Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. KHOKHLOVA, Elena. Art-brand in modern production and distribution of music. Acta musicologica, Brno: Ústav hudební vědy FF MU Brno, 2013, Neuveden, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1214-5955.
 2. 2009

 3. STODOLA, Jiří. Hodnota informace : příspěvek k etice, ontologii a estetice infomace. In Šedesát let kybernetiky. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství Cern, 2009. s. 242-258, 16 s. ISBN 978-80-7204-662-1.
 4. ŠKAPA, Radoslav a Eva ŠVANDOVÁ. Tvorba hodnoty v dodavatelsko-odběratelských vztazích a její typy. In Jedlicka, P. Hradecké ekonomické dny 2009. Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 313-319, 7 s. ISBN 978-80-7041-227-5.
 5. 2008

 6. SOUKOPOVÁ, Jana. Hedonic Price Method: Racionality of Usage in the Czech Republic shown on example of surface winning. In Sustainable accounting and reporting on micro-economical and macro-economical level. 2008. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 82-88, 7 s. ISBN 978-80-7395-081-1.
 7. SOUKOPOVÁ, Jana. Metoda hedonického oceňování - racionalita využití v ČR na příkladu povrchové těžby. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 123-128, 6 s. ISBN 978-80-7395-080-4.
 8. SABOLOVIČ, Mojmír. Možnosti implementace managementu znalostí v interním prostředí SMEs. In Sborník z 2. mezinárodní konference PROMĚNY EVROPY 2008. Ostrava: DTO CZ, 2008. 9 s.
 9. SABOLOVIČ, Mojmír. Technology Transfer as Value Ratio Enlargement. European Research Studies, 2008, Volume X, 3-4. ISSN 1108-2976.
 10. STEHLÍK, Antonín. Výzkum investiční činnosti podniků v prostředí české ekonomiky. In VIKTOŘÍK, Tomáš. Vývojové tendence podniku IV. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2008. s. 523 - 539, 16 s. ISBN v tisku.
 11. 2007

 12. CAJTHAML, Martin, Hans Rudigger KAUFMANN a Michael MEIER. Behavioural Branding- The Interdisciplinary Hilti Case. International Journal of Management Cases, 2007, roč. 9/3, č. 4, s. 329-334.
 13. SABOLOVIČ, Mojmír. Metodické aspekty hodnocení přírodních zdrojů. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103-113, 169 s. ISBN 978-80-87139-65-3.
 14. KYNCL, Libor. Value Added Tax (VAT) on electronic services in the Czech republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. s. 365-368, 4 s. ISBN 978-5-9273-1340-2.
 15. ŘEHULKA, Evžen. Zdraví jako hodnota v pojetí učitelek základních škol. In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007. s. 73-79, 7 s. ISBN 978-80-86633-78-7.
 16. 2006

 17. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Obsah vzdělání – vztahy mezi cíli, požadavky a realitou z pohledu ekologické/environmentální výchovy. In Problémy kurikula základní školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 148 -160, 13 s. ISBN 80-210-4125-0.
 18. CAJTHAML, Martin. Principles of Customer Evaluation. In International Customer Behaviour and Retailing Research. 1. vyd. Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2006. s. 86-92, 7 s. ISBN 978-3-8300-2194-0.
 19. 2005

 20. SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 271-278, 8 s. ISBN 80-210-3847-0.
 21. SUCHÁNEK, Petr. Implementace teorie firmy do finanční analýzy podniku. In Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. 1. vyd. Bratislava: EU Bratislava, 2005. s. 73-76, 4 s. ISBN 80-225-2110-8.
 22. SUCHÁNEK, Petr a Eva KUBÁTOVÁ. Měření výkonnosti podniku s využitím teorie sítí. In Výkonnosť organizácie, prístupy k jej meraniu a hodnoteniu. 1. vyd. Poprad: Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS v Bratislave, 2005. s. 232-238, 7 s. ISBN 80-968080-5-2.
 23. MAREŠ, Petr a Ivo MOŽNÝ. The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic. In The Value of Children in Cross-Cultural Perspective. Case Studies From Eight Societies. Lengerich: Pabst, 2005. s. 67-156. ISBN 3-89967-250-X.
 24. STEHLÍK, Antonín. Využití derivátů pro měření efektivnosti investiční výstavby. In Vývojové trendy podniků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 605-614, 10 s. ISBN 80-210-3847-0.
 25. 2004

 26. STEHLÍK, Antonín. Nové metody hodnocení investic. Jurnal of Economics, Bratislava: Slovak Academic Press, 2004, roč. 52/2004, č. 10, s. 1-11. ISSN 0013-3035.
 27. STEHLÍK, Antonín. Nové přístupy k hodnocení investic. In Nová dopravní politika. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 41-48, 7 s. ISBN 80-7194-606-0.
 28. STEHLÍK, Antonín. Teoretické a metodologické aspekty hodnocení investic do síťových odvětví. Dialógy o ekonomike a riadení, Bratislava, 2004, roč. 6, 19/2004, s. 23-28. ISSN 1335-4582.
 29. STEHLÍK, Antonín. Teoretické a metodologické aspekty valuace investic do síťových odvětví. In Podniková ekonomika a management. 1. vydání. Brno: MU v Brně, 2004. s. 367-371, 4 s. ISBN 80-210-3414-9.
 30. CAJTHAML, Martin. Zum Problem des Wertrelativismus. In Glaube und Vernunft. Interdisziplinäres Streitgespräch zur Enzyklika Fides et Ratio. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004. s. 149-161, 13 s. ISBN 3-631-50723-2.
 31. 2003

 32. ČERVINEK, Petr. Investiční strategie. In Sbornik příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: MZLU 2002/3, 2003. s. 30-33, 4 s. ISBN 80-7302-048-3.
 33. 2002

 34. MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte. In Děti, mládež a rodina v období transformace. Brno: Barrister&Pricipal, 2002. s. 157-172. ISBN 80-86598-36-5.
 35. KLAPALOVÁ, Alena. Hodnotové řetězce a hodnotové sítě. In Systémové řízení. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 248-250. ISBN 80-210-2831-9.
 36. STEHLÍK, Antonín. Komplementární vztah k marketingu. In Implementácia marketingových terórií do hospodárskej praxe SR, CR a Polska. 1. vyd. Kosice: Vydavatelstvo Ekonóm, Bratislava, 2002. s. 22-27. ISBN 80-225-1555-8.
 37. 1999

 38. FUCHS, Kamil. Vývoj pojetí ceny v ekonomii. První. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 124 s. Monografie. ISBN 80-210-2035-0.
 39. 1998

 40. DOKULIL, Miloš. Morální hodnoty v současné etice a morálce. In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 61-84, 24 s. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.
 41. 1989

 42. OPEKAR, Aleš. Hodnotová orientace v rockové hudbě I. a II. Opus musicum, Brno, 1989, roč. 21, 4 a 5, s. 105-115 a XVII-XXII. ISSN 00862-8505.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2020 17:17