XPH_MUS2 Masaryk university students studies

Faculty of Economics and Administration
Spring 2012
Extent and Intensity
0/2. 7 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Jan Žák (lecturer)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Ing. Jan Žák
Department of Corporate Economy - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Vlasta Radová
Supplier department: Department of Corporate Economy - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Tento předmět je určen pouze pro studenty vybrané do soutěžních týmů projektu MUNISS v rámci předmětu XPH_MUSS.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 81 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/81, only registered: 0/81, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/81
Course objectives (in Czech)
Studenti získají praktické dovednosti v oblasti týmové práce, práce v multioborovém prostředí a schopnost efektivně využívat znalosti různých oblastí pro tvorbu ucelených koncepcí.
Syllabus (in Czech)
  • Cílem projektu MUNISS je umožnit studentům práci v multioborově tvořených týmech. Podzimní semestr slouží pro výběr členů do týmů, tento navazující předmět v jarním semestru pak k týmové práce na tématech zadaných Kanceláří strategie města Brna. Práce budou odevzdávány v české a anglické jazykové verzi a budou vyhodnoceny porotou, členové tří nejlepších týmů obdrží ceny a stipendia za tvůrčí činnost.
Teaching methods (in Czech)
Jde o předmět typu projekt. Pro studenty půjde o prakticky zaměřenou týmovou práci. Výuka bude probíhat blokovou formou, podmínky účasti na ní nebudou vázané na jednotlivé studenty, ale na soutěžní týmy jako celek. Z každého týmu se bude muset zúčastnit určený počet jeho členů, přičemž konkrétní obsazení bude na dohodě mezi studenty v rámci týmu. Některé bloky výuky budou společné pro více týmů, některé budou čistě pro jeden tým. Časy blokové výuky budou přesněji určeny až na počátku semestru po dohodě s týmy se snahou přizpůsobit se možnostem obou stran.
Assessment methods (in Czech)
Předmět bude ukončen týmovým kolokviem, na kterém bude tým obhajovat svou vypracovanou projektovou práci. Podmínkou připuštění ke kolokviu bude odevzdání týmové práce v termínu a v požadovaném obsahu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught only once.
The course is taught: in blocks.
General note: Předmět je určen pro studenty, kteří se chtějí zúčastnit Masarykovy univerzitní studentské soutěže.
Teacher's information
http://www.muniss.cz
The course is also listed under the following terms Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2012/XPH_MUS2