Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ALAJBEG, Ante, Petr DRESLER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ a Michal VÁGNER. Arheološka istraživanja na Otresu 2017. i 2018. godine. Starohrvatska prosvjeta. Split, 2019, roč. 46, č. 2019, s. 189-204. ISSN 0351-4536.
 2. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi: Šedesát let definování standardů v nestandardním prostředí. In Seminář oddělení archeologie středověku Archeologický ústav Praha. 2019.
 3. 2015

 4. DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015). 2015.
 5. 2014

 6. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ a Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 s.
 8. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, č. 4, s. 407-411. ISSN 0323-2581.
 9. 2013

 10. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 11. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Jakub MATOUŠEK, Josef Jan KOVÁŘ, Lubomír PROKEŠ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Jitka ŠTOHANDLOVÁ, Soňa KROLLOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ a Pavel NIKOLAJEV. Terénní prospekce povodí říčky Únanovky/Těšetičky, okr. Znojmo. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 12. 2010

 13. ĎUGA, Martin, Michal POLÁK, Dagmar VACHŮTOVÁ, Jaromír ŠMERDA a Tomáš ZEMAN. Hrubá Vrbka (okr. Hodonín). Přehled výzkumů. Brno, 2010, roč. 51, 1-2, s. 381-383. ISSN 1211-7250.
 14. 2009

 15. SVOBODA, Jiří, Miroslav KRÁLÍK, Věra ČULÍKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Martin NOVÁK, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Daniel NÝVLT a Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ. Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit. Antiquity. York: Antiquity Trust; University of York, 2009, roč. 83, č. 320, s. 282-295. ISSN 0003-598X. doi:10.1017/S0003598X00098434.
 16. KYNCL, Libor a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009. s. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.
 17. 2008

 18. ŠKRDLA, Petr, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Daniel NÝVLT, Martin VLAČIKY, Alena ROSZKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Boršice (k.ú.Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. Brno, 2008, roč. 49, 1-2, s. 219-225. ISSN 1211-7250.
 19. PŘICHYSTAL, Michal. Brno (k. ú. Bohunice, Nový a Starý Lískovec, okr. Brno-město). Editor Zdeněk Čižmář. In ČIŽMÁŘ, Zdeněk. Život a smrt v mladší době kamenné. Katalog výstavy. Vydání 1. Brno - Znojmo: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2008. s. 50-9, 168-9, 287-90, 16 s. ISBN 978-80-86399-51-5.
 20. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Jan KLÁPŠTĚ. curantibus editae: Tomáš Klír, Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. In Dissertationes archaeologiciae bruneses/pragensesque 4. 1. vyd. Praha: FF UK, 2008. 354 s. ISBN 978-80-7308-251-2.
 21. GOLÁŇOVÁ, Petra. Časný latén na Moravě - stav a perspektivy bádání. In Moravskoslezská škola doktorských studií Seminář . Dissertationes archaeologicae brunenses/pragensesque. Supplementum I. Brno: Masarykova uuniverzita, 2008. s. 139-144. ISBN 978-80-210-4749-5.
 22. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte). Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008, roč. 33, č. 1, s. 9-26. ISSN 0231-5823.
 23. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Pavel KOUŘIL. eds. In Archaeologia historica 33. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008. s. 9-26. ISBN 978-80-7275-076-4.
 24. PLAČEK, Miroslav a Petr OBŠUSTA. Historie hradu Ungersberg neboli Sádek na Třebíčsku. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2008, roč. 40, č. 1, s. 66-81. ISSN 0323-2581.
 25. PLAČEK, Miroslav. Ke vztahu sídel nižší šlechty k jejich hospodářskému zázemí. Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008, roč. 33, č. 1, s. 209-220. ISSN 0231-5823.
 26. PLAČEK, Miroslav a František MUSIL. Páni erbu vrchních pruhů. In Ondřej Felcman – Radek Fukala (ved. aut. kol.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 16-51, 35 s. ed. neuv. ISBN 978-80-7106-949-2.
 27. SVOBODA, Jiří, Věra ČULÍKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Martin NOVÁK, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Daniel NÝVLT a Michaela ZELINKOVÁ. Pavlov (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno, 2008, roč. 49, 1-2, s. 248-254. ISSN 1211-7250.
 28. KYNCL, Libor. Právní regulace vypořádání obchodů na kapitálovém trhu. In Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
 29. VACHŮTOVÁ, Dagmar. Stručný přehled bádání o sídlištích doby římské na Moravě. In Droberjar, E. - Komoroczy, B. - Vachůtová, D. (edd.): Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007). Spisy AÚ AV ČR Brno 37. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky Brno, V.V. I., 2008. s. 23-35. ISBN 80-86023-89-3.
 30. 2007

 31. PŘICHYSTAL, Michal. Brno (k. ú. Bohunice, okr. Brno-město). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2007, roč. 48, č. 1, s. 355-356. ISSN 1211-7250.
 32. GOLÁŇOVÁ, Petra a David PARMA. Doklady časně laténského osídlení ze Sudoměřic. Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2007, roč. 2006, XLVIII, s. 121-131. ISSN 0583-5569.
 33. PŘICHYSTAL, Michal a Dagmar VACHŮTOVÁ. Eine Siedlung aus der frühen Völkerwanderungszeit in Rajhradice, Bez. Brno-Land. In Tejral, J. (Hrsg.): Barbaren im Wandel. Beiträge zur Kultur- und Identitätsumbildung in der Völkerwanderungszeit. 1. vyd. Brno: AÚ AV ČR, 2007. s. 307-320. ISBN 80-86023-87-7.
 34. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. 2. vyd. Praha: Libri, 2007. 767 s. ISBN 978-80-7277-338-1.
 35. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Dodatky. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 128 s. ISBN 978-80-7277-339-8.
 36. GOLÁŇOVÁ, Petra. Několik poznámek k výzdobným motivům na kolkované keramice v Pomoraví. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2007, roč. 2006, č. 16, s. 125-143. ISSN 1211-8338.
 37. VACHŮTOVÁ, Dagmar. Sídliště z pozdní doby římské v Kostelci na Hané - Kozí bradě. In Archeologie barbarů 2006, Sborní příspěvků z II. protohistorické konference, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007. s. 395-432. ISBN 978-80-86260-73-0.
 38. PLAČEK, Miroslav. Sobůlky (Z dějin Kyjovska, jeho šlechtických rodů a sídel ve středověku). Kyjovsko. Kyjov: Muzeum Kyjov, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 34-38. ISSN 1802-128X.
 39. PLAČEK, Miroslav. Strážnický hrad, jeho úloha a místo ve vývoji moravských hradů. In Okolo Strážnice, sborník Městského muzea ve Strážnici. 1. vyd. Strážnice: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici, 2007. s. 17-21.
 40. 2006

 41. DRESLER, Petr. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 2006.
 42. PŘICHYSTAL, Michal a Petr KOS. Doba halštatská. Editoři Miloš Čižmář a Kateřina Geislerová. In Výzkumy - Ausgrabungen 1999-2004. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, příspěvková organizace, 2006. s. 49-54. ISBN 80-86399-22-2.
 43. PLAČEK, Miroslav. Dvě méně známé tvrze na moravském břehu Odry. Archaeologia historica. Brno: MVS Brno, ÚAM FF MU v Brně, AÚ AV ČR v Praze a v Brně, AÚ SAV v Nitře, Město Chrudim, RM v Chrudimi, 2006, roč. 31, č. 1, s. 249-258. ISSN 0231-5823.
 44. PODBORSKÝ, Vladimír. Ještě jednou k osadě lidu velatické kultury v Lovčičkách. Editoři: Čižmář MiLoš; Stuchlík, Stanislav. In ČIŽMÁŘ, Miloš a Stanislav STUCHLÍK. Pravěk Nová řada 14. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. s. 147-162. ISBN 80-86399-25-7.
 45. JORDÁNKOVÁ, Hana a Irena LOSKOTOVÁ. K předlokačnímu osídlení Brna. Archaeologia historica. Brno: MVS, AÚ AV ČR, ÚAM FF MU, 2006, roč. 1/31, č. 1, s. 119-130. ISSN 0231-5823.
 46. ŠABATOVÁ, Klára. K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě. In Pravěk. Nová řada 14. Brno: Ústav archeologické památkové péče v Brně, 2006. s. 101-122. ISBN 80-86399-25-7.
 47. PŘICHYSTAL, Michal. Kuřim (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2006, roč. 47, č. 1, s. 108. ISSN 1211-7250.
 48. KUČA, Martin, Josef KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ a Antonín PŘICHYSTAL. Lelekovice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2006, roč. 47, č. 1, s. 108-108. ISSN 1211-7250.
 49. PŘICHYSTAL, Michal. Měnín (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2006, roč. 47, č. 1, s. 144-145. ISSN 1211-7250.
 50. PLAČEK, Miroslav a Peter FUTÁK. Páni z Obřan. Musil, František - Úlovec Jiří. In Brno v minulosti a dnes 17. Brno: Magistrát města Brna, Archiv města Brna, 2006. s. 13-56. ISBN 80-902931-7-4.
 51. PŘICHYSTAL, Michal. Rousínov (okr. Vyškov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2006, roč. 47, č. 1, s. 148, 160, 168, 3 s. ISSN 1211-7250.
 52. PŘICHYSTAL, Michal. Střelice (k. ú. Střelice u Brna, okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2006, roč. 47, č. 1, s. 114. ISSN 1211-7250.
 53. 2005

 54. VACHŮTOVÁ-VÍCHOVÁ, Dagmar. Brněnsko v době římské. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 8-9, č. 1, s. 113-191. ISSN 1211-6327.
 55. KLAPKA, Pavel a Stanislav MARTINÁT. Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850 - 2001). Opera Corcontica. Vrchlabí: Správa KRNAP, 2005, roč. 42, č. 1, s. 139 - 152, 13 s.
 56. KUČA, Martin a Josef KOVÁŘ. Nové doklady pravěkého osídlení u Chudčic, okres Brno-venkov. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005, LVII, č. 2, s. 200-202. ISSN 0323-2581.
 57. NOVÁK, Miroslav. Pozdně halštatské sídliště v Neznášově, okres Náchod. In Zpravodaj Muzea východních Čech. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2005. s. 142-182, 40 s. ISBN 80-85031-49-3.
 58. BLÁHA, Radek a Jiří SIGL. Změny osídlení v okolí Hradce Králové v době hradištní. In Archeologie doby hradištní v Čechách. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2005. s. 7-28. ISBN 80-7247-044-2.
 59. PODBORSKÝ, Vladimír a Eliška KAZDOVÁ. 2.1. Osada a pohřebiště lidu s lineární keramikou. In Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005. s. 73-80. bez názvu, svazek 1. ISBN 80-210-3676-1.
 60. 2004

 61. VLASATÍKOVÁ, Petra. Časně laténské osídlení lokality Polešovice - "Nivy" (okr. Uherské Hradiště). Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2004, roč. 2002, č. 12, s. 153-186. ISSN 1211-8338.
 62. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Miroslav PLAČEK. Der Feudalsitz in der Siedlungsstruktur des mittelalterlichen Mährens. In Castrum Bene. první. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2004. s. 1-12, 13 s. ISBN 80-88709-75-X.
 63. ŠABATOVÁ, Klára. Doklad kultu nebo výrobního zařízení? Ke střední době bronzové na sídliti v Přáslavicích. In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 307-315. ISBN 80-210-3381-9.
 64. ČAPKA, František. K úloze Osidlovacího úřadu v počáteční fázi znovuosídlení pohraničních oblastí českých zemí. In Řada společenských věd č. 20, Sborník Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 101-110. ISBN 80-210-3555-2.
 65. BEJČEK, Josef. Narovnání. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2004, Roč. 34, č. 4, s. 17-27. ISSN 1210-6348.
 66. VOKÁČ, Milan. Nové výšinné a opevněné lokality z eneolitu na jihozápadní Moravě. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2004. s. 257-270, 13 s. ISBN 80-86756-02-5.
 67. KAZDOVÁ, Eliška. Osídlení lidem s keramikou vypíchanou na Znojemsku. In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 55-70. ISBN 80-210-3381-9.
 68. CHVOJKA, Ondřej a Jan MICHÁLEK. Sídelní areály střední doby bronzové u Radčic-Vodňan. -. -. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2004. 168 s. Archeolog. výzkumy v jižních Čechách - Suppl. 2. ISBN 80-86260-40-2.
 69. JUCHELKA, Jiří. Sídlišt lužické kultury ve Velkých Hošticích. In Popelnicová pole a doba hlaštatská. Ceské Budjovice: Jihieské muzeum v eských Budjovicích, 2004. s. 251 264, 14 s. ISBN 80-86260-37-2.
 70. KUČA, Martin, Eliška KAZDOVÁ a Antonín PŘICHYSTAL. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Brně-Žebětíně. Poznámky k fázi Ib kultury s MMK v brněnské kotlině. In Pravěk Nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2004. 53 s. ISBN 80-86399-18-4.
 71. FRÖHLICH, Jiří a Ondřej CHVOJKA. Sídliště z mladší a pozdní doby bronzové v Čížové u Písku. In FRÖHLICH, Jiří a Jaroslav JIŘÍK. Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z VIII. konference 22. - 24. 9. 2004. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2004. s. 127-165, 38 s. ISBN 80-86260-37-2.
 72. 2003

 73. VÍCHOVÁ, Dagmar. Sídliště z mladší doby římské v Brně-Starém Lískovci. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2003, roč. 2002/12, č. 12, s. 271-318. ISSN 1211-8338.
 74. 2002

 75. ŠABATOVÁ, Klára a Petr VITULA. Přáslavice. Díly pod dědinou, Kousky a kukličky II. Pohřebiště a sídliště z doby bronzové (katalog). Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2002. 305 s. Archaeologiae regionalis fontes 3. ISBN 80-85037-30-0.
 76. 2001

 77. PŘICHYSTAL, Michal. Archeologické nálezy a lokality na katastru Třebčína (okr. Olomouc). Střední Morava : vlastivědná revue. Olomouc: Memoria, 2001, roč. 12, č. 1, s. 66-84. ISSN 1211-7889.
 78. BARTOŠÍKOVÁ, Zita. Experimentální výstavba paleolitických obydlí. Rekonstrukce a experiment v archeologii. Hradec Králové: Společnost experimentální archeologie HK, 2001, roč. 2, č. 2, s. 77-83. ISSN 1213-1628.
 79. BARTOŠÍKOVÁ, Zita. Prostorová analýza sídliště Pavlov I: Výzkumná sezóna 1971 a 1972. In Ve službách archeologie III. I. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav Akademie věd Slovenské republiky Nitra, 2001. s. 20-24. ISBN 80-7275-029-1.
 80. 2000

 81. FOJTÍK, Pavel. Nové sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou u Lešan na Prostějovsku. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2000, roč. 9, podzim, s. 141-151.
 82. 1999

 83. RAICHOVÁ, Irena. Podstata sociálně vědy aneb proč pro mě bylo důležité bydlet v romské osadě. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 1999, roč. 1998, č. 7, s. 32-35, 64 s. ISSN 1212-070.
 84. 1998

 85. KAZDOVÁ, Eliška. Jana Horáková - Marek Kalábek - Jaroslav Peška: Osada lidu kultury s lineární keramikou v Přáslavicích-Kocourkovci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, XLVII, M 3, s. 101-102. ISSN 1211-6327.
 86. 1997

 87. KAZDOVÁ, Eliška. Poznámky k postlineárnímu neolitu na jihozápadní Moravě. In Z pravěku do středověku. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, Moravské zemské muzeum, 1997. s. 36-41. ISBN 80-85048-72-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 6. 2021 01:50