Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Elena Krejčová, 26. 11. 1973, Sofie (Bulharsko)
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Filozofická fakulta
  Ústav slavistiky
  Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka
  Erasmus+ Departamental Coordinator – Department of Slavonic Studies, Faculty of Arts
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999: interní postgraduální studium paleoslovenistika a slovanské jazyky doktorka (Ph.D.) doktorská práce: Slovosledné změny v církevněslovanských evangelních památkách bulharských a srbských z 12. a 13. století Ústav slavistiky FF MU
 • 1996: magisterské studium diplomový obor: slavistika se zaměřením na český jazyk a literaturu a bulharský jazyk a literaturu nediplomový obor: anglický jazyk a literatura
 • magistra (Mgr.) - titul přiznán po nostrifikaci bulharského univerzitního diplomu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (1998)
 • Katedra slovanské jazykovědy Fakulty slovanských filologií Sofijské univerzity sv. Klimenta Ochridského (Sofie, Bulharsko)
Přehled zaměstnání
 • od 2006: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky: odborná asistentka
 • od 1999: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, externí lektorka bulharského jazyka
 • od 1999: Gymnázium Židlochovice, profesorka anglického jazyka
 • 1996-1999: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno, doktorské studium 1991-1996: Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského, Fakulta slovanských filologií, resp. Fakulta klasických a nových filologií, Sofie (Bulharsko), magisterské studium
 • 1987-1991: Ruské jazykové gymnázium, Sofie (Bulharsko), studium
Pedagogická činnost
 • bulharština-jazykový kurz, bulharština-praktický jazyk, normativní mluvnice bulharštiny, stylistika bulharštiny, historický vývoj bulharštiny, překladatelský seminář, základy slavistiky, srovnávací studium slovanských jazyků, historický vývoj slovanských jazyků, staroslověnština, bulharská literatura 20. století, současná bulharská literatura
Vědeckovýzkumná činnost
 • Současný bulharský jazyk, komparativní slovanská jazykověda, paleoslavistika a historický vývoj bulharštiny, teorie a praxe překladu, metodika výuky cizího jazyka
 • 2010 – 2012 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: CZ.1.07/2.2.00/07.0468 (Operational program Education for Competitiveness), Masaryk University
 • 2012 – 2015 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: CZ.1.07/2.2.00/28.0041 (Operational program Education for Competitiveness), Masaryk University
 • 10. 2012 – 06. 2015 Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA): CZ.1.07/2.2.00/28.0228 (Faculty of Arts as a workplace of excellent education: Comprehensive innovation of programs and fields of study at the Faculty of Arts with regard to the requirements of the economy)
 • 2014 – Podpora motivujících forem výuky malých filologických oborů strategických pro Českou republiku (MSMT-28791/2014) (Project from the Education Policy Fund of Ministry of Education Support of motivational forms of teaching of small philological branches strategic for the Czech Republic)
 • 2015 – Podpora výuky oborů strategických pro Českou republiku na FF MU (MSMT-32214/2015) (Project from the Education Policy Fund of Ministry of Education Support of motivational forms of teaching of small philological branches strategic for the Czech Republic)
 • 2015 – Stimulace a podpora interdisciplinárního slavistického výzkumu (MUNI/A/1125/2014) (Stimulation and support of the interdisciplinary Slavonic studies)
 • 2016 – проект № 138, финансиран от НИС на СУ „Лексикален минимум за студенти, изучаващи славянски езици“ (Vocabulary Minimum for Students studying Slavic languages, Project No 138, funded by the National Executive Council of Sofia University)
 • 2016 – Проект „Студентски практики“, проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, провеждан от Министерството на науката на Република България в рамките на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (https://praktiki.mon.bg/sp/) Project Student Practices. Phase 1. Operational program Science and Education for Intelligent Growth.
 • 2016 – проект № ДН10/7 „Езикова агресия и общество“ на Фонд „Научни изследвания“ (Project No ДН10/7 “Verbal Aggression and Society“, funded by “Scientific Reseachers Fund“
 • 2017 – Проект № 80.10-22 „Езикът на българските емигранти в Централна Европа“, финансиран от НИС на СУ (Project No 80.10-22 “The language of Bulgarian Immigrants in Central Europe“ funded by the National Executive Council of Sofia University
 • 2018 – Inovace malých strategicky významných oborů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Project from the Education Policy Fund of Ministry of Education Support innovation of small philological branches strategic for the Czech Republic) (MSMT-24481/2018-1)
 • 2018 – проект № КП-06-ОПР-05/4 Медиите, образованието и политиката: национални и европейски измерения на езиковата култура в публичната реч, Номер на договора: КП-06-ОПР -05/4 от 17.12.2018 на Фонд „Научни изследвания“
 • 2019 – Проект № 80-10-65/10.04.2019 Речник на лингвистичните термини за студенти слависти A – Н, финансиран от НИС на СУ
 • 2019 - Výzkum slovanského areálu: generační proměny, číslo MUNI/A/1078/2018 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2019
Mimouniverzitní aktivity
 • Member of editorial board of the proceedings Philologica (Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava)
 • Member of editorial board of the scolarly journal Săvremenna lingvistika, A journal of Sofia University St. Kliment Ohridski, ISSN 2603-4425
 • Court interpreter since 2001 (decision of the Regional Court in Brno dated 27 November 2000, file no. 698/2000)
 • Certified translator accredited by the Embassy of Republic of Bulgaria in Prague, cooperation with the Parliament of the Czech Republic, the Government office of the Czech Republic, the Senate (the Upper House of the Parliament of the Czech Republic), Bulgarian Embassy in Prague, Bulgarian Cultural Institute in Prague, The Supreme Court, the Chief Prosecutor's Office of the Czech Republic, etc.
 • Active member of the Bulgarian minority organization in Brno
 • Member of editorial board of the magazine of the Bulgarian minority in Czechia Roden glas
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2015 - Bulgarian Ministry of Culture award - Award for contribution to popularization of Bulgarian culture around the world
 • 2016 - Bulgarian Academy of Science Award - Аward for significant contribution to the research in the area of Bulgarian studies abroad, for contribution of teaching Bulgarian language to foreigners, for popularization of Bulgarian culture abroad
 • 2016 Government prize Bulgarian Woman of the Year - Nomination for the Czech Republic – prize, given to Bulgarian women around the world, who contribute to the preservation and popularization of Bulgarian culture and traditions
 • 2017 - Bronze medal from the Dean of Faculty of Arts Comenius University, Bratislava, Slovakia - Award for contribution to the good relationship of Slavic Departments in Masaryk University and Comenius University and contribution to the good image of Slovakia around the world.
Vybrané publikace
 • KREJČOVÁ, Elena. Prepodavane na bălgarski ezik kato čužd za naprednali - aspekti i pomoštna literatura. In Sema Dževdžet Kucarova. Părva nacionalna naučna konferencija s meždunarodno učastie "Ezik i nauka". Sbornik dokladi. 1. vyd. Plovdiv: Medicinski universitet – Plovdiv, 2024, s. 37-42. ISBN 978-619-237-129-6. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Regulacija na džendăr korektnata komunikacija v akademična sreda – preporăki i metodičeski dokumenti i tjachnoto priloženie. Balkanistic Forum. Blagoevgrad: International Academic Seminar for Balkanistic Researches and Specialization at the South-Western University "Neophite Rilsky", 2024, roč. 1/33, č. 1, s. 157-167. ISSN 1310-3970. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37708/bf.swu.v33i1.12. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Naadežda STALJANOVA. Ezikova agresija i falšivi argumenti v krizisno političesko obštuvane. Ezikov Svyat. Blagoevgrad: South-West University Publishing House, Faculty of Philology, 2024, roč. 2/2024, č. 2, s. 59-65. ISSN 1312-0484. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v22i2.6. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Uspořádání výstavy a vernisáž - Od Dionýsa k Trifonovi. 2023. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Kreativní práce s jazykem. 2023. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Překlad a jeho výzvy (11 05 2023, Brno). 2023. program konference info
 • KREJČOVÁ, Elena. Prevodat i negovite predizvikatelstva (12. 5. 2023, Brno). 2023. program konference info
 • KREJČOVÁ, Elena. Predmetut Biblejskite tekstove v slavjanski prevodi - predizvikatelstvo kum prepodavatelja i studenta. In Prevodat i negovite predizvikatelstva Brno, 12.5.2023. 2023. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ključovi kompetentnosti na ustnite prevodači ot i na bulgarski ezik. In International Conference Readings in Bulgarian Studies –Szeged 2023 Szeged, Hungary 1 and 2 June 2023. 2023. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Regulacija na gender korektnata komunikacija v akademichna sreda - preporuki i metodičeski dokumenti i tjachnoto priloženie. In XXXII meždunarodna konferencija "Privilegirovani i ošteteni", 20-21 april 2023, Blagoevgrad, Bulharsko. 2023. program konference info
 • KREJČOVÁ, Elena. Predmetut Biblejskite tekstove v slavjanski prevodi - predizvikatelstvo kum prepodavatelja i studenta. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Brno: Masarykova univerzita, 2023, roč. 2023, č. 1, s. 1-5. ISSN 1804-7246. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Naglasi kăm organiziranoto obučenie po bălgarski ezik v diasporata v Čechija. Bulgarski Ezik I Literatura-Bulgarian Language And Literature. Bulharsko: Natsionalno izdatelstvo AZ BUKI, 2023, roč. 65, č. 2, s. 137-145. ISSN 0323-9519. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.53656/bel2023-2-K. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Second Language Acquisition and Some of its Aspects. Chuzhdoezikovo Obuchenie – Foreign Language Teaching. Sofie: National Publishing House, 2023, roč. 50, č. 2, s. 119-127. ISSN 0205-1834. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.53656/for23.201seco. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Dvě brněnské konference věnované překladu a jeho výzvám. Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 86-89. Opera Slavica. ISSN 1211-7676. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/OS2023-2-9. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Prevod na političeski reči - specifiki i predizvikatelstva. In Přednáška pro centrum pro studium mediálních a politických projevů Sofie. 2023. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Praznikut na Trifon Zarezan v Brno. Praga: Asociace bulharských spolků, 2023, s. 19. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Političeska korektnost i frazeologija. In vana Vidović Bolt, Ivana Čagalj, Miroslav Hrdlička. O jeziku zboriti. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Nedi Pintarić Kujundžić. 1. vyd. Zagreb: FF press, 2023, s. 259-264. ISBN 978-953-379-096-1. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Ključovi kompetentnosti na ustnite prevodači ot i na bălgarski ezik. In Farkas Baráthi; Mónika; Majoros, Henrietta. Bălgaristični četenija - Szeged 2023. 1. vyd. Szeged: Szeged university, 2023, s. 255-261. ISBN 978-963-306-968-4. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Săvremennata ezikovedska bălgaristika v Masarikovija universitet v Bărno. Slavjanski dialozi : Spisanie za slavjanski ezici, literaturi i kulturi. Plovdiv: Filologicheskii︠a︡ fakultet pri Plovdivskii︠a︡ universitet Paisiĭ Khilendarski"", 2023, roč. 2023, č. 32, s. 26-34. ISSN 1312-5346. Webová stránka příslušného časopisu. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Language Transfer and Problems of Teaching Bulgarian for Slav Students. Chuzhdoezikovo Obuchenie – Foreign Language Teaching. Sofie: National Publishing House, 2022, roč. 49, č. 1, s. 9-16. ISSN 0205-1834. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.53656/for22.10lang. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Specifics of Teaching Bulgarian as a Foreign Language for Advanced Students. In AATSEEL International Conference, Los Angeles, CA, USA. 2022. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Tlumočení a překlad pro orgány činné v trestním řízení. 2022. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Specifika specializovaného překladu. 2022. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Jak dezinformace ovlivnily slovenskou veřejnost v klíčových událostech posledních dvou let. 2022. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Prevodut i negovite predizvikatelstva. 2022. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. „Slovosăčetanija i ustojčivi izrazi (bălgarski ezik kato čužd za naprednali)“ i podgotovkata na bădeštite prevodači. In Kulatý stůl – Překlad a jeho výzvy 13. 5. 2022, Brno. 2022. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Slovosăčetanija i ustojčivi izrazi (bălgarski ezik kato čužd za naprednali). In Slovosăčetanija i ustojčivi izrazi (bălgarski ezik kato čužd za naprednali). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-87853-79-5. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Na Balkanite njama skrito-pokrito (tajnata v balkanskata frazeologija). In Secret and Public Secret, Balkanistic forum, 19.–20. 5. 2022, Blagoevgrad, Bulgaria. 2022. program konference URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. „Slovosăčetanija i ustojčivi izrazi (bălgarski ezik kato čužd za naprednali)“ i podgotovkata na bădeštite prevodači. Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 1--6, 7 s. ISSN 1804-7246. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena, Nadežda STALJANOVA a Elena RUNEVSKA. Praktikum po bălgarski ezik kato čužd za naprednali (ustojčivi slovosăčetanija i izrazi). In Praktikum po bălgarski ezik kato čužd za naprednali (ustojčivi slovosăčetanija i izrazi). 1. vyd. Sofia: Paradigma, 2022, 207 s. ISBN 978-954-326-484-1. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Na Balkanite njama skrito-pokrito (tajnata v balkanskata frazeologija). Balkanistic Forum. Blagoevgrad: South-West University Neofit Rilski, 2022, roč. 31, č. 2, s. 204-217. ISSN 1310-3970. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37708/bf.swu.v31i2.13. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Vernisáž výstavy Cesta sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků. 2022. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Dobri praktiki pri naučnite publikacii. Ezikov svjat = Orbis linguarum. Blagoevgrad: Jugozapaden universitet Neofit Rilski, Blagoevgrad, Bulgaria, 2022, roč. 20, č. 3, s. 437-440. ISSN 1312-0484. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v20i3.15. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ezikăt po vreme na pandemija i problemi na prevoda. Biblioteka "Meždunaroden filologičeski forum" Sofia, Izdanije na Fakulteta po slavjanski filologii km Sofijski universitet „Sv. Kliment Ochridski”. Sofija: Fakulteta po slavjanski filologii km Sofijski universitet „Sv. Kliment Ochridski”, 2022, roč. 2022. ISSN 2535-1354. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Upražnenija po leksika (bălgarski ezik kato čužd za naprednali). In Upražnenija po leksika (bălgarski ezik kato čužd za naprednali). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0175-9. info
 • KREJČOVÁ, Elena, Mateja KOSI a Kristýna DUFKOVÁ. Tematický slovník češtiny, slovinštiny a makedonštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 138 s. ISBN 978-80-280-0199-5. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Dobri praktiki pri naučnite publikacii. In Săvremenni podchodi za usăvăršenstvane na publikacionnite standarti v naučnite spisanija (21. 10. 2022, Blagoevgrad, Bulharsko). 2022. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Političeska korektnost i frazeologija. In Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme: Pragmatika i frazeologija u komparativnoslavističkom okružju, 6.–9. září 2022, Záhřeb, Chorvatsko. 2022. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Naglasi kăm organiziranoto izučavane na bălgarski ezik v diasporata v Čechija. In „Bălgarskite učilišta v čužbina – laboratorii za săzdavane na standarti po bălgarski ezik kato vtori / čužd ezik za deca i mladeži“ 26.-28.10.2022, Řím – Neapol, Itálie. 2022. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Petr MAINUŠ. Překladatel ve službě společnosti (strasti a slasti profese soudního tlumočníka). FF MU, 2021. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Prevodat i negovite predizvikatelstva - budeštěto na prevodačeskata profesia. In Online přednáška pro studenty slavistiky na Sofijské univerzitě Sv. Klimenta Ochridského (28.05.2021). 2021. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Specializiranite rečnici v pomošt na didaktičeskata rabota săs studenti slavisti. In Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 30. výročia slovakistiky na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii. 2021. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Specializiranite rečnici kato posobija za didaktičeska rabota s čuždestranni bălgaristi. In Obučenieto po bălgaristika zad granica, Melitopolski dăržaven pedagogičeski univesritet "B. Chmelnicki". 2021. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Za obučenieto na studenti slavisti v oblastta na specifikite na leksikografskata rabota. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2021, roč. 28, č. 1, s. 120-123. ISSN 1310-733X. web časopisu info
 • KREJČOVÁ, Elena, Nadezhda STALYANOVA a Elena RUNEVSKA. Praktikum po leksikologija (bălgarski ezik kato čužd za naprednali). In Praktikum po leksikologija (bălgarski ezik kato čužd za naprednali). 1. vyd. Sofija: Paradigma, 2021, 100 s. ISBN 978-954-326-445-2. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Prezentace lexikografické práce studentů Ústavu slavistiky FF MU. In Bulharský institut v Praze, Mezinárodní den překladatelů. Praha: Bulharský institut v Praze, 2021. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Slavjanskite dvuezični rečnici v konteksta na leksikografskata praktika i filologičeskoto obrazovanie. In Jubilejna meždunarodna naučna konferencija „Filologijata – tradicija i predizvikatelstva v novata realnost. 2021. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Tridesetgodišen jubilej na spisanie „Opera slaviCa“ (Čechija) – naučna komunikacija, bădešte i razvitie. Ezikov svjat = Orbis linguarum. Blagoevgrad: Jugozapaden Univ. Neofit Rilski, 2021, roč. 19, č. 3, s. 105-108. ISSN 1312-0484. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v19i3.11. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Family and community memory as a vision for the future. Ivan P. Milev – chronicler and visionary of the Bulgarian village. Balkanistic Forum. Blagoevgrad: South-West University Neofit Rilski, 2021, roč. 30, č. 3, s. 219-228. ISSN 1310-3970. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37708/bf.swu.v30i3.11. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Překlad a jeho specifické výzvy. In Přednáška pro studenty katedry slavistiky UK v Bratislavě, 8. 11. 2021. 2021. URL URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Slavjanskite dvuezični rečnici v konteksta na leksikografskata praktika i filologičeskoto obrazovanie. Lingvistični problemi. Blagoevgrad: Universitetsko izdatelstvo Neofit Rilski, 2021, roč. 2, č. 2, s. 182-188. ISSN 2682-9673. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Prevodăt i negovite predivzikatelstva. 1. vyd. Sofie: Paradigma, 2020, 164 s. Prevodăt i negovite predivzikatelstva. ISBN 978-954-326-414-8. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Rečnik na lingvističnite termini za studenti slavisti. O - JA. 1. vyd. Sofie: Paradigma, 2020, 118 s. Rečnik na lingvističnite termini za studenti slavisti. O - JA. ISBN 978-954-326-425-4. info
 • KREJČOVÁ, Elena. The language of the media in Czechoslovakia before the Velvet revolution and its study. Retorika i komunikacii. Sofie: Institut po retorika i komunikacii, 2020, roč. 43, April 2020, s. 113-123. ISSN 1314-4464. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Některá specifika výuky bulharštiny pro Čechy (s důrazem na grafiku a pravopis). In Area Slavica 3 (Jazyk na hranici - hranice v jazyku). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020, s. 63-69. Area Slavica 3. ISBN 978-80-7599-180-5. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Specifiki na profesijata na sadebnija prevodach v Čehija. Savremenna lingvistika. Sofie: Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ochridského, 2020, roč. 2020, 1/2020, s. 36-41. ISSN 2603-4425. URL CEEOL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Njakoi beležki otnosno văzpriemaneto na ezikovata agresija v săvremennoto obštestvo. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 60-65. ISSN 1310-733X. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ezikovata agresija, svobodata na slovoto i političeskata korektnost. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2020, roč. 2020, č. 1, s. 78-80. ISSN 1310-733X. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Njakoi specifiki pri prepodavane na bălgarski ezik kato čužd (s akcent vărchu leksikata i frazeologijata). Filologičeski forum. Sofie: Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ochridského, 2020, roč. 6, č. 2, s. 22-29. ISSN 2534-9473. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Bulharské texty k překladatelskému semináři. část 3. Novo pomagalo za čuždestranni bulgaristi. Ezikov svjat = Orbis linguarum. Blagoevgrad: Jihozápadní univerzita Neofirta Rilského, Bulharsko, 2019, roč. 17, č. 1, s. 34-40. ISSN 1312-0484. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Frazeologizmi s komponent djavol v bulgarskata publična reč. In SLAVOFRAZ 2019: Percepcia nadprirodzena vo frazeológii, 12.–13. 4. 2019, Bratislava, Slovensko. 2019. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Jazykový obraz světa v prvních překladech do staroslověnštiny. In Jazykový obraz světa v prvních překladech do staroslověnštiny. 2019. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Lexikografska produkcija na brnenskata bulgaristika. In Přednáška pro posluchače Univerzity prof. A. Zlatarova v Burgasu, Bulharsko, 5. 6. 2019. 2019. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Po stupkite na svetite bratja Kiril i Metodij. Praha: Asociace bulharských spolků v ČR, 2019, 1 s. Roden glas. ISSN 2336-5250. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Njakoi beležki za specializiranija prevod. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofie: Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ochridského, 2019, roč. 15, č. 1, s. 106-110. ISSN 1310-733X. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Rečnik na lingvističnite termini za studenti-slavisti (A-N) - bulgarski, češki, polski ezik. 1. vyd. Sofia: Paradigma, 2019, 142 s. Paradigma 1. ISBN 978-954-326-387-5. info
 • KREJČOVÁ, Elena, Mirna STEHLÍKOVÁ DURASEK a Ana PETROV. Tematický slovník češtiny, bulharštiny, srbštiny a chorvatštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2019, 167 s. ISBN 978-80-210-9336-2. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Kouzlo a umění překladu. Cvičebnice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 44 s. ISBN 978-80-210-9400-0. Čítárna Munispace info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3. Cvičebnice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 40 s. ISBN 978-80-210-9398-0. Čítárna Munispace info
 • KREJČOVÁ, Elena. Frazeologija i političeska korektnost. In přednáška pro posluchače Filologické fakulty Univerzity Paisije Chilendarského v Plovdivu. 2019. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Izgubihme li svobodata na slovoto (kakvo šte stane s bulgarskata frazeologija)? In přednáška pro Centrum pro výzkum politických a mediálních projevů. 2019. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulgaristikata v Brno: tradicii, suvremenno sustojanie, perspektivi. In Lora Taseva, Joanna Spassova-Dikova, Mariyana Tsibranska, Blagovest Njagulov, Boyka Mircheva, Ana Luleva, Ivanka Gergova, Snezhana Goryanova. Bălgaristikata v Evropa: nastojašte i bădešte. 1. vyd. Sofie: BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, COUNCiL OF BULGARIAN STUDIES ABROAD, 2019, s. 164-171. ISBN 978-619-01-0531-2. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Izbrani problemi, svurzani sus suzdavaneto na prevodnija češko-bulgarski juridičeski rečnik. Online. In Aleksova, Krasimira; Tiševa, Jovka; Džonova, Marina. Bulgaristični ezikovedski četenija: Materiali ot meždunarodnata konferencija po slučaj na 130-godišninata na Sofijskija universitet "Sv. Kliment Ohridski". 1. vyd. Sofie: Sofijski universitet Sv. Kliment Ohridski, 2019, s. 458-463. ISBN 978-619-7433-31-9. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Frazeologizmi s komponent „djavol“ v bălgarskata publična reč. In Dobríková, Mária. Percepcia nadprirodzena vo frazeológii. Slavofraz 2019. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 209-215. ISBN 978-80-223-5023-5. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Have we lost freedom of speech? Balkanistic Forum. Blagoevgrad: Jugozapaden universitet "Neofit Rilski", 2018, roč. 1, č. 1, s. 285-294. ISSN 1310-3970. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3.. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 177 s. ISBN 978-80-210-8940-2. Čítárna Munispace info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Kouzlo a umění překladu. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 80 s. ISBN 978-80-210-9017-0. Čítárna Munispace info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Chained or Free Words and Thoughts (Linguistic expressions of political correctness). Balkanistic Forum. Blagoevgrad, 2018, roč. 3, č. 3, s. 142-153. ISSN 1310-3970. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Vybrané problémy spojené s tvorbou překladového právnického slovníku (na materiálu bulharštiny a češtiny). In Area Slavica 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018, s. 135-143. Area. ISBN 978-80-7599-008-2. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Cyrilometodějské lexikální dědictví v staroslověnštině. In Přednáška na Katedře slavistiky FF UK. 2018. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Izbrani problemi, svurzani sus suzdavaneto na češko-bulgarskija specializiran rečnik na juridičeskata, ikonomičeskata i obštestveno-političeskata terminologija. In Mezinárodní bulharistická konference k 130. výročí založení Sofijské univerzity S. Klimenta Ochridského, 19. 11. 2018, Sofia, Bulharsko. 2018. Mezinárodní bulharistická konference k 130. výročí založení Sofijské univerzity S. Klimenta Ochridského info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ezikut na juridičeskite tekstove, otrazen v Češko-bulgarskija juridičeski rečnik. In Niševa, Božana. Slovanská lexikografie počátkem 21. století. 1. vyd. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2018, s. 145-152. ISBN 978-80-86420-65-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Bălgaristikata v Bărno: lebedova pesen ili novo načalo? Ezikov svjat - Orbis linguarum. Blagoevgrad, 2018, roč. 16, č. 2, s. 20-24. ISSN 1312-0484. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Mezijazyková interference v slovanském diskurzu a její projevy na morfologické úrovni. In Saša Vojtechová Poklač. PHILOLOGICA LXXVII (Zborník príspevkom z medzinárodnej konferencie Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch, 29. 9. 2017). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2018, s. 63-68. ISBN 978-80-223-4639-9. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Zvezdite v politikata i političeskija ezik. Balkanistic Forum. Blagoevgrad: Jugozapaden universitet "Neofit Rilski", 2017, roč. 2/2017, č. 2, s. 289-293. ISSN 1310-3970. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Transfer i interferencia pri izučavaneto na bulgarski ezik kato čužd ot slavjani. Bulgarski ezik i literatura. Sofija: Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata, 2017, roč. 59, 3/2017, s. 313-320. ISSN 0323-9519. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Svoboda na slovoto i/ili ezikova argesija. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2017, roč. 23, č. 1, s. 34-40. ISSN 1310-733X. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Obučenieto po bulgarski ezik za čuždenci - vse po-kačestveno i po-dostupno. Praha: Asociace bulharských spolků v české republice, 2017, 1 s. Roden glas. ISSN 2336-5250. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Suvremenni bulgarski stihove v Antologija na slavjanskata poezija. Praha: Asociace bulharských spolků v České republice, 2017, 1 s. Roden glas 1/2017. ISSN 2336-5250. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Lužem li kato cigani ili otnovo za bulgarskija publičen ezik - meždu diskriminacijata i političeskata korektnost. Praha: Asociace bulharských spolků v České republice, 2017, 2 s. Roden glas 2/2017. ISSN 2336-5250. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulgarite v Brno. 1. vyd. Praha: Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2017, s. 12-13. Roden glas 3/2017. ISSN 2336-5250. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. The Power of Public Speech. Sofija: Paradigma, 2017, 221 s. ISBN 978-954-326-312-7. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Vybrané problémy spojené s tvorbou překladového právnického slovníku (na materiálu bulharštiny a češtiny). In Area Slavica 2, 3.-4. 10. 2017, Ostrava, Czech republic. 2017. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Mezinárodní bulharistická konference Szeged 2017. Opera Slavica - slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2017, XXVII, č. 4, s. 61-64. ISSN 1211-7676. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulgarističnite četenija v Seged - praznik za bulgaristikata. Filologičeski forum. Sofija: Sofijská univerzita, 2017, roč. 5/2017, č. 5, s. 163-166. ISSN 2367-8119. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Čovekut, virtualnata sreda i svobodata na slovoto. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Univerzitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ochridski, 2017, roč. 23, č. 2, s. 14-19. ISSN 1310-733X. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Aggression and Verbal Aggression. In Balázs L. Gábor, Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta. Bulgaristični četenija : Szeged 2017. Szeged: SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, 2017, s. 193-200. ISBN 978-963-315-365-9. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Detstvoto na stranicite na periodičnija pečat na bulgarskoto malcinstvo v Centralna Evropa. Balkanistic Forum. Blagoevgrad: International Academic Seminar for Balkanistic Researches and Specialization at the South-Western University "Neophite Rilsky", 2016, roč. 25, 1-2, s. 291-296. ISSN 1310-3970. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda MICHAJLOVA-STALJANOVA. Frazeologizmi s komponent "dete" i "bebe" v bulgarski i polski. Balkanistic Forum. Blagoevgrad: International Academic Seminar for Balkanistic Researches and Specialization at the South-Western University "Neophite Rilsky", 2016, roč. 25, 1-2, s. 307-312. ISSN 1310-3970. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Slavjanskijat Vavilon. Za interferencijata meždu slavjanskite ezici. Sofija: Paradigma, 2016, 106 s. ISBN 978-954-326-268-7. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Prevodut i prevodačut na publična reč i duržavnite institucii. In Seminar Prevodut i prevodačut na publična reč i duržavnite institucii, 29.3.2016 Sofie, Bulharsko. 2016. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Česko-bulharská vzájemnost - historie a současnost. In Beseda o česko-bulharské vzájemnosti, 27. 4. 2016, Brno. 2016. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ezikut na juridičeskite textove, otrazen v Češko-bulgarskija juridičeski rečnik. In Slovanská lexikografie počátkem 21.století, 20.-22. 4. 2016, Praha. 2016. mezinárodní lexigrafická konference info
 • KREJČOVÁ, Elena, Nadežda STALJANOVA a Olga SOROKA. Kratuk tematičen rečnik na bulgarskija, češkija, polskija i ukrainskija ezik. 1. vyd. Sofija: Paradigma, 2016, 152 s. Paradigma. ISBN 978-954-326-282-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 144 s. Spisy FF MU, sv. 450. ISBN 978-80-210-8338-7. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Nostalgijata v periodičnite izdanija na bulgarskata diaspora v Centralna Evropa. Еzikov svjat (Orbis Linguarum). Blagoevgrad: South-Western University "Neophite Rilsky", 2016, roč. 2, č. 2, s. 7-12. ISSN 1312-0484. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Transfer i interferencija pri izučavaneto na bulgarski ezik ot slavjani. In Hadžieva, Elena; Vlahova, Radka; Šušlina, Vesela; Bajčeva, Venera; Manova, Reni. Nova praktičeska gramatika na bulgarskija ezik za čuždenci. Sofija: IK Gutenberg, 2016, s. 242-247. ISBN 978-619-176-076-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Kusi li sa na lužata krakata? Komunikacija i manipulacija. In Studentski praktiki - Centur za izučavane na političeska i žurnalističeska reč, 2. 12. 2016. 2016. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Česko-bulharský specializovaný slovník právnické, ekonomické a společensko-politické terminologie. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2016, 174 s. ISBN 978-80-906183-6-7. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Transfer i interferencija v ramkite na nominalnata sintagma (vurhu material ot slavjanskite ezici). Slavistika. Belgrad: Slavističko društvo Srbije, 2016, roč. 20, č. 1, s. 700-705. ISSN 1450-5061. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Kategorijata čislo i problemite na prevoda v slavjanski kontekst. In Kostova-Panajotova, Magdalena; Penčeva, Anželina; Georgiev, Dončo; Nenova, Ljubka. Svetut e slovo, slovoto e svjat. Blagoevgrad: Jugozapaden universitet Neofit Rilski, 2016, s. 417-422. ISBN 978-954-00-0085-5. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Za njakoi osobenosti na gramatičnija rod v bulgarski i češki ezik. In Aleksandrova, Iren; Tiševa, Jovka; Aleksova, Krasimira; Kalinova, Marija; Černokožev, Nikolaj; Osenova, Petja; Božankova, Reneta. Filologičeskijat proekt - krizi i perspektivi. Sofija: Faber, 2016, s. 507-515. ISBN 978-619-00-0463-9. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Za t. nar. neverni prijateli na prevodača v slavjanski kontekst. In Balázs, Gábor; Fakras Baráthi, Mónika; Majoros, Henrietta. Bulgaristični četenija - Szeged 2015. Szeged: Auctores, 2016, s. 189-196. ISBN 978-963-315-313-0. info
 • KREJČOVÁ, Elena. O problematice překladu evropských právních textů. Opera Slavica - slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 2/26, č. 2, s. 77-78. ISSN 1211-7676. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. O chybách při překladu ze slovanských jazyků. Opera Slavica - slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 2/2016, č. 2, s. 75-77. ISSN 1211-7676. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Zornica CVETANOVA CVETKOVA. Prepodavaneto na bălgarski ezik v čužbina - iziskvanija i potrebnosti v novoto hiljadoletie. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2015, roč. 21, č. 4, s. 33-37. ISSN 1310-733X. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Za njakoi vuprosi na slovoobrazuvaneto na sushtestvitelnite imena v kontexta na ezikovata interferencia (sravnitelen pogled vurhu bulgarski i češki ezik). Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2015, roč. 21, č. 1, s. 53-58. ISSN 1310-733X. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulgarskata reč v rečta na bulgarite izvun Bulgaria. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2015, roč. 21, č. 3, s. 106-113. ISSN 1310-733X. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Mirna STEHLÍKOVÁ DURASEK. Zlato li e mulčanieto ili za kakvo mulči periodičnijat pečat na malcinstvata? Balkanistic Forum. 2015, roč. 24, č. 2, s. 193-199. ISSN 1310-3970. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Blended learning - "zlatnata sreda" pri izpolzvaneto na inovacionni tehnologii v universitetskoto obučenie na bulgarski ezik v čuždestrannite universiteti. In István, Lukács; Mihaylov, Kamen. Naučni perspektivi na suvremennata bulgaristika. 1. vyd. Maďarsko: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata, 2015, s. 167-174. ISBN 978-963-12-2873-1. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulgarskata filologija v Brno - tradicii, suvremennost, perspektivi. Bulgaristika Bulgarica. Informacionen bjuletin. Sofija: Bulgarian Academy of Sciences, 2015, roč. 30, č. 30, s. 45-52. ISSN 1311-8544. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Tradicii i suvremenno sustojanie na obučenieto po bulgarski ezik v Masarikovija universitet v Brno. Ezik i literatura. Sofija: Sujuz na filolozite bulgaristi, 2015, Neuveden, 1-2, s. 46-51. ISSN 0324-1270. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Gramatičnijat rod v češki i bulgarski kato iztočnik na ezikova intrferencija. In Mladenova, Marinela; Kuzmova, Mihaela. Slavistikata i bulgaristikata dnes: vuprosi, idei, posoki. Blagoevgrad: UI Neofir Rilski, 2015, s. 93-99. ISBN 978-954-680-976-6. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Výzvy a perspektivy vývoje učebních pomůcek pro tzv. "malé slovanské jazyky v novém tisíciletí (několik poznámek k e-learningu při výuce bulharštiny na Masarykově univerzitě v Brně). In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky: jazyk - literatura - kultura - politika. 1. vyd. Brno: Galium, 2015, s. 375-382. ISBN 978-80-905336-5-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Výuka bulharského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně – „na míru“ a „na klíč“ (některé aspekty výuky „malého“ slovanského jazyka). In Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena a kolektiv. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015, s. 109-114. ISBN 978-80-905336-6-0. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Komparativní pohled na inovační procesy v bulharštině a v češtině. Opera Slavica - slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 3/2015. ISSN 1211-7676. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Za prevoda na njakoi frazeologizmi ot tvorčestvoto na Karel Čapek na bulgarski i srubski. In Žoržeta Čolakova et al. Paisievi četenija. Slavistika, Plovdiv, 29–31 oktomvri 2015. Naučni trudove, tom 53, kn. 1, sb. V, 2015 – Filologija. Plovdiv: Plovdivski universitet, 2015, s. 97-105. ISSN 0861-0029. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby. Lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 270 s. ISBN 978-80-210-6742-4. Digitální knihovna FF MU info
 • KREJČOVÁ, Elena. Mojata Bălgarija. Na staž v Plovdivskija universitet Paisij Hilendarski. In Roden glas. Praha: Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2014, s. 20-21. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Srešta na slovaškija pisatel Michal Hvorecki sus studentite-bălgaristi ot Masarikovija universitet. In Roden glas. Praha: Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2014, s. 22. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Kak se obštuva na bălgarski? In Roden glas. Praha: Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2014, s. 23. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 213 s. ISBN 978-80-210-7086-8. Digitální knihovna FF MU info
 • KREJČOVÁ, Elena. Příručka pro výuku bulharské stylistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 204 s. ISBN 978-80-210-7095-0. Digitální knihovna FF MU info
 • KREJČOVÁ, Elena, Pavel KREJČÍ a Ivo POSPÍŠIL. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě (2014). 2014. info
 • KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014, 702 s. ISBN 978-80-904846-7-2. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Predizvikatelstvata pred novite učebni pomagala po t.nar. "malki slavjanski ezici". In Ivanova, Diana. Ezikova politika v evropejski i nacionalen kontekst. 1. vyd. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2014, s. 135-141. ISBN 978-954-423-947-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Frazeologizmi s komponent Tăpan/baraban v bălgarski ezik. In Dobríková, Mária. Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 180-190. ISBN 978-80-223-3677-2. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Za problemite na prevoda i ezikovata interferencija. In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2014, s. 499-507. ISBN 978-80-904846-7-2. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Lingvistična realizacija na cennostite "ezik" i "pamet" (analiz na spisanie "Roden glas", izdanie na bulgarskata kulturno-prosvetna organizacija v Čehija). In Ličeva, Amelija; Jordanova, Kristina; Kirova, Milena; Stojanova, Nadežda; Osenova, Petja. Ezici na pametta v literaturnija text. 1. vyd. Sofija: Sofijská univerzita, 2014, s. 504-510. ISBN 978-619-00-0111-9. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulharské texty k překladatelskému semináři část 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 139 s. ISBN 978-80-210-7531-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Za da bude dobre razbran v čužbina, politikat trjabva da ostavi prevodača da si svurši rabotata. 1. vyd. Sofija: Paradigma, 2014, s. 203-207. Ezikovi portrteti na balgarskite politici. ISBN 978-954-326-225-0. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Predizvikatelstvata pred novite učebni pomagala po t.nar. malki slavjanski ezici (njakoi beležki za elektronnoto obučenie e-learning po bulgarski ezik v Masarikovija universitet v Brno, Čehija). Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2014, roč. 18, č. 2014, s. 495-504. ISSN 1450-5061. http://www.slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/Slavistika_XVIII_2014.pdf info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ot zdrača i mraka kum svetlinata (analiz na ekspresivnite ezikovi sredstva na bulgarskite periodični izdanija v Čehija. In Gajewska, Ewelina; Matuszek, Angelika; Tomalak, Barbara. O zmierzchu myśli rózne. 1. vyd. Bielsko-Biala: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, 2014, s. 271-277. ISBN 978-83-63713-93-5. info
 • KREJČÍ, Pavel a Elena KREJČOVÁ. Bohemistika a bulharistika mezi Českem a Bulharskem (současnost, problémy a perspektivy). In Penčev, Vladimir. 20 godini „Bohemija klub“. Sofija: Izdatelstvo „Paradigma“, 2014, s. 114-126. ISBN 978-954-326-236-6. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Cyril a Metoděj a velkomoravská misie očima bulharské menšiny v Česku. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 149-157. ISSN 1212-1509. Digitální knihovna FF MU info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulgarskoto malcinstvo v češkija grad Brno. Slavjanski dialozi. Bulharsko: Plovdivski universitet Paisii Hilendarski, 2014, XI, č. 15, s. 57-63. ISSN 1312-5346. info
 • KREJČOVÁ, Elena, Pavel KREJČÍ a Michal PRZYBYLSKI. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 2013. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Morfologična realizacija na ezikovata interferencija (za njakoi problemi pri paralelnoto izučavane na njakolko slavjanski ezika). In Grigorova, M.; Dapčeva, J.; Venkova, V.; Veleva, M.; Savova, S. 50 godini - vrata kăm obrazovanieto i prozorec kăm sveta. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2013, s. 166-170. ISBN 978-954-07-3610-5. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Politická řeč, lidskost v politickém jazyce a politika v lidské mluvě. 1. vyd. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2013, 2 s. ISSN 1213-3612. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Prepodavane na bălgarski ezik na češki studenti paralelno s drug južnoslavjanski ezik (za njakoi problemi na ezikovata interferencija). Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2013, roč. 19, č. 1, s. 44-48. ISSN 1310-733X. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Elektronnoto obučenie po bălgarski ezik kato čužd - nastojašte i perspektivi. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2013, roč. 19, č. 3, s. 90-95. ISSN 1310-733X. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Nové učebnice bulharštiny. In Slovanský jih, roč. 14, č.3, s. 33-34. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2013, s. 33-34. ISSN 1213-3612. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Južnoslavjanskite filologii i balkanistika v Masarikovija universitet v Brno - suvremenno sustojanie, problemi i perspektivi. In Bondarko, Aleksandar; Nikolaev, Sergej; Kucarov, Želinski, Ivan Boguslav; Koritovska, Maložata; Sulejman pur Hashemi, Michaela. Naučni trudove, Plovdivski universitet, Filologičeski fakultet. Plovdiv: Plovdivská univerzita, 2013, s. 271-280. ISSN 0861-0029. info
 • KREJČOVÁ, Elena, Pavel KREJČÍ a Michal PRZYBYLSKI. Výuka jihoslovanských jazyků v Evropě – současnost a perspektivy. 2012. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Jazyk i kuľtura pri obučenii bolgarskomu jazyku kak inostrannomu. In Pavera, Libor; Pospíšil, Ivo a kolektiv. Filologie, areál a praxe: Inovativnost v současných filologických oborech. Sv. II. 1. vyd. Praha: Verbum, 2012, s. 64-67. Inovativnost ve vědě a v praxi ; sv. 2. ISBN 978-80-905177-4-5. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bălgarskite institucii i universitetskoto obrazovanie po bălgarski ezik v Čehija. In Ivanova, Diana. Bălgarska ezikova politika v uslovijata na evropejska integracija i globalizacija. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2012, s. 213-217. ISBN 978-954-423-784-4. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ezikovata interferencija pri prepodavaneto na dva srodni ezika (za njakoi problemi pri izuchavaneto na bălgarski ezik zaedno s drug južnoslavjanski ezik v ramkite na specialnostta Balkanistika v Masarikovija universitet v Brno, Čehija). In Mladenova, M.; Penčeva, A.; Vodeničarov, P. Slavistikata v globalnija svjat. Predizvikatelstva i perspektivi. Blagoevgrad: Universitetsko izdatelstvo "Neofit Rilski", 2012, s. 118-123. ISBN 978-954-680-846-2. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ezikăt na predizbornata kampanija v Bălgarija i Čehija - shodstva i različija. Jubilejni Paisievi četenija. Universitetăt – akademična karta na sveta. Plovdiv, 3–4 noemvri 2011. Naučni trudove, 2011 – Filologija. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2012, roč. 49, č. 1, s. 246-262. ISSN 0861-0029. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Jak komunikujeme v jazyce, aneb Opět o bulharštině. In Slovanský jih, roč. 12, č.1, s. 31-32. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2012, s. 31-32. ISSN 1213-3612. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Izučavaneto na južnoslavjanskite ezici v dnešna Evropa. In Roden glas. Praha: Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2012, s. 20. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Zašto učim bălgarski ezik? In Roden glas. Praha: Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2012, s. 19-20. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Frazémy se somatickým komponentem na stránkách bulharské a české mutace časopisu Cosmopolitan. In Farkas Baráthi Mónika; Majoros Henrietta. Bălgarskijat ezik i literatura v slavjanski i v neslavjanski kontekst. Meždunarodna konferencija, Seged, Ungarija, 28-29 maj 2009. 1. vyd. Szeged: JATEPress, 2011, s. 272-276. ISBN 978-963-306-100-8. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Negativnata kampanija kato sredstvo za srivane na imidža na političeskija protivnik. In Milanov, Vladislav; Michajlova-Staljanova, Nadežda. Ezik, moral, otgovornost. Sbornik v čest na 70-godišninata na profesor doktor na filologičeskite nauki Vasilka Radeva. 1. vyd. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, Centăr za analiz na političeskata i žurnalističeskata reč, 2011, s. 191-200. ISBN 978-954-07-3187-2. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Jazyk a kultura ve výuce bulharštiny pro cizince. In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel; Przybylski, Michal. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2011, s. 270-274. ISBN 978-80-904846-2-7. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Potřebuje Evropská unie překladatele ,malých' slovanských jazyků? In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Evropské areály a metodologie : (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 215-217. ISBN 978-80-210-5434-9. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Specifiki na profesijata na sădebnija prevodač v Čehija. Ezikov svjat = Orbis linguarum. Blagoevgrad: Jugozapaden universitet "Neofit Rilski", 2011, Neuveden, č. 2, s. 169-172. ISSN 1312-0484. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Negativnata predizborna kampanija - pogled kăm ezikovite strategii v češki ezik. Paisievi četenija. Istorija i săvremenno săstojanie na bălgarskija ezik; Obšto i sravnitelno ezikoznanie; Edinadeseti polsko-bălgarski kolokvium, Plovdiv, 26–30 noemvri 2010. Naučni trudove, 2010 – Filologija. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2011, roč. 48, č. 1, s. 206-214. ISSN 0861-0029. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Bulharská menšina v Brně. In Navýchod. Praha: Na východ od Aše, 2011, s. 8-9. ISSN 1214-2522. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena. Proč studujeme bulharský jazyk? Odpovídají studenti Masarykovy univerzity v Brně. In Navýchod. Praha: Na východ od Aše, 2011, s. 22-23. ISSN 1214-2522. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Prepodavaneto na bălgarski ezik kato čužd v slavjanski i neslavjanski kontekst. 2010. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Internetové zdroje pro bulharskou, resp. slovanskou lingvistiku. In Kulihová, Alica; Škvareninová, Oľga. Preklad ako kultúrna a literárna misia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie konanej 3. 10. 2008 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010, s. 75-77. ISBN 978-80-223-2785-5. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Ezik, kultura i ezikova kultura v obučenieto po bulgarski ezik kato čužd. Ezik i literatura. Sofija: Săjuz na filolozite bălgaristi, 2010, LXIII, 3-4, s. 151-153. ISSN 0324-1270. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Zašto učim bălgarski ezik? In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Prepodavaneto na bălgarski ezik kato čužd v slavjanski i neslavjanski kontekst. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2010, s. 85-95. ISBN 978-80-904846-0-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Internet iztočnici za bălgarska lingvistika. In Halyna Myronova, Petr Kalina, Oxana Gazdošová, Olga Lytvynyuk, Jitka Micháliková, Libor Pavlíček. Ukrajinistika - minulost, přítomnost, budoucnost II. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 148-152. ISBN 978-80-210-4964-2. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Na cestě k poznání: sborník k padesátinám profesora Vladimira Penčeva. Opera Slavica - slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 18/3, č. 3, s. 55-56. ISSN 1211-7676. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena a Nadežda MICHAJLOVA-STALJANOVA. Metaforični modeli na pametta v bălgarskija i srăbskija ezik. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2007, XIII, č. 1, s. 24-30. ISSN 1310-733X. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Albánská, bosensko-hercegovská, bulharská, chorvatská, makedonská, slovinská, srbská a černohorská literatura. 1. vyd. Praha: LIBRI, 2001, 683 s. Slovníky spisovatelů. ISBN 80-7277-006-3. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Složni lični i familni imena v bălgarski ezik. Opera Slavica. Brno, 1999, IX, č. 2, s. 13-16. ISSN 1211-7676. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Slovosledné změny v církevněslovanských evangelních památkách bulharských a srbských z 12. a 13. století. Edited by Radoslav Večerka. 1999, 193 s. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Nová syntax současné bulharštiny. Pro přátele jižních Slovanů. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů, 1998, X, č. 6, s. 24. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Sistemata na prostranstvenite otnošenija v slavjanskite ezici. Homo Bohemicus. Sofija: Heron Press, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 49-60, 11 s. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Profesor Radoslav Večerka na 70 godini. Paleobulgarica. Sofija, 1998, XXII, č. 2, s. 126-127. ISSN 0204-4021. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Promjana na pozicijata na spregaemija glagol v bălgarskoto izrečenie v diachronen plan (s akcent vărchu slovorednite promeni v srednobălgarskite pametnici). Paleobulgarica. Sofija, 1998, XXIII, č. 3, s. 98-102. ISSN 0204-4021. info

31. 10. 2019


Životopis: doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (učo 23084), verze: čeština(2), změněno: 31. 10. 2019 21:21, E. Krejčová