Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D., narozen 24. 4. 1979 v Brně.
Pracoviště
 • Ústav hudební vědy
  Filozofická fakulta
  Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • Docent
  Garant Bc. Teorie interaktivních médií
  Zástupce garanta NMgr. Zvukový design a MM technologie
  Garant RIV za ÚHV FF MU
  Editor časopisu Musicologica Brunensia
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021: Doc., Muzikologie, habilitační práce Člověk - hudba - technika: K otázce vlivu technologií na hudební myšlení 20. a počátku 21. století.
 • 2012: PhDr., Hudební věda, rigorózní práce Le Corbusier, I. Xenakis, E. Varèse: Poème électronique (1958). Fakta, kontexty, interpretace (teze disertační práce).
 • 2010: Ph.D., Hudební věda, disertační práce Le Corbusier, I. Xenakis, E. Varèse: Poème électronique (1958). Fakta, kontexty, interpretace.
 • 2005: Mgr., Hudební věda, dipl. pr. Jan Novák - žák Bohuslava Martinů, Ústav hudební vědy FF MU v Brně
 • 2006-07: Kurz hudební kompozice u Jaroslava Štastného, HF JAMU, Brno
 • 2003: Bc., Hudební věda, dipl. pr. Karlheinz Stockhausen: Hudba a prostor, ÚHV FF MU v Brně
 • Zahájení a zanechání studia oborů Filozofie a Teorie a provozovací praxe staré hudby
 • 1999: dipl.um., absolutorium Konzervatoře Brno, obor housle
Přehled zaměstnání
 • 2021-: docent Ústavu hudební vědy FF MU
 • 2011-2021 : odborný asistent Ústavu hudební vědy FF MU
 • 2007-2011: odborný pracovník Ústavu hudební vědy FF MU (Teorie interaktivních médií)
 • 2004-2011: redaktor hudební revue Opus musicum
 • 1998-2000: praxe v orchestru Janáčkovy opery ND Brno
Pedagogická činnost
 • Člen zkušební komise pro SZZ (TIM, HV ad.)
 • Vedoucí Bc. a Mgr. diplomových prací (hudba, zvuk, prostor, multimédia, monografické práce atp.)
 • Přednášky a semináře:
 • Hudební formy
 • Přehled dějin hudby II.
 • Estetické teorie multimédií I. a II.
 • Proseminář IM I. a II.
 • Seminář k bakalářské diplomové práci I. a II.
 • Zvuk a hudba v kontextu multimédií I. a II.
 • Hudba v nových médiích
 • Elektroakustická hudba
 • Média a jejich praxe
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019-2021: Spoluřešitel projektu TAČR TL02000270 "Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví"
 • 2019-2021: Řešitel projektu GAČR 19-06958S "Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947-1959). Zpracování a vydání knižní monografie."
 • 2015: Grant děkana na podporu růstu odborných asistentů
 • 2012-14: Pracovník projektu Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, CZ.1.07/2.2.00/28.0044.
 • 2009-11: Spoluřešitel projektu Zpracování listinné rukopisné a tištěné dokumentace k hudební kultuře Brna ve 2. pol. 20. století uložené v oddělení dějin hudby MZM. Řešitel: V. Pantůček, GA408/09/0484.
 • 2007-08: Účast na projektu ESF "Inovace umělecky zaměřených studijních programů v oblasti multimediální tvorby" (č. CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428).
 • 2007-11: Člen Centra základního výzkumu AMU&MU „Výzkum funkcí techniky při vzniku a provozování múzického díla“
 • Okruhy bádání (obecně):
 • Hudba 20. století, elektroakustická hudba, multimédia, hudba a technologie, hudební skladatel Jan Novák (1921-84), Edgard Varese
Akademické stáže
 • 2015, říjen: krátkodobý studijní a kontaktní pobyt na MTIRC DMU, Leicester, Velká Británie.
 • 2002, jarní semestr: Musikwissenschaftliches Seminar, Karl-Ludwigs-Universität Freiburg i.B., Německo.
Univerzitní aktivity
 • 2021-: Člen Rady pro umění a kulturu MU
 • 2016: Člen konferenční rady Mezinárodního hudebněvědného kolokvia Brno
 • Editor časopisu Musicologica Brunensia
Mimouniverzitní aktivity
 • Seznam vlastních skladeb

  Členství v komisích:
 • 2021-: člen Oborové komise 4, GAČR
 • 2021-: místopředseda hodnotícího panelu Vědy o umění GAČR
 • 2021-: člen Klubu moravských skladatelů
 • 2019-: člen České hudební akademie (Klasická hudba)
 • 2010-2016: člen dotační komise MK ČR pro klasickou hudbu
 • 2010-2012: člen komise FRVŠ okruh F2
 • 2007-2010: člen Dramaturgické rady Mezinárodního hudebního festivalu Brno (Moravský podzim)
 • 2007-2009: tajemník Společnosti Vítězslava Nováka
 • 2004-2011: redaktor hudební revue Opus musicum.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2012: Nominace knihy Poeme electronique na Cenu F. X. Šaldy
 • květen 2011: 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší magisterskou a doktorskou interdisciplinární výzkumnou práci (UPOL)
Vybrané publikace
 • FLAŠAR, Martin. Hudba jako dveře: volné variace na téma samoty. In Revue Prostor. Praha: Spolek pro vydávání revue Prostor, 2020. s. 91-94. XXXVII. ISSN 0862-7045. Tematické číslo Únikovky info
 • FLAŠAR, Martin. Pavel Zemek Novák: Snažím se přispívat k evropské hudební tradici. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2020. s. 8-13. ISSN 1210-8081. info
 • FLAŠAR, Martin. Zdeněk Král nechává baterie inspirace stále dobíjet. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2020. s. 46-49. ISSN 1210-8081. Harmonie 5/2020 info
 • FLAŠAR, Martin. Monumentální pomník lidské slabosti a chleba s tlačenkou. Harmonie online. Praha: Muzikus, 2020, 9. února 2020, 2 s. ISSN 1210-8081. Monumentální pomník lidské slabosti a chleba s tlačenkou info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. "Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu, ať se děje, co se děje" : Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947–1959). Musicologica Brunensia. Masarykova univerzita, 2019, roč. 54, č. 1, s. 79-86. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2019-1-7. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Reflections of the Contemporary Schizophrenia in Josef Berg’s Two Versions of Johanes doktor Faust. In Fitzsimmons, Lorna; McKnight, Charles. The Oxford Handbook of Faust in Music. New York: Oxford University Press, 2019. s. 407-422. ISBN 978-0-19-993518-5. info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. "but of course, what a splendid idea!" An acknowledgement and remembrance of Eliška Nováková. Praha, 2019. info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. "Ale ano, to je přece skvělý nápad!" Poděkování a ohlédnutí za Eliškou Novákovou. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2019, roč. 2019, č. 5, s. 87-91. ISSN 0862-8505. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Zdeněk Pololáník : vyhovovala mi určitá osamělost. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2019. s. 42-45. ISSN 1210-8081. info
 • FLAŠAR, Martin. Einstein on the Beach a Moravský podzim v nejlepších letech. Opera Plus. 2019, roč. 2019, 30.09.2019, 2 s. ISSN 1805-0433. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Mezi zvuky, kódy a obrazy napříč časem a prostorem. Art & Antiques : váš průvodce světem umění. Ambit Media a.s., 2019, roč. 2019, září, s. 68-73. ISSN 1213-8398. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Hledání smyslu evropských konzervatoří. Brno: Konzervatoř Brno, 2019. 8 s. ISBN 978-80-7354-208-5. info
 • FLAŠAR, Martin. Teaching silence : Listening long before music. In Murmurans Mundus : Sonic Ecology and Beyond, UJEP Ústí nad Labem, 3.-5. 10. 2019. 2019. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Člen hodnotícího panelu P409. Grantová agentura ČR, 2019 - 2021. info
 • FLAŠAR, Martin. Koncert proti totalitě : programový text. Praha: HAMU, 2019. 3 s. info
 • FLAŠAR, Martin. Trio Helix vytvořilo intimní prostor ztišení. Harmonie online. Praha: Muzikus, 2019, roč. 2019, 27. 11. 2019, 2 s. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Poeme électronique Remediated. In Suwara, Bogumiła; Pisarski, Mariusz. Remediation : Crossing Discursive Boundaries : Central European Perspective. Berlin: VEDA, Publishing House, 2019. s. 293-304. SPECTRUM SLOVAKIA Series, Volume 33. ISBN 978-3-631-79504-0. info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. „Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu, ať se děje, co se děje.“: Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947-1959). In Music Culture of Independent Czechoslovakia (1918-1939) / Music Culture of a New State. 2018. info
 • FLAŠAR, Martin, Lubomír SPURNÝ, Petr MACEK a Jiří ZAHRÁDKA. Music Culture of Independent Czechoslovakia (1918-1939) / Music Culture of a New State. 2018. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba a architektura: kapitoly z historie vzájemného vlivu. In Soustředění prvních ročníků ÚHV, Křižanov. 2018. info
 • FLAŠAR, Martin. Mít, nebo být? Hudba na cestě od cimbálovky k Schönbergovi a od hudebnin ke Spotify. In Hudebně-historické résumé aneb Od středověku po současnost, Hudební seminář KJM v Brně. 2018. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Programový text ke Koncertu proti totalitě. Praha: HAMU Praha, 2018. neuveden. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Le Corbusier a hudba. In Přednáškový cyklus Fakulty architektury VUT v Brně, 28. března 2018, Brno. 2018. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Programový text ke koncertu Filharmonie Brno. Brno: Festival Janáček Brno, 2018. Neuveden. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Zimní inventura ve zlínské filharmonii. In Harmonie Online. Praha: Harmonie online, 2018. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Minimal music jako problém figury a pozadí. In Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela, 18.-19. 5. 2017, VŠVU, Bratislava. 2017. info
 • FLAŠAR, Martin. Architektura jako struktura hudby : kapitoly z historie vzájemného vztahu. In Přednáška pro Klub přátel výtvarného umění a architektury v Brně, 14. 2. 2017. 2017. info
 • FLAŠAR, Martin, Jana HORÁKOVÁ a Filip JOHÁNEK. Sounding Spaces. 2017. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Milan Grygar : Světlo, zvuk, pohyb… a prostor. Artalk.cz. Brno: Artalk z.s., 2017, Neuveden, 20.04.2017, s. nestránkováno, 3 s. ISSN 1805-6989. Milan Grygar: Světlo, zvuk, pohyb… a prostor info
 • FLAŠAR, Martin. Technology or Theology? Music Beyond Technology. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 52, č. 1, s. 63-68. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2017-1-6. Digitální knihovna FF MU info
 • FLAŠAR, Martin. The Hollywood sound paradox: A regress of game music to film music origins. Hudba – Integrácie – Interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre, 2017, roč. 20, č. 1, s. 247-273. ISSN 1338-4872. doi:10.17846/HII.2017.20.247-273. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Minimal music jako problém figury a pozadí. In Rusinová, Zora; Kralovič, Ján. Serialita a repetícia : Zborník z Mezinárodného interdisciplinárneho sympózia. Bratislava: Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2017. s. 64-71. ISBN 978-80-8189-015-4. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba pro oči : přirozený svět jako multimodální problém. In Série hostujících přednášek Zvukokrajina, 7. 4. 2016, FF UK, Praha. 2016. info
 • FLAŠAR, Martin. Frank Zappa a Edgard Varése : Stručná historie nenaplněného obdivu. In Papoušek, Vladimír; Skalický, David. Fenomén Zappa. Vydání první. Praha: Akropolis, 2016. s. 97-102. ISBN 978-80-7470-143-6. info
 • FLAŠAR, Martin. Současná brněnská skladatelská scéna. In Současná brněnská hudební scéna. Seminář pro hudební knihovníky, 3. 5. 2016, Brno. 2016. info
 • FLAŠAR, Martin. The twilight of novelists. The search for a multidimensional model of contemporary musical biography. In Music Biography Conference, Institute of Musical Research, University of London. 2015. info
 • FLAŠAR, Martin. „Brno je dnes středem světa!“. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno, Neuveden. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Societas Incognitorum: CD Giovanni Battista Alouisi. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Heroes: Pacora Trio & Societas Incognitorum. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Pavel Zemek Novák: Hovory o jednohlasu. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák: Koncert pro hoboj a orchestr. Brno: Opera diversa, 2015. Neuveden. info
 • FLAŠAR, Martin. Obtížný Filoktétés Jana Klusáka míří z Ostravy na Pražské jaro. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Stará místo nové. Proč interpretace nahrazuje současnou hudební tvorbu? In Vereš, Jozef. Ars longa, vita brevis. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2015. s. 89-104. Hudba - integrácie - interpretácie 18. ISBN 978-80-558-0843-7. info
 • FLAŠAR, Martin. Budoucnost už máme za sebou. Několik úvah o minulosti, přítomnosti a budoucnosti hudby. In Vaculovičová, Zdenka. Duchovní proudy v současném umění 2015: Vize budoucnosti. Kroměříž: Umělecká iniciativa, 2015. s. 39-41. ISBN 978-80-906293-0-1. info
 • FLAŠAR, Martin. Člen Komise pro výběrové dotační řízení na rok 2016 pro oblast profesionální klasické hudby, MK ČR. Komise pro výběrové dotační řízení na rok 2016 pro oblast profesionální klasické hudby, MK ČR, 2015. info
 • FLAŠAR, Martin, Petr MACEK a Jan KARAFIÁT. Musicologica Brunensia. In Musicologica Brunensia, roč. 50, č. 1, s. 223. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 1-223. ISSN 1212-0391. Musicologica Brunensia info
 • FLAŠAR, Martin. Filharmonici uctili Kaprálovou uceleným provedením orchestrálních skladeb. In Brněnský deník: Rovnost. České Budějovice: Vltava-Labe-Press, 2015. 1 s. ISSN 1802-0887. info
 • FLAŠAR, Martin. Jemný Šostakovič a loučení bez patosu ve zlínské filharmonii. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Martinů a nová média. In Bohuslav Martinů (1890-1959): Tři přání aneb vrtkavosti života. Ostrava: Národní divadlo Moravskoslezské, 2015. s. 22. ISBN 978-80-87650-82-0. info
 • FLAŠAR, Martin. „Jeho schopnost absolutní koncentrace se mi zdá nesmírně inspirativní.“ Rozhovor s ředitelem Institutu Bohuslava Martinů, Alešem Březinou. In Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2015. s. 76-83. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Twenty years of the Bohuslav Martinů Institute - an interview with director Aleš Březina. In Martinů Revue. Praha: Institut Bohuslava Martinů, 2015. s. 16-17. ISSN 1803-8514. info
 • FLAŠAR, Martin. Od kódu k hmotě. Několik poznámek k materializaci hudby. In Kolokvium k výstavě Vivat musica!, NG Praha. 2014. info
 • FLAŠAR, Martin. Interpretation instead of creation: Why early music replaced the contemporary production? In Final conference of EUR-TEXT project, Lodz. 2014. info
 • FLAŠAR, Martin. Listening with eyes. Remarks to live coding performance. In Media – Performance 4 / Gesture. 4th International conference on performance, performativity and media, Brno. 2014. info
 • FLAŠAR, Martin. Život po životě? Několik poznámek k současné situaci české EA hudby. In Flašar, Martin; Matej, Daniel; Rataj, Michal. Electronic music today: Where are we going and what are we doing? 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2014. s. 28-35. ISBN 978-80-7460-071-5. info
 • FLAŠAR, Martin. Člen grantové komise pro klasickou hudbu Ministerstva kultury ČR. Grantová komise pro klasickou hudbu Ministerstva kultury ČR, 2014. info
 • FLAŠAR, Martin, Daniel MATEJ a Michal RATAJ. Electronic music today: Where are we going and what are we doing? 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 126 s. ISBN 978-80-7460-071-5. info
 • FLAŠAR, Martin. Janáčkovský festival: důstojná hudební oslava. In Brněnský Deník: Rovnost. České Budějovice: Vltava-Labe-Press, 2014. s. 9. ISSN 1802-0887. info
 • FLAŠAR, Martin. Gilgameš v Brně ožil až s přílišným respektem. In Brněnský deník: Rovnost. České Budějovice: Vltava-Labe-Press, 2014. s. 9. ISSN 1802-0887. info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák - cizinec ve vlastní zemi. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2014. s. 10-12. ISSN 1210-8081. info
 • FLAŠAR, Martin. Elements of Czech and Moravian folklore in the production of Bohuslav Martinů and his pupil Jan Novák. In Semiotics of Cultural Heritages – Remembering, Restoring, Renewing, ISI, Imatra, Finland, 8-11 June 2013. 2013. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba ve věku médií I. – Konkrétní hudba, čas a prostor. In Přednáška pro Moravskou galerii. 2013. info
 • FLAŠAR, Martin, Dan DLOUHÝ, Monika HOLÁ, Jaroslav ŠŤASTNÝ, Richard FAJNOR a Daniel MATEJ. Mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA IX. 2013. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Život po životě?: Několik poznámek k současné situaci české EA hudby. In Mezinárodní konference MUSICA NOVA IX, Brno, 1.-4. 12. 2013. 2013. info
 • FLAŠAR, Martin. Jiří Suchánek. In Výtvarné umění 2. poloviny 20. století a počátku 21. století. Brno: Muzeum města Brna, 2013. 1 s. info
 • FLAŠAR, Martin. Frank Zappa a Edgard Varese: stručná historie nenaplněného obdivu. In Fenomén Zappa, JČU v Českých Budějovicích. 2013. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudebním nástrojem může být dnes soustava rovnic... In Vojtěchovský, Miloš. Milan Guštar. Praha: DOX Prague, 2013. s. 99-102. ISBN 978-80-87446-24-9. info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák, Jiří Trnka a jejich Kybernetická babička. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 48, č. 1, s. 57-61. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2013-1-7. Digitální knihovna FF MU info
 • FLAŠAR, Martin. Poeme électronique. 1958. Le Corbusier - E. Varese - I. Xenakis. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 162 s. Spisy FF MU v Brně ; č. 409. ISBN 978-80-210-5945-0. Webová stránka knihy ve vydavatelství MUNI Press info
 • FLAŠAR, Martin. Der Osten des Westens : Elektroakustische Musik in der Tschechoslowakei von 1948 bis 1992. In Sound exchange : experimentelle musikkulturen in Mitteleuropa. Saarbrücken: PFAU Verlag, 2012. s. 172-181. ISBN 978-3-89727-487-7. Informace o knize u vydavatele info
 • FLAŠAR, Martin. Panychida za českou elektroakustickou tvorbu. In Rataj, Michal. Zvukem do hlavy : sondy do současné audiokultury. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. s. 133-138. ISBN 978-80-7331-229-9. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba a zvuk v počítačových hrách - od filmové k herní hudbě. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 4, s. 28-37. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Smyčcové kvartety Jana Nováka. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 47, č. 2, s. 17-22. ISSN 1212-0391. info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák a Jiří Trnka : příspěvek k 50. narozeninám Kybernetické babičky. In 47. mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno : Genius loci. 2012. info
 • FLAŠAR, Martin. Changes in composition from film to game music. In Mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA VIII : Hudba k čemu...? 2012. info
 • FLAŠAR, Martin. Dědictví Gutenbergovo : proč se knih jen tak nezbavíme. In Symposium Quo vadis elektronická kultúra?SAV Bratislava. 2012. info
 • FLAŠAR, Martin. Jana Nováka hra se skleněnými perlami: skladatel a řadové techniky. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 81-87. ISSN 1212-0391. info
 • FLAŠAR, Martin. Starý zpěv nestárnoucího Pavla Blatného. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2011, roč. 43, č. 4, s. 37-43. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba v kontextu multimédií. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 25-41. ISBN 978-80-210-5639-8. info
 • FLAŠAR, Martin. Jednota v rozmanitosti nebo Tisíc plošin? Ke konstrukci modelu monografie Jana Nováka. In K metodám hudebních monografií současnosti, AV ČR, Praha. 2011. info
 • FLAŠAR, Martin. Princip smyčky v hudbě: od média k software. In Vystoupení na sympoziu Software/softwarová studia v rámci Týdne vědy FF MU, Brno. 2011. info
 • FLAŠAR, Martin. Christopher Hailey (ed.). Alban Berg and his world. Princeton: Princeton university Press, 2010. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2011, roč. 43, č. 1, s. 84-85. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Spurný, Lubomír – Vysloužil, Jiří. Alois Hába: Catalogue of the Music and Writings. Praha: KLP, 2010. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2011, roč. 43, č. 2, s. 99-100. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Pan de Saint-Lambert. Pravidla hry na cembalo a Nové pojednání o doprovodu na cembalo, varhany a jiné nástroje. Překlad a komentář Jana Franková. Brno: Vlastním nákladem Jana Franková, 2010. 179 s. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2011, roč. 43, č. 3, s. 91-92. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Příliš hlučná samota. MP3 přehrávače a konstrukce individuálního prostoru. In Musical culture and education in international society. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2010. s. 82-92. ISBN 978-80-8094-706-4. info
 • FLAŠAR, Martin. Člen komise pro výběrová dotační řízení vyhlašovaná Ministerstvem kultury v oblasti profesionálního umění - hudba klasická. Komise pro výběrová dotační řízení vyhlašovaná Ministerstvem kultury v oblasti profesionálního umění - hudba klasická, 2010. info
 • FLAŠAROVÁ, Jolana a Martin FLAŠAR. Iannis Xenakis: Poznámky o "elektronickém gestu". In Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba. Vydání první. Olomouc: Pastiche Filmz o.s., 2010. s. 87-92. Edice PAF. ISBN 978-80-904515-4-4. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Rozpaky nad Hábou. Příspěvek k dějinám masové písně. Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 2007-2014. ISSN 1212-0391. info
 • FLAŠAR, Martin. E. Varese - I. Xenakis - Le Corbusier : Poeme électronique (1958). Hudobný život : [dvojtýždenník]. Bratislava: Obzor, 2009, roč. 2009, 1-2, s. 52-54. ISSN 1335-4140. info
 • FLAŠAR, Martin. The East of the West: The conditions under which electroacoustic music existed in Czechoslovakia, 1948-1992. In The proceedings of the EMS08 conference. 2009. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Hana Adámková Heidrová : Hudebně ekologická problematika a její místo v současné hudební výchově. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2009, roč. 41, č. 1, s. 68-70. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Crossing the Shadow - Bohuslav Martinů and Jan Novák. In Martinů Revisited, Martinů Festival Wien 2009. 2009. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Man, Music, Machine - Perspectives of the Postwar Humanism. In Forfest Colloquium 2009, Kroměříž. 2009. info
 • FLAŠAR, Martin. Návrat Jana Nováka do USA. In Musicologica BRUNENSIA. 58. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 45-52. ISSN 1212-0391. info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák and the Problem of National Identity in his Works. In 44th International Musicological Coloquium Brno. 2009. info
 • FLAŠAR, Martin. E. Varese - I. Xenakis - Le Corbusier: Poeme électronique. Problém reprodukovatelnosti uměleckého díla. In Hudba, integrácie, interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. s. 50-64. ISBN 978-80-8094-199-4. info
 • FLAŠAR, Martin a Tomáš PÁLKA. Několik postřehů z Expozice nové hudby 007. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39, č. 2, s. 42-44. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Konvergence. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39, č. 2, s. 52-53. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Bildmusik. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39, č. 5, s. 48. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Edgard Varese - elektronická poezie pro děti. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39, č. 6, s. 34-36. ISSN 0862-8505. info
 • KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK a Martin FLAŠAR. Více než pouhé Setkávání. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 2005, č. 1, s. 52-54. ISSN 0862-8505. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák, žák Bohuslava Martinů. Hudební věda. Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 2006, roč. 43, č. 1, s. 59-74. ISSN 0018-7003. info
 • FLAŠAR, Martin. V srdci kultu. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, č. 4, s. 29-31. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Tři příběhy Steva Reicha. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, č. 6, s. 50-52. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Expozice nové hudby - redukcí k destrukci? Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, 2-3, s. 55-57. ISSN 00862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudební kritik - poutník mezi světy. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, 2-3, s. 72. ISSN 00862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin a Jan ČIŽMÁŘ. Jan Novák - stav pramenů a bádání. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2005, roč. 37, č. 1, s. 32-33. ISSN 0862-8505. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák - žák Bohuslava Martinů. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. info
 • FLAŠAR, Martin. Žena Nana. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 3, s. 32-33. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Miloš Hons: Hudba zvaná symfonie. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o. p. s., 2005, Roč. 37, č. 3, s. 51. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Roman Dykast: Hudba věku melancholie. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 3, s. 52. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin a Ondřej KYAS. Radost slyšet jinak. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 4, s. 18-20. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Postmoderno vysvětlované (nejen) dětem. Rozhovor s Vítem Zouharem. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 4, s. 32-35. ISSN 0862-8505. info
 • BORKOVÁ, Alena a Martin FLAŠAR. (O)hlasy Moravského podzimu 2005. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 6, s. 33-35. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Pravé umění? Rien a voir. Rozhovor s Lenkou Dohnalovou. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 6, s. 61-63. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. 40. Mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno. Hudební věda. Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 2005, roč. 42, č. 3/4, s. 410-411. ISSN 0018-7003. info
 • FLAŠAR, Martin. Ex post o Expozici nové hudby. Opus musicum. Brno, 2004, Roč. 36, č. 3, s. 42-43. ISSN 00862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Bohuslav Martinů: Le Raid merveilleux, La Revue de cuisine, On tourne! Opus musicum. Brno, 2004, Roč. 36, č. 4, s. 46. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Několik pohledů za oponu (Niedermayr, Susanna; Scheib, Christian). Opus musicum. Brno, 2004, Roč. 36, č. 5, s. 37-39. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Europäische Meridiane. Im Osten - Neue Musik Territorien in Europa. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2004, Roč. 36, č. 5, s. 41. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Karlheinz Stockhausen - Hudba a prostor. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 47 s. bakalářská práce. info
 • BORKOVÁ, Alena a Martin FLAŠAR. Tanec v barvách Moravského podzimu. Opus musicum. Brno, 2003, Roč. 35, č. 5, s. 25-27. ISSN 00862-8505. info

30. 6. 2021


doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.: doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (učo 40864), verze: čeština(4), změněno: 30. 6. 2021 15:04, M. Flašar

Další varianta: angličtina(5)