Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.

  2013

  1. UNGER, Josef a Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013. Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
  2. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
  3. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba. Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
  4. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
  5. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel. In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
  6. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
  7. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
  8. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
  9. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.

  2012

  1. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK a Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 165-166. ISSN 1211-7250.

  2009

  1. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. II. Počátky; III. Přemyslovské město/13. století. In Jihlava (R. Pisková ved. autorského kol.). 1. vyd. Praha: NLN, 2009. s. 25-87, 692-716, 88 s. neuv. ISBN 978-80-7106-551-7.

  2008

  1. KREJSOVÁ, Jana. K obléhání českých a moravských měst ve středověku. Forum urbes medii aevi. Brno, 2008, roč. 5, č. 1, s. 312-335. ISSN 1803-1749.
  2. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Opevnění města Jihlavy v zrcadle archeologie. Forum urbes medii aevi. Brno: Archaia Brno, 2008, V, č. 1, s. 104-121, 17 s. ISSN 1803-1749.
  3. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Miroslav PLAČEK. Opevnění moravských zeměpanských a biskupských středověkých měst. Forum urbes medii aevi. Brno: Archaia Brno, 2008, V, č. 1, s. 6-33, 27 s. ISSN 1803-1749.
  4. LOSKOTOVÁ, Irena a Petr ŽÁKOVSKÝ. Šerm ve středověkém Brně z pohledu jednoho kamnového kachle. Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2008, roč. 1/21, č. 1, s. 375-400. ISSN 0524-689X.
  5. KREJSOVÁ, Jana, Petr VACHŮT a Petr HEJHAL. Válečné konflikty v raně středověkých Čechách a na Moravě. Konfrontace archeologie a písemných pramenů. In Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. Poznań: Stowarzsenie naukowe archeologów polskich Odzial w Poznaniu, 2008. s. 385-412. ISBN 978-83-926211-8-8.

  2007

  1. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981-2006. 1. vyd. Brno: Městský úřad v Brnici; ÚAM FF MU Brno, 2007. 150 s. Edice Vysočiny. ISBN 978-80-239-9340-0.
  2. KREJSOVÁ, Jana. Nastřihnuté hroty šípů z hradu Rokštejna. Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, roč. 2005-2006, M10-11, s. 162-169. ISSN 1211-6327.
  3. BARTLOVÁ, Milena. Strategie vladařské reprezentace Lucemburků na českém trůně. In Slezsko, perla v české koruně. Historie, kultura, umění. Praha: Národní galerie v Praze, 2007. s. 97-114. Kat. výst. ISBN 978-80-7035-337-0.

  2006

  1. BARTLOVÁ, Milena. Naše cizí umění. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 3. ISSN 1210-5236.

  2005

  1. VEČERKA, Radoslav a Helena KARLÍKOVÁ. Vývoj české etymologie v evropském kontextu. Opera Slavica - slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 15, č. 4, s. 40-51. ISSN 1211-7676.

  2004

  1. NEKUDA, Vladimír, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Pavel KOUŘIL. Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. In Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Kláštorisko, n. o. Levoča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. s. 1-626. ISBN 80-7275-049-6.
  2. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Miroslav PLAČEK. Der Feudalsitz in der Siedlungsstruktur des mittelalterlichen Mährens. In Castrum Bene. první. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2004. s. 1-12, 13 s. ISBN 80-88709-75-X.

  2003

  1. BARTLOVÁ, Milena. Vztahy mezi uměním Prahy a Norimberka kolem roku 1420. Umění. Ústav dějin umění AV ČR, 2003, roč. 51/2003, č. 2, s. 99-107. ISSN 0049-5123.

  2002

  1. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Eva ZUMPFE. Rokštejn, mittelalterliche Burg bei Panská Lhota (Stadtgemeinde Brtnice, Mähren). Ergebnisse der archäologischen Forschungen aus den Jahren 1981-2001. In Archaeologia historica 27. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2002. s. 9-20. ISBN 80-7275-031-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2023 22:13