PSY104 Developmental psychology II

Faculty of Social Studies
Autumn 2003
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (lecturer)
Mgr. Eva Pavlíková (lecturer)
PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Contact Person: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Timetable
Wed 14:00–15:40 G31 and each even Tuesday 14:00–15:40 G32
Prerequisites (in Czech)
PSY103 Developmental psychology I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • Kognitivní vývoj (vývoj myšlení, vývoj řeči, vývoj paměti a učení)
 • Biologické souvislosti vývoje mozku. Piagetova periodizace kognitivního vývoje a její klíčové pojmy (asimilace a akomodace, grupování, senzomotorická a symbolická schemata, předpojem, egocentrické myšlení). Kognitivní model vývoje mysli. Inteligence. Vývoj řeči - předřečové aktivity, sociální kontext dorozumívání řečí - Kašpar Hauser, "vlčí děti", teorie vývoje řeči (Vygotskij), pojem interiorizace, zóna nejbližšího vývoje. Charakteristika procesu učení, význam rituálů v předškolním věku.
 • Speciální témata: vývoj chápání fenoménu smrti, vývoj kreativity
 • Sociální učení v ontogenezi - sebeuvědomění, identita, role.
 • Vývoj člověka z perspektivy teorie sociálního učení A. Bandury - klíčová role kognitivních procesů, zprostředkování, sebereflexe a seberegulace. Observační učení, význam symbolických modelů, zprostředkované důsledky. Pozornost - podržení - jednání - motivace. Reciproční determinismus v procesu vývoje a socializace. Já a sociální učení - sebemonitorování (self-monitoring) a sebeúčinnost (self-efficacy). Vývoj jáské zkušenosti v ontogenezi, poznatky o druhých a sociální srovnávání. Utváření identity v dětství, dospívání a dospělosti. Dětské porozumění rolím, autoritě, sociálním jevům a strukturám.
 • Emocionální inteligence
 • Biologický a fyziologický kontext emocí - neuroanatomie, sympatikus, parasympatikus, hormonální regulace. Vybrané teorie emocí (periferní, talamická, aktivační). Ontogeneze emocí a její souvislosti s růstem a zráním. Emočně bohatá životní období - stadium negativismu, puberta... Pojem emocionální inteligence. Stadia empatie. Sociální souvislosti emocí. Jak naučit děti chápat a kontrolovat své emoce.
 • Speciální témata: postnatální deprese a její možný vliv na emocionální vývoj dítěte, vliv způsobu výchovy na emocionální a osobnostní vývoj
 • Vývoj sociálních a interpersonálních vztahů - rodiče, vrstevníci, blízké vtahy, děti, vnuci...
 • Sociální poznávání v ontogenezi, rozvoj sociální kompetenece. Vývoj důležitosti interpersonálních vztahů, empatie, kooperace, soupeření. Vztah k rodičům a jeho proměny, vztahy k sourozencům. Vztahy k vrstevníkům a jeho proměny. Význam školní třídy a školní sociální situace v jednotlivých fázích vývoje dítěte a dospívajícího. Přátelství a kamarádství, jeho zvláštnosti v jednotlivých etapách života člověka.Erotické vztahy, jejich vývoj v období dospívání a v dospělosti. Vývoj rodičovské role a vztahu k dětem v průběhu života. Prarodičovská role a vnuci.
 • Morální vývoj. Potřeby, motivace, zájmy, hodnoty, postoje v průběhu života.
 • Koncepce a teorie morálky v pojetích různých psychologických směrů a škol. (Freud, Piaget, Kohlberg, Gilliganová, sociálně-psychologické, sociologické, sociobiologické pojetí vývoje morálky, humanistické koncepce, novější směry...) Morální vývoj a motivace, seberealizace a hodnoty. Morálka jako existencionální problém. Hodnoty a postoje.
 • Problémy a krize v průběhu života, otázka životní spokojenosti a smyslu života
 • Zvláštnosti jednotlivých období ve vztahu k prožívání životní spokojenosti. Specifické problémy jednotlivých období vývoje. Pojem vývojová krize a životní krize. Specifické problémy se zaměřením se na období dospělosti a stáří. Odpoutávání se od primární rodiny, společenské uplatnění a profesní dráha, budování vztahů a vlastní intimity (intimita vs izolace), manželství a rodinný život, krize středního věku, klimakterium ... ), sexualita. Involuční proces (tělesná a psychická involuce, zhoršování kognitivních funkcí, nemoci), změna sociálních rolí, aktivní stáří, hodnota života.
 • Prenatální, novorozenecké a kojenecké období
 • Celková charakteristika z hlediska rozumového, emocionálního a sociálního vývoje
 • Období batolete
 • Celková charakteristika z hlediska rozumového, emocionálního a sociálního vývoje
 • Předškolní a mladší školní věk
 • Celková charakteristika z hlediska rozumového, emocionálního a sociálního vývoje
 • Adolescence - časná, střední, pozdní
 • Celková charakteristika z hlediska rozumového, emocionálního a sociálního vývoje
 • Dospělost - mladší, střední, pozdní
 • Celková charakteristika z hlediska rozumového, emocionálního a sociálního vývoje
 • Stárnutí a stáří
 • Celková charakteristika z hlediska rozumového, emocionálního a sociálního vývoje
Literature
 • Eisenberg, N. (1996). Development of Prosocial Behavior . In: E. DeCorte, F. E. Weinert, International Encyclopedia of Developmental and Instructional Psychology. Oxford, Elsevier, str. 206-209.
 • Durkin, K. (1996). Developmental Social Psychology. Oxford: Blackwell Publishers, str. 21-26, 173-179, 287-323, 346-359.
 • Schneewind, K. A. (1996). Family influences on Human Development . In: E. DeCorte, F. E. Weinert, International Encyclopedia of Developmental and Instructional Psychology. Oxford, Elsevier, str. 250-253.
 • Durkin, K. (1996). Developmental Social Psychology. Oxford: Blackwell Publishers, str.
 • Kurtines, W.M.; Gewirtz, J.L.: Moral Development - an Introduction.Heedham Heights. Allyn &Bacon, 1995.
 • Bandura, A. (1996). Social Learning Theory of Human development . In: E. DeCorte, F. E. Weinert, International Encyclopedia of Developmental and Instructional Psychology. Oxford, Elsevier, str. 101-107.
 • Švancara, J.: Kriteria dětského citového vývoje. Čs. Pediatrie XVII, 7-8, 1962, str. 607 - 614
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 353 s. ISBN 8071848034. info
 • SHAPIRO, Lawrence E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 267 s. ISBN 80-7178-238-6. info
 • BERNE, Patricia H. and Louis M. SAVARY. Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti. Translated by Zdeňka Dostálová. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 132 s. ISBN 80-7178-192-4. info
 • LANGMEIER, Josef and Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie [Langmeier, 1998]. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v. Praha: Grada Publishing, 1998. 343 s. : i. ISBN 80-7169-195-X. info
 • GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Translated by Markéta Bílková. Praha: Columbus, 1997. 248 s. ISBN 80-85928-48-5. info
 • HEIDBRINK, Horst. Psychologie morálního vývoje. Translated by Ondřej Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-154-1. info
 • ŠVANCARA, Josef. Psychologie stárnutí a stáří (The Psychology of Aging and Aduldhood). In Z. Kalvach a kol., Úvod do gerontologie a geriatrie. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 1997. p. 57-77. Učebnice. ISBN 80-7184-366-0. info
 • CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. O štěstí a smyslu života :můžeme ovládat své prožitky a ovlivňovat jejich kvalitu? Praha: Lidové noviny, 1996. 399 s. ISBN 80-7106-139-5. info
 • BRIERLEY, John. 7 prvních let života rozhoduje :[nové poznatky o vývoji mozku a výchova dítěte]. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 111 s. ISBN 80-7178-109-6. info
 • FRANKL, Viktor Emanuel. Člověk hledá smysl : úvod do logoterapie. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1994. 88 s. ISBN 80-901601-4-X. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Mít pro co žít. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 1994. 94 s. ISBN 80-85495-33-3. info
 • LANGMEIER, Josef. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Vyd. 2., dopl. Praha: Avicenum, 1991. 284 s. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 435 s. ISBN 80-7038-078-0. info
 • PACOVSKÝ, Vladimír. O stárnutí a stáří. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1990. 135 s. ISBN 80-201-0076-8. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1989. 407 s. ISBN 80-7038-158-2. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk and Josef LANGMEIER. Počátky našeho duševního života. Praha: Panorama, 1986. 365 s. : i. info
 • MILLAR, Susanna. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978. info
 • VYGOTSKIJ, L. S. Myšlení a řeč : Izbrannyje psichologičeskije issledovanija (Orig.). Translated by Jan Průcha. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 295 s. info
 • VYGOTSKIJ, L. S. (Lev Semenovič). Vývoj vyšších psychických funkcí : Razvitije vysšich psichičeskich funkcij (Orig.). Translated by Jan Průcha - Miluše Sedláková. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 363 s. info
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, city a motivace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 183 s. info
 • PIAGET, Jean and Bärbel INHELDEROVÁ. Psychologie dítěte [Piaget, 1970]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 115 s. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2003/PSY104