Publikace autora: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (učo 26854)
 • WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu. info

 • WINKLER, Jiří, Iveta ZELENKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza systému řízení sociálních služeb zabezpečovaných Statutárním městem Brnem. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 111 s. Studie a analýzy pro III. komunitní plán. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Menšiny ohrožené sociálním vyloučením. In Oldřich Matoušek a kol.. Encyklopedie sociální práce. První. Praha: Portál, 2013. s. 405-407, 3 s. ISBN 978-80-262-0366-7. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Sociálne vylúčené rómske zoskupenia a nezamestnanosť ich členov. Prešov (SR): Prešovská univerzita: Prešov, 2011. s. 104-114, 11 s. ISBN 978-80-89356-30-0. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Sociálna pomoc a princípy jej poskytovania na úrovni lokálneho spoločenstva. In Marginalizované skupiny. Zborník vedeckých štúdií k problematike stratégií vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. Košice: Košický samosprávny kraj, 2008. s. 16-22, 7 s. ISBN 978-80-970001-0-3. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Stratégie a politiky územných samospráv pri riešení problému sociálne vylúčených rómskych zoskupení v ČR. In Kvalita života v stratégiách sociálnej práce vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. Prešov: Košický samosprávny kraj a Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. s. 48-55, 7 s. ISBN 978-80-969932-0-8. info

 • VAŠEČKA, Imrich. The Migration on the Roma from Slovakia to the Czech Republic. In On the Move. European Social Work Responses to Migration. První. Roma: Carocci editore, 2008. s. 68-77, 10 s. první. ISBN 978-88-430-4786-4. info

 • VAŠEČKA, Imrich a Diana NEMETHOVÁ. Výchova k tolerancii v základných školách (metodická príručka). první. Bratislava: ZORA, 2007. 112 s. ISBN 978-80-969711-8-3. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Policies of Social Inclusion of the Roma at the National and Local Levels in the Czech Republic. In The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. první. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 207-227, 21 s. ISBN 80-87029-06-2. info

 • NAVRÁTIL, Pavel a Imrich VAŠEČKA. Diferenciace podle etnické příslušnosti. 1. vyd. Praha: MPSV, 2004. 17 s. Svazek II. Dílčí studie. ISBN 80-86552-87-X. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Koncepcia rómskej integrácie - problémy a možnosti jej riešenia. In Šimíková, I., Vašečka, I. a kol. Mechanizmy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje jejich integrace. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 147-163, 17 s. Sociologie a média. ISBN 80-7364-009-0. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Princípy sociálnej pomoci vo vzťahu k rómskemu etniku na úrovni lokálneho spoločenstva. In Sirovátka, T., (ed). Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. První. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown, 2004. s. 163-181, 19 s. Edice Rubikon, sv. 9. ISBN 80-210-3455-6. info

 • VAŠEČKA, Imrich a Martina VELDOVÁ. Vybrané příklady dobrých praxí při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit. In Šimíková, I., Vašečka, I. a kol. Mechanizmy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje jejich integrace. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 179-204, 26 s. Sociologie a média. ISBN 80-7364-009-0. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Group strategies of local communities in Slovakia facing social threats. In Smith Simon, (ed). Local Communities and Post - Communist Transformation. Czechoslovakia, the Czech Republic and Slovakia. První. London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & Francis Group, 2003. s. 223-244, 22 s. BASEES/Russian and East European Studies, 3. ISBN 0-415-29718-4. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Postavenie žien - vedeckých pracovníčok v SAV podľa vybraných statusových charakteristík (rámcová analýza štatistických dát podľa stavu vo februári-apríli 2002). In Sedová, T., (ed.). Ženy a veda v SAV. První. Bratislava: VEDA, 2003. s. 45-60, 16 s. č. 5. ISBN 80-224-0769-0. info

 • VAŠEČKA, Michal a Imrich VAŠEČKA. Recent Romani Migration from Slovakia to EU Member States: Romani Reactions to Discrimination or Romani Ethno-Tourism? Nationalities Papers, London: Carfax Publishing, 2003, Vol31/2003, NO. 1, s. 27-45. ISSN 0090-5992. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Roma Migration from Slovakia. In Vašečka, M., Jurásková, M., Nicholson, T., (eds), 2003. Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. Bratislava: Institute for Public Affairs. První. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. s. 457-474, 18 s. Slovakia in Motion. ISBN 80-88935-46-6. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Social stratification and cohesion of society. In Mesežnikov, Grigorij, Kollár, Miroslav, Nicholson, Tom, (eds.). Slovakia 2002. A Global Report on the State of Society. První. Bratislava: Institut for Public Affairs, 2003. s. 559-572, 14 s. Slovakia in Motion. ISBN 80-88935-44-X. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Sociálna súdržnosť, sociálne vzťahy, sociálna štruktúra. In Gál, Fedor, Mesežnikov, Grigorij, Kollár, Miroslav, (eds.). Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020. První. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003. s. 144-156, 13 s. Pracovné zošity, 3. ISBN 80-88935-42-3. info

 • VAŠEČKA, Imrich. The Roma Issue in Local Social Policy. In Vašečka, M., Jurásková, M., Nicholson, T., (eds), 2003. Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. První. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. s. 181-188, 8 s. Slovakia in Motion. ISBN 80-88935-46-6. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Migrácia Rómov z ČR a SR - príčiny a potreba intervencií. In Sirovátka, Tomáš, (ed.). Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. první. Brno: MU FSS, Nakladatelství Georgetown, 2002. s. 227-244. Menšiny, 5. ISBN 80-210-2791-6. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Problematika migrácie Rómov zo Slovenska. In Vašečka, Michal, (ed.). Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. První. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. s. 364-378. Slovensko v pohybe, svazek 5. ISBN 80-88935-41-5. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Rómska problematika v lokálnych sociálnych politikách. In Vašečka, Michal, (ed.). Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. první. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. s. 246-257. Slovensko v pohybe, 7. ISBN 80-88935-41-5. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Sociálna stratifikácia a súdržnosť spoločnosti. In Kollár, Miroslav, Mesežnikov, Grigorij, (eds.). Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti. První. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. s. 735-746. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-40-7. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Utváranie sa problémových rómskych zoskupení v mestách ČR. In Sirovátka, Tomáš, (ed.). Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. první. Brno: MU FSS a Nakladatelství Georgetown, 2002. s. 245-262. Menšiny, 5. ISBN 80-210-2791-6. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Migrácia Rómov zo Slovenska do krajín EÚ - príčiny a podnety. Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2001, roč. 33, č. 5, s. 457-471. ISSN 0049-1225. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Rómovia a dávky sociálnej pomoci. Niektoré postrehy zo Slovenska. In Dávky sociálního státu. Nastavení systému - jeho ekonomická i sociální efektivita a sociální konsekvence pro klienty sociálního státu i společnost. První. Brno: MU FSS, Nakladatelství Georgetown, 2001. s. 158-163. ISBN 80-210-2624-3. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Modern Slovakia - Sociologist s Remarks. In The Borders and National Space in East-Central Europe. První. Lublin: Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej, 2000. s. 187-190. ISBN 83-85854-56-8. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Národnostná politika v Českej a Slovenskej republike. In Národnostní politika v postkomunistických zemích. první. Brno: Masarykova universita, Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2000. s. 127-142, 16 s. ISBN 80-210-2388-0. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Profil a situácia žiadateľov o azyl a potenciálnych migrantov do krajín EÚ zo Slovenskej republiky. In Sociálna a ekonomická situácia potenciálnych žiadateľov o azyl zo Slovenskej republiky. První. Bratislava: International Organization for Migration, 2000. s. 153-186. č. 1. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Srovnávací analýza systému sociální pomoci v České a Slovenské republice po roce 1989. In MIKOVÁ, Markéta. Potůček,M., Radičová,I., (ed.), Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. Vydání první. Praha: Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, 1999. s. 89-132. č. 1. ISBN 80-7184-622-8. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Skupinové stratégie obyvateľov vybraných lokálnych spoločenstiev v situácii sociálneho ohrozenia. In Radičová, I., (ed.), Vieme čo odmietame a vieme čo chceme? Životné stratégie občanov Slovenska. Vydání první. Bratislava: Nadácia S.P.A.C.E., 1998. s. 142-183. č. 1. ISBN 80-967403-6-9. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Transformácia systému sociálnej starostlivosti na systém sociálnej pomoci. In Radičová,I., (ed.), Sociálna politika na Slovensku. Vydání první. Bratislava: Nadácia S.P.A.C.E., 1998. s. 83-124. č. 1. ISBN 80-967403-6-9. info

 • VA�EČKA, Imrich. Obnovenie systému sociálnej pomoci ako problém organizačný a spoločenský. Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1995, roč. 27, 1-2, s. 55-59. ISSN 0049-1225. info

 • VAŠEČKA, Imrich. Rudňany - na konci s dychom. In VAŠEČKA, Michal a Ivana BREIEROVÁ. Sborník z konference s mezinárodní učastí O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 120-126. ISBN 80-210-1245-5. info

 • VAŠEČKA, Imrich a Michal VAŠEČKA. Vznik a vývoj spoločenského problému. In Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Ročník XLIV. 1 vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 35-47. ISBN 80-210-1409-1. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2018 21:30, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému