PSY104 Developmental psychology II

Faculty of Social Studies
Autumn 2009
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (lecturer)
Mgr. Eva Pavlíková (lecturer)
PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ondřej Bouša (seminar tutor)
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavla Mlynářová (seminar tutor)
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Contact Person: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Timetable
each even Tuesday 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Timetable of Seminar Groups:
PSY104/PSY104_A: each even Tuesday 16:00–17:40 U32
PSY104/PSY104_B: each odd Tuesday 16:00–17:40 U32
PSY104/PSY104_C: each odd Tuesday 18:00–19:30 U23
Prerequisites
PSY103 Developmental psychology I
PSY103 Developmental Psychology I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is taught at Bachelor study program. It is designed to provide a research-based overview of human development from conception to death. The course will cover the areas of physical-motor, cognitive, social, and emotional development. In addition, we will discuss implications for parenting, education, and counseling psychology. Course objectives: By completing the course students gain elementary knowledge about psychological development and its consequences.We expect students to integrate their knowledge of psychology, and their observations of human development with the content of this course.
Syllabus
 • Lecture 1 – Cognitive and Language Development
 • Lecture 2 – Emotional Development
 • Lecture 3 – Social Development
 • Lecture 4 – Development of Human Needs and Moral Development
 • Lecture 5 – Developmental Crisis
 • Lecture 6 – Applied Developmental Psychology
 • Seminar 1 – Prenatal development and infancy
 • Seminar 2 – Toddler and Preschooler
 • Seminar 3 – School Age
 • Seminar 4 – Adolescence
 • Seminar 5 – Adulthood
 • Seminar 6 – Psychology of Aging
Literature
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 9788024609560. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 461 s. ISBN 9788024613185. info
 • MACEK, Petr. Adolescence. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 143 pp. ISBN 80-7178-747-7. info
 • Durkin, K. (1996). Developmental Social Psychology. Oxford: Blackwell Publishers, str. 21-26, 173-179, 287-323, 346-359.
 • Švancara, J.: Kriteria dětského citového vývoje. Čs. Pediatrie XVII, 7-8, 1962, str. 607 - 614
 • Kurtines, W.M.; Gewirtz, J.L.: Moral Development - an Introduction.Heedham Heights. Allyn &Bacon, 1995.
 • Bandura, A. (1996). Social Learning Theory of Human development . In: E. DeCorte, F. E. Weinert, International Encyclopedia of Developmental and Instructional Psychology. Oxford, Elsevier, str. 101-107.
 • Durkin, K. (1996). Developmental Social Psychology. Oxford: Blackwell Publishers, str.
 • Schneewind, K. A. (1996). Family influences on Human Development . In: E. DeCorte, F. E. Weinert, International Encyclopedia of Developmental and Instructional Psychology. Oxford, Elsevier, str. 250-253.
 • Eisenberg, N. (1996). Development of Prosocial Behavior . In: E. DeCorte, F. E. Weinert, International Encyclopedia of Developmental and Instructional Psychology. Oxford, Elsevier, str. 206-209.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 353 s. ISBN 8071848034. info
 • SHAPIRO, Lawrence E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 267 s. ISBN 80-7178-238-6. info
 • BERNE, Patricia H. and Louis M. SAVARY. Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti. Translated by Zdeňka Dostálová. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 132 s. ISBN 80-7178-192-4. info
 • LANGMEIER, Josef and Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie [Langmeier, 1998]. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v. Praha: Grada Publishing, 1998. 343 s. : i. ISBN 80-7169-195-X. info
 • GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Translated by Markéta Bílková. Praha: Columbus, 1997. 248 s. ISBN 80-85928-48-5. info
 • HEIDBRINK, Horst. Psychologie morálního vývoje. Translated by Ondřej Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-154-1. info
 • ŠVANCARA, Josef. Psychologie stárnutí a stáří (The Psychology of Aging and Aduldhood). In Z. Kalvach a kol., Úvod do gerontologie a geriatrie. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 1997. p. 57-77. Učebnice. ISBN 80-7184-366-0. info
 • BRIERLEY, John. 7 prvních let života rozhoduje :[nové poznatky o vývoji mozku a výchova dítěte]. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 111 s. ISBN 80-7178-109-6. info
 • FRANKL, Viktor Emanuel. Člověk hledá smysl : úvod do logoterapie. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1994. 88 s. ISBN 80-901601-4-X. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Mít pro co žít. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 1994. 94 s. ISBN 80-85495-33-3. info
 • LANGMEIER, Josef. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Vyd. 2., dopl. Praha: Avicenum, 1991. 284 s. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 435 s. ISBN 80-7038-078-0. info
 • PACOVSKÝ, Vladimír. O stárnutí a stáří. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1990. 135 s. ISBN 80-201-0076-8. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1989. 407 s. ISBN 80-7038-158-2. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk and Josef LANGMEIER. Počátky našeho duševního života. Praha: Panorama, 1986. 365 s. : i. info
 • MILLAR, Susanna. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978. info
 • VYGOTSKIJ, L. S. Myšlení a řeč : Izbrannyje psichologičeskije issledovanija (Orig.). Translated by Jan Průcha. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 295 s. info
 • VYGOTSKIJ, L. S. (Lev Semenovič). Vývoj vyšších psychických funkcí : Razvitije vysšich psichičeskich funkcij (Orig.). Translated by Jan Průcha - Miluše Sedláková. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 363 s. info
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, city a motivace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 183 s. info
 • PIAGET, Jean and Bärbel INHELDEROVÁ. Psychologie dítěte [Piaget, 1970]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 115 s. info
Teaching methods
Lectures, seminars, group discussion, review
Assessment methods
Mandatory seminars attendance. Fulfilling requirements: Midterm written test + review Exam: written test (multiple choise - cca 25 questions, max 50, min 33 points)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2009, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2009/PSY104