: Česká chemická společnost, 2002, roč. 96, č. 6, s. 455. ISSN 0009-2770.
 62. BUDIŠ, Josef. Videopokusy ve výuce chemie. první vydání. Trnava: Trnavská univerzita Pedagogická fakulta, 2002. 4 s. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnavi. ISBN 80-89074-47-2.
 63. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN a Jan ŠVANCARA. Zulová Batholith: a post-orogenic, fractionated ilmenite-allanite I-type granite. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Czech Geological Society, 2002, roč. 47, 1-2, s. 35-45. ISSN 1210-8197.
 64. 2001

 65. NOVOTNÁ, Jiřina. Aplikace matic v chemii. In Aktuální otázky výuky chemie X. I. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2001. s. 108-110. ISBN 80-7041-304-2.
 66. SOLDÁN, Milan a Vladislav NAVRÁTIL. Energie chemické vazby. In DIDFYZ 2000. 1. vyd. Nitra 2001: Katedra fyziky FPV UKF Nitra, 2001. s. 185-191. Ciele vyučovania v novom miléniu. ISBN 80-8050-387-7.
 67. NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzika a chemie - zkušenosti z výuky. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2001. 3 s. Aktuální otázky chemie. ISBN 80-7041-304-2.
 68. STEHLÍK, Marek. Multimediální technologie ve výuce chemie. In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. s. 164-167, 3 s. ISBN 80-7042-817-1.
 69. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Výuka chemie u talentovaných žáků. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. 13 s. ISBN 80-7042-817-1.
 70. 2000

 71. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN a Petr SULOVSKÝ. Petrology and Mineralogy of U-, Th-, and Zr-rich alkali feldspar syenite (nordmarkite) from Moldanubicum. In Abstrakty Mineralogicko-petrologického sympozia Magurka 2000. Bratislava: GÚ SAV, 2000. s. 42.
 72. FOJT, Bohuslav, Václav VÁVRA a Miroslav NEPEJCHAL. Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník. Acta Mus.Moraviae, Sci. geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2000, roč. 85, č. 1, s. 91-95.
 73. 1999

 74. DOSTÁL, Jiří, Petr KAPLAN, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Ingrid WILHELMOVÁ. Semináře z lékařské chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 124 s. ISBN 80-210-2042-3.
 75. VÁVRA, Václav, Bohuslav FOJT a Dušan KOPA. Skarnoidní hornina z obřích skal v Hrubém Jeseníku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, ČgÚ, 1999. 2 s. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1998. ISBN 80-210-2109-8.
 76. 1998

 77. ČERNÁ, Břetislava a Eduard HOFMANN. Bariéry v nás. In Aktuálne problémy vyučovania chémie v ZŠ a SŠ. 1. vydání. Bratislava: DIDCHEM, 1998. s. 5-6.
 78. ČERNÁ, Břetislava. Integrovaná přírodovědná výuka v terénu. In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 79. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9.
 79. ČERNÁ, Břetislava. Interdisciplinární vztahy přírodovědných předmětů. In Cesty k tvořivé škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 428-430. ISBN 80-210-1938-7.
 80. PEŇÁZOVÁ, Hana. Jednotky fyzikálních a fyzikálně chemických veličin. In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 37-38. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9.
 81. JANČÁŘ, Luděk. Moderní trendy využití počítače v chemii. In Aktuální otázky výuky chemie VIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998. s. 102-104. ISBN 80-7041-003-5.
 82. JANČÁŘ, Luděk. Počítač jako významný didaktický prostředek učitele chemie. In Příprava učitelů chemie. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 23-27. ISBN 80-210-1727-9.
 83. ZIMÁK, Jiří a Václav VÁVRA. Poznámky k nerostnému složení camptonitu z Mariánského údolí u Olomouce. In Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku za rok 1997. první. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 73-75. roč.5. ISBN 80-210-1813-5.
 84. VÁVRA, Václav, Bohuslav FOJT a Dušan KOPA. Rudní akcesorie rul pláště žulovského masívu. In Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. první. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 91-92. roč. 5. ISBN 80-210-1813-5.
 85. 1997

 86. FLORES SANTOS, L., R. CEA OLIVARES, S. HERNANDEZ ORTEGA, RA TOSCANO, V. GARCIA MONTALVO, J. NOVOSAD a JD WOOLLINS. First functionalized diorganotin (IV) derivative containing the imidobis(diphenylselenophosphinate-Se,Se') ligand. The synthesis and X-ray crystal structures of Bu2Sn[{N(SePPh2)(2)-Se,Se'}(2)] and Ph2ClSn[N(SePPh2)(2)-Se,Se'].H2O. J. Organomet. Chem. 1997, roč. 1997, č. 544, s. 37-41. ISSN 0022-328X.
 87. FOJT, Bohuslav, Jana HLADÍKOVÁ, Dušan KOPA, Dagmar KRAUSOVÁ, Petr SULOVSKÝ, Václav VÁVRA, Josef ZEMAN a Jiří ZIMÁK. Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník. Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní. Opava: Slezské zemské muzeum, 1997, roč. 46, č. 3, s. 235-265. ISSN 0323-0627.
 88. GARCIA-MONTALVO, Veronica, Josef NOVOSAD, Petr KILIÁN, JD WOOLLINS, AMZ SLAWIN, PGY GARCIA, M. LOPEZ CARDOSO, G. ESPINOZA PEREZ a R. CEA OLIVARES. Structural diversity of four-co-ordinate metal(II) compounds with the bidentate bis(diphenylselenophosphoryl)amide ligand, [M{N(PPh(2)Se)(2)-Se,Se'}(2)] (M=Sn, Pb, Zn, Cd or Hg). J. Chem. Soc., Dalton Trans. 1997, roč. 1997, č. 6, s. 1025-1029. ISSN 0300-9246.
 89. 1996

 90. LEICHMANN, J. Brunovistulian ophiolites. In Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy. abstr. Brno-Jeseník: ČGÚ, 1996. s. 1.
 91. JANČÁŘ, Luděk. Počítačová výuka a chemické výukové programy. In Chemický občasník. Brno: Paido, 1996. s. 30-36. Vol. 4. ISBN 80-85931-22-2.
 92. JANČÁŘ, Luděk. Počítačová výuka a její aplikace ve výuce chemie. In Gradace profesní dráhy učitele přírodovědných předmětů. Brno: Paido, 1996. s. 203-210. ISBN 80-85931-21-4.
 93. EBERT, K., Raymundo Cea OLIVARES, G. ESPINOSA PEREZ, M. ESTRADA, Josef NOVOSAD a J. D. WOOLLINS. Ungewohnliche Koordination am Kalium des 18-Krone-6 Komplexes von Tetraphenyldiselenoimidodiphosphinat und der analogen Schwefelverbindung Struktur von 18-Krone-6-Tetraphenyldiselenoimidophosphin. Z. Naturforsch. 1996, roč. 1996, č. 51, s. 1145-1149. ISSN 0932-0784.
 94. 1995

 95. BUDIŠ, Josef, Milan HAMINGER, Luděk JANČÁŘ, Lenka KACETLOVÁ, Gabriela MAČKOVÁ a Bohunka MAREČKOVÁ. Historie chemie slovem a obrazem. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 100 s. ISBN 80-210-1080-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2022 13:29