Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
  Poříčí 31
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Zástupce vedoucího katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1977: učitelství pro ZŠ, obor matematika-tělesná výchova, Pedagogická fakulta UJEP v Brně
 • 1983: učitelství pro SŠ, obor matematika-tělesná výchova, Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UJEP v Brně
 • 1983: PaedDr., obor teorie vyučování tělesné výchově, Pedagogická fakulta UJEP v Brně
 • 1992: CSc., obor teorie vyučování tělesné výchově, disertační práce "Analýza a ovlivňování didaktické interakce na 1. stupni ZŠ", Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze
 • 1995: doc., habilitační práce "Činnostní pojetí vyučování v tělesné výchově dětí mladšího školního věku", MU, Brno
Přehled zaměstnání
 • 1977-1981: Základní škola v Brně, Gajdošova 3, učitel
 • 1981-1982: Základní škola v Brně, Křídlovická 30b, učitel
 • 1982-dosud: Pedagogická fakulta MU, Brno, akademický pracovník
Pedagogická činnost
 • výuka předmětů teorie a didaktika tělesné výchovy, zdravotně preventivní pohybové aktivity, výchova ke zdraví a další
 • vedoucí diplomových prací z oblasti teorie a didaktiky tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Vědeckovýzkumná činnost
 • výzkum v oblasti didaktické interakce a komunikace v tělesné výchově
 • výzkum v oblasti zdravotně orientované tělesné výchovy a pohybové aktivity dětí
 • školitel v doktorských studijních programech Kinantropologie a Pedagogika
 • řešitel projektů:
  viz Projekty
Akademické stáže
 • 1993: Univerzita v Greifswaldu (SRN), 1 týden, studijní pobyt
 • 1994: Univerzita v Greifswaldu (SRN), 1 týden, studijní pobyt a účast na konferenci
 • 1996: Univerzita v Bernu (Švýcarsko), 1 týden, studijní pobyt a účast na konferenci
 • 1997: Univerzita v Magdeburku (SRN), 1 týden, studijní pobyt a účast na konferenci
 • 1997: Univerzita v Bayreuthu (SRN), 1 týden a vyžádaná přednáška na konferenci
 • 1997: Univerzita v Greifswaldu (SRN), 1 týden, studijní pobyt a účast na konferenci
 • 1998: Univerzita v Neuchatelu (Švýcarsko), 1 týden, vyžádaná účast na evropském kongresu, členství ve vědeckém výboru kongresu
 • 1998: Univerzita v Salcburku (Rakousko), 1 týden, studijní pobyt a účast na konferenci
 • 1998: Univerzita v Greifswaldu (SRN), 1 týden, vyžádaný přednáškový pobyt
 • 1999: Univerzita ve Štýrském Hradci (Rakousko), 1 týden, vyžádaný přednáškový pobyt
 • 2000: Univerzita v Greifswaldu (SRN), 1 týden, vyžádaný přednáškový pobyt
 • 2001: Univerzita v Greifswaldu (SRN), 1 týden, studijní pobyt
 • 2002: Univerzita v Greifswaldu (SRN), 1 týden, přednáškový pobyt
 • 2002: Univerzita v Bernu (Švýcarsko), 1 týden, studijní pobyt a účast na konferenci
 • 2004: Univerzita v Salcburku (Rakousko), 1 týden, účast na konferenci
 • 2005: Sportwissenschaftliches Institut, Magglingen (Švýcarsko), 10 dnů, účast na konferenci, studijní pobyt
 • 2008: BASPO, Magglingen (Švýcarsko), 7 dnů, účast na konferenci, studijní pobyt
Univerzitní aktivity
 • 1991-1994 člen Akademického senátu Pedagogické fakulty MU
 • 1994-2001 proděkan Pedagogické fakulty MU
 • 2001-2007 děkan Pedagogické fakulty MU
 • 2007-2009 proděkan Pedagogické fakulty MU
 • 1994-2019 člen Vědecké rady Pedagogické fakulty MU
 • 2001-2008 člen Vědecké rady MU
 • 2002-2020 člen Vědecké rady Fakulty sportovních studií MU
 • 2004-2018 člen oborové rady doktorského studijního programu Pedagogika
 • 2011-2014 člen Akademického senátu Pedagogické fakulty MU
 • 2010-2020 vedoucí katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty MU
 • 2015-2022 člen Etické komise MU
Mimouniversitní aktivity
 • člen České kinantropologické společnosti
 • člen České pedagogické společnosti
 • člen Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport
 • člen Association for Teacher Education in Europe
 • člen FIEP Europe (Federation Internationale D'education Phisique - Europe)
 • člen redakční rady časopisu Česká kinantropologie
 • člen redakční rady časopisu Tělesná výchova a sport mládeže
 • hodnotitel - Národní akreditační úřad pro vysoké školství
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2007: udělena Zlatá medaile MU za rozvoj MU
 • 2016: uděleno mezinárodní ocenění „FIEP Europe Thulin Award“ za přínos k rozvoji tělesné výchovy na celostátní a evropské úrovni
Vybrané publikace
 • MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. The development, current state and challenges of Czech PE and its didactics. In B. Höger & K. Kleiner. Sports Didactics in Europe: History, Current Trends and Future Developments. Münster, Germany: Waxmann Verlag GmbH, 2022, s. 27-46. ISBN 978-3-8309-4167-5. URL info
 • HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 227 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví. ISBN 978-80-210-8463-6. URL info
 • FIALOVÁ, Ludmila, Libor FLEMR, Eva MARÁDOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014, 234 s. Školství. ISBN 978-80-246-2885-1. info
 • MUŽÍK, Vladislav, Jana ŠAFAŘÍKOVÁ, Vladimír SÜSS a Zdenka MARVANOVÁ. Cesty ke zkoumání výuky tělesné výchovy: význam Analýzy didaktické interakce (ADI) a její modifikace (MADI). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 2, s. 195-223. ISSN 1211-4669. info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1. ISBN 978-80-210-6349-5. info
 • VLČEK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Soulad mezi projektovaným a realizovaným kurikulem jako faktor kvality vzdělávání v tělesné výchově. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost., 2012, roč. 16, č. 1, s. 31-46, 15 s. ISSN 1211-9261. info
 • MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Experience with Health Education in Basic School. In ŘEHULKA, E., SOLLÁROVÁ, E. et al. HEALTH EDUCATION: CZECH-SLOVAK EXPERIENCES. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011, s. 135-162. ISBN 978-80-210-5723-4. info
 • MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzity ve spolupráci s MSD, 2010, 280 s. ISBN 978-80-210-5371-7. info
 • MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Physical Education in Czech Republic. In PÜHSE, Uwe a Markus GERBER. International Comparison of Physical Education: Concepts, Problems, Prospects. Oxford: Meyer & Meyer Sport, 2005, s. 188-205. ISBN 1-84126-161-0. info
 • MUŽÍK, Vladislav. Sportwissenschaft in Tschechien zwischen gestern und heute. DVS-Informationen: Sportwissenschaft in Ost- und Ostmitteleuropa. Viertljahresschrift der Deutschen Vereinung für Sportwissenschaft. 1998, roč. 13, č. 1, s. 22-24. ISSN 0944-6222. info
 • MUŽÍK, Vladislav a Milada KREJČÍ. Tělesná výchova a zdraví. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1997, 139 s. ISBN 80-85783-17-7. info

23. 2. 2024


Životopis: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (učo 549), verze: čeština(1), změněno: 23. 2. 2024 20:07, V. Mužík