MPE_MAE2 Makroekonomie 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2015
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (pomocník)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 11:05–12:45 P101
Předpoklady
! PEMAII Makroekonomie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
-porozumět metodám měření makroekonomických ukazatelů (HDP, inflace a nezaměstnanosti) a umět tyto metody aplikovat na příkladech;
- odvodit nabídku a poptávku po výrobních faktorech a vysvětlit rozdělování národního důchodu;
- odvodit nabídku a poptávku po zápůjčních fondech;
- interpretovat utváření rovnováhy trhu výrobních faktorů, na trhu zboží a služeb a trhu zápůjčníchh fondů v uzavřené ekonomice;
- porozumět a vysvětlit kvantitativní teorii peněz a vztah mezi nominální úrokovou mírou a inflací (Fisherův efekt);
- odvodit poptávku po penězích a interpretovat utváření rovnováhy na trhu peněz;
- vysvětlit náklady očekávané a neočekávané inflace a náklady hyperinflace;
- vysvětlit fungování bankovního systému, včetně odvození peněžního multiplikátoru;
- odvodit model zápůjčních fondů pro malou otevřenou ekonomiku;
- určit determinanty nominálního a reálného směnného kurzu;
- odvodit model určení rovnovážného směnného kurzu a umět ho používat k analýze účinků hospodářské politiky;
- definovat jednotlivé druhy nezaměstnanost a vysvětlit jejich determinanty;
- odvodit model přirozené míry nezaměstnanosti;
- odvodit a interpretovat Solowův růstový model s růstem populace a technologickým pokrokem;
- určit stálý stav a zlaté pravidlo akumulace kapitálu v Solowově modelu;
- používat Solowův model k analýze hospodářské politiky;
- nastínit koncepty endogenních růstových modelů;
- vysvětlit rozdíly mezi neoklasickým modelem (Solow) a modely endogenního růstu;
- podat základní fakta o hospodářských cyklech;
- odvodit IS křivku z modelu Keynesiánského kříže, vypočítat multiplikátor vládních výdajů a daňový multiplikátor;
- odvodit LM křivku na základě teorie preference likvidity;
- určit rovnováhu v IS-LM modelu a odvodit křivku agregátní poptávky (AD);
- analyzovat dopady monetární a fiskální politiky na rovnováhu v IS-LM modelu a křivku AD;
- odvodit Mundell-Flemingův model (odvození IS* a LM* křivky) pro malou otevřenou ekonomiku;
- analyzovat efekty hospodářské politiky v režimu fixních a plovoucích kurzů;
- porovnat kurzové režimy, zhodnotit jejich výhody a nevýhody;
- odvodit krátkodobou agregátní nabídku (AS), nastínit základní teorie;
- analyzovat krátkodobé fluktuace v modelu AS-AD;
- popsat Phillipsovu křivku;
- vysvětlit rozdíly mezi adaptivními a racionálními očekáváními;
- analyzovat dezinflační politiku pro různá očekávání, vypočítat a interpretovat koeficient obětování;
- vysvětlit rozdíly mezi aktivní a pasivní hospodářskou politikou, definovat vnitřní a vnější zpoždění;
- posoudit výhody a nevýhody diskreční hospodářské politiky a politiky podle pravidel;
- podat přehled názorů na vládní dluh;
- poskytnout přehled teorií zabývajících se spotřebou;
- vysvětlit fungování modelu mezičasové volby při změně úrokové míry a existenci omezení na úvěr;
- vysvětlit principy hypotézy životního cyklu a hypotézy permanentního důchodu;

Student bude schopen nejen teoreticky vysvětlit výše zmíněné koncepty, ale i aplikovat je na problémy reálného světa. Cílem předmětu je také připravit studenty ke státní závěrečné zkoušce, aby dokázali, že umí ekonomicky myslet a že dovedou vyjádřit vlastní názor.
Osnova
  • 1/ Makroekonomická data 2/ Ekonomická rovnováha 3/ Peníze a inflace 4/ Otevřená ekonomika 5/ Nezaměstnanost 6/ Ekonomický růst I 7/ Ekonomický růst II 8/ ISLM model 9/ Mundell-Flemingův model 10/ Agregátní nabídka a Phillipsova křivka 11/ Monetární a fiskální politika 12/ Spotřeba
Literatura
    povinná literatura
  • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 7th ed. New York: Worth Publishers, 2010. xxxiv, 598. ISBN 9781429238120. info
  • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xiv, 424. ISBN 8071797642. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Forma závěrečné zkoušky: písemná formou testu abcd.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEMAII.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.