CS

PrF:MP701Zk Administrative Procedural Law - Course Information

MP701Zk Administrative Procedural Law

Faculty of Law
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Radislav Bražina (lecturer)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (lecturer)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (lecturer)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Anna Chamráthová (assistant)
Mgr. Tomáš Svoboda (assistant)
Mgr. Jiří Venclíček (assistant)
Supervisor
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Department of Administrative Studies and Administrative Law - Faculty of Law
Contact Person: Andrea Kalivodová, DiS.
Supplier department: Department of Administrative Studies and Administrative Law - Faculty of Law
Prerequisites (in Czech)
( NOW ( MP701Z Administrative Procedural Law ) || MP701Z Administrative Procedural Law ) || ( NOW ( MP715Z Admin. Procedural Law - Sem ) || MP715Z Admin. Procedural Law - Sem )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
 • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
After successful passing of the subject Administrative procedural law the student: - understands the position and relevance of the administrative procedural law in the system of the administrative law - is able to apply the general principles of the activities of administrative bodies in the particular procedural forms of the activities of administrative bodies - knows about particular procedural practices of administrative bodies - is able to apply the provisions about the particular procedural procedures and about the main procedural acts - knows how to elaborate motions and proposals for the putting into effect the review of administrative decisions, including the judicial review - is able to orientate himself in the relevant judicature and is able to use it for the purpose of elaboration of specific submissions and legal opinions
Syllabus
 • The term, foundation and purpose of procedural administrative law, position of procedural administrative law in the system of administrative law. The term and types of administrative processes, general and particular regulation of administrative procedures. The scope of Administrative Procedure Act. The term, definition and principles of administrative proceedings, subjects of administrative proceedings, administrative bodies, acts of administrative bodies, participants to the administrative proceedings, rights and obligations of participants, time-limits and computation of time, procedure before commencement of administrative proceedings, commencement of administrative proceedings, grounds for the issuance of a decision, evidence, preliminary questions, ensuring means, suspension and discontinuance of proceedings, particular types of proceedings, decision, legal effect and enforcement of a decision, protection against administrative body inactivity, appeal, remonstrance, review proceedings, new proceedings and new decision, satisfaction of a participant after his filing an action with a court having jurisdiction over administrative cases, execution. Judicial supervision within the administrative justice, administrative judiciary proceedings.
Literature
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ and Lukáš POTĚŠIL. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněn. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 421 stran. ISBN 9788073806880. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. aktualizovan. Praha: Praha, Leges, 2017, 2017. 519 pp. ISBN 978-80-7502-202-8. info
 • POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL and Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář (Code of Administrative Justice. Commentary). Praha: Leges, 2014. 1152 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6. info
 • Správní řád : komentář. Edited by Luboš Jemelka - Klára Pondělíčková - David Bohadlo. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xxvi, 818. ISBN 9788074004841. info
 • BOHADLO, David, Lukáš POTĚŠIL and Jan POTMĚSIL. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury (Administrative punishment in terms of practice and case law). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 220 pp. ISBN 978-80-7400-413-1. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ and Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 2. upravené vydání. (Administrative procedural law. 2nd adapted edition.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 386 pp. ISBN 978-80-7380-381-0. info
 • VEDRAL, Josef. Správní řád : komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012. 1446 s. ISBN 9788072731664. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA and Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní (Administrative Procedural Law). 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 405 pp. Učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6. URL info
 • KADEČKA, Stanislav, Alena KLIKOVÁ and Kateřina VALACHOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II: sborník z 3. letního mezinárodního workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19.června 2007) (New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government II:). In Spisy Právnické fakulty MU č. 319 (řada teoretická). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 270 pp. ISBN 978-80-210-4489-0. info
 • KADEČKA, Stanislav and Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu : (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006) (New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government : workshop proceedings). /Stanislav Kadečka, Alena Kliková (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 320 pp. ISBN 8021041838. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN and Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní (Administrative Law Procedural). 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005. 280 pp. ISBN 80-86861-54-6. info
 • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
Written test and oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2019/MP701Zk