Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra primární pedagogiky PdF MU, Poříčí 31, Brno
Funkce na pracovišti
 • docent, vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: habilitace, Doc. - obor Pedagogika, PdF MU 2005: doktorské studium, Ph.D. - obor Pedagogika, PdF MU 1992: vysokoškolské studium, Mgr. - obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, PdF MU
Přehled zaměstnání
 • 1995-dosud: PdF MU, asistent, odborný asistent, docent 1994-1995 : ZŠ Řehořova, učitel, 1992-1994 : ZŠ Pastviny, učitel, 1987-1988 : ZŠ Břežany , učitel
Pedagogická činnost
 • didaktika elementárního čtení a psaní, rozvíjení počáteční gramotnosti, inkluzivní vzdělávání na 1. stupni ZŠ, garant pedagogických praxí v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Vědeckovýzkumná činnost
 • výzkumný záměr: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. grantový projekt: Nové přístupy k diagnostice pedagogických dovedností a intervenční zásahy do jejich struktury. grantový projekt: Fakultní cvičný učitel. grantový projekt: Systém odborné spolupráce Pedagogické fakulty s fakultními cvičnými učiteli v praktické přípravě studentů učitelství 1. stupně ZŠ. grantový projekt: Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole.
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 3. 4. 2019 – 5. 4. 2019: Tallinn University, Tallinn, EST
  • Ve výuce jsme vedli přednášku a semináře se studenty oborů Učitelství pro MŠ a Učitelství pro první stupeň ZŠ na dohodnutá témata Vzdělávací systém v ČR a postavení mateřské školy a 1. stupně ZŠ v něm a Strukturované a nestrukturované pozorování výuky jako nástroj výzkumu vyučování a učení v preprimární a primární škole.
 • 17. 4. 2018 – 20. 4. 2018: San Jorge University, Zaragoza, ESP
  • V průběhu pobytu jsme s kolegy z hostitelské instituce řešili problematiku kurikula přípravného vzdělávání učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ v obou zemích. Při jednáních s proděkany pro studium a internacionalizaci jsme také diskutovali možnosti výměnného programu pro studenty i učitele našich oborů, přičemž jsme hledali i cesty k vzájemné spolupráci v oblasti výzkumu a publikačních příležitostí.
 • 3. 10. 2016 – 7. 10. 2016: Matej Bel University, Banská Bystrica, SVK
  • Počet odučených hodin: 8. Typ a metoda výuky: přednáška, semináře. Jazyk výuky: čeština. Obor výuky na zahraniční instituci: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Úroveň výuky: magisterská. Zařazení do programu výuky hostitelské instituce: Didaktika slovenského jazyka a literatúry s praxou. Ostatní činnosti: konzultace možných společných projektů a aktuálních vědeckých projektů na pracovištích.
 • 2. 9. 2014 – 8. 9. 2014: International multidisciplinary scientific conferences on Social Sciences and Arts SGEM, Albena, BGR
  • Na mezinárodní multidisciplinární konferenci jsem prezentoval další výsledky z výzkumného záměru Speciální vzdělávací potřeby žáků v kontextu RVP ZV. Zároveň jsme navázali kontakty s kolegy z některých partnerských fakult, abychom projednali možnosti budoucí spolupráce na multioborových projektech.
 • 18. 3. 2013 – 22. 3. 2013: Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, POL
  • Počet odučených hodin: 5. Typ a metoda výuky: přednáška. Jazyk výuky: angličtina, čeština. Obor výuky na zahraniční instituci: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Úroveň výuky: magisterská. Zařazení do programu výuky hostitelské instituce: Současné přístupy v primární edukaci. Ostatní činnosti: hospitace v seminářích, návštěva základní školy, konzultace možných společných projektů a aktuálních vědeckých projektů na pracovištích.
 • 17. 9. 2012 – 21. 9. 2012: University of Cadiz, Cádiz, ESP
  • Aktivní účast na evropské konferenci o pedagogickém výzkumu, kterou ve spolupráci s cádizskou univerzitou pořádala evropská asociace pedagogické výzkumu European Educational Research Association pod názvem The need for Educational Research to champion Freedom, Education and Development for All.
 • 10. 4. 2012 – 13. 4. 2012: The Private University College of Education of the Diocese of Linz, Linz, AUT
  • Výukový pobyt byl zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti výuky elementárního čtení a psaní u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci přípravy na přednášky a semináře vznikly power-pointové prezentace a pro jednání se zahraničními partnery byly připraveny aktuální publikace z naší pedagogické i vědecké činnosti.Došlo také na konzultace aktuálních vědeckých projektů na pracovištích a možných společných projektů. Konečným výstupem byl návrh na dodatek ke stávající smlouvě Erasmus, který poskytne širší příležitosti k výměně učitelů a studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ mezi oběma fakultami.
 • 14. 11. 2011 – 18. 11. 2011: Comenius University in Bratislava, Bratislava, SVK
  • Počet odučených hodin: 4. Typ a metoda výuky: přednáška. Jazyk výuky: čeština. Obor výuky na zahraniční instituci: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Úroveň výuky: magisterská úroveň. Zařazení do programu výuky hostitelské instituce: Rozvíjení gramotnostních kompetencí. Ostatní činnosti: konzultace možných společných projektů a aktuálních vědeckých projektů na pracovištích.
 • 13. 5. 2011 – 17. 5. 2011: Pedagogical University of Cracow, Kraków, POL
  • Účast na mezinárodní vědecké konferenci na téma Funkcja poznawca w edukaci dziecka – teoria i praktyka. Cílem byla výměna zkušeností z přípravy budoucích učitelů prvního stupně v zemích střední Evropy a také seznámení s probíhajícími výzkumy v jednotlivých zemích v daném oboru. V sekci Tradycja i nowoceszestnost w realizowaniu funkcji poznawczej jsem přednesl příspěvek The Methodological Procedures in Contemporary Teaching of Elementary Reading and Writing in Czech Schools. V rámci pobytu jsme také navštívili partnerské pracoviště Instytut Pedagogiki Przedskolnej i Szkolnej, abychom si vyměnili materiály k přípravě učitelů primární školy a projednali možnosti mezinárodní spolupráce.
Universitní aktivity
 • Tajemník Oborové rady studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU (2003-2012). Člen Akademického senátu PdF MU (2011-2014). Předseda Oborové komise pro obory Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro mateřské školy (2016-dosud).
Ocenění vědeckou komunitou
 • Hlavní organizátor a editor sborníku: Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. Mezinárodní konference konaná na PdF MU dne 24. února 2014. Hlavní organizátor a editor sborníku: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Mezinárodní konference konaná na PdF MU dne 11. června 2012. Hlavní organizátor a editor sborníku: Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Konference s mezinárodní účastí konaná na PdF MU ve dnech 15-16. září 2010 v rámci 4. roku řešení VZ PdF MU "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání". Hlavní organizátor a editor sborníku: Pedagogické praxe a oborové didaktiky. Mezinárodní seminář konaný na PdF MU dne 15. října 2008. Hlavní organizátor a editor sborníku: Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Mezinárodní seminář konaný na PdF MU dne 29. listopadu 2006. Hlavní organizátor a editor sborníku: Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Mezinárodní konference konaná na PdF MU dne 9. prosince 2005. Hlavní organizátor: Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Mezinárodní konference konaná na PdF MU v Brně dne 24. února 2004.
Vybrané publikace
 • HAVEL, Jiří, Teresa VICIANOVÁ and Alžběta JURASOVÁ. Začínající učitel na prvním stupni ZŠ v tandemové výuce (Novice teacher in primary school co-teaching). In 30. výroční konference ČAPV. 2022. ISBN 978-80-280-0090-5. URL info
 • HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ and Martina GRYCOVÁ. Začínáme číst a psát. Nová generace (We Start to Read and Write, New Generation). 1st ed. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020, 88 pp. ISBN 978-80-7489-561-6. info
 • HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ and Martina GRYCOVÁ. Už čteme a píšeme sami. Nová generace (We Already Read and Write Ourselves. New Generation). 1st ed. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020, 84 pp. ISBN 978-80-7489-562-3. info
 • HAVEL, Jiří, Lucie GRŮZOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ, Zora SYSLOVÁ and Petra VYSTRČILOVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů Učitelství pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ (Reflection of Preschool and Primary School Teacher Education Graduates on Becoming a Teacher). In Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D., Mgr. Vilém Valkoun, PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D. Prostor pro primární a preprimární pedagogy. Liberec: KPV FP TUL, 2019, p. 27-36. ISBN 978-80-7494-404-8. info
 • HAVEL, Jiří and Petr NAJVAR. Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy: průběžné výsledky (Prospective students of preprimary and primary school teacher education: continuos findigs). In Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8. info
 • BŘEZINOVÁ, Lenka, Martina FASNEROVÁ, Jiří HAVEL, Jan HORÁK, Dagmar SOJKOVÁ and Hana STADLEROVÁ. Živá abeceda. Pracovní učebnice pro 1. ročník základní školy. Vázané písmo (Live Alphabet. Bound Font). 1st ed. Plzeň: Fraus, 2018, 88 pp. ISBN 978-80-7489-362-9. info
 • BŘEZINOVÁ, Lenka, Martina FASNEROVÁ, Jiří HAVEL, Jan HORÁK, Dagmar SOJKOVÁ and Hana STADLEROVÁ. Živá abeceda. Pracovní učebnice pro 1. ročník základní školy. Nevázané písmo (Live Alphabet. Unbound Font). 1st ed. Plzeň: Fraus, 2018, 88 pp. ISBN 978-80-7489-363-6. info
 • HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Olga KUSÁ, Josef LUKAS and Marie NAJMONOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů (Inclusive Education in Undergraduate Teacher Training). Brno: Liga lidských práv, 2016, 61 pp. ISBN 978-80-87414-30-9. info
 • HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK and Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy (Analysis and prospects of shaping physical activity and nutrition programmes for pupils in primary schools). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 227 pp. Tělesná výchova a výchova ke zdraví. ISBN 978-80-210-8463-6. URL info
 • HAVEL, Jiří. Formování inkluzivní didaktiky elementárního čtení a psaní (Shaping Inclusive Didactics of Elementary Reading and Writing). In Hana Filová, Jiří Havel, Jana Kratochvílová (eds.). Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2014, p. 25-34. ISBN 978-80-210-6889-6. info
 • HAVEL, Jiří. Teaching Elementary Reading and Writing Practice in Inclusive School. In SGEM. Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume III, Education and Educational Research. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, p. 855-861. ISBN 978-619-7105-24-7. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B13. info
 • HAVEL, Jiří and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Inclusive Primary Schools in the Czech Republic and Teachers Competencies. In SGEM. Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume III, Education and Educational Research. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, p. 399-403. ISBN 978-619-7105-24-7. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B13. info
 • HAVEL, Jiří and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Maximum Expectation from Pupils - One of the Characteristic Features of Inclusion. Online. In Jesus Garcia Laborda. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 141. Amsterodam: Elsevier Ltd, 2014, p. 331-336. ISSN 1877-0428. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.057. URL info
 • HAVEL, Jiří. Výuka elementárního čtení a psaní na přechodu k inkluzi (Teaching elementary reading and writing in the transition to inclusion). In Jiří Havel. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014, p. 71-112. ISBN 978-80-210-7150-6. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana and Jiří HAVEL. Respect between Pupils and School Staff - One of the Characteristic Features of Inclusion. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2013, vol. 32, No 2, p. 131-140. ISSN 1732-6729. info
 • VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra and Jiří HAVEL. How Students Reflect on Practical Training in the Field of Primary Teaching at Faculty of Education of Masaryk University. Online. In Zehra Özcinar. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 89. Amsterdam: Elsevier, 2013, p. 332-336. ISSN 1877-0428. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.856. URL info
 • HAVEL, Jiří. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky (Education of Pupils with Special Educational Needs as Starting Point of Inclusive Didactics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 150 pp. ISBN 978-80-210-6395-2. info
 • FILOVÁ, Hana, Jiří HAVEL and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Strategie výuky podporující rozvoj učení žáků v inkluzivní primární škole (Teaching Strategies Supporting Development of Pupils` Learning at Inclusive Primary School). In PANČOCHA, K.; VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. Brno: Paido, 2013, p. 173-190. ISBN 978-80-7315-245-1. info
 • HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ and Martina GRYCOVÁ. Začínáme číst a psát (We Start to Read and Write). 1st ed. Plzeň: Fraus, 2012, 87 pp. ISBN 978-80-7238-195-1. info
 • HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ and Martina GRYCOVÁ. Už čteme a píšeme sami (We Already Read and Write Ourselves). 1st ed. Plzeň: Fraus, 2012, 84 pp. ISBN 978-80-7238-197-5. info
 • HAVEL, Jiří. Hodnocení ve výuce elementárního čtení a psaní (Assessment in Teaching of Elementary Reading and Writing). In Jana Kratochvílová, Jiří Havel (eds.). Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, p. 129-135. ISBN 978-80-210-5876-7. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana and Jiří HAVEL. Index for Inclusion in the Czech Primary Schools. Teachers Self-Evaluation in Primary Schools. Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 124 pp. ISBN 978-80-210-5931-3. info
 • HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ and Hana FILOVÁ. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze (Respect as a Prerequisite for Inclusion). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: Masarykova univerzita, 2012, p. 311-319. ISBN 978-80-210-5941-2. info
 • FILOVÁ, Hana, Jiří HAVEL and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace: školní vzdělávací programy a realita výuky (Indicators of Educational Inclusion in the Context of Individualization and Differentiation: School Curriculum and Teaching Reality). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1st ed. Brno: Paido, 2012, p. 71-81. ISBN 978-80-7315-235-2. info
 • HAVEL, Jiří and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Cooperation as one of the Characteristic Features of Inclusion. e-Pedagogium. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2012, IV/2012, No 4, p. 44-58. ISSN 1213-7499. info
 • HAVEL, Jiří. Methodological Procedures in Teaching Elementary Reading and Writing in Contemporary Czech Schools (Procedures in Teaching Elementary Reading and Writing in Contemporary Czech Schools). In Gasiorek, K.; Paśko, I. Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012, p. 338-345. ISBN 978-83-7271-756-6. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana and Jiří HAVEL. Individualizace a diferenciace ve výuce jako základní podmínka pro strategie podporující inkluzi (Individualisation and differentiation in the classroom as a basic condition for strategies supporting inclusion). Online. In Ježková, V. Kvalita ve vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012, p. 358-370. ISBN 978-80-7290-620-8. URL info
 • HAVEL, Jiří and Hana FILOVÁ. Zkušenosti a poznatky učitelů 1. stupně ZŠ z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním (Experience and Knowledge of Primary School Teachers of Teaching Children with Health Disabilities). In Vítková, M.; Opatřilová, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2011, p. 83-94. ISBN 978-80-7315-216-1. info
 • HAVEL, Jiří and Hana FILOVÁ. Příprava studentů oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na inkluzivní prostředí v primární škole (Pregraduate Preparation of Teachers for Inclusion at Primary School). In Doušková, A.; Porubský, Š.; Huľová, Z. Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica: Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB, 2011, p. 94-97. ISBN 978-80-557-0116-5. info
 • HAVEL, Jiří and Hana HORKÁ. Prohlubování integrace pedagogických a psychologických disciplín s oborovými didaktikami v pregraduální přípravě učitelů 1. stupně ZŠ na PdF MU (Deepening Integration of Pedagogical and Psychological Disciplines and Professional Didactics of Pre-service Primary School Teacher Education at the Faculty of Education, Masaryk University). In Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikulární reformy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, p. 155-159. Odborná publikace; čz 2011/229. ISBN 978-80-244-2775-1. info
 • HAVEL, Jiří. Některé aspekty výuky elementárního čtení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Some Aspects in Education of Initial Reading of Pupils with Special Needs). In Adriana Wiegerová; Soňa Vávrová. Učiteľovo myslenie a uvažovanie. Bratislava: Ústav primárnej a preprimárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave, 2011, p. 154-163. ISBN 978-80-89443-10-9. info
 • HAVEL, Jiří and Hana FILOVÁ. Zkušenosti a poznatky škol z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním na 1. stupni ZŠ (Experience and Knowledge of Schools from Education of Pupils with Health Handicap/Disadvantaged in Primary School). In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Brno: Masarykova univerzita, 2011, p. 45-61. ISBN 978-80-210-5709-8. info
 • HAVEL, Jiří and Veronika NAJVAROVÁ. Rozvíjení gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ (Development of the Literacy on the Primary School Level). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 111 pp. ISBN 978-80-210-5714-2. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jiří HAVEL and Hana FILOVÁ. Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ (Analysis of School Education Programmes as a Means of Qualitative Development of Inclusion at Primary School). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 118 pp. ISBN 978-80-210-5779-1. info
 • HAVEL, Jiří. Five-year teacher training of primary school curriculum as a reflection. In Janík, T.; Knecht, P. (Hg./Eds.). New Pathways in the Professional Development of Teachers. 1st ed. Munster: Lit Verlag, 2010, p. 313-319. ISBN 978-3-643-50153-0. info
 • HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ and Lenka BŘEZINOVÁ. Interaktivní učebnice - Slabikář (Interactive Textbook - Primer). 1st ed. Plzeň: Fraus, 2010, 99 pp. ISBN 978-80-7238-647-5. info
 • HAVEL, Jiří, Lenka BŘEZINOVÁ and Hana STADLEROVÁ. Interaktivní učebnice - Čítanka pro 1. ročník základní školy (Interactice Textbook - Reading-Book for 1. Class of Primary School). Plzeň: Fraus, 2010, 64 pp. ISBN 978-80-7238-648-2. info
 • HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ and Lenka BŘEZINOVÁ. Interaktivní učebnice - Živá abeceda (Interactive Textbook - Live Alphabet). 1st ed. Plzeň: Fraus, 2010, 88 pp. ISBN 978-80-7238-629-1. info
 • HAVEL, Jiří and Hana FILOVÁ. Profesionální výkon učitele v inkluzivní primární škole (The Professional Achievement of Teacher in Inclusive School). In Burkovičová, R. (ed.) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2010, p. 365-372. ISBN 978-80-7368-771-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie and Jiří HAVEL. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Inclusive Education in Primary School. Education of Pupils with Special Educational Needs). Brno: Paido, 2010, 101 pp. ISBN 978-80-7315-199-7. info
 • HAVEL, Jiří and Hana FILOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School (Inclusive Education in Primary School). 1st ed. Brno: Paido, 2010, 321 pp. ISBN 978-80-7315-202-4. info
 • HAVEL, Jiří and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Vytváření inkluzivního prostředí na prvním stupni základní školy a důsledky směřující k profesní přípravě budoucích učitelů (Creating inclusive environment on primary schools and its incidence aiming to professional preparation of future teachers). In Príprava učiteľov v procese školských reforiem. Prešov: Prešovská univerzita, 2009, p. 693-699. ISBN 978-80-555-0014-0. info
 • HAVEL, Jiří, Hana HORKÁ and Hana FILOVÁ. Příprava učitelů 1. stupně ZŠ na PdF MU v kontextu školských reforem (Primary school teacher education at the Faculty of Education MU in the context of school reforms). In Príprava učiteľov v procese školských reforiem. Prešov: Prešovská univerzita, 2009, p. 796-802. ISBN 978-80-555-0014-0. info
 • HAVEL, Jiří. Pětileté studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ-zkušenosti a otazníky (Five-years studies of primary teaching-experiences and question-marks). In Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: PdF UP, 2009, p. 83-90. ISBN 978-80-7220-315-4. info
 • HAVEL, Jiří and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Autoevaluace inkluzivního prostředí v základní škole (Self-evaluation of Inclusive Environment at Primary School). In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, p. 127-135. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. info
 • HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Komunikace jako prostředek autoevaluace učitelů v inkluzivní škole (Communication as a Mean of Self-evaluation of Teachers in Inclusive Schools). In BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, p. 97-113, 16 pp. VZ. ISBN 978-80-7315-170-6. info
 • HAVEL, Jiří, Lenka BŘEZINOVÁ and Hana STADLEROVÁ. Čítanka pro 1.ročník základní školy. Do světa příběhů (Reading-book for 1. class of Primary School. Into world of stories). 1st ed. Plzeň: Fraus, 2008, 64 pp. ISBN 978-80-7238-648-2. info
 • HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ and Lenka BŘEZINOVÁ. Živá abeceda. Do světa písmen (Live Alphabet. Into world of letters). 1st ed. Plzeň: Fraus, 2007, 88 pp. ISBN 978-80-7238-629-1. info
 • HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ and Lenka BŘEZINOVÁ. Slabikář. Do světa slov (Primer. Into world of words). 1st ed. Plzeň: Fraus, 2007, 99 pp. ISBN 978-80-7238-647-5. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich and Jiří HAVEL. Kooperující učitel. (Supervising teacher.). Brno: MSD s.r.o., 2006, 129 pp. Pedagogická praxe, číslo svazku 4. ISBN 80-86633-43-8. info
 • HAVEL, Jiří. Pojetí praktické přípravy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Practice Preparation in Study of Teaching for Primary School). In História, súčasnosť a perspektívy učiťelského vzdelávania. Banská Bystrica: PdF UMB, 2005, p. 149-151. ISBN 80-8083-107-6. info
 • HAVEL, Jiří and Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů (Pedagogical Practice and the Development of Future Teachers Professional Competencies). 2005. info
 • HAVEL, Jiří and Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů (Pedagogical Practice of the Pre-gradual Preparation of Teachers). 2004. info

2017/08/14


Životopis: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (učo 2478), verze: čeština(1), změněno: 14. 8. 2017 10:36, J. Havel